Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Novinky v preskripci veterinárních i humánních léčiv

Zvěrokruh 3/2020 22.03.2020

Kateřina Návojová Horáčková

Změny v předepisování léčivých přípravků

Dne 1. 2. 2020 vešla v účinnost nová vyhláška týkající se předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. Tato vyhláška č. 25/2020 Sb. nahradila původní vyhlášku č. 54/2008 Sb., včetně jejích novel, která řešila preskripci humánními i veterinárními lékaři. Nová vyhláška se tak týká pouze preskripce veterinárními lékaři a řeší předepisování humánních i veterinárních léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.

Co se tedy mění, případně upřesňuje?

1. Žádanka

Základní pravidla předepisování zůstávají stejná. Nová vyhláška nicméně upřesňuje možnost použití žádanky (ve společné vyhlášce žádanka existovala v souvislosti s humánní preskripcí, nezakazovala její použití při veterinární preskripci, ale protože nebyla u veterinární preskripce výslovně uvedena, prakticky nebyla až na výjimky používána).

11_rp

Žádanka slouží pro předepsání léčivých přípravků pro potřeby ordinace/kliniky, není tedy určena pro předepisování léčivých přípravků pro konkrétního pacienta. Na žádanku lze předepsat neomezený počet léčivých přípravků, platnost žádanky je 14 dnů následujících po dni vystavení (tj. vystavím-li žádanku 1. 2. 2020, platí do 15. 2. 2020). Pro žádanku není stanoven žádný speciální formulář, stačí tedy například vypsat jednotlivé přípravky a počty balení na papír, žádanku opatřit povinnými údaji (tj. jméno, příjmení, adresa předepisujícího veterinárního lékaře nebo název a sídlo právnické osoby, telefonní číslo, registrační číslo KVL předepisujícího veterinárního lékaře, datum, razítko a podpis) – viz obrázek.

12_rp

Výjimkou je žádanka, na kterou se předepisují návykové látky ze seznamů č. 1 a 5, tj. léčivé přípravky „s modrým pruhem“. Tato žádanka má daný formulář, tiskopisy je nutné si opatřit. Na tuto žádanku lze předepsat maximálně pět druhů léčivých přípravků, její platnost je opět 14 dnů následujících po dni předepsání a náležitosti jsou stejné, jako u normální žádanky.

2. Recept

Nově lze na recept předepsat pouze 1 položku, nikoli 2, jak jsme byli zvyklí. Úmyslem zákonodárců bylo sjednotit pravidla předepisování pro humánní i veterinární péči, nicméně zatímco v humánní sféře se z důvodu nepraktičnosti vrátí 2 položky na 1 recept, v naší sféře tomu tak zatím není.

13_rp

Další novou úpravou je možnost vystavení receptu v situaci, kdy je akutně ohrožen život pacienta, a recept nelze vystavit se všemi povinnými náležitostmi. Takový recept ale musí vždy obsahovat alespoň otisk razítka nebo jednoznačnou identifikaci předepisujícího, datum, podpis a slovní vyjádření „Akutní veterinární péče“. Takový recept platí jeden den následující po dni vystavení.

Takto ovšem stále nelze předepisovat návykové látky ze seznamů č. 1 a 5, ty musí být i v případě akutní péče předepsány na recept s modrým pruhem.

14_rp

15_rp

Náležitosti receptu se oproti dřívějšku nemění. Stále platí i to, že na receptu musí být slovně uvedeno „Poskytování veterinární péče“. S čím se ale nově budeme potkávat, je možnost odmítnutí receptu lékárníkem z důvodu natištěné reklamy na formuláři receptu. Zákaz reklamy byl již v předchozí vyhlášce, uveden byl ale v obecné předepisovací části. Prakticky to znamená, že nelze pro předepisování používat formuláře s logy firem nebo konkrétních léčivých přípravků, které jsou bohužel stále k dostání u veterinárních distributorů. Vzhledem k tomu, že povinnou náležitostí receptu je uvedení druhu zvířete, nevadí na formuláři natištěné obrázky jednotlivých druhů zvířat, kde veterinární lékař zaškrtává příslušný druh.

3. Platnost žádanky a receptu

Vyhláška rovněž ujasňuje platnosti receptů a žádanek. O žádankách bylo již napsáno výše. Recept, na kterém jsou předepsána antibiotika a antimikrobní chemoterapeutika, platí pět dnů ode dne následujícího po předepsání (tj. recept vystavený 1. 2. 2020 platí do 6. 2. 2020), ostatní recepty platí 14 dnů následujících ode dne předepsání (tj. recept vystavený 1. 2. 2020 platí do 15. 2. 2020).

Platnost receptu, na kterém nejsou předepsána antibiotika nebo návykové látky (dle zákona o návykových látkách), může veterinární lékař prodloužit až na jeden rok, a to slovním vypsáním, např. „Platí 3 měsíce“. Nelze již používat prodloužení platnosti formulací „Platí do vydání“, jako tomu bývalo kdysi.

4. Opakovací recept

Ve vyhlášce zůstal zachován opakovací recept. Připomínám, že na opakovací recept nelze (stejně jako dříve) předepsat návykové látky (dle zákona o návykových látkách) ani prekurzory. To se týká mimo jiných i efedrinu nebo fenobarbitalu, s jejichž opakovanou preskripcí se lékárníci setkávají nejčastěji. Platnost opakovacího receptu je šest měsíců.

Pozor na méně časté situace v preskripci

Pro připomenutí méně častých situací při předepisování – pokud úmyslně překračujeme dávkování léčivého přípravku, je zapotřebí u dávkování uvést symbol „!“, pokud trváme na vydání konkrétního léčivého přípravku (předepisujeme například enalapril a trváme na vydání HVLP Enap), uvedeme k názvu léčivého přípravku „Nezaměňovat!“ Zde pak lékárník musí vydat pouze tento konkrétní léčivý přípravek s jedinou výjimkou, a tou je aktuální nedostupnost daného přípravku. Pokud je totiž konkrétní léčivý přípravek nedostupný z důvodu výpadku, neprovádí v takovém případě lékárník substituci, ale náhradu a může i přes pokyn „nezaměňovat“ vydat jiný přípravek se stejnou účinnou látkou ve stejné lékové formě a se stejným dávkováním.

Generická preskripce

Nová vyhláška rovněž umožňuje tzv. generickou preskripci. Při generické preskripci nepředepisujeme konkrétní léčivý přípravek, ale účinnou látku (tj. například nepředepíšeme Felimazole 2,5 mg tbl, ale Thiamazolum 2,5 mg 100 tbl), tím dáváme lékárníkovi souhlas s tím, že může zvolit konkrétní léčivý přípravek sám (takže může vydat jakýkoli thiamazol, který má zrovna na skladě nebo který lze objednat, v požadované síle a velikosti balení). Generická preskripce ale platí pouze pro registrované veterinární léčivé přípravky, nelze takto předepisovat registrované humánní léčivé přípravky (a lékárník tak nesmí vydat humánní léčivý přípravek, i kdyby jej měl skladem, takže v tomto konkrétním případě by například nemohl vydat Thyrozol tbl). Ostatní aspekty předepisování zůstávají i nadále beze změny.

Kateřina Návojová Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine)

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce