Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak správně na pokoutníky

Zvěrokruh 3/2020 22.03.2020

Veronika Grymová

05_soudnicka

V agendě revizní komise se často objevují podněty členů KVL k řešení případů nezákonného výkonu veterinární činnosti , která spočívá nejčastěji ve vystavování veterinárních potvrzení neoprávněnými osobami (tzv. falešná razítka) nebo nezákonnou distribucí veterinárních léčiv prostřednictvím sociálních sítí.

Méně často revizní komise řeší upozornění na nesprávnou praxi při vystavování europasů, kdy veterinární lékař, který nesprávně pas vystavil, nereaguje nejprve na soukromé upozornění kolegy, aby dal věc do pořádku. Protože osoby, které nejsou členy Komory, nespadají do pravomoci revizní komise, podle charakteru konkrétního podnětu jej předává institucím k tomu určeným a zajímá se následně i o to, jak se s daným problémem tyto orgány vypořádaly. Je důležité zdůraznit, že s ÚSKVBL i SVS je v tomto směru spolupráce velmi dobrá, stejně jako s většinou policejních oddělení a okresních státních zastupitelství, kam jsou formou trestních oznámení postupovány nejzávažnější případy. Neuděláte proto chybu, když tyto podněty budete k revizní komisi KVL směřovat.

Bohužel se ale stává, že veterinární lékaři k této problematice nepřistoupí optimálním způsobem, kdy zasílají informace o nezákonné činnosti neúplné či zmatečné. Někdy dokonce v dobré víře a z horlivosti vlastní aktivitou zmaří možnost úspěšného prošetření a umožní pachateli zničit důkazy a zamést stopy. Již dříve jsme ve Zvěrokruhu č. 11/2016 https://www.vetkom. cz/desatero-uspesneho-lovcenelegalu/ podali stručný návod, jak k věci přistoupit, ale protože se stále setkáváme s neúplnými a neřešitelnými podněty, nebude od věci si základní postupy připomenout.

Jak na falešná razítka

Modelovým a stále se opakujícím příkladem jsou razítka neexistujících veterinárních lékařů, méně často razítka skutečných veterinárních lékařů, kteří ovšem vůbec nepoužívají a nikdy nepoužili daný vzor razítka – někdo tudíž vyrobil razítko s jejich jménem a ostatními daty bez jejich vědomí. Informace o zachycených falzech veterinárních potvrzení revizní komise uveřejňuje na elektronické úřední desce KVL (www.vetkom.cz).

 
NEZÁKONNÝ OBCHOD S LÉČIVY KVETE ZEJMÉNA NA FACEBOOKU
 

Co nedělat

Nemá smysl pouze ofotit stránku očkovacího průkazu, na kterém se dané podezřelé razítko nachází. Samotné razítko nenese žádnou použitelnou informaci o pachateli a žádné vodítko, kudy vést pátrání. Dalo by se to přirovnat k situaci, kdy by chatař přinesl na policii vysazené rozbité okno chaty, kterou někdo vykradl, složil ho na vrátnici policejní služebny, a odešel s pocitem dobře vykonané práce s tím, že teď už policie pachatele snadno najde.

Co udělat

Očkovací průkaz, pas nebo jinou listinu vybavenou falešným potvrzením je potřeba nejlépe zabavit, nebo alespoň okopírovat všechny popsané strany. U pasu je naprosto klíčové, aby bylo na kopiích všech stran vidět sériové číslo pasu. Vždy je nutné zaznamenat identifikaci osoby, která zvíře doprovázené falešným potvrzením přivedla! Je to klíčový svědek a jediná spojnice mezi falešným potvrzením a jeho pachatelem. Falešná razítka v očkovacích průkazech jsou typická pro tzv. množírny. Majitel štěněte s falešným očkováním je jedinou osobou, která může popsat zdroj, odkud štěně a jeho očkovací průkaz pochází. Bez jeho svědectví končí takový podnět jako neřešitelný.

Jak na prodejce léčiv

Bestsellerem pokoutných obchodníků s léčivy jsou odčervovací pasty pro koně. Čilý obchod s nimi kvete zejména na facebooku. Tento artikl se tak stal i evergreenem revizní komise.

Co nedělat

V žádném případě se s facebookovým prodejcem léčiv nepouštějte do jakékoli diskuse.

Dobře míněné poučení, že se dopouští porušování zákona, je nejen zcela zbytečné, protože dotyčný to zpravidla samozřejmě moc dobře ví (stejně jako jeho vděční zákazníci), ale navíc ho tím upozorníte na to, že si ho někdo všimnul. To mu dá jednoznačnou nápovědu, co má dělat: (1) vyhodit vás z jeho uzavřené skupiny nebo (2) rychle smazat profil a zmizet pod jinou značku. Následné hlášení „tam a tam jsem viděl to a to“ je samozřejmě zcela bezcenné: fyzický důkaz v podobě veřejné inzerce byl zničen a žádné šetření nelze ani zahájit. Představa, že veřejné pokárání přiměje dotyčného se nad sebou zamyslet, zastydět se a nekalé činnosti zanechat, je pozoruhodně naivní, a navíc výrazně ztěžuje možnost účinného zásahu příslušných institucí, nebo jej dokonce úplně znemožní.

Co udělat

Pečlivě prohlédnout celý profil agilního obchodníka a nafotit veškeré texty vztahující se k distribuci léčiv, pokud možno tak, aby bylo vidět datum pořízení fotky (např. do záběru zahrnout datum na stavovém řádku). Nesmírně cenné jsou konverzace prokazující uzavření konkrétních obchodů s uživateli stránky. Pokud je důkazů o uzavřených či jen nabízených transakcích na jedné stránce více, neváhejte nafotit všechny: je to důležitý důkaz o rozsahu a soustavnosti páchané činnosti. Dostatečně velký prokázaný rozsah pak může dotyčného vymanit ze správního řízení ÚSKVBL a svěřit jej rovnou trestnímu řízení v péči státního zástupce. Opět zdůrazňujeme, že zásadní je nijak na sebe neupozorňovat a nevysílat žádné signály, že někdo daný profil považuje za podezřelý z čehokoli nekalého.

Jak na lajdáky

Neregistrování vydaného pasu je nejtypičtější příklad pochybení při vystavování pasu: do ordinace přijde klient s novým štěnětem, vybaveným pasem znějícím na jméno bývalého majitele. Veterinární lékař chce v registru pasů jméno majitele aktualizovat a zjistí, že pas je stále veden jen jako přidělený k vydávání. V takové situaci není možné jméno majitele zadat, protože právo zaznamenat pas jako vydaný má pouze lékař, jemuž byl pas k vydávání přidělen. Méně často se vyskytují zásadnější vady: hlavně nevyplnění údajů povinných ze zákona, které už mají za následek neplatnost pasu a mohou způsobit chovateli na cestách problémy.

 

Co nedělat

Důkazní hodnotu nemá pouhé nahlášení, že MVDr. XY vystavil pas a nezaregistroval jej. Bezcenný je i samotný výpis tohoto pasu z databáze: každý schválený veterinární lékař má přiděleno větší či menší množství pasů, které dosud nebyly vydány, a je to zcela v pořádku, dokud tyto pasy neopustily práh jeho pracoviště. Rozhodující je proto doložit, že sporný pas práh pracoviště opustil, aniž byly provedeny všechny potřebné administrativní úkony, včetně registrace do databáze do tří dnů od vydání. K tomu je nezbytně nutný fyzický důkaz oběhu neregistrovaného pasu v terénu.

 

06_soudnicka

 

Co udělat

V první řadě je vhodné se přátelsky spojit s dotyčným veterinárním lékařem a požádat ho o nápravu. Vždy může jít o prosté opomenutí, které lze snadno napravit bez jakéhokoli rozruchu. Existují ale zatvrzelí jedinci, kteří na podobná upozornění opakovaně nereagují. Ty je pak potřeba řešit méně vlídným způsobem. Zde je na místě přibrzdit všechny mrakovárce, kteří by se chtěli spravedlivě rozhořčit nad údajným „práskačstvím“: neexistuje rozumný důvod, proč tolerovat jednání, kdy si od klienta vezme peníze osoba A za práci, kterou pak ale ve skutečnosti musí podstatně komplikovaněji vykonat osoba B, přičemž tuto práci musí osoba B buď vykonat zdarma, nebo ji klient zaplatí ještě jednou. V horším případě klient zaplatí ještě mnohonásobně více za pobyt zvířete v karanténě v cizí zemi, jejíž celní úředníci neprojevili pro mizerně vyplněný pas dostatek kolegiálního pochopení.

Tehdy je potřeba ofotit všechny vypsané stránky pasu, a dbát přitom na to, aby na fotografiích všech stran bylo viditelné a čitelné sériové číslo pasu. Pokud je jedinou vadou nezavedení pasu do registru, není pas potřeba zabavovat a chovateli vystavovat nový: po shromáždění všech potřebných důkazů lze pas administrativně přidělit jinému veterinárnímu lékaři, který registraci zákonným způsobem dokončí.

Pokud vyplnění pasu vykazuje zásadní vady, které nelze snadno napravit doplněním potřebných údajů, je potřeba pas zabavit a klientovi vystavit nový. Totéž se týká pasů, které vykazují známky zásahu osoby, jež vůbec není oprávněná se záznamy v pasu manipulovat, jako jsou pasy vystavené fiktivním veterinárním lékařem nebo pasy, které vůbec nejsou uvedeny v registru pasů ani jako vyrobené nebo přidělené k vydávání. Toto jsou důkazy nezákonné distribuce pasů, signalizující závažnější nelegální činnost většího rozsahu. Zabavení takového pasu musí být samozřejmostí.

Závěrem

Obecně není moudré pokoušet se jakoukoli nezákonnou veterinární činnost, která členy KVL znepokojuje, řešit pomocí sociálních sítí. Pokud si nejste jistí, obraťte se s dotazem na vhodný způsob řešení daného podnětu vždy raději přímo na revizní komisi prostřednictvím sekretariátu KVL (vetkom@vetkom.cz, vavrusa@ vetkom.cz). Náhodně sesbírané informace nejenže nemusí být validní, ale zejména se při veřejném šíření podezření na konkrétní věc mohou snadno dostat k pachateli a umožnit mu zamést stopy. To platí i o uzavřených skupinách, které nejsou zdaleka tak uzavřené, jak by se mohlo zdát.

Veronika Grymová

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
13.06. - 14.06.
Cow Master 13.06. 8:00 - 14.06.2024 17:00
15.06. - 16.06.
Psi v pohybu 15.06. - 16.06.2024
Všechny akce