Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Legislativní komise k usnesení minulého sněmu ve věci pohotovostí

Zvěrokruh 10/2020 24.10.2020

Martin Grym

První pomoc, pohotovosti a usnesení sněmu 2019

Sněm v roce 2019 uložil ve svém usnesení představenstvu KVL ČR, aby na příštím řádném sněmu Komory v roce 2020 předložilo vypracovaný návrh/návrhy možných řešení funkčního systému veterinárních pohotovostí.

V průběhu roku 2020 provedla mediální komise dva anketní průzkumy mezi členy Komory na téma pohotovostí. První se týkal screeningu geografického rozmístění pohotovostních pracovišť, systému zajišťování pohotovosti v jednotlivých okresech a krajích, včetně způsobu poskytování pohotovostních služeb jednotlivci. Druhá navazující anketa se pak týkala typických zákroků "pohotovostního charakteru".

Výsledky první ankety byly publikovány ve Zvěrokruhu č. 7/2020 str. 8-9; druhá anketa v době sepisování tohoto článku ještě probíhá.

Ve druhém sledu spustila mediální komise na webových stránkách Komory webovou aplikaci pro veterinární lékaře a veterinární pracoviště, která jim nabízí se po přihlášení a uvedení požadovaných údajů ve vytvořeném dotazníku prezentovat chovatelské i odborné veřejnosti, včetně specifikace svého pohotovostního servisu.

Na základě četných diskusí i usnesení loňského sněmu se legislativní komise (dále jen LK) zabývala definicí první pomoci i problematikou pohotovostí. Její závěry jsou součástí zápisu z jednání legislativní komise ze dne 10. prosince 2019. Tento zápis přijalo za své i představenstvo na svém jednání 15. ledna 2020, jak je uvedeno v zápise z jednání představenstva č. 1/2020.

 
NADÁVKY A HRUBÉ CHOVÁNÍ KLIENTA SE POVAŽUJÍ ZA ODMÍTNUTÍ SLUŽEB VETERINÁŘE
 

Shrňme si základní závěry z těchto jednání.

První aneb neodkladná pomoc

1. Pro účely první pomoci poskytované veterinárním lékařem doporučuje LK používat pojem "neodkladná pomoc" nebo "neodkladná odborná veterinární pomoc", což jsou termíny používané ve veterinárním zákoně v souvislosti s činností soukromého veterinárního lékaře. Termín "první pomoc" je ve veterinární legislativě rezervován pro činnosti související se zásahem chovatele, obecně laika.

2. LK doporučuje, aby byla neodkladná pomoc rozdělena na část "bez instrumentaria" (co je veterinární lékař schopen provést v situaci bez veterinárního vybavení) a "s instrumentariem" (co je veterinární lékař schopen provést, když má s sebou základní vybavení).

3. LK upravila definici "neodkladné odborné veterinární pomoci" do následující podoby:

Neodkladnou odbornou veterinární pomocí se zamýšlí soubor odborných zásahů, které při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života zvířete cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky jeho ohrožení, postižení a utrpení.

Neodkladnou pomocí, kterou je veterinární lékař povinen s výjimkami stanovenými zákonem poskytnout, se pro veterinární medicínu rozumí následující postup:

1. Veterinární lékař provede rychlé zhodnocení aktuálního zdravotního stavu zvířete.

2. V případě zjevně infaustního stavu doprovázeného nadměrným utrpením zvířete provede veterinární lékař eutanazii.

3. V ostatních případech veterinární lékař zajistí:

a) Uvolnění horních dýchacích cest, pokud je patrna zjevná překážka zabraňující volnému dýchání.

b) Kardiopulmonální resuscitaci v případě, že zvíře nedýchá anebo je zjištěna srdeční zástava.

c) Zástavu krvácení škrtidlem v případě, že je patrné vnější krvácení, které tento zásah vyžaduje.

d) Překrytí otevřených ran v případě, že zjistí otevřené rány.

e) Zmírnění bolesti použitím vhodných analgetik nebo sedativ v případě, že je zjištěný stav vyhodnocen jako potenciálně bolestivý.

4. Veterinární lékař dále doporučí další postup (kupř. způsob naložení s kadáverem zvířete v případě eutanazie či další kroky po provedení úkonů neodkladné pomoci, tj. doporučení diagnostických či terapeutických úkonů).

(Pozn.: V případě, že se na místě potřeby poskytnutí neodkladné péče ocitne veterinární lékař bez potřebného vybavení, neprovádí intervence popsané v bodě 2 a 3e.)

Pohotovostní služby

V souvislosti s diskusí nad pohotovostními službami LK doporučuje, aby:

1. Byla v řádech povinnost veterinárních praxí zřetelně a jasně informovat chovatele (kupř. na webových stránkách, sociálních sítích, apod.), zda konkrétní pracoviště poskytuje pohotovostní služby svépomocí, nebo tento servis zajišťuje pro něj pracoviště jiné (ideálně na základě smluvního dojednání), včetně odkazu na toto referenční pracoviště.

2. V případě, že veterinární pracoviště deklaruje, že pohotovostní služby zajišťuje samo, mělo by zřetelně a jasně uvést dobu, za které se ošetření považuje za pohotovostní (víkendy, noci, státní svátky, apod.), v jakém rozsahu je pohotovostní ošetření poskytováno (zdali provádí všechny odborné úkony či jen neodkladnou pomoc, zda vyjíždí do terénu nebo servis poskytuje jen v místě výkonu praxe, atd.) a výši příplatku za pohotovostní ošetření.

3. Pracoviště provádějící pohotovostní služby svépomocí upozorňovalo na svých propagačních platformách všechny chovatele, že pohotovostní služby jsou poskytovány za omezeného personálního obsazení, které nemusí dovolovat ošetřit okamžitě každého akutního pacienta v případech, že personál praxe právě ošetřuje jiného akutního pacienta.

4. Byla jasně definována pohotovostní příslužba/služba na telefonu, pohotovostní služba fyzicky přítomná na pracovišti a nonstop provoz (2-3směnný provoz ve formátu 24/7 při neměnné nabídce poskytovaných služeb).

5. Bylo chovateli z popisu pohotovostního servisu na webových stránkách (či jinde) konkrétního pracoviště jasné, co může po příjezdu očekávat a jaké situace mohou v místě nastat (čekání, zaplacení vyšší zálohy, výše pohotovostního poplatku, apod.).

6. Byla Komorou vytvořena mapa pohotovostních pracovišť, s jasným popisem charakteru a rozsahu pohotovostních služeb na konkrétním pracovišti, pravidelně aktualizovaná a přístupná jak laické, tak odborné veřejnosti; zanesení pracoviště do mapy by bylo dobrovolné a výhradně na žádost daného pracoviště.

7. Byly pomocí ankety zjištěny informace o tom, kdo vykonává pohotovostní služby jako OSVČ, právnická osoba či zaměstnanec, v jakém rozsahu tuto službu poskytuje a zda by uvítal propagaci svého pracoviště Komorou jako pohotovostního.

8. Bylo v řádech uvedeno, že veterinární lékař se v rámci svého povolání a zvláště při vypjatých situacích souvisejících s pohotovostními službami nemusí nechat fyzicky ohrožovat, snášet nadávky a hrubé chování, a že nadávky a hrubé chování klienta se považují za odmítnutí služeb veterináře.

9. Bylo v řádech uvedeno, že v oblastech, kde je málo dostupných veterinárních pracovišť, nemusí být veterinární lékař schopen zajistit okamžitou neodkladnou pomoc, pokud by za účelem poskytnutí pomoci musel opustit region, kde praxi obvykle vykonává, a jeho absence by ohrozila dostupnost služby v jeho regionu.

10. Bylo v řádech uvedeno, že veterinární lékař není povinen pokračovat v diagnostice a léčbě nad rámec neodkladné pomoci, pokud není zajištěna úhrada těchto služeb.

11. Bylo v řádech uvedeno, že veterinární lékař může odmítnout přistoupit k záchraně života zvířete či pokračovat v záchraně života zvířete, popřípadě v diagnostických úkonech či léčbě, v případech, že zdravotní stav zvířete vyhodnotí tak, že každé další jednání vyjma eutanazie by zvířeti způsobovalo nadměrné utrpení a bolest.

12. Byla v řádech zachována obecná povinnost nějakým způsobem zajišťovat pohotovostní servis (svépomocí či outsourcing) a odolalo se pokušení to s ohledem na mnohé poznámky o "nefunkčnosti" těchto ustanovení z řádů vyjmout.

Další plán

Problematika první pomoci i pohotovostí by měla být upravena v řádech, konkrétně v profesním řádu. Legislativní komise zadala začátkem roku 2020 požadavek na komplexní právní revizi profesního řádu Advokátní kanceláři Hrdina & Láník, která by měla být na podzim letošního roku hotova. Poté bude následovat zhruba roční diskuse nad navrhovanými změnami, které by se měli zúčastnit členové Komory, legislativní komise a představenstvo, ideálně nějakou formou pracovní skupiny. Definitivní verze by měla být hotova pro jednání sněmu 2021. Úprava problematiky první pomoci a pohotovostí bude její součástí a bude zohledňovat všechny konsenzuální závěry na toto téma. Proto prosím chápejte výše uvedené návrhy legislativní komise jako pouhá doporučení, která mohou být ještě modifikována či zcela opuštěna.

Martin Grym

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce