Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak budou posuzovány příjmy z prodeje štěňat?

Zvěrokruh 9/2020 23.09.2020

Edita Jelínková Hrdličková

Prodej štěňat z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

 

04_dan

 

Dnešním tématem otevřu záležitost příjmů souvisejících s prodejem štěňat. Obdobné to je i u pronájmu DHIM, NIM, HIM. atd., nezahrnutého v obchodním majetku. Mnoho z nás si neuvědomuje, ať už jde o podnikatele OSVČ, právnický subjekt nebo fyzickou osobu podnikatele, že příjem do určitého limitu musí zdanit v souladu se zákonem. A protože je téma chovatelů a jejich příjmů z prodeje štěňat novým majitelům hodně diskutované, zkusíme se na tuto problematiku podívat z obou stran.

 

V souladu s řády ČMKU subjekt reprodukující štěňata s průkazem původu si musí uvědomit, že registrace chovatelské stanice nezakládá důvod na podnikatelskou činnost. Ale na činnost, která při splnění podmínek musí být zdaněna. V případě chovu více jedinců či více plemen za účelem dosažení zisku již nemůžeme hovořit o nahodilé činnosti, ale činnosti soustavné a subjekt se musí řádně registrovat na živnostenském úřadě k dané činnosti.

Kam se zařadit?

Kam zařadit chov štěňat a jak správně určit paragraf, zda půjde o příjmy dle § 7 (příjmy ze samostatné činnosti) nebo § 10 (ostatní příjmy) ZDP? Je to zemědělská činnost nebo jde o živnost?

Je třeba zdůraznit, že chovatelé a držitelé psů jsou povinni dodržovat zákony České republiky, kromě jiného např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Dále pak zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).

 
CHOV ZVÍŘAT JE ZAHRNOVÁN DO POJMU ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA A PROVOZOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY NENÍ ŽIVNOSTÍ
 

Je chovatelská činnost samostatnou činností, tj. příjmem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství [§ 7 odst. 1 písm. a) ZDP] nebo příjmem ze živnostenského podnikání [§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP]? Platí, že za příjmy podle ustanovení § 7 ZDP se považují příjmy ze samostatné činnosti vykonávané na základě povolení, registrace nebo jiného souhlasu příslušného orgánu.

Splňuje-li vaše činnost obecné znaky podnikání (soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku), získáváte postavení osoby vykonávající samostatnou činnost, v případě zemědělské výroby zápisem do evidence zemědělských podnikatelů, v případě živnosti vydáním živnostenského listu. Postavení zemědělského podnikatele je upraveno zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (ZoZ). Jak vyplývá z § ZoZ, zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených ZoZ. Chov zvířat je zahrnován do pojmu zemědělská výroba a provozování zemědělské výroby není živností podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen živnostenský zákon).

Obsahem činnosti není obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, drezúru zvířat, veterinární činnost a provozování zoologických zahrad.

Pokud vaše činnost nesplňuje výše uvedené znaky podnikání, tak se bude jednat o příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. Podle § 2e odst. 2 ZoZ totiž platí, že fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle ZoZ.

Není nutno podnikat

Chov psů, koček a jiných drobných zvířat či živočichů v zájmových chovech, který nevykazuje výše uvedené splnění obecných znaků živnosti, nebude živností. Nelze kvalifikovat a určit subjekt, který odchovává štěňata, že musí být považován za podnikatele, a to za zemědělského podnikatele či podnikatele podnikajícího na základě živnostenského listu.

Většina chovatelů nenaplňuje požadavek na soustavnou činnost a otázkou je i to, zda každý chovatel odchovává štěňata za účelem dosažení zisku. Podmínkou zařazení těchto příjmů mezi příjmy podle § 10 ZDP je skutečnost, že se nejedná o činnosti provozované zemědělským podnikatelem nebo živnostníkem. Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč, jsou osvobozené.

Příklad první

Chovatel měl v roce 2020 jedenkrát štěňátka. Základ daně (příjmy – výdaje) činil 45 000 Kč. Chovatel nemá zvířata evidována v podnikání, ani nedisponuje živnostenským oprávněním, je pouze vlastníkem v souladu s řády ČMKU a FCI majitele registrované chovatelské stanice.

Tento chovatel se klasifikuje v rámci podání daňového přiznání dle § 10 ZDP. Překročil částku 30 000 Kč v příjmech. V případě, že splňuje zákon a je v evidenci zemědělského podnikatele, může aplikovat 80 % nákladů bez prokázání příjmu. Zde nepracuje se základem daně (příjmy – výdaje), ale pouze s příjmy.

 

Tento paragraf není zahrnut do vyměřovacího základu na sociální a zdravotní odvody.

Chovatel má řádný živnostenský list a přidělené IČ na živnost volnou v souladu se zákonem (chov domácích a zoologických zvířat). Zde žádný limit není a zdaňuje se podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP. Tento paragraf samozřejmě má další posloupnosti, a to ty, že vstupuje do vyměřovacího základu daně pro sociální a zdravotní odvody.

 

05_dan

 

Příklad druhý

Závěrem případ chovatele, na kterého byl osobou předzvědnou upozorněn nejmenovaný finanční úřad s tím, že nedaní příjmy z prodeje štěňat, a to za tři roky zpětně. Chovatel na základě výzvy přistoupil k finančnímu úřadu se smlouvami o prodeji štěňat. Dále pak s náklady, které aplikoval jako náklady oproti příjmu. Tento subjekt neměl chov jako podnikání, ani zemědělskou činnost, ale činnost nahodilou dle § 10 ZDP. Vrh měl maximálně jedenkrát ročně na všech zvířatech, co údajně vlastnil. Finanční úřad přistoupil k revizi smluv a náhodně vytipoval kupující, které požádal o součinnost. Zde bylo zjištěno, že kupní smlouva koliduje se skutečně zaplacenou cenou, která byla samozřejmě v hotovosti a byla výrazně vyšší, než ta, co byla uvedená ve smlouvě. Toto ale nebyl důkazní materiál, ale tvrzení proti tvrzení. Nový majitel argumentoval tím, že smlouvu nezkoumal a chovatelce věřil.

 
NELZE KVALIFIKOVAT A URČIT SUBJEKT, KTERÝ ODCHOVÁVÁ ŠTĚŇATA, ŽE MUSÍ BÝT POVAŽOVÁN ZA PODNIKATELE
 

Kupující i celá rodina se soustředila na nové štěňátko, i když nevycházelo zrovna z dobrých podmínek. Ale soucit a rychlost předání i s možností dovozu byla zřejmě cílem chovatele. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zvířata s průkazem původu v souladu s řády, finanční úřad přistoupil oficiální cestou k poskytnutí součinnosti, kolik průkazů původu bylo vydáno za dané tříleté období na dané jméno a chovatelskou stanici. Poskytnutím součinnosti bylo zjištěno, že průkazy původu byly vydány na mnohem více štěňat, než chovatel doložil kupními smlouvami. A začal tzv. kolotoč: prověřování ceny obvyklé za daný druh či plemeno a doměřování ze strany FU. Dále bylo se součinností státní správy zjištěno, že ačkoli chovatel sice vlastní chovatelskou stanici, ve svém objektu má nespočet dalších plemen bez PP, které reprodukoval a prodával. Kupujícím nabízel, že předání může být kdekoliv, aby zbytečně neupozorňoval kupující, jak jeho chov vypadá a co vlastně má. Dokonce byl tak originální, že si vytvořil své průkazy původu a využíval neznalosti kupujícího, že se jedná o jedince s PP dle řádů ČMKU a FCI, i když opak byl pravdou. Z chovatele se následně vyklubala docela velká množírna, která těžila z prodeje zvířat a samozřejmě značné částky z prodeje nebyly zdaněny.

Poučení na závěr

Věřte, opravdu to nestojí za to - ať jde o prodej štěňat, nebo pronájem garáže, nebo prodej majetku - pokud překročíte limit, raději podejte daňové přiznání sami a vše raději prokažte. U fyzických osob je to 15 % (§ 10). V § 7 jsou tam bohužel už součástí sociální a zdravotní odvody. Samotná daň není tak katastrofální, ale mnohem větší následky a vyšší náklady jsou třeba za tři roky zpět. Úroky z prodlení vás tak přijdou dráž, než daň samotná.

Krásné léto Vám všem

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce