Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pracovní setkání profesních komor pod taktovkou České stomatologické komory

Zvěrokruh 05/2022 08.05.2022

sinova-1.jpgText: Petra Šinová

Foto: Ladislav Šolc


Dne 6. 4. 2022 se v sídle České stomatologické komory sešli zástupci dvanácti profesních komor. Tato setkání se konala každý rok, ale tuto tradici, jak všechna osobní setkání ve větším počtu lidí, přerušila epidemie covid-19. Prvním bodem jednání bylo představení jednotlivých zástupců těchto stavovských organizací a souhrn potíží, které danou komoru aktuálně trápí. Současně jsme se shodli na iniciaci znovuobnovení pravidelných setkání premiéra se zástupci profesních komor a nastavení spolupráce s novou vládou ohledně samosprávných profesí. Velké množství problémů se objevuje napříč komorami.

Uznávání odborných kvalifikací:

Některé profese se s tímto vůbec nesetkávají, například komora daňových poradců nebo notářů, protože se jejich povolání úzce vztahuje pouze na české právo. Prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Šmucler informoval o situaci mezi stomatology na Ukrajině, kde jsou stomatologické úkony placeny v hotovosti. Proto ani před eskalací konfliktu na Ukrajině do ČR nepřicházeli uchazeči o práci, protože si v rodné zemi vydělali více než u nás. Přesně opačná je pak situace mezi lékaři. Personální poddimenzovanost v českých nemocnicích pocítil skoro každý z nás. V České republice začátkem roku 2022 pracovalo více než 700 lékařů původem z Ukrajiny a je zde tlak na přijímání dalších. Nicméně je samozřejmostí, že je nutná znalost českého jazyka a absolvování atestací. Uznávání odborných způsobilostí je u lékařských komor v rukách Ministerstva zdravotnictví. Česká advokátní komora je na tom obdobně jako ta naše. Aktuálně nelze legálním způsobem umožnit výkon profese, byť jen formou placených stáží u zaměstnavatelů. Proto stejně jako my bude usilovat o výjimečnou úpravu této situace prostřednictvím novelizace Lex Ukrajina.

Novela zákona č. 106/1999 Sb.

V tomto bodě panuje shoda, že bychom se měli zasadit o to, aby se povinnost sdělovat informace na základě tohoto zákona vztahovala pouze na tu část činnosti, kde stavovská organizace provádí správní činnost. Již v minulosti se komory na popud hospodářské komory přidávali k žádosti o tuto úpravu, ale zatím jsme nebyli vyslyšeni.

Nové povinnosti v oblasti open dat v souladu s vyhlášením zákona č. 261/2021 Sb. Informační systémy profesních komor jako významné informační systémy podle zákona o kybernetické bezpečnosti

Profesní komory spravují mnohá citlivá data minimálně o svých členech. Dle zákona mohou komory nahlížet do veřejných registrů. Naše databáze však nemohou svá data opravovat podle změn provedených v těchto registrech. Všechny komory se budou snažit prosadit tuto možnost na Ministerstvu vnitra. Pro komory, které budou mít zájem vzájemně si vyměnit zkušenosti a informace týkající se této problematiky, bude uspořádáno on-line setkání. Některé komory již mají portálová řešení pro své členy, kde mohou vyřídit veškerou agendu spojenou s členstvím v dané stavovské organizaci. S novými webovými stránkami bychom mohli dosáhnout podobného cíle. V souvislosti s registrem petpasů, případně s registrem čipovaných psů budeme muset naše databáze upravit podle stávající legislativy.

Soudní znalci

Napříč obory ubývají soudní znalci. Starší z oboru odcházejí a mladší nepřichází. Specializace v jednotlivých oborech postupuje a mnohdy je na jeden posudek potřeba více znalců z různých oborů. Začíná se uvažovat o odborných komisích. Máme však informace, že je ve vládě vůle tuto problematiku řešit.

Vinklaření

Opět se jedná o mezioborový problém. S osobami, které provozují profesi, na kterou nemají potřebné oprávnění, se setkávají všechna povolání. Stejně jako v naší profesi se velmi obtížně dokazují (kde není žalobce, není soudce, v případě spokojenosti s nezákonně provedeným úkonem většinou výrazně levnějším) a trestají (jedná se o obvykle o nezákonný výkon povolání). U ostatních profesí se osvědčila velmi úzká spolupráce se státní správou.

03_komory.jpgZávěrem MVDr. Návojová Horáčková připomněla ostatním zdravotnickým komorám, kterých se týká systém One Health a taktéž se zabývají omezením používání ATB a vzniku rezistencí, že bychom měli navázat užší spolupráci. Velmi důležité bude rozdělení stávajícího zákona o léku na část týkající se veterinárií a část týkající se humánních preparátů. Při řešení této problematiky budou pro KVL velmi cennými partnery Česká stomatologická komora, Česká lékařská komora a Česká lékárnická komora.

Oficiální zápis z tohoto setkání přinášíme na straně sedm. Autorkou zápisu je paní Iveta Haiserová z ČSK. Za svolení k jeho uveřejnění mnohokrát děkujeme.

Pracovní setkání profesních komor 6. 4. 2022 od 16:00 hod. Česká stomatologická komora, Slavojova 22, 128 00 Praha 2

Česká advokátní komora: JUDr. Robert Němec, LL.M., JUDr. Petr Čáp, JUDr. Johan Justoň

Česká komora architektů: Ing. arch. Petr Lešek, Ing. arch. David Hlouch, Mgr. Ing. Milan Kopeček

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: Ing. Robert Špalek, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Exekutorská komora: Mgr. Jan Mlynarčík

Komora auditorů ČR: Ing. Irena Liškařová, Ing. Pavel Kulhavý

Komora daňových poradců ČR: Ing. Petra Pospíšilová, Ing. Radek Neužil, LL.M.

Komora patentových zástupců: Ing. Roman Buček, JUDr. Petr Novotný

Notářská komora ČR: Mgr. Radim Neubauer, JUDr. Berenika Wünschová

Česká lékárnická komora: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., Ph.D., Mgr. Zdeněk Pokorný

Česká lékařská komora: MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Česká stomatologická komora: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Robert Houba, Ph.D., Ing. Silvia Ďuríková

Komora veterinárních lékařů ČR: MVDr. Petra Šinová, MVDr. Kateřina Návojová Horáčková

Zástupci profesních komor informovali o dění a současné problematice v jednotlivých profesích, vč. dopadů covid pandemie i v rámci změn zákonů a jejich pozastavení. Byla diskutována situace uprchlíků z Ukrajiny, vč. podpory, pomoci, podmínek pro jejich začlenění do systému v ČR, nutnosti znalosti místních systémů a procesů, uznávání kvalifikace, mezinárodního postavení. Prostor v diskuzi dostala také problematika vinklaření, srovnání úrovně vzdělávání u nás se zahraničními univerzitami, poměru zahraničních studentů v ČR, aprobací, profesních zkoušek, odborných zástupců i obchodních řetězců.

Projednáván byl § 2 odst. 5 novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdy stávající znění je nejasné a je zájem o jeho zpřesnění.

Nové povinnosti v oblasti open dat v souladu s vyhlášením zákona č. 261/2021; informační systémy profesních komor jako významné informační systémy podle zákona o kybernetické bezpečnosti; věcný záměr zákona o správě dat veřejného sektoru a předávání informací, ztotožnění mezi registry a komorami; mlčenlivost profesionálních zástupců. Zástupci advokátní komory podali návrh na spolupráci v rámci automatizace, digitalizace, robotizace, s níž mají zkušenosti.

  • Zorganizovat hybridní/online jednání IT a právních zástupců profesních komor ke spolupráci v rámci digitalizace – stanovit termín.

Projednány byly situace související s novou legislativní úpravou soudních znalců, ubývání soudních znalců v oborech, pozastavení nebo nevykonávání této činnosti, kvalifikace, kritéria, praxe.

  • Zorganizovat hybridní/online jednání zástupců profesních komor na téma soudní znalci – stanovit termín.

Je zájem o znovuobnovení pravidelných setkání premiéra se zástupci profesních komor a nastavení spolupráce s novou vládou s ohledem na samosprávu profesních komor. Zorganizování pravidelných setkání a řešení jednotlivých významných témat s případným výstupem formou tiskových zpráv.

Připomenutí myšlenky JUDr. Vladimíra Jirouska o společném orgánu, nově však formou pravidelného střídání dvou profesních komor, které budou v daný rok blíže monitorovat agendu profesních komor a navrhovat potřebná opatření v oblasti legislativní či mediální.

Zorganizování hybridního jednání zástupců profesních komor s upřednostněním prezenční účasti – říjen 2022.

Předvánoční setkání profesních komor je stanoveno na středu 7. 12. 2022 od 15:00 hod. v Královské kolegiální kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Zástupci profesních komor poděkovali ČSK za organizaci tohoto setkání, které bylo všemi hodnoceno jako velice přínosné.

Výstupem z toho společného jednání bude deklarace profesních komor, která bude po odsouhlasení všech profesních komor zaslána premiérovi a následně zveřejněna prostřednictvím ČTK.

04_komory.jpg

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce