Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Důležité sdělení ve věci Veterinárních požadavků na zvířata v zájmovém chovu původem z Ukrajiny, ze dne 6.5.2022

09.05.2022

Vážení kolegové,

jelikož se množila upozornění na situaci zvířat z Ukrajiny, které k nám přicházejí z Polska (na Polsko-Ukrajinských hranicích dochází k plošnému čipování a očkování zvířat proti vzteklině, a to bez jakékoliv karantény! )

Oslovila jsem s tímto podnětem SVS, pana ředitele, MVDr. Zbyňka Semeráda.

Požádali jsme o vyjádření, jak s těmito zvířaty dále nakládat.

Níže přikládáme odpověď.

MVDr. Petra Šinová, prezidentka KVL ČR


Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Váš dopis č. j.: 277/2022/P
ze dne: 25.04.2022

Naše č. j.: SVS/2022/061968-G
Vyřizuje: MVDr. Tereza Holá
Telefon: +420 227 010 185

Komora veterinárních lékařů České republiky
MVDr. Petra Šinová
Novoměstská 2
621 00 Brno


 

V Praze dne 05.05.2022

Veterinární požadavky na zvířata v zájmovém chovu původem z Ukrajiny přicházející na území ČR z jiných členských států EU

Vážená paní prezidentko,

dovoluji si reagovat na Váš dopis č. j. 277/2022/P ze dne 25. dubna 2022 k problematice zvířat původem z Ukrajiny, která vstupují do EU přes ukrajinsko-polskou hranici.

Polská republika umožňuje, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, včetně České republiky, z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině na základě výjimky podle článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 na své území vstup psů, koček a fretek v zájmovém chovu, které nesplňují standardní podmínky dovozu, pokud tato zvířata přicházejí v doprovodu svých majitelů (uprchlíků) a jsou v počtu maximálně 5 ks zvířat na osobu.

Stanovení veterinárních požadavků, které se pro takto dovezená zvířata následně uplatňují, je již v kompetenci každého členského státu za dodržení rámcových podmínek uvedených v nařízení (EU) č. 576/2013. Ostatní členské státy nemají pravomoc do takto nastavených pravidel zasahovat.

Podle informací, které máme k dispozici, provádí polská veterinární správa u takto dovezených psů, koček a fretek jejich identifikaci mikročipem a vakcinaci proti vzteklině, a to na určených místech, kterými jsou buď místa poblíž ukrajinsko-polské hranice, anebo definovaná místa ve vnitrozemí Polské republiky. Potvrzením o legálním vstupu zvířete do Polska by měl být individuální permit, který je v rámci nastaveného postupu následně v Polsku vydáván a jehož příklad jste nám zaslala.

Není nám známo, zda jsou v Polsku očkována všechna zvířata přicházející s uprchlíky, anebo polská strana uznává neharmonizované identifikační doklady, která případně záznam o očkování proti vzteklině provedeném na Ukrajině či v jiném státě obsahují.

Státní veterinární správa chápe opatření nastavená polskou veterinární správou primárně jako pravidla pro zvířata, která na území Polska zůstávají, a zastává stanovisko, že další přesun těchto zvířat do jiného členského státu EU by měl proběhnout za podmínek stanovených legislativou EU pro neobchodní přesun zvířat v zájmovém chovu. To znamená zejména to, že zvířata by měla být doprovázena EU pasem, který potvrzuje splnění všech relevantních požadavků.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme toho názoru, že by měly být u psů, koček a fretek v zájmovém chovu, kteří doprovází své majitele na útěku z Ukrajiny, vstoupily do EU přes jiný členský stát a nesplňují standardní podmínky pro vstup/přesun, bez rozdílu přijaty na území České republiky veterinární požadavky definované pro tato zvířata Státní veterinární správou v rámci mimořádných veterinárních opatření (viz příloha 1 nařízení SVS ze dne 16. března 2022, č. j. SVS/2022/037830-G nebo také webové stránky SVS pod následujícím odkazem: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/veterinarni-pozadavky-pro-neobchodni-presun-nejvyse-5-kusu-psu-kocek-nebo-fretek-v-zajmovem-chovu-doprovazejicich-sve-majitele-na-uteku-z-ukrajiny/). K tomuto postupu se přikláníme i z důvodu nám známých nekalých praktik při přesunech psů (zejména případy falzifikace dokumentů).

Závěrem bych Vás chtěl také upozornit, že přímo od polské veterinární správy víme, že řada zvířat překračuje hranice v místech, kde není zřízena stálá veterinární služba. Primárně se jedná o aktivitu organizací, které pomáhají zvířatům z útulků nebo toulavým psům a snaží se je přivézt do Polska nebo dalších členských států ilegálně (negativní stanovisko Evropské komise k tématu přesunů toulavých a opuštěných zvířat v zájmovém chovu a zvířat původem z útulků z Ukrajiny do Evropské unie jsme zveřejnili zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/vyjimecna-situace-na-ukrajine/ ).

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky


2022-05-06-priloha_1035977813_0_Veterinarni_pozadavky_na_zvirata_v_zajmovem_chovu_puvodem_z_Ukrajiny_prichazejici_na_uzemi_CR_z_jinych_clenskych_statu_EU.pdfpriloha_1035977813_0_Veterinarni_pozadavky_na_zvirata_v_zajmovem_chovu_puvodem_z_Ukrajiny_prichazejici_na_uzemi_CR_z_jinych_clenskych_statu_EU.pdf

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce