Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Minimum pro nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími při veterinární činnosti

Zvěrokruh 3/2022 14.03.2022
  Časopis Zvěrokruh 3/2022
     Pro praxi
 

12_Sulakova

Text: Eva Šuláková


 

S ohledem na to, že se v nedávné době rozpředla mezi veterináři diskuse ohledně nakládání s nebezpečným odpadem, resp. odpadem vznikajícím při veterinární léčebné a preventivní péči, pokusím se zde vytvořit jakýsi „výcuc“ toho nejpodstatnějšího, abyste se nedostali do problémů. Ano nejjednodušší by bylo odkázat vás na: https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi, kde si můžete stáhnout celý metodický pokyn schválený Ministerstvem životního prostředí, pod které tato agenda patří, ale buďme upřímní, komu se chce studovat 130stránkový dokument!?

Nakládání s nebezpečným odpadem vznikajícím při poskytování veterinární péče může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění člověka nebo zvířete. Riziko ohrožení lidí a zvířat onemocněním či poraněním vyplývá z možných nebezpečných vlastností odpadů vznikajících při veterinární péči. Nebezpečné odpady obsahují především infekční agens, ostré předměty, nepoužitelná léčiva a podobné látky vznikající při provozu veterinární praxe. Odpad může ohrozit osoby poskytující veterinární péči, ošetřovatele zvířat, majitele zvířat a osoby, které se zabývají shromažďováním, přepravou a odstraněním odpadu. Ohrožena mohou být i zvířata.

Pro bezpečné nakládání s odpady je prioritou třídění nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku, následné dotřiďování nebezpečných odpadů není možné.

Odpady z veterinární péče jsou zařazeny ve smyslu vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů do skupiny 18, podskupiny 18 02 „Odpady z výzkumu, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí zvířat“.

18 02 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02) – použité ostré předměty je nutné zařazovat jako nebezpečný odpad

18 02 01 O/N. Použité ostré předměty se zařazují pod katalogové číslo 18 02 02* Ostré předměty, kategorie N.

18 02 02* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky

18 02 06 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 18 02 07* Nepoužitelná cytostatika

18 02 08* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07

Zde je třeba říci, že každé, podtrhuji každé veterinární pracoviště, ať už se jedná o ošetřovnu o jednom člověku, která je v provozu 4 hodiny týdně, nebo největší pracoviště s nepřetržitým provozem, musí mít zpracovaný metodický pokyn pro nakládání s nebezpečnými odpady, se kterým budou seznámeni všichni zaměstnanci, kteří proškolení o nakládání s těmito odpady stvrdí svým podpisem. Zdá se vám to šílené? Věřte, že je to jedna z věcí, na kterých můžete šeredně pohořet při kontrole kvůli BOZP, hygieny apod.


Takže, co musí tyto pokyny obsahovat?

a) identifikační údaje původce odpadů (adresa, telefonické spojení, statutární zástupce apod.),

b) identifikační číslo původce odpadů,

c) adresu příslušného krajského úřadu,

d) významná telefonní čísla (hasiči, záchranná služba, orgány ochrany veřejného zdraví, ústavní hygienik apod.),

e) seznam odpadů podle Katalogu odpadů, kterých se provozní řád týká, včetně specifikace jednotlivých odpadů, které jsou pod jednotlivé druhy a kategorie odpadů zařazeny jejich původcem,

f) organizační zajištění nakládání s odpady, zodpovědné osoby pro jednotlivé stupně nakládání s odpady, včetně telefonního spojení,

g) způsob třídění a ukládání odpadů v místě jejich vzniku,

h) značení obalů, nádob a kontejnerů,

i) pokyny pro shromažďování odpadů v areálu původce,

j) místa určená pro shromažďování nebo skladování odpadů,

k) pokyny pro transport odpadů v areálu původce (od soustřeďování odpadu do shromažďovacích prostředků nebo skladu odpadů),

l) opatření pro případ havárie (postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů),

m) podmínky pro dekontaminaci odpadů,

n) název, sídlo a IČ oprávněné osoby, které jsou odpady předávány (u právnické osoby statutární zástupce),

o) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady (pracovní pomůcky, první pomoc při poranění),

p) způsob školení zaměstnanců,

q) identifikační listy nebezpečných odpadů,

r) grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů.

Třídění odpadů (oddělené shromažďování odpadů) probíhá v místě vzniku odpadů, to znamená na každém pracovišti. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nelze mít jeden koš na infekční odpad a jeden kontejner na ostrý odpad pro celou provozovnu, ale každá ordinace, každý operační sál, přípravna nebo laboratorní zázemí musí mít vlastní shromažďovací nádoby.

Samostatně je třeba ukládat do oddělených shromažďovacích prostředků:

a) ostré předměty,

b) nepoužitelná léčiva,

c) cytostatika,

d) odpady určené ke spálení (infekční odpad, biologicky kontaminovaný odpad, patologicko-anatomický odpad),

e) odpad určený pro dekontaminaci (infekční odpad, biologicky kontaminovaný odpad),

f) odpad komunální,

g) plasty, skla apod.,

h) chemický odpad.

Dle litery zákona by se měly shromažďovací prostředky odstraňovat z pracoviště denně.

Jsou zde samozřejmě také jakési nezpochybnitelné požadavky na shromažďovací nádoby:

1. Nádoby na ostrý odpad by měly splňovat normu ČSN EN ISO 23907, která stanovuje přesné parametry pro zkoušky nádob tak, aby vyhovovaly použití pro klinický odpad,

2. U plastových pytlů na odpad je požadována síla materiálu minimálně 0,1 mm a materiál musí být v případě dekontaminace odpadu určen pro dekontaminaci. Plastové pytle, které se používají na pracovištích s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být vyrobeny z materiálů s minimální sílou 0,2 mm.

3. Pytle, do kterých v ambulancích a ostatních místnostech shromažďujeme nebezpečný odpad, musí být umístěny v plastových, uzavíratelných nádobách opatřených víkem,

4. Tekuté odpady se ukládají do pevných nepropustných nádob pro odstranění odpadu certifikovaných k danému účelu,

5. Zcela nepřijatelné jsou shromažďovací prostředky z papíru,

6. Je nutné provádět značení shromažďovacích prostředků, kde za nezbytné je považováno: název odpadu, katalogové číslo odpadu, čas vzniku odpadu, označení oddělení, kde odpad vznikl, jméno osoby zodpovědné za nakládání a značení, kód a název nebezpečné vlastnosti, nápis nebezpečný odpad, výstražný grafický symbol nebezpečné vlastnosti odpadu nebo označení symbolem biohazard, další značení např.: ostré předměty, označení pro další nakládání s odpadem (ke spálení, k dekontaminaci, apod.).

Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů na shromažďovacích místech musí také splňovat jisté požadavky:

1. Musejí být odlišeny (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady nebo používaných pro jiné druhy odpadů,

2. Musíme zajistit ochranu odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,

3. Je nutné zajistit odpady proti hmyzu, hlodavcům a jiným škůdcům,

4. Je nutné zabezpečit, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí,

5. Musíme zajistit bezpečnost při obsluze, čištění a dezinfekci po vyprázdnění. A zde bych si dovolila doplnit, že je více než vhodné vést knihu, kam budete zapisovat datum naskladnění odpadu na shromažďovací místo, datum jeho vývozu a potvrdíte pak kdy, kdo a čím dezinfikoval shromažďovací prostředek.

V případě veterinární péče poskytované v místě ustájení zvířete nebo v domácím prostředí je poskytovatel veterinární péče povinen poučit chovatele o způsobu nakládání s odpadem a o jeho bezpečném uložení tak, aby nedošlo k ohrožení jeho zdraví, zdraví zvířete, veřejného zdraví a poškození životního prostředí, a chovatel je povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením.

Pracovník, který poskytuje veterinární péči v místě ustájení zvířete, nebo u chovatele a přepravuje-li nebezpečný odpad (např. ostré předměty) na shromažďovací místo nebo k odstranění vozidlem a je účastníkem silničního provozu, musí odpad přepravovat následujícím způsobem:

Balený v obalech certifikovaných pro přepravu nebezpečných věcí, přičemž obal musí vyhovovat požadavkům obalové skupiny II. Obal musí být označen názvem odpadu, jeho katalogovým číslem, kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a dle ADR bezpečnostní značkou č. 6.2 a „UN 3291“. Ve vozidle musí být hasící přístroj á 2 kg.

A závěrem jedna potěšující zpráva. Od letošního roku došlo k navýšení limitu pro podávání povinného hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady z původních 100 kg na 600 kg, tudíž se tato skutečnost bude týkat výrazně menšího počtu veterinárních pracovišť. Přesto ale důrazně doporučujeme všem pracovištím pečlivě archivovat veškeré přepravní listy nebezpečného odpadu, abyste měli doklad o tom, že jste provedli likvidaci odpadu správně a nesypete to bůhví kam. Víte, jak to je, čert a úřední šiml nikdy nespí.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce