Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Penzijní spoření a životní pojištění z hlediska daní

Zvěrokruh 8/2020 22.08.2020

Edita Jelínková Hrdličková

Kdy a kolik můžete ušetřit jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele.

 

35_dan

 

Tentokrát otevřeme téma penzijního a životního pojištění. Tuto sekci budeme řešit z daňového hlediska. Prioritně tu zdůrazňuji - jak je mnohdy prezentováno ze stran makléřů, nejedná se o slevu na dani, ale o snížení daňového základu, tedy základu daně, a to je značný rozdíl. Názory se různí, ale fakta jsou prozatím zákonem daná a tyto možnosti při současné legislativě využívají zaměstnavatelé v rámci bonusů pro zaměstnance.

 

Penzijní spoření

Z mého pohledu zajímavější než pojištění životní. Teoretická jistota možnosti úspor na důchod, příspěvek od státu při splnění podmínek. Fondy spravující tyto peníze mají garanci státu, ale vzhledem k dané situaci a rozpočtovému schodku 500 miliard korun v České republice v roce 2020 si v této době, kdy článek píši, netroufám odhadnout, co v rámci krize a infl ace bude probíhat do budoucna. Dnes už se ničemu nedivím; jistě pamatujete II. pilíř, který vznikl v roce 2013 a rychle skončil v roce 2016, jaký to byl hit, jak se za to lobbovalo a vše mávnutím proutku skončilo.

A nyní k problematice samotné. V roce 2019 i v tomto roce je možný daňový odpočet až 24 000 Kč z penzijního spoření od ročního základu daně, přičemž se pro účely daňového odpočtu hodnotí vlastní měsíční vklady nad 1000 korun. Každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu 150 korun. Zaměstnanci uplatňují daňový odpočet v ročním zúčtování daně, OSVČ v daňovém přiznání. Zaměstnancům vznikne po uplatnění daňového odpočtu nárok na daňovou vratku, neboť během roku zaplatili více na daňových zálohách, než činí roční daňová povinnost. Nárok na daňový odpočet je nutné vždy doložit příslušným potvrzením od penzijní společnosti, které jednotlivé penzijní společnosti zasílají začátkem roku.

Rekapitulace penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření: Od daňového základu si můžete odečíst příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, které přesáhly částku 12 000 Kč za rok, max. 24 000 Kč. To znamená: abyste si odečetli plných 24 000 Kč, museli byste spořit částku 36 000 Kč ročně. Maximální výhody získáte při příspěvku 3000 Kč měsíčně. Státní podpora 2760 Kč ročně, daňová úleva 3600 Kč ročně.

Pozor na podmínky

Pokud by došlo k ukončení penzijního připojištění předčasně, tj. před splněním zákonně daných podmínek, tak vám budou prostředky vyplaceny tzv. odbytným (pokud byly příspěvky hrazeny alespoň pod dobu 12 kalendářních měsíců). V tomto případě obdržíte všechny vámi naspořené prostředky, příspěvky třetích osob a jejich zhodnocení. Státní příspěvky budou vráceny Ministerstvu financí.

Co znamená odbytné

Vyplácí se účastníkovi penzijního připojištění v případě, že platil příspěvky alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců, a jehož penzijní připojištění zaniklo výpovědí. Pokud účastník zemřel, vyplácí se oprávněným osobám určeným ve smlouvě anebo podle zákona o dědictví osobám, které určí notář. Odbytné je vypláceno ve výši vložených příspěvků účastníka, případných zaměstnavatelských příspěvků a podílu na výnosech z hospodaření penzijního fondu. Vyžádané státní příspěvky se vracejí zpět Ministerstvu financí, výnosy ze státních příspěvků zůstávají penzijnímu fondu. Při výplatě odbytného jsou výnosy a zaměstnavatelské příspěvky daněny 15 %.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření, doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění patří mezi fi nanční produkty, na které může zaměstnanci přispívat zaměstnavatel a příspěvky do roční souhrnné částky až 50 000 korun jsou osvobozeny od daňových plateb (daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění). Z příspěvku zaměstnavatele do limitu neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění zaměstnavatel ani zaměstnanec. V řadě fi rem se tedy jedná o důležitý benefi t. Je to zajímavá motivace pro zaměstnance, aniž byste museli odvádět zákonné srážky a zaměstnanci zůstane v rámci spoření plný bonus.

Životní pojištění

Fyzická osoba – vlastní příspěvky. Fyzická osoba si může od základu daně z příjmu každý rok (resp. zdaňovací období) odečíst zaplacené pojistné na rezervotvorné životní pojištění do výše 24 000 Kč. Má-li uzavřeno více smluv u různých pojišťoven, může zaplacené pojistné sčítat, ale jen do výše 24 000 korun.

Jak uplatnit daňové výhody?

Na začátku každého roku pojišťovny zasílají potvrzení o zaplaceném pojistném za uplynulý rok. Pokud nepodáváte přiznání daně z příjmu fyzických osob sami, bylo potřeba potvrzení od pojišťovny předložit ve mzdové účtárně do 15. února za předcházející období. Pokud daňové přiznání podáváte fi - nančnímu úřadu sami, přiložte k němu potvrzení zaslané pojišťovnou.

Podmínky pro uznání daňové výhody

Podmínky pro uznání daňových výhod soukromého životního pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Soukromým životním pojištěním se dle tohoto zákona rozumí životní a důchodové pojištění sjednané pro případ dožití nebo smrt.

Podle novelizace tohoto zákona je soukromé životní pojištění daňově uznatelné, pokud splňuje tyto podmínky:

• pojištěný je zároveň pojistníkem (tím, kdo uzavřel smlouvu);

• smlouva je sjednána minimálně na 5 let;

• smlouva je sjednána minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let;

• smlouva neumožňuje mimořádné výběry.

Zároveň musí pojištění obsahovat pevnou pojistnou částku na smrt nebo dožití, jejíž minimální výše je:

40 000 Kč u pojistných smluv na 5 až 15 let;

70 000 Kč u pojistných smluv nad 15 let.

Nedodržení podmínek životního pojištění!

Při nedodržení podmínek životního pojištění z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká. Pojištěný je povinen podat za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, daňové přiznání a v něm jako příjem uvést součet částek vlastního příspěvku, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, a součet příspěvků zaměstnavatele na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny a zaplaceny po 1. 1. 2015.

Zaměstnavatel může přispívat na soukromé životní pojištění zaměstnanců až do výše 50 000 Kč za rok (resp. zdaňovací období). Tento příspěvek je pro něj daňově uznatelným nákladem a z tohoto příspěvku (do limitu 50 000 Kč ročně) neplatí ani sociální a zdravotní pojištění. Výhodné je to i pro zaměstnance, který z částky připsané na životní pojistku nemusí také platit daň z příjmů ani odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Pozor, tento limit je společný pro příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření (či starší penzijní připojištění).

Závěr

Jak výše konkrétně uvádím, penzijní a životní pojištění je zajímavým benefi tem, ale s podmínkami. Ale co je dnes bez podmínek? Jak říká klasik, každou slevu si zákazník musí zaplatit. Z mého pohledu je zajímavější pro mladší generace penzijní spoření. Je tam určitá garance státu, že si opravdu na důchod přilepšíte, pokud tedy nějaké důchody za 20 let ještě budou. Plánuje se důchodová reforma, takže pracovat se bude až do roztrhání těla. U těchto smluv je možné aplikovat i předdůchod. Možnost nastoupení do předdůchodu pět let před klasickým starobním důchodem. Prioritou je příspěvek státu při dovršení stanovené hranice a možnost příspěvku ze strany zaměstnavatele, z kterého není hrazeno sociální a zdravotní pojištění.

 

U životního pojištění už jsem skeptická, smlouvy jsou tak složité, že si spoustu subjektů neuvědomí, že životní pojištění nespadá do tohoto benefi tu. Navíc první tři roky sponzorujete provizi makléři. Životní pojištění většinou vyžadují instituce z důvodů čerpání hypotečních úvěrů. Příklad: životní pojištění, zaplatíte ročně 41 000 Kč a od pojišťovny vám dojde potvrzení pro daňové účely pouze na částku 6000 Kč . Zde se právě jedná o spoření pouze ve výši 6000 Kč, protože zbylá částka je rizikové pojištění, které nelze ze základu daně uplatnit.

 

36_dan

 

Výhodou životního pojištění je, že v těchto smlouvách můžete mít pojišťění i pro nezletilé dítě, pro případy nemoci, neschopnosti a hlavně pro případné úrazy a jako možnost bonusu ve formě příspěvku od zaměstnavatele. Jenom je nutné si uvědomit, ať již jste OSVČ, zaměstnanec podávající přiznání či zaměstnanec požadující roční zúčtování, že v případě zrušení smlouvy, a to jak penzijní tak životní, nutno vše dodanit zpětně v § 10 DPFO. Již mám osobně tři případy, kdy fi nanční úřad zjistil a dodatečně doměřil. Tak pozor a nepodceňovat, zbytečně smlouvy nerušit, raději je třeba minimalizovat.

Pěkné léto vám přeji

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce