Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Doporučený postup při nespokojenosti s veterinárním ošetřením

Zvěrokruh 11/2021 15.11.2021
  Časopis Zvěrokruh 11/2021
     Informace z komory
 

03_skupina

Text: Mediální komise


 

Podezření na nesprávný odborný nebo etický postup veterinárních lékařů projednává podle zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů, sedmičlenná revizní komise Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR). Tato komise je zcela nezávislá na státní správě i ostatních strukturách KVL ČR. Je složena výhradně z veterinárních lékařů – členů KVL ČR.

Před podáním stížnosti na veterinárního lékaře věnujte prosím pozornost následujícímu důležitému sdělení:

1. Podání stížnosti by měla předcházet snaha stěžovatele o vyřešení jeho stížnosti s osobou/skupinou osob vůči které/ /kterým je stížnost směrována, a to přímo oslovením dotčeného lékaře/teamu, kterého je veterinární lékař členem.

2. Doporučujeme, aby stěžovatel svoji snahu o mimokomorové vyřešení svého požadavku z důvodu dalšího možného dokazování řešil průkaznou – písemnou formou.

3. Od veterinárního lékaře/pracoviště se očekává, že po průkazném doručení výzvy bude reagovat zpravidla do 30 dnů a navrhne ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné; ani v komplikovaných případech by lhůta neměla přesáhnout 60 dnů. Výsledek projednání stížnosti by měl být vypracován nejlépe písemně, a to ve 2 kopiích pro potřeby archivace lékaře/pracoviště, stěžovatele.

4. Stížnost lze podat proti postupu při poskytování péče, například léčbě a jejímu průběhu, proti výsledku anebo že nebyl dán souhlas.

5. Stížnost lze podat z důvodu pochybení souvisejícího se zdravotními službami, tj. podmínkami ve veterinárním zařízení.

6. Stížností směřující pouze vůči cenám za veterinární ošetření, hospitalizaci a obecně týkající se pouze oprávněnosti finančních nároků stěžovatele vůči veterinárnímu lékaři/ /pracovišti není revizní komise oprávněna se zabývat, neboť nespadá do její kompetence.

7. Pokud nebudete spokojeni s tím, jak veterinární lékař/ /pracoviště stížnost s vámi vyřídil/lo, můžete se obrátit na KVL ČR jako správní orgán, který veterinárnímu lékaři udělil licenční číslo a dal možnost a oprávnění k poskytování veterinární péče.

8. Vaše stížnost bude posléze postoupena revizní komisi KVL ČR k dalšímu řízení.

9. Stížností proti veterinárnímu lékaři/pracovišti se může revizní komise v rámci disciplinárního řízení zabývat nejdéle do 1 roku poté, co ke sporné události došlo.

10. Stížnost po doručení bude zaevidována u KVL ČR.

11. Stížnost musí mít jednoznačně písemnou formu s uvedením plného jména a adresou, a nejlépe i telefonním kontaktem a e-mailem toho, kdo stížnost podává.

12. Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných skutečnostech chráněných zvláštním právním předpisem a jiná zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti.

13. Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů a právnických osob, listiny, ohledání a výslech účastníků, všechny důkazy však musí být hodnověrné a zákonné. Ke všem důkazům musí mít přístup veterinární lékař, o jehož činnost se jedná, a má právo se s nimi seznámit a vyjádřit se v dostatečně přiměřené poskytnuté lhůtě.

14. Anonymní stížnosti či stížnosti neobsahující potřebné informace pro prošetření stížnosti není možné prošetřit.

15. Stížnost musí být srozumitelná a čitelná, zejména v ní má být uvedeno:

• jednoznačně označená osoba/pracoviště, vůči kterému je stížnost směrována, jeho adresa, telefonní kontakt

• proč nesouhlasíte s tím, jak veterinární lékař/pracoviště vyřídilo vaši stížnost

• stručný popis události

• datum a podpis

• odpověď lékaře/pracoviště na vaši stížnost

Shromážděné důkazní materiály (jejich fotokopie) zašlete na adresu:

Sekretariát Komory veterinárních lékařů ČR – stížnost
Novoměstská 1965/2
621 00 Brno – Řečkovice

Text byl zpracován mediální komisí ve spolupráci a za odsouhlasení představenstva. Právní kontrolu provedla advokátní kancelář Láník-Hrdina.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Jana Kouřilová

Zveřejněno: 27.07.2023
Datum stažení: 27.02.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
01.12. - 03.12.
31. Výroční konference ČAVLMZ 01.12. - 03.12.2023
09.12. - 10.12.
Ochorenia chrbtice - Neurochirurgia 09.12. 9:00 - 10.12.2023 17:00
Všechny akce