Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Není registr jako registr

Zvěrokruh 10/2020 24.10.2020

Katka Sviták Novozámská

Veterinární obec a centrální registr psů

Vážení kolegové a kolegyně,

centrální registr psů je velice přitažlivé téma. Komora měla už od 90. let ambice takový národní registr zvířat vést. To je sice historie, dnes jsme však náhle postaveni před „hotovou“ věc. Poradní tým premiéra usoudil, že teď je správná chvíle protlačit centrální registr psů, po kterém všichni sebedbalí chovatelé volají, do zákona. Po zkušenostech s registrem v Hradištku (vysoká chybovost a vysoké náklady v řádu deseti milionů) přišla spásná myšlenka, ať registr vede Komora. Stát ušetří a ambice Komory budou naplněny. Odpovědnost a možnost vlastního zápisu bude mít chovatel, veterinární lékař bude zapisovat údaje do registru pouze v případě, bude-li požádán. Tak zněla původní domluva. A jak vypadá v této chvíli návrh zákona?

Zvítězila Komorou původně odmítaná slovenská verze. Exkluzivitu získávají veterinární lékaři, kterým ukládá zákon následující povinnosti (nezapomíná se samozřejmě na peněžité tresty):

„V informačním systému centrální evidence se vedou tyto údaje a) identifi kační číslo psa nebo číslo tetování psa, b) pohlaví psa, c) číslo pasu psa z evidence pasů vedené Komorou podle § 4a, pokud byl pas vydán, d) jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa místa trvalého pobytu chovatele psa, popřípadě jeho zákonného zástupce, nebo název nebo fi rma chovatele psa, e) adresa místa chovu psa, f) údaj o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a datum provedení tohoto očkování nebo přeočkování.

Soukromý veterinární lékař je povinen

a) zapsat psa do informačního systému centrální evidence ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl pes označen elektronickým čipem podle § 4 odst. 3; tento zápis zahrnuje údaje podle § 5e odst. 3 písm. a), b), d), e) a f), a má-li pes pas, i údaj podle § 5e odst. 3 písm. c),

b) zapsat do informačního systému centrální evidence údaj o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a datum provedení tohoto očkování nebo přeočkování ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl pes očkován nebo přeočkován,

c) zapsat do informačního systému centrální evidence změnu chovatele nebo trvalou změnu adresy místa chovu psa, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto údaje soukromému veterinárnímu lékaři chovatelem.“

 

Pro mne z toho vyplývá, že podle návrhu mohu klidně do registru zapsat údaje typu: Karkulka Vlková, U doupěte 1, pošta Černý les, ale pokud budu snaživec, mohu klientovi, pokud neplatí poplatek ze psa, znepříjemnit život oznámením trvalého bydliště. Nerozumím nutnosti zápisu očkování vztekliny do registru v zemi, která je vztekliny prostá a platnost očkování je vázáno na čip. O komplikacích s datováním přeočkování při vycestování nemluvě.

 

24_registr

 

Kupodivu je však tento návrh přijímán s vidinou zisků inkasovaných za nahlížení do registru a jsme přesvědčováni, že se jedná o nové skvělé porfolio. Obávám se, že jenom pro ty, kteří zaměňují veterinární činnost za činnost úřednickou. I v médiích jsou v PR článcích od soukromých registrů probírány ceny, které budou chovatelé nuceni platit nenasytným veterinářům. Nebojte se, ceny budou záhy zastropované a budeme tam, kde jsme v této chvíli se státní zakázkou. Získáme pouze povinnost sloužit jako ochotní pomocníci VB státu, který nás v této chvíli staví proti zájmu našich klientů, protože ministerstvo vnitra doporučuje identifi kaci psa ze strany obce i pro kontrolu zaplacení poplatku za psa. Chceme to?

Centrální registr psů je záležitost státu, má odlišné ambice než registry soukromé a nelze ho automaticky považovat za obdobu registrace pasů. V připomínkách se ministerstvo vnitra, podle kterého centrální evidence psů jeví materiální znaky informačního systému veřejné správy, ptá:

• Jak budou pro účely vedení centrální evidence psů využívány údaje ze základních registrů a souvisejících agendových informačních systémů (informační systém evidence obyvatel, informační systém cizinců)?

• Jakými elektronickými nástroji budou povinné osoby moci sdělovat údaje do této evidence? Jakými elektronickými způsoby budou osoby moci si obstarat výpis z této evidence?

• Jakým způsobem bude evidence zapojena do Portálu občana? Bude možné použití elektronické identifi kace?

• Jakým způsobem bude využíváno kontaktních míst veřejné správy (Czechpoint)?

• Jakým způsobem budou realizována oprávnění podle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby?

To už je zjevně příliš velké sousto. Bohužel se otevřelo další Overtonovo okno a hraje se o to, zda soukromí veterinární lékaři budou pohůnci státu, nebo se budou věnovat své profesi.

Katka Sviták Novozámská

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce