Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace k platbě pojistného 2020

Zvěrokruh 1/2020 28.01.2020

Zdena Hanelová

 

24_Hanelova

 

Vážené paní doktorky a vážení páni doktoři,

dovoluji si Vám připomenout platbu pojištění profesní odpovědnosti na rok 2020.

Dodatkem číslo 7 RS 503436850, který je v platnosti od 1. 1. 2019, je upraveno rozšíření pojistného krytí v souvislosti se zavedením povinnosti EET pro Vaši profesi.

Prostudujte si prosím dodatek číslo 5 RS, který má účinnost od 1. 6. 2017.

 

Důležitý je článek 4 tohoto dodatku RS:

Odstavec 16. 4. pojistné smlouvy se mění takto:V případě škody vzniklé v důsledku veterinárního zákroku, který měl za následek uhynutí zvířete nebo vedl k jeho utracení nařízeným podle platných právních předpisů, je pojištěný povinen průkazným způsobem doporučit poškozenému provedení pitvy státním veterinárním ústavem, nebo Ústavem patologické morfologie FVL VFU Brno, nebo členem Klubu patologických anatomů při KVL ČR, nebo diplomovaným specialistou ECVP/ACVP, nebo zahraniční institucí, popřípadě zahraničním specialistou, na analogické odborné úrovni. Pojištěný je zároveň povinen průkazným způsobem upozornit poškozeného, že v případě odmítnutí pitvy zvířete je poškozený povinen prokázat své nároky na náhradu škody jiným prokazatelným způsobem.

Pojistná smlouva č. 503436850 spolu s dodatky, jejíž součástí jsou všeobecné a zvláštní pojistné podmínky VPP PO 1/11, ZPP PO VET  1/11, VPP PP 1/17 a ZPP-MP 1/17 a informace o zpracovávání osobních údajů jsou uveřejněny na webu KVL ČR v neveřejné části v části Informace a formuláře.

Sazebník pojistného platný od 1. 1. 2020 je přílohou této informace.

Volbu nejnižšího limitu 500 tis. Kč nedoporučuji.

Věnujte pozornost platbám, pečlivě prosím vyplňujte správné variabilní symboly a poukazujte platby ve výši dle sazebníku pojistného pro rok 2020.

Specifikace plateb:

1. Platba pojistného - pojištění profesní odpovědnosti/fyzické a právnické osoby

číslo účtu:  1020166571/6100 (Equa bank)

variabilní symbol:

a) fyzické osoby - registrační číslo KVL ČR

b) u  právnické osoby – IČO

konstantní symbol: 0558

majitel účtu: ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice IČ 00485829

Upozorňuji na bod 3.2 pojistné smlouvy 503436850

Pojistnou smlouvou mohou být pojištěny jen ty právní subjekty, které splňují podmínku, že společníky a statutárními orgány jsou veterinární lékaři, kteří jsou držiteli platného osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a jsou zapsáni v seznamu členů KVL ČR.

Nové právnické osoby prosím o vyplnění přihlášky a zaslání výpisu z OR, stačí emailem.

Přihláška je k dispozici na webu.

2. Platba pojistného – nepovinné pojištění přerušení provozu

Před platbou pojistného se seznamte nejprve prosím s článkem 36 VPP PO 1/11.

číslo účtu:  1020166571/6100 (Equa bank)

variabilní symbol: registrační číslo KVL ČR

specifický symbol: rodné číslo

konstantní symbol: 0558

Do zprávy pro příjemce uvést: IČO, zvolenou denní dávku a spoluúčast (např. 64331891, 500 Kč a 15 dní)

majitel účtu: ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice IČ 00485829

Doporučená splatnost pojistného je do 25. února 2020.

Úhradou pojistného se pojištěný přihlašuje do pojištění podle pojistné smlouvy

č. 503436850 jejíž součástí jsou všeobecné a zvláštní pojistné podmínky VPP PO 1/11, ZPP PO VET  1/11 VPP PP 1/17, ZPP-MP 1/17, je seznámen s rámcovou smlouvou, jejími dodatky a pojistnými podmínkami.

V případě jakýchkoli nejasností raději volejte, tel. 602 783 769

E-mail: hanelova@itead.cz, k dotazu uveďte prosím i telefonní kontakt.

Děkuji Vám za spolupráci a případné dotazy Vám ráda zodpovím.

V  Olomouci 19. 11.2019

Zdeňka Hanelová


Příloha č. 3.5. pojistné smlouvy č. 503436850 (od 1.1.2020)

Sazebník pojistného

1. Jednorázové pojistné za pojištění odpovědnosti

Jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednoho pojištěného (OSVČ nebo právnickou osobu se stanovuje podle počtu veterinárních lékařů činných pro tohoto pojištěného.

Pojistné pro OSVČ / právnickou osobu

Varianta Celkový limit pojistného plnění 1 lékař 2 - 4 lékaři 5 a více lékařů
1 500 000 Kč 1 924 Kč 2 328 Kč 2 616 Kč
2 1 000 000 Kč 2 430 Kč 2 940 Kč 3 305 Kč
3 2 000 000 Kč 2 835 Kč 3 430 Kč 3 856 Kč
4 3 000 000 Kč 3 058 Kč 3 700 Kč 4 159 Kč
5 5 000 000 Kč 4 253 Kč 5 146 Kč 5 783 Kč
6 10 000 000 Kč 5 873 Kč 7 106 Kč 7 987 Kč
7 15 000 000 Kč 7 047 Kč 8 527 Kč 9 584 Kč

2. Jednorázové pojistné za pojištění přerušení (omezení) provozu

Jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednu fyzickou osobu, tj. v případě OSVČ pro pojištěného, v případě právnické osoby pro jednu fyzickou osobu označenou v Seznamu pojištěných jménem a rodným číslem.

Denní dávka 500 Kč 750 Kč 1 000 Kč 1 250 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč
Pojištění přerušení (omezení) provozu 2 430 Kč 3 645 Kč 4 860 Kč 6 075 Kč 7 290 Kč 9 720 Kč
- časová spoluúčast 15 dní            
Pojištění přerušení (omezení) provozu 1 566 Kč 2 349 Kč 3 132 Kč 3 915 Kč 4 698 Kč 6 264 Kč
- časová spoluúčast 28 dní            
 
Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce