Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Platba pojistného pro rok 2021

Zvěrokruh 12/2020 18.12.2020

36_pojisteni

 

Vážené paní doktorky a vážení páni doktoři,

dovoluji si Vám připomenout platbu pojištění profesní odpovědnosti na rok 2021.

Pojistná smlouva č. 503436850 spolu s dodatky, jejíž součástí jsou všeobecné a zvláštní pojistné podmínky VPP PO 1/11, ZPP PO VET 1/11, VPP PP 1/17 a ZPP-MP 1/17 a informace o zpracovávání osobních údajů jsou uveřejněny na webu KVL ČR v neveřejné části v části Informace a formuláře.

 

Prostudujte si prosím důležitý dodatek číslo 5 RS, který má účinnost od 1. 6. 2017.

Důležitý je článek 4 tohoto dodatku RS:

Odstavec 16. 4. pojistné smlouvy se mění takto: V případě škody vzniklé v důsledku veterinárního zákroku, který měl za následek uhynutí zvířete nebo vedl k jeho utracení nařízeným podle platných právních předpisů, je pojištěný povinen průkazným způsobem doporučit poškozenému provedení pitvy státním veterinárním ústavem, nebo Ústavem patologické morfologie FVL VFU Brno, nebo členem Klubu patologických anatomů při KVL ČR, nebo diplomovaným specialistou ECVP/ACVP, nebo zahraniční institucí, popřípadě zahraničním specialistou, na analogické odborné úrovni. Pojištěný je zároveň povinen průkazným způsobem upozornit poškozeného, že v případě odmítnutí pitvy zvířete je poškozený povinen prokázat své nároky na náhradu škody jiným prokazatelným způsobem.

Nový je Dodatek číslo 8 který má účinnost od 1. 1. 2021.

Jsou zde nově ujednány důležité změny v pojistném krytí

Ujednává se, že pokud veterinární lékař ukončil nebo přerušil výkon pojištěné činnosti, se pojištění vztahuje na pojistné události za předpokladu, že:

a) k porušení povinnosti, které bylo příčinou vzniku škody (ke škodné události), došlo v době od retroaktivního data do dne, kdy byl výkon pojištěné činnosti ukončen, a

b) nárok na náhradu škody byl poprvé uplatněn v době platnosti této pojistné smlouvy, nejpozději však do 4 let po ukončení výkonu pojištěné činnosti a

c) uplatnění nároku na náhradu škody bylo pojistiteli oznámeno v době platnosti této pojistné smlouvy, nejpozději však do 4 let po ukončení výkonu pojištěné činnosti

V praxi to znamená, že si již nemusíte připlácet udržovací pojištění po ukončení, případně přerušení pojištěné činnosti , je již zahrnuto v pojistném krytí.

Pojištění přerušení provozu z důvodu újmy na zdraví

Nově  se ujednává ,že pojištění přerušení (omezení) provozu sjednané dle odst. 12 pojistné smlouvy se, odchylně od této smlouvy a od čl. 36 odst. 1 VPP, se vztahuje pouze na náhradu následných škod, které vznikly v důsledku přerušení či omezení provozu pojištěného, pokud je příčinou přerušení (omezení) provozu újma na zdraví pojištěného. Újmou na zdraví se rozumí stav, kdy pojištěný podle lékařského rozhodnutí z důvodu nemoci nebo úrazu nemůže přechodně vykonávat a ani nevykonává činnost, pro niž bylo pojištění přerušení provozu sjednáno, ani jinou výdělečnou činnost, a na tomto podkladě mu byl vystaven doklad o pracovní neschopnosti.

Dále se nově ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na

a) situace, kdy újma na zdraví vznikla z důvodu infekčního onemocnění, které je přenosné z člověka na člověka, z člověka na zvíře, ze zvířete na člověka nebo ze zvířete na zvíře, anebo se dá získat působením z vnějšího prostředí. Infekčním onemocnění se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu.

b) situace, kdy přerušení (omezení) provozu nastalo v důsledku karantény nebo úředního zásahu.

Tato změna byla vynucena , navýšením rizika ujednaného v pojistné smlouvě z důvodu nemoci Covid 19.

Kompenzace je zrušení potřeby sjednávání udržovacího pojištění a sleva na pojistném za riziko přerušení provozu (30%). Pojistné je již upraveno v tabulce.

Sazebník pojistného platný od 1. 1. 2021 je přílohou této informace.

Volbu nejnižšího limitu 500 tis. Kč nedoporučuji.

Věnujte pozornost platbám, pečlivě prosím vyplňujte správné variabilní symboly a poukazujte platby ve výši dle sazebníku pojistného pro rok 2021 neupravujte si libovolně pojistné sazby jsou pevné.

Specifikace plateb:

1. Platba pojistného - pojištění profesní odpovědnosti/fyzické a právnické osoby

číslo účtu: 1020166571/6100 (Equa bank)

variabilní symbol:

a) fyzické osoby - registrační číslo KVL ČR

b) u právnické osoby – IČO

konstantní symbol: 0558

majitel účtu: ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice IČ 00485829

Upozorňuji na bod 3.2 pojistné smlouvy 503436850

Pojistnou smlouvou mohou být pojištěny jen ty právní subjekty, které splňují podmínku, že společníky a statutárními orgány jsou veterinární lékaři, kteří jsou držiteli platného osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a jsou zapsáni v seznamu členů KVL ČR.

Nové právnické osoby prosím o vyplnění přihlášky a zaslání výpisu z OR, stačí emailem.

Přihláška je k dispozici na webu.

2. Platba pojistného – nepovinné pojištění přerušení provozu

Před platbou pojistného se seznamte nejprve prosím s článkem 36 VPP PO 1/11.

číslo účtu: 1020166571/6100 (Equa bank)

variabilní symbol: registrační číslo KVL ČR

specifický symbol: rodné číslo

konstantní symbol: 0558

Do zprávy pro příjemce uvést: IČO, zvolenou denní dávku a spoluúčast (např. 64331891, 500 Kč a 15 dní)

majitel účtu: ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice IČ 00485829

Doporučená splatnost pojistného je do 25. února 2021.

Úhradou pojistného se pojištěný přihlašuje do pojištění podle pojistné smlouvy

č. 503436850 jejíž součástí jsou všeobecné a zvláštní pojistné podmínky VPP PO 1/11, ZPP PO VET 1/11 VPP PP 1/17, ZPP-MP 1/17, je seznámen s rámcovou smlouvou, jejími dodatky a pojistnými podmínkami.

V případě jakýchkoli nejasností raději volejte, tel. 602 783 769

E-mail: hanelova@itead.cz, k dotazu uveďte prosím i telefonní kontakt.

Děkuji Vám za spolupráci a případné dotazy Vám ráda zodpovím.

V Olomouci 18. 11.2020 

Zdeňka Hanelová

 

Příloha č. 3.6. pojistné smlouvy č. 503436850 (od 1.1.2021)

Sazebník pojistného

1. Jednorázové pojistné za pojištění odpovědnosti

Jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednoho pojištěného (OSVČ nebo právnickou osobu se stanovuje podle počtu veterinárních lékařů činných pro tohoto pojištěného.

Pojistné pro OSVČ / právnickou osobu

Varianta Celkový limit pojistného plnění 1 lékař 2 - 4 lékaři 5 a více lékařů
1 500 000 Kč 1 924 Kč 2 328 Kč 2 616 Kč
2 1 000 000 Kč 2 430 Kč 2 940 Kč 3 305 Kč
3 2 000 000 Kč 2 835 Kč 3 430 Kč 3 856 Kč
4 3 000 000 Kč 3 058 Kč 3 700 Kč 4 159 Kč
5 5 000 000 Kč 4 253 Kč 5 146 Kč 5 783 Kč
6 10 000 000 Kč 5 873 Kč 7 106 Kč 7 987 Kč
7 15 000 000 Kč 7 047 Kč 8 527 Kč 9 584 Kč
 

2. Jednorázové pojistné za pojištění přerušení (omezení) provozu z důvodu újmy na zdraví

Jednorázové pojistné na období jednoho roku pro jednu fyzickou osobu, tj. v případě OSVČ pro pojištěného, v případě právnické osoby pro jednu fyzickou osobu označenou v Seznamu pojištěných jménem a rodným číslem.

Denní dávka 500 Kč 750 Kč 1 000 Kč 1 250 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč
Pojištění přerušení (omezení) provozu 1 701 Kč 2 552 Kč 3 402 Kč 4 253 Kč 5 103 Kč 6 804 Kč
- časová spoluúčast 15 dní            
Pojištění přerušení (omezení) provozu 1 096 Kč 1 644 Kč 2 192 Kč 2 741 Kč 3 289 Kč 4 385 Kč
- časová spoluúčast 28 dní            
 

3. Bonus:

Při škodním průběhu do 20% 
Sleva
2.rok
3,00%
3.rok
6,00%
4.rok
8,50%
5.rok
11,00%

Sleva se počítá ze sazeb roku 2019.

Škodní průběh je podíl vyplaceného pojistného plnění a zaslouženého pojistného za celou dobu pojištění.

4. Malus:

Škodní průběh
Přirážka
100 % - 150 %
10%
201 % a více
20%
Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce