Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nejsme v tom sami!

Zvěrokruh 10/2021 10.10.2021
  Časopis Zvěrokruh 10/2021
     Pro praxi
 

09_Nejedlikova

Hrozba omezení použití vyhrazených antibiotik ve veterinární medicíně a z ní plynoucí ohrožení kvality péče o zvířata není lhostejná veterinárnímu stavu napříč celou EU

Překlad: Lucie Nejedlíková


 

Ve stejném duchu jako naše česká KVL apeluje na své europoslance například Chorvatsko – Hrvatska veterinarska komora.

Záhřeb, 30. srpna 2021

Adresát : ÚŘAD EVROPSKÉHO PARLAMENTU V CHORVATSKU vedoucí kanceláře, paní Violeta Simeonova Stancié Augusta Cesarca 6, 10 000 Záhřeb

PŘEDMĚT: NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) ... / ... ze dne 26. 5. 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/6 Evropského parlamentu a Rady o veterinárních přípravcích a o kritériích pro použití antimikrobiálních látek určených výhradně k léčbě určitých infekcí u lidí:

- stanovisko, doporučení

Vážení,

Chorvatská veterinární komora je samostatné a nezávislé sdružení veterinárních lékařů, jehož základními úkoly jsou regulace veterinární profese, propagace veterinárního lékařství a zastupování zájmů v oblasti veterinárního lékařství, což je v souladu s ustanoveními zákona o veterinárním lékařství („Úřední věstník“ č. 82/2013, 148/2013 a 115/2018) a Statutem Chorvatské veterinární komory („Úřední věstník“ č. 89/2016). Je odpovědná za vydávání stanovisek a návrhů v procesu přijímání řídicích předpisů, kterými jsou upravovány otázky, podmínky a způsob výkonu veterinární činnosti a další obecné akty určující povinnosti veterinářů při provozování veterinárních činností.

 

19_sami

 

S ohledem na výše uvedenou jurisdikci a ve vztahu k přijetí dotyčného nařízení, které stanoví zákaz používání většiny schválených antimikrobiálních látek (antibiotik) k léčbě domácích zvířat, Chorvatská veterinární komora vydává následující stanovisko:

• S ohledem na skutečnost, že lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí spolu souvisí, Chorvatská veterinární komora podporuje obecně uznávaný koncept „jednoho zdraví“, ve kterém veterinární a zdravotnická sféra společně přispívá k ochraně a zlepšení zdraví lidí a zvířat a ke snížení rizika vzniku antimikrobiálních rezistencí prostřednictvím konkrétních opatření podporujících obezřetné, odpovědné a zákonné používání antimikrobiálních látek u zvířat a lidí.

 

• Oblast používání antibiotik ve veterinární medicíně na úrovni Evropské unie je dosud relativně dobře regulovaná, přičemž zdůrazňujeme fakt, že používání antimikrobiálních léků jako růstových stimulátorů je v Evropské unii zakázáno od roku 2006. Používání antibiotik u zvířat je povoleno pouze na veterinární předpis (ustanovení článku 107 nařízení (EU) Parlamentu a Rada ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a jejich uvádění na trh). Je výslovně zakázáno používat veterinární léčivé přípravky mimo oblast užití danou směrnicí 2001/82/ES a kompenzovat tak „špatnou hygienu, nedostatky v chovu zvířat, nedostatečnou péči nebo špatné řízení farmy.“

Kromě výše uvedeného platí, že členské státy Evropské unie v souladu s právními předpisy Evropské unie musí zavádět a provádět národní monitorovací program reziduí v živých zvířatech a produktech živočišného původu, mezi které mimo jiné patří kontrola podávání antimikrobiálních léčiv.

• Aby se vyloučil vznik rezistence na některé antimikrobiální látky, včetně těch, které se u lidí používají jen jako poslední možnost pro udržení co nejdelší účinnosti, jsou definována kritéria, která stanoví omezení nebo zákaz používání určitých skupin antimikrobiálních látek k léčbě zvířat bez ohledu na to, zda jsou jejich maso a výrobky používány k lidské spotřebě.

• Dne 13. července 2021 Evropský výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) hlasoval proti kritériím používaným pro stanovení antimikrobiálních látek spadajících do kategorie „vyhrazeno pouze pro humánní použití“, kterou vypracovala Evropská agentura pro léčiva (EMA) a která byla přijata Evropskou radou v květnu 2021, a podpořil změnu návrhu na základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

V souladu s přijatými kritérii pro aplikaci antimikrobiálních léčiv, která patří do kategorie „pouze pro použití u lidí “, od ledna 2022 antimikrobiální léčiva cefalosporiny 3., 4. a 5. generace, glykopeptidy, makrolidy a ketolidy, polymyxiny a chinolony již nemohou být použity k léčbě zvířat, pokud výše uvedený návrh v září přijme Evropský parlament.

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že případné rozhodnutí o zákazu používání těchto antimikrobiálních léčiv k léčbě zvířat povede k tomu, že veterináři nebudou schopni úspěšně léčit choroby zvířat způsobené bakteriálními infekcemi, což může vést ke zbytečnému utrpení a bolesti zvířat, zejména v intenzivní živočišné výrobě a ke snižování produktivity zvířat.

Zvláště zdůrazňujeme, že v současné době nejsou na trhu k dispozici žádná schválená veterinární léčiva nebo produkty, které by mohly nahradit výše uvedená antibiotika z hlediska jejich léčivého efektu u bakteriálních onemocnění zvířat a zoonóz, a že některá z výše uvedených antibiotik nejsou používána u lidí, ani nikdy nebyla.

Je také důležité poznamenat, že v kritériích používaných ke stanovení antimikrobiálních látek, které by spadaly do kategorie „vyhrazené pouze pro lidské použití“, by se měla brát v potaz otázka možnosti použití výše uvedených antimikrobiálních látek k léčbě domácích zvířat a sportovních koní, jejichž maso ani jiné živočišné produkty nevstupují do lidského potravinového řetězce, a u kterých je kontrolováno používání antibiotik veterinárním lékařem a/nebo veterinárním předpisem, a tím pádem tímto způsobem ke vzniku rezistencí u lidí nemůže dojít.

Vzhledem k výše uvedenému je Chorvatská veterinární komora toho názoru, že kritéria pro stanovení antimikrobiálních látek určených výhradně k léčbě určitých infekcí u lidí, která jsou stanovena tímto nařízením, negativně ovlivní zachování zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a nebudou mít pozitivní vliv na antimikrobiální rezistenci a veřejné zdraví. Jsme také toho názoru, že uplatňování navrhovaného nařízení zvýší nezákonné používání antimikrobiálních látek v živočišné výrobě, což dále zvýší antimikrobiální odolnost a ohrozí lidské zdraví.

A proto vyzýváme všechny členy Chorvatské republiky v Evropském parlamentu, aby nehlasovali pro dané nařízení, tj. převzali iniciativu a nepřijali jej v této podobě. Za to Vám předem děkujeme!


Ivan Zemljak, uni. mag. vet. med., Prezident HVK

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce