Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Automobil v podnikání a mimo podnikání

Zvěrokruh 12/2021 19.12.2021
  Časopis Zvěrokruh 12/2021
     Pro praxi - Daně
 

22_Edita

Jaké jsou zásadní parametry a rozdíly

Text: Edita Jelínková Hrdličková


Současná doba považuje používání automobilu při výkonu podnikatelské činnosti téměř za nevyhnutelnost. Auto v podnikání a jeho užití však s sebou přináší mnoho otázek hlavně z hlediska daňového..

Asi nejčastějším dotazem ze strany klientů bývá, zda vložit vlastní vozidlo do majetku společnosti nebo zda si pro podnikatelské účely pořídit automobil prostřednictvím operativního či finančního leasingu. Zde je třeba dobře promyslet, jak bude vozidlo využíváno z důvodů vložení do majetku, kde je třeba promyslet vstupní cenu. Z mé praxe určitě nedoporučuji vkládat do podnikání a majetku vozidla s nižší pořizovací cenou než 150 000 Kč. Proč? Daňové odpisy jsou 5 let, takže si můžeme lehce vypočítat, kolik vložíme do nákladů za jeden měsíc při ceně vozidla 150 000 Kč. Bude se jednat o rovných 2500 Kč/měsíc, tj. 30 000 Kč/rok. Zde se nedostanete ani na krácený paušál ve výši 50 000 Kč/rok..

V tomto článku budeme věnovat pozornost automobilům osobním. Osobním automobilem se rozumí silniční motorové vozidlo za účelem provozu na pozemních komunikacích, a to pro přepravu osob, věcí nebo zvířat.

Podnikatel se bude rozhodovat zda:

• Automobil nevloží do obchodního majetku.

• Využije paušálních výdajů.

• Automobil vloží do obchodního majetku.

Automobil nevložený do obchodního majetku podnikatele

Mnoho podnikatelů se rozhodne svůj vůz využívat i k pracovním cestám s tím, že ho nevloží do obchodního majetku. Nemá jej v podnikání a v případě prodeje automobilu je tento příjem osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. To platí ale pouze v případě, že doba mezi nabytím a prodejem přesahuje dobu jednoho roku.

Podnikatel (OSVČ) může v souvislosti s pracovní cestou jako daňově uznatelný výdaj uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty a základní sazbu za amortizaci vozidla.

A z čeho náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty vychází? Vychází z ceny doložené doklady o nákupu pohonných hmot, případně se náhrada výdajů řídí dle vyhlášky 589/2020 Sb. ze dne 21. prosince 2020 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel pro rok 2021. Tato vyhláška se vždy řídí přepočtem za měsíc předcházející před měsícem ukončení kalendářního roku. Tentokrát nastala změna 19. 10. 2021, která se nadále bude upravovat v 12/2021 pro rok 2022.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč/1 km. Základní sazba za amortizaci vozidla může být uplatněna pouze za následujících podmínek:

• Jde o vlastní automobil.

• Automobil nikdy nebyl vložen do obchodního majetku společnosti.

• Automobil nikdy nebyl předmětem finančního leasingu (úplatu poplatník uplatňoval jako daňově uznatelný výdaj).

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 27,80 Kč za 1 litr benzínu automobilového 95 oktanů,

b) 31,50 Kč za 1 litr benzínu automobilového 98 oktanů,

c) 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,

d) 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Vyhláškou č. 375/2021 Sb. ze dne 8. října 2021, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, se mění částka za 1 litr benzínu automobilového 95 oktanů z 27,80 Kč na částku 33,80 Kč. Touto vyhláškou se ale změnila sazba za 1 km pouze u BA 95. Pro ty, co dle technického průkazů jezdí na naftu a BA 98, cena zůstává stejná pro rok 2021. Změny proběhnou jako vždy další vyhláškou pro rok 2022, která vychází vždy v prosinci daného roku na rok předcházející.

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu se vyplatí především v případech, kdy podnikatel využívá své vozidlo tak, že měsíčně dosahuje nižších daňově uznatelných výdajů za amortizaci vozidla a výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Paušální výdaj na dopravu může podnikatel uplatnit ve výši 5000 Kč za každý kalendářní měsíc. Auto v podnikání se však musí ve zdaňovacím období využívat k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a nesmí být ani na část příslušného měsíce přenecháno k užívání jiné osobě (výjimkou je, pokud automobil použije zaměstnanec na pracovní cestu).

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit maximálně na tři vlastní silniční vozidla, která jsou i nejsou zahrnuta do obchodního majetku, nebo která jsou v nájmu (výjimku tvoří vozidla pořízená prostřednictvím finančního leasingu).

V případě, že podnikatel vozidlo používá pro soukromé účely, dochází pak ke krácení paušálního výdaje takovým způsobem, že jako daňově uznatelný výdaj lze uplatnit jen 80 % z částky 5000 Kč – tedy 4000 Kč. Dále si musí podnikatel dát pozor, aby takto krácený paušál byl pouze u jednoho vozidla, tzn. aby k soukromým účelům využíval jen jedno vozidlo.

Pokud se podnikatel rozhodne pro využití paušálních výdajů na dopravu, měl by mít na paměti, že si již nezahrne do daňově uznatelných nákladů nákup pohonných hmot nebo parkovné. Naopak výdaje za dálniční známku daňově uznatelné jsou.

Automobil vložený do obchodního majetku podnikatele

Auto v podnikání neboli vložení automobilu do obchodního majetku společnosti nabízí pro podnikatele možnost uplatnit širší okruh daňově uznatelných nákladů v různých podobách, např.: daňové odpisy, náklady na opravy či údržbu. Příjem z prodeje vozidla vloženého do obchodního majetku je osvobozen po pěti letech od jeho vyřazení. Na tomto místě si podnikatel musí dát pozor, neboť zákon uvádí 5 let od vyřazení. To znamená, že vozidlo po odepsání a zůstatkové ceny, která je nulová, musí být vyřazeno z hmotného investičního majetku.

Co se týče odpisů, rozlišujeme dva druhy:

  • Účetní odpisy vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku. Účetní jednotky jsou tyto odpisy povinné stanovit takovým způsobem, aby bylo dosaženo věrného a poctivého zobrazení účetnictví. Účetní odpisy se týkají jen účetních jednotek, ne osob vedoucích daňovou evidenci.

  • Daňové odpisy oproti účetním odpisům umožňují účetním jednotkám a osobám vedoucím daňovou evidenci postupně zahrnout cenu hmotného majetku do nákladů, které snižují základ daně. Daňově odepisovat majetek může i podnikatel, který svůj automobil pořídil soukromě a pak ho vložil do obchodního majetku. Odpisy se v tomto případě budou počítat z reprodukční pořizovací ceny. Za zmínku určitě stojí, že lze odepisovat dvěma způsoby – rovnoměrným a zrychleným způsobem.

  • Novinkou do konce roku 2021 je v návaznosti na schválený zákon č. 609/2020 Sb. (účinný od 1. 1. 2021) možnost zrychlených odpisů u nových vozidel, která jsou pořízena v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021. V praxi to znamená, že se díky mimořádným odpisům firmám a podnikatelům zvýší daňově uznatelné náklady a s tím spojená nižší daňová povinnost. Jedná se o podporu investic a restartu ekonomiky postižené pandemií vovid-19.

Auto v podnikání – pro a proti

Auto do podnikání se vyplatí dát podnikateli, který je plátcem i neplátcem DPH, a to z toho důvodu, že si může navýšit náklady minimálně o 60 000 Kč za rok. Právnické osobě se vyplatí dát auto do podnikání vždy, protože si lze snížit daňovou povinnost skutečnými náklady nebo paušálem.

Podnikatel, který uplatňuje paušální výdaje a je plátcem DPH, musí dobře počítat. Nákup auta se mu totiž vyplatí pouze za podmínek, že odpočet DPH za pohonné hmoty bude vyšší než silniční daň.

A OSVČ, která je neplátcem s paušálními výdaji? Té pořízení firemního auta raději nedoporučuji.

A shrnutí? Záleží, v jaké situaci se podnikatel nachází.

Pokud zaměstnavatel zajistí pro svého zaměstnance auto v podnikání na služební cestu (a vozidlo je v jeho vlastnictví či nájmu), jsou náklady na provoz automobilu daňově uznatelným nákladem.

K jiné situaci dojde, pokud je při služební cestě použito jiné vozidlo (například vozidlo samotného zaměstnance). Zaměstnanci pak vzniká nárok na náhradu jízdních výdajů, která se stanoví jako sazba základní náhrady (4,40 Kč/1 km) + cena spotřebovaných pohonných hmot.

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout benefit v podobě využívání firemního automobilu k soukromým účelům.

V tomto případě nesmí zaměstnavatel opomenout, že se tento benefit stává pro zaměstnance nepeněžním příjmem a je nutné mu za každý započatý měsíc ze mzdy strhnout 1 % z pořizovací ceny vozu.

Silniční daň

Zákon o dani silniční č. 16/1993 Sb. je zákonem, kterým se řídí určení výše silniční daně. Rozhodující pro výpočet výše silniční daně je zdvihový objem motoru, viz velký technický průkaz vozidla.

Na silniční daň mnoho podnikatelů zapomíná v případě užití soukromého vozidla zaměstnance. S tímto se v praxi setkávám v neziskovém sektoru a zapsaných spolků, v nichž se píší cesťáky jak o život, ale silniční daň řeší málokdo. Toto je možné řešit čestným prohlášením zaměstnance, ale pokud si zaměstnanec silniční daň nezaplatí, tak daňová povinnost, i když má zaměstnavatel čestné prohlášení, se přenáší právě na něj. Tam je třeba optimalizovat a vyhodnotit, co je pro vás jako zaměstnavatele výhodnější.

Vtip na závěr:

Žena se dala odvézt taxíkem. Když přišlo na placení, zjistila, že nemá peníze.

Taxikář naštvaně bouchl dveřmi, šlápl na plyn a odvezl ženu na kraj lesa.

Na louce prostřel plachtu ...

„Co chcete dělat? Mám doma manžela a tři děti!“

„A já mám doma šedesát králíků, tak nekecej a trhej jetel!“

Krásné svátky vánoční vám přeje

Edita Jelínková Hrdličková EHV Enterprise, a. s.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
13.06. - 14.06.
Cow Master 13.06. 8:00 - 14.06.2024 17:00
Všechny akce