Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Příloha k volbám 2020 do orgánů KVL ČR - představeni kandidátů a kandidátní listiny

Zvěrokruh 8/2020 22.08.2020

02_priloha

 
14. 8. 2020 Vytištení hlasovacích lístku, kompletace obálek
do 4. 9. 2020 Rozeslání volebních lístků všem řádným členům KVL ČR poštou (pokud člen KVL ČR tyto obálky neobdrží, může o jejich zaslání požádat na sekretariátu KVL ČR)
8. 10. 2020 Ukončení korespondenčního hlasování (rozhoduje datum podacího razítka)
16.–17. 10. 2020 Schůze volební komise, 1. sčítání hlasů
23.–24. 10. 2020 2. sčítání hlasů (v případě potřeby)
14. 11. 2020 Sněm KVL ČR

 

Kandidáti do představenstva

(Pořadí kandidátů na kandidátní listině určila volební komise losem)

 

03_priloha-bernardy

JAN BERNARDY

kandidát do představenstva KVL ČR

Jsem délesloužící veterinární lékař, který vystřídal různé pozice uvnitř v naší profesi. Od obvodního veterináře v reálném socializmu, po založení vlastní (smíšené) praxe a posléze i kliniky (Chrudim), obnovu české výroby vakcín pro psy (Canvac), po jedno desetiletí pedagog na alma mater (choroby prasat) a nyní výzkumný pracovník a občasný praktik na výpomoc.

Mým přáním je zachovat Komoru takovou, s jakým cílem a idejemi jsem jí pomáhal znovuzakládat. Aby byla funkčním orgánem ku prospěchu oboru. A to nikoli jako obranný mechanizmus proti jiným vlivům. Téměř naopak.

Aby tento vnější vliv usměrňovala a vedla obor tak, aby byl respektovaným a uznávaným pro kvality svých členů a aby názor Komory veterinárních lékařů měl dobrý a silný zvuk a nebyl hlasem volajícího na poušti. Proto jsem pro posílení těchto aktivit, vedoucích ke zvyšování významu Komory – např. vedením centrální evidence psů, jakkoli to zvyšuje náročnost práce vedení.

Aby nerozmělňovala své úsilí v drobných vnitřních rozporech a měla větší tah na branku, jsem pro zeštíhlení představenstva (jak již bylo odsouhlaseno sněmem).

Aby byla opravdovou oporou těm, kteří se dostanou do svízelných situací při úrazu, povodních a podobně. Jsem pro ustavení podmínek této pomoci, pro transparentní účet na okamžitou pomoc, aby příspěvek od Komory nebyl jen ten pohřební.

Aby byla Komora opravdu vše-veterinární, jsem pro podporu a aktivizaci veterinárních sdružení na úrovni okresů, třeba spojováním okresních sdružení do větších celků a pořádáním vlastních aktivit.

Aby Veterinární komora byla moderní a in, jako lidé v ní.

MVDr. Jan Bernardy


 

04_priloha-danilel

KAREL DANIEL

kandidát do představenstva KVL ČR

Období následujících dvou let bude z hlediska komorového dění i celé veterinární profese charakterizováno několika významnými body:

- Snahou o rozumné vymezení působení právnických osob na veterinárním trhu. Tak, aby na straně jedné nebyly právnickým osobám kladeny zbytečné překážky (např. při poskytování služeb v rámci Metodiky kontroly zdraví), ale nebyla ani úplně otevřena stavidla masívní korporativizaci veterinárních služeb (kdy – dovedeno ad absurdum – by pak v ČR stačil jeden monopolní poskytovatel klinické veterinární péče DrVET, a jeden monopolní poskytovatel faremní veterinární péče DrAgroVET).

 

Řada skutečností i zkušeností vně našich hranic před tímto vývojem varuje.

- Významné změny do způsobu výkonu veterinární péče přinese implementace evropského nařízení novelou zákona o léčivech. Komorový vliv bude třeba uplatnit na formulaci nových defi nic jako „soukromý veterinární lékař“, „poskytovatel veterinárních služeb“ či „ošetřující veterinární lékař“. Ty budou mít přesah i do související legislativy (veterinární zákon, zákon na ochranu zvířat a pravděpodobně i do zákona o komoře). Současně bude třeba dospět k pokud možno uživatelsky přijatelnému systému vykazování použití a výdeje veterinárních léčiv.

– Nedávno byla nabídnuta Komoře možnost vedení celostátní databáze čipovaných psů. Možné vedení této databáze Komorou je výzvou, ale zároveň minovým polem. Nejen proto, že bude významným zásahem státu do činnosti stávajících komerčních registrů, ale i pro nároky na organizační zabezpečení a potenciální náklady; jejichž úhrada státem je zatím na úrovni verbálních příslibů.

– … a současný stav příprav na elektronické vykazování úkonů Metodiky kontroly zdraví, … a aktivní vstup do přehledu nabídky pohotovostních služeb, … a komorové mezinárodní agendy, …a …

V Komoře jsem již nějakou chvíli a je velmi pravděpodobné, že množství kolegů moje názory zná. Nemyslím, že populistické sliby a líbivá prohlášení - ale ani ataky na kandidáty jiné krevní skupiny – jsou na komorovou cestu vpřed vhodné.

Pro následující volební období mohu nabídnout odhodlání, zkušenosti a nasazení podle svých sil.

MVDr. Karel Daniel


 

06_priloha-grym

MARTIN GRYM

kandidát do představenstva KVL ČR

Kandidát do představenstva KVL ČR

Domovské OS: Brno-město

Narozen: 31. března 1971 v Plzni

Stav: ženatý; dvě děti

Pracovní zařazení: praxe malých zvířat v Brně (jako OSVČ od roku 1997)

 

Jaký je důvod mojí kandidatury?

Práci v Komoře vnímám jako svoji skromnou službu české veterinární komunitě.

Jak vnímám roli Komory?

V posledním volebním období probíhala intenzivní diskuse o tom, zdali má být Komora servisní organizace pro své členy nebo spíše jen úřad s přenesenou působností státu. Podle mého názoru musí plnit obě role. Spor je jen o poměr těchto ingrediencí, přičemž vyhrocené polohy na tu či onu stranu jsou špatné. Hledání vyváženého stavu musí být předmětem diskusí, kterých bych se rád zúčastnil.

Jak se dívám na kontroverze v představenstvu?

Polarizaci názorů v představenstvu považuji za užitečnou v případě, kdy je diskuse prosta osobních útoků a cílem je najít společné řešení, ve kterém není nikdo vítězem ani poraženým. Představenstvo by nemělo být kolbištěm, na kterém si jdou „staří“ a „noví“ členové vzájemně po krku, aby po dvou letech s pocitem zneuznání z vedení Komory odešli.

Protivníky bychom neměli být sami sobě, neboť naše zájmy jsou společné. Našimi protivníky jsou především státní instituce: státní správa, ministerstva a státní úřady. Před těmi je potřeba spojit síly a vystupovat jednotně.

Čemu bych se rád v Komoře věnoval?

Rád bych pokračoval ve svém dosavadním působení v mediální komisi a redakční radě časopisu Zvěrokruh. Vzhledem k určitým legislativním zkušenostem bych se chtěl věnovat i účinkování v legislativní komisi. Zde jsem schopen nabídnout trpělivost a vytrvalost – dvě ctnosti v tomto oboru téměř nezbytné.

Předem děkuji všem voličům, kterým moje dosavadní působení v Komoře konvenuje, a dají mně svůj hlas.

MVDr. Martin Grym


 

07_priloha-horakova

HANA HORÁKOVÁ

kandidátka do představenstva KVL ČR

Vážení kolegové,

je mi 37 let a v současné době působím ve veterinární ordinaci ve Dvoře Králové nad Labem, v Safariparku Dvůr Králové nad Labem a také jako externista na veterinární klinice v Hradci Králové. V praxi se zaměřuji především na medicínu drobných savců, plazů a exotických zvířat.

Když jsem před 12 lety odpromovala na VFU Brno, vnímala jsem KVL jako organizaci, ve které být musím, abych mohla vykonávat povolání, o kterém jsem snila, a za nemalý členský poplatek získám kromě osvědčení 12 výtisků časopisu, ve kterém se moc užitečných informací nedozvím.

 

Podobně KVL vnímala většina mých vrstevníků a následně i kolegové z dalších nastupujících ročníků.

Ráda bych se podílela na tom, aby stávající i nově příchozí členové KVL vnímali jako organizaci, která poskytne podporu začínajícím veterinářům, stojí za svými členy, stmeluje je, zajímá se o jejich názory, zvláště pokud vydává vyjádření za nás všechny, tedy jako organizaci, ve které praktikující veterináři být chtějí.

Chtěla bych zlepšit informovanost členů o činnosti KVL s využitím moderních technologií i sociálních sítí. Přece jen, v časopise se dozvídáme o tom, co bylo, a to se značným zpožděním. Doba jde dopředu a my bychom měli jít s ní. Členové by měli být informování o veškerém dění, o diskuzích a hlasováních představenstva KVL, nakládání s fi nančními prostředky bez úprav a glosářů. Názor nechť si udělá každý sám.

Chtěla bych se podílet na tom, aby KVL plnila závazky, které jí uložil sněm. Nemusí to být vždy snadné, často je jednodušší najít si důvody, proč něco nejde. Já bych ale chtěla patřit mezi ty, kteří se naopak budou snažit hledat způsoby, jak to půjde.

Předem děkuji za projevenou důvěru.

MVDr. Hana Horáková


 

10_priloha-janikova

IVETA JANÍKOVÁ

kandidátka do představenstva KVL ČR

Dobrý den, jmenuji se Iveta Janíková, je mi 50 let, žiji v Trojanovicích, spolu se svým synem a partnerem.

Ke kandidatuře do představenstva KVL jsem se rozhodla po velmi dlouhé a zralé úvaze.

Při své práci, obchodního zástupce distribuční společnosti, se denně setkávám s mnohými z vás.

 

Mám za to, že právě má práce mi umožnila zeširoka poznat vaše názory, postřehy a požadavky směrem k orgánům KVL, které mohu tlumočit v představenstvu.

V r. 2016 vznikla veterinární Petice k novele zákona o vet. péči, kterou se společnými silami Petičního výboru a vás, kolegů ze všech regionů, podařilo dát dohromady poměrně velké množství podpisů aktivních veterinářů pod tuto Petici, najít v regionech poslance, ochotné pomoci doručit tuto Petici do petičního i zemědělského výboru PS a k rukám ministra Jurečky.

Ráda bych se, v případě potřeby, i v budoucnu podílela na takto přínosných akcích pro celou naši veterinární komunitu stejně aktivně, jako tehdy.

Věřím, že KVL, jako stavovská organizace, má velký význam a možnost zastupovat své členy při jednání navenek, utvářet a pěstovat dobrý mediální obraz profese veterinárního lékaře v ČR.

Mám za to, že členové PV, kteří vzejdou z voleb, jsou pro dané období právě těmi jedinci, kteří dostali důvěru kolegů ve volbách a tím pádem jsou zodpovědní za veškerý chod KVL v daném období. Proto jsou také vytvořeny komise, které by, dle mého názoru, měly rozhodovat ve směru, který jim byl z jejich funkce určen a dále nést veškerou zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Práci v PV KVL vnímám jako práci TÝMOVOU a současně i „jmenovitou“, tudíž by veškerá hlasování neměla být v žádném případě anonymní.

V minulosti jsem slýchala, že jsme velmi malá skupina na to, abychom mohli cokoliv změnit, či se snažit zachovat v náš stavovský prospěch.

I v době Petice jsme dokázali, že to nezávisí na „velikosti“ skupiny, ale její snaze a chuti věci dokázat a já jsem přesvědčená, že veterináři takovouto skupinou stále jsou.

Děkuji vám za vaši důvěru.

MVDr. Iveta Janíková


 

11_priloha-jelonkova

BARBORA JELONKOVÁ

kandidátka do představenstva KVL ČR

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.

Jmenuji se Barbora Jelonková a po zralé úvaze jsem se rozhodla kandidovat v letošních volbách do předsednictva naší Komory.

Dovolte mi, abych se vám touto cestou krátce představila.

Je mi 48 let, mám dospělého syna a jsem rozvedená.

 

Bydlím ve Slezské Ostravě, kde již 22 let vlastním soukromou veterinární ordinaci s převahou ambulantní péče.

Kromě povolání veterinární lékařky se pohybuji 20 let v politice. Pracovala jsem coby místostarostka, posléze starostka, zastupitelka Moravskoslezského kraje a též jako poslankyně Parlamentu České republiky.

Ráda bych uplatnila své dlouholeté zkušenosti z politického života, jakožto hledání kompromisu či komunikace s politiky, a ve spojení s praxí veterinárního lékaře tím byla nápomocnou pružnějšímu prosazování našich požadavků vzhledem k zákonodárcům.

Myslím si rovněž, že Komora by měla být pevnými „zády“ nás, veterinárních lékařů, a proto slibuji, že pokud mi dáte důvěru a váš hlas, budu usilovně spolupráci mezi veterináři a Komorou prohlubovat.

S pozdravem

MVDr. Barbora Jelonková
e-mail: barborajelonkova@post.cz
tel.: 603 534 940


 

13_priloha-lakomy

PAVEL LAKOMÝ

kandidát do představenstva KVL ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jmenuji se Pavel Lakomý. Je mi 45 let.

Můj životopis najdete na adrese:
http://linkedin.com/in/pavel-lakomý-58929089

Ke kandidatuře do představenstva KVL jsem se rozhodl po zralé úvaze.

 

Chci být v dění kolem Komory mnohem aktivnější a chci změnit její fungování, tak aby konečně začala plnit svoji funkci a sloužit jako stavovská organizace svým členům – veterinárním lékařům.

Co vám mohu nabídnout?

• Propojení pracovních dovedností a zkušeností z různých segmentů veterinárního trhu a Státní veterinární správy.

• Rozsáhlou síť kontaktů v zahraničí. Top veterinární kliniky a veterinární distributoři v rámci celé východní Evropy.

• Jazykovou vybavenost.

•Jasný, srozumitelný a perspektivní program.

Jaký mám plán?

• Transparentní hospodaření Komory s účinnými kontrolními mechanismy a s volným přístupem k informacím. Pravidelné audity hospodaření prováděné nezávislým auditorem.

• Skutečné zastupování zájmů členů a jejich hájení.

• Komora by měla být průvodcem světem veterinárního podnikání a důvěryhodný zdroj informací pro členy.

• Monitoring potřeb členů, jejich průběžné vyhodnocování a následné naplňování prostřednictvím činnosti Komory.

• Hájení zájmů veterinárních lékařů v legislativním procesu.

• Nastartovat zlepšení vztahů jak mezi členy a Komorou, tak také v rámci celé veterinární komunity. Táhneme za jeden provaz.

• Užší spolupráce a větší propojení s ostatními zeměmi, zejména co se týká vzdělávání a výměny zkušeností.

Jaký mám cíl?

• Vybudování Komory veterinárních lékařů jako silné značky.

• Výrazné zlepšení práce Komory ve prospěch členů.

MVDr. Pavel Lakomý


 

14_priloha-lonsky

ZBYNĚK LONSKÝ

kandidát do představenstva KVL ČR

Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé.

Dovolte mi krátké představení.

Po absolutoriu Vysoké školy veterinární v Brně jsem získal první praktické zkušenosti ve státní veterinární nemocnici v Českém Brodě v letech 1985 – 1991. Po privatizaci státní veterinární služby jsem otevřel svou první ordinaci v Poděbradech a následně před dvaceti osmi lety i druhou ordinaci v Praze. Obě provozuji dodnes.

 

Již v té době jsem se začal specializovat na rozvíjející se obor veterinární stomatologie. Jsem absolventem všech stupňů specializačního programu stomatologie při European School of Advanced Veterinary Studies, ESAVS. Byl jsem jedním ze zakládajících členů České společnosti veterinárních stomatologů /CVDS/ a nyní jsem již třetím rokem jejím předsedou. Součástí činnosti CVDS je také další vzdělávání veterinárních lékařů, o které je v naší stomatologické specializaci velký zájem. Pokud budu zvolen, rád bych se problematice dalšího vzdělávání a spolupráce odborných společností s KVL věnoval. V poslední době jsem sledoval určité konfrontační nálady a situace v KVL a musím říci, že to není můj způsob práce. Doby, kdy jsem do takových situací vstupoval, jsou i s mým mládím pryč. Dnes se spíše snažím ve své práci najít cestu, jak najít kompromis mezi zdánlivě neřešitelnými protiklady. V odborné činnosti i osobním životě jsem se musel s řadou věcí vyrovnat a myslím, že jsem dosáhl značných úspěchů. Tím chci říci, že v případné práci pro KVL si nepotřebuji uplatňovat osobní ambice. Při každodenní práci v ordinaci, která probíhá již přes 30 let se snažím používat selský rozum i nové poznatky. Tímto způsobem bych chtěl případně pracovat též v předsednictvu KVL. Komunikuji v anglickém jazyce.

MVDr. Zbyněk Lonský


 

16_priloha-moravec

PAVEL MORAVEC

kandidát do představenstva KVL ČR

Vysokoškolská studia na VŠV Brno ukončena státní rigorózní zkouškou, promoce v roce 1977, během studií dva roky asistent na katedře hygieny a technologie potravin. Od roku 1977 do 2004 veterinární inspektor v okrese Olomouc (1984–1988 expertiza Alžírsko – všeobecná praxe, 2002–2003 vedoucí VHS Haná Olomouc). II. atestace 1996. Od roku 2004 vedoucí odboru, později ředitel odboru VH a OVZ KVS Olomouc. Kurz prezentace a komunikace s médii (Else, 2007), kurz „Manažer“ (ICVD, 2008).

 

V roce 2011 jsem byl jmenován soudním znalcem v oborech veterinářství a potravinářství a jsem členem Unie soudních znalců veterinární medicíny. Od poloviny roku 2018 jsem na vlastní žádost v důchodu, nicméně jsem stále předseda základní odborové organizace odborového svazu státních orgánů a organizací při KVS Olomouc. Na veterinární klinice pro malá zvířata jsem sloužil asi 10 let praxe.

Komora by měla být samosprávná, měla by mít dohled nad petpasy, organizovat jednotnou evidenci čipů, jsem zastánce povinného členství v Komoře pro aktivní veterinární lékaře. Měla by být aktivní při tvorbě legislativy.

Mé dosavadní zkušenosti bych rád uplatnil v oblasti legislativní a při jednání se SVS a ostatními správními úřady.

MVDr. Pavel Moravec


 

17_priloha-mullerova

LENKA MÜLLEROVÁ

kandidátka do představenstva KVL ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jmenuji se Lenka Müllerová, je mi 49 let, jsem atestovanou veterinární lékařkou s atestací I. a II.stupně, mám privátní veterinární praxi v Karlovarském kraji.

Důvodů, proč jsem se rozhodla kandidovat do orgánů KVL ČR, je několik. Mým hlavním cílem je nová Komora. Komora, která bude lékařům sloužit. Komora, která bude lékaře sjednocovat, motivovat a vést.

 

Komora, která bude lékaře zastupovat v mezích zákona a v maximální míře obhajovat. Komora, která zvýší kredit našeho stavu u veřejnosti.

Komora, která nedopustí vulgaritu.

Komora, ve které nebude transparentnost sprosté slovo.

MVDr. Lenka Müllerová


 

18_priloha-navojova

KATEŘINA NÁVOJOVÁ HORÁČKOVÁ

kandidátka do představenstva KVL ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět se nám blíží volby do orgánů Komory veterinárních lékařů, a já se tedy rozhodla znovu kandidovat do představenstva KVL ČR.

V posledním volebním období jsem působila jako předsedkyně vzdělávací komise a jako členka mediální komise. Během této doby se podařilo doladit novelu vzdělávacího řádu a schválit první dva autorizované obory dle této novely.

 

Také se mi podařilo dojednat možnost uspořádat v době koronavirové karantény konferenci Infekční nemoci koček pilotně on-line, tento způsob se dle reakcí účastníků osvědčil.

Protože je stále na čem pracovat, rozhodla jsem se pokračovat dále, pokud mi to Vy, kolegyně a kolegové, i nadále umožníte. V rámci vzdělávací komise bych ráda i v příštích letech pokračovala v přípravě vzdělávacích akcí, nejen těch s kočičí tematikou, pod hlavičkou komory, ať už webinářů, nebo seminářů a konferencí v prezenční či nově i on-line podobě. Ráda bych také dotáhla do konce semináře týkající se léčiv a antibiotik z pohledu farmakologického i legislativního, na kterých v současné době v rámci vzdělávací komise ve spolupráci s ÚSKVBL pracujeme. V rámci mediální komise bych ráda i nadále pokračovala ve zlepšování obrazu veterinárních lékařů na veřejnosti a zkvalitňování našeho časopisu.

V rámci celého představenstva pak budu i nadále pracovat dle svého nejlepšího svědomí a s ohledem na členskou základnu.

MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková


 

19_priloha-pavlicek

DALIBOR PAVLÍČEK

kandidát do Představenstva KVL ČR

Již v dobách mého dětství jsem díky svému otci přičichl k veterinární medicíně. Byla to něčím výjimečná doba a já získal předpoklad a nadšení pro tento vědní obor, kterému se oddám po čas mého života.

Během studia na VFU Brno jsem se věnoval i dalším aktivitám (člen volební komise, pedagogické rady, pomvěd, apod.). Rok před promocí (promoce 2016) na VFU Brno jsem začal pracovat v Německu a Nizozemsku na farmách prasat.

 

Tato zpočátku náhodná skutečnost se přelila v získání obrovského množství nových dovedností a informací. Po dvou a půl letech jsem se sám rozhodl, že je čas změnit teritorium a trochu i způsob života. Vždy mě lákaly záběry obrovských farem, které se linuly krajinou tak, že jste na obzoru neviděli prakticky nic jiného. Já si vybral Austrálii, kde jsem pracoval rok na dvou farmách, které měly dohromady přes 100 000 hektarů. Během krátké doby jsem jednu farmu vedl sám a na obou farmách jsem prováděl jak zootechnické, tak veterinární úkony. Po návratu z Austrálie jsem ještě krátkou dobu pracoval v Uruguayi a v Rakousku na farmách hospodářských zvířat. Aktuálně pracuji na pozici produktového manažera ve společnosti Bioveta a. s. Mluvím plynně anglicky a španělsky, snažím se učit rusky. Díky těmto rozmanitým zkušenostem mohu srovnávat veterinární přístupy v různých zemích.

Často od svých kolegů poslouchám pomluvy na KVL a chci zjistit, jak tomu doopravdy je. Aktuální situace není ideální, ale také není ztracená. Vždy respektuji všechny své kolegy a ve společnosti je hájím. V soukromí si samozřejmě neodpustím občasné připomínky. Myslím si, že základem úspěchu KVL je jednota jejích členů. Pojďme spolu vnitřně na sněmech, schůzích, u piva a vína bouřlivě diskutovat, ale před veřejností vystupujme jako jedna osoba. Tím si vydobydeme lepší postavení ve společnosti a zase se vrátíme na vrcholné pozice respektovaných povolání u našich zákazníků a státních institucí. Pokud mě zvolíte, můžete očekávat férovost, upřímnost, přímočarost a dotahování věcí do konce.

MVDr. Dalibor Pavlíček


 

20_priloha-pokorny

JAN POKORNÝ

kandidát do představenstva KVL ČR

Volební program

Jelikož se mi i přes vzletné proklamace v minulém volebním období nepodařilo zcela naplnit svůj volební program (dokonce to z hlediska příjmové stránky bylo takové fi asko, že jsem musel vyvodit politickou odpovědnost a předčasně rezignovat), přicházím s další nabídkou své implementace do představenstva.

 

Tentokrát však ani vy nemusíte přijít zkrátka.

Mám pro vás neodolatelnou pokladnici předvolebních slibů, které nezarmoutí, neurazí, a naopak mohou vyloudit určitou naději na přilepšení si.

Sliby z minulého programu zůstávají v platnosti.

Pro každého člena KVL bez rozdílu věku a genderových identit:

- MHD zdarma – v obci s trvalým bydlištěm, jinde za 2 Kč (samozřejmě přestupní platnost)

- meziměstské autobusy a vlaky (včetně 1. třídy) za paušálních 30 Kč

- pes veterináře osvobozen od poplatků obci, druhý pes pak zdarma a za třetího a každého dalšího již obec platí veterináři

- čip pro svého psa zdarma (zajistí si každý sám)

- ubytování během sněmu KVL zdarma do výše 5000 za osobu a noc

- vedení účetnictví za paušální poplatek 100 Kč na rok pro OSVČ, pro SRO 500 (pokud v té době již budu sám mít SRO, pak také 100 anebo méně) – povede na svou odpovědnost komorový ekonom

- dividendy z komorové dcery Veterinární Ples S.R.O.; v případě účetní ztráty vyplatí KVL každému paušální částku ze svého

- loterie o to, kdo z členů KVL pojede s prezidentkou, která to mívá za odměnu, do nějaké exotické destinace na náklady KVL i s celou rodinou

Aby bylo možné pokusit se toto pro vás prosadit a sebe zabezpečit, bude potřeba opravdu silný mandát, a to alespoň 500 hlasů. Náš společný osud máte jen ve svých kroužcích na volebních lístcích.

Jeden hlas, tedy ten svůj, už mám. A vy máte jedinečnou příležitost ocitnout se v zástupu těch minimálně dalších 499.

Váš trvalý kandidát

nejen pro nekonvenční voliče

MVDr. Jan Pokorný, č. 33.

P. S. Volení zástupci a pleny by se měly pravidelně a často měnit. Obojí ze stejného důvodu, v našem případě leckdy i zároveň. (Mark Twain – upraveno pro zdejší účely)


KANDIDÁTNÍ LISTINY

PRO VOLBY DO ORGÁNŮ KVL ČR 2020

 

PŘEDSTAVENSTVO

poř.č. kandidát reg. č. KVL
1. Grym Martin, MVDr., nar. 31. 3. 1971, Tumaňanova 11/9, Brno - Mokrá Hora
3792
2. Daniel Karel, MVDr., nar. 7. 4. 1953, Křižínkov 74, Osová Bitýška
551
3. Borkovec Lubomír, MVDr., nar. 3. 3. 1955, Křížovnická 1, Znojmo
302
4. Šinová Petra, MVDr., nar. 26. 1. 1984, Olšany u Prostějova 288
5599
5. Janíková Iveta, MVDr., nar. 25. 5. 1970, Trojanovice 766, Frenštát pod Radhoštěm
4665
6. Fecková Lucia, MVDr., nar. 14. 8. 1991, Družstevná 2124/6, Prešov
7180
7. Bernardy Jan, MVDr., Ph.D., nar. 22. 1. 1957, Jugoslávská 1333/30, Brno
102
8. Pryszczová Andrea, MVDr., nar. 19. 1. 1985, Rošického 1000/1, Karviná - Ráj
5891
9. Vítek Michal, MVDr., nar. 15. 3. 1962, Sv. Čecha 966/6, Hustopeče
1616
10. Umlášek Josef, MVDr., nar. 26. 3. 1962, Masarykova 28, Sokolnice
1752
11. Musil Jan ml., MVDr., nar. 27. 4. 1982, Vícov 22, Plumlov
4907
12. Návojová Horáčková Kateřina, MVDr. Mgr., nar. 28. 10. 1978, Balžkova 166, Praha
6357
13. Talafous Zemanová Monika, MVDr., Ph.D., nar. 13. 1. 1978, Štursova 1297/39c, Brno
4547
14. Šimaliaková Anna, MVDr., nar. 31. 7. 1978, nábřeží Svobody 1294/4, Český Těšín
4538
15. Moravec Pavel, MVDr., nar. 16. 8. 1951, Benýškova 105/13, Klášterní Hradisko
3961
16. Šterc Jan, MVDr., Ph.D., nar. 29. 11. 1961, Křídlovická 699/16, Brno
1195
17. Pavlíček Dalibor, MVDr., nar. 13. 3. 1991, Mutěnická 4130/6, Brno
7407
18. Šuláková Eva, MVDr., nar. 23. 12. 1984, Údolní 44/8, Ostrava
6045
19. Vaňousová Radka, MVDr., nar. 15. 4. 1978, Husova 3143, Tábor
4580
20. Kalová Lucie, MVDr., nar. 30. 6. 1971, Lebedov 112, Zdounky
4377
21. Lakomý Pavel, MVDr., nar. 14. 6. 1975, Olbramice 4, Olbramice
4266
22. Müllerová Lenka, MVDr., nar. 30. 4. 1971, Staré náměstí 3, Ostrov
5885
23. Škriniarová Natálie, MVDr., nar. 8. 1. 1992, Fischerova 705/12, Olomouc
6961
24. Zelinka Martin, MVDr., nar. 4. 4. 1963, Dostojevského 2508/42, Opava
1673
25. Dupal Ivo, MVDr., nar. 5. 3. 1959, Suky 12, Ostrov nad Oslavou
2562
26. Sviták Novozámská Katka, MVDr., CSc., nar. 19. 5. 1957, Spálená 37, Praha 1
3504
27. Rychlík Ondřej, MVDr., 7. 6. 1961, nám. Jiřího z Lobkovic 2195/1, Praha
103
28. Dvořák Viktor, MVDr., nar. 21. 4. 1958, Braníškov 2, Veverská Bítýška
3293
29. Skála Jiří, MVDr., nar. 5. 3. 1959, Dvorecká 261, Třeboň
648
30. Lonský Zbyněk, MVDr., nar. 28. 1. 1961, Palackého 1380, Poděbrady
2843
31. Horáková Hana, MVDr., nar. 3. 6. 1983, K Hájku 1712, Nová Paka
5232
32. Jelonková Barbora, MVDr., nar. 14. 8. 1972, Komerční 50/45, Ostrava
3981
33. Pokorný Jan, MVDr., nar. 6. 5. 1977, Zábělská 321/66, Plzeň
4414
34. Rejnek Vladimír, MVDr., nar. 1. 12. 1954, Hrachoviště 9, Holice v Čechách
2422
35. Snášil Milan, MVDr., CSc., nar. 25. 12. 1955, Boří 88/17, Brno
2441
36. Štellar Pavel, MVDr., nar. 30. 4. 1962, Boženy Němcové 1997/16A, Opava
1046
 

ČESTNÁ RADA

poř.č. kandidát reg. č. KVL
1. Hošek Lubomír, MVDr., nar. 13. 12. 1957, Gellnerova 879/8, Brno
2980
2. Vokřálová Marie, MVDr., nar. 5. 7. 1957, Dlouhá 41, Holohlavy
1109
3. Frkal Vojtěch, MVDr., nar. 29. 9. 1947, Uherčice u Znojma 89
542
4. Mazoch Michael, MVDr. LL.M., nar. 23. 3. 1956, I. P. Pavlova 1017/62, Olomouc
2212
5. Frank Alois, MVDr., nar. 14. 9. 1954, Sobotín 5
554
6. Hlavová Renáta, MVDr., nar. 23. 11. 1956, Rybova 6, Opava
418
7. Andreas Zdeněk, MVDr., nar. 27. 7. 1958, Příční 287, Telč
1343
8. Piskovská Jana, MVDr., nar. 30. 7. 1961, Svat. Čecha 546/24, Lipník nad Bečvou
3254
9. Kudla Michal, MVDr., nar. 21. 7. 1993, Mirka Nešpora 6476/73, Prešov
7212
10. Vencl Štěpán, MVDr., nar. 27. 2. 1983, Bulharská 1421, Pardubice
5312
 

REVIZNÍ KOMISE

poř.č. kandidát reg. č. KVL
1. Frenclová Diana, MVDr., nar. 23. 11. 1986, Konská 414, Třinec
6279
2. Grymová Veronika, MVDr., nar. 9. 7. 1970, Tumaňanova 9, Brno
4139
3. Bittner Milan, MVDr., nar. 18. 6. 1950, Sportovní 545, Nové Město na Moravě
723
4. Halbichová Vítová Martina, MVDr., nar. 21. 12. 1976, Blešno 139
4435
5. Zajíc Josef, MVDr. Ph.D, nar. 21. 8. 1955, Wollmanova 672/7, Brno
4303
6. Fialová Jana, MVDr., nar. 12. 7. 1960, U zoologické zahrady 219/13, Brno
2323
7. Žabka Jan, MVDr., nar. 26 .7. 1955, Žižkova 279, Horní Jelení
3428
8. Štrosová Vladěna, MVDr., nar. 10. 11. 1973, třída Edvarda Beneše 1413/33, Hradec Králové
4755
9. Vranková Marie, MVDr., nar. 5. 7. 1967, Skalice 14, Soběslav
3349

 

21_priloha-rejnek

VLADIMÍR REJNEK

kandidát do představenstva KVL ČR

MVDr. Vladimír Rejnek,

Hrachoviště 9, okres Pardubice

Nar. 1. 12. 1954, absolvent VŠV Brno

v r. 1980, člen KVL od jejího založení.

Soukromý vet. lékař, praxe smíšená.

 

Jsem přesvědčen o nutnosti povinného členství v KVL, protože pouze jako jednotná profesní skupina máme větší naději na úspěch při jednáních se státními úředníky, úřady, politiky, pojišťovnami, médii a dalšími institucemi. Proto by Komora na venek měla vystupovat jednotně, legislativní změny i mediální sdělení , připravovat cíleně, citlivě a přijít s nimi v pravý čas na předem připravenou půdu. Nepovinným členstvím by Komora přišla o své pravomoci svěřené jí státem – vydávání licencí, registraci veterinárních lékařů a hlavně o pravomoci disciplinární.

Jsem proti povinnému vzdělávání. Je na každém, jak na sobě bude pracovat. Započatý trend komorových vzdělávacích akcí sice není bez chyb, ale jde správným směrem.

Představenstvo je takový malý parlament. Střetávají se v něm kolikrát různé názory, probíhají obsáhlé diskuze, ale na konec ho musí opustit názor, na kterém se většina shodla.

Budu-li zvolen, chtěl bych pokračovat v práci v mediální komisi

MVDr. Vladimír Rejnek


 

22_priloha-rychlik

ONDŘEJ RYCHLÍK

kandidát do představenstva KVL ČR

Kolegyně a kolegové,

když jsem byl vyzván, abych napsal letošní předvolební medailónek, tradičně jsem nejprve odmítl. Neviděl jsem v tom příliš smysl. Nebudu urážet inteligenci kolegyň a kolegů psaním slibů, co všechno udělám a zařídím, abych pak vysvětloval, proč to nešlo a kdo všechno mně zhatil všechny ty úžasné plány.

 

Toho si každý užije při všeobecných volbách. Ovšem letošní naše volby jsou přeci jen výjimečné svou polarizací. Několik velmi aktivních kolegyň a kolegů sbubnovává do šiku na sociálních sítích své příznivce. Vedou kampaň zcela legitimní, byť velmi negativní. Rozdávají rady a pokyny koho nevolit a agitují. Motem kampaně je: „Za všechny špatnosti mohou staré struktury, které sedí na svých místech jak žába na prameni. Je třeba navolit do představenstva nové, perspektivní, kteří konečně budou pro veterináře něco dělat!“ Ostatně výroky jedné takové perspektivní kolegyně mě straší, a tak jsem napsal tento medailonek. Jeden příklad za všechny: (cituji) „Já nikdy nelžu!“ Možná má pravdu, nevím. Ovšem použít to v diskusi je pro mě strašidelné. Já neagituji proti nikomu. Tito lidé mají sebevědomé přesvědčení o své pravdě. Nemyslí, že pravdu je třeba hledat. Proč také, když ji mají. Jenže na druhé straně stojí moje zkušenost, že pokud nás vedli ti, co měli neoddiskutovatelnou pravdu, špatně to dopadlo.

Rozhodnutí je na každém, ale místo doporučení proč volit, či nevolit mě, nebo kohokoliv jiného, si dovolím citovat:

„Bylo by lepší žít pod vládou loupeživých baronů než pod všemocnými morálními šťouraly. Krutost loupeživého barona může chvílemi spát, jeho chtíč může být v jistý okamžik ukojen; ale ti, kdo nás trápí pro naše vlastní dobro, s tím budou pokračovat donekonečna, protože k tomu mají souhlas svého svědomí.” Clive Staples Lewis Tak se, prosím, zamyslete a rozhodněte.

MVDr. Ondřej Rychlík


 

28_priloha-svitak

KATKA SVITÁK NOVOZÁMSKÁ

kandidátka do představenstva KVL ČR

Volby 2020 prezentace

Vážené kolegyně a kolegové,

svobodné povolání vyžaduje svobodu, tj. prostor, ve kterém si můžeme sami rozhodovat o postupech a pravidlech pro výkon povolání. Souhlasím s větou, která zazněla z revolučního tábora na sněmu ve Frymburku, a sice, že „Komora nemá být prodlouženou rukou státu“.

 

Přesto se „státu“ nevyhneme, řadu pravomocí „stát“ na Komoru přenáší, v poslední době pak především ty, na které bující byrokracie personálně nestačí. Jedná se o zanášení údajů do nejrůznějších databází, které pracují v systému, který se tvůrcům byrokratům jeví jako zcela vyhovující, ale pro praktiky v terénu je jemně řečeno značně diskomfortní. Připravuje se centrální registr psů, v připravovaném zákonu o léku přibude registrace spotřeby léčiv. Tyto výzvy jsou předmětem intenzivního jednání zástupců Komory se „státem“, ministrem počínaje a nezbývá než doufat, že sliby budou dodrženy a novela veterinárního zákona i nový zákon o léku přinesou nové povinnosti v podobě, která bude v běžné praxi kolegů zvládnutelná. To jsou nejbližší cíle. Ale veterinární praxe se bude týkat v blízké budoucnosti řady zásadních změn. Doufám, že to nebude vítězství revolucionářů, kteří pod hesly hodnými Šlinka a jeho mládeže vedoucí Brno vylijí vaničku i s dítětem. Pak by mohlo začít platit orwellovské „svoboda je otroctví“.

V Praze dne 23. 7. 2020

Veselou mysl přeje

MVDR. Katka Sviták Novozámská


 

23_priloha-simaliakova

ANNA ŠIMALIAKOVÁ

kandidátka do představenstva KVL ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

představuji si Komoru transparentní, aktivní a otevřenou všem členům. Nápomocnou při vedení vlastní praxe. Podporující vzdělávání veterinářů a osvětu chovatelů.

Chci aby Komora podala pomocnou ruku každému svému členu, či jeho blízkým v těžkých životních situacích a podporuji vznik Nadačního fondu Komory.

 

Tuto myšlenku se za současného složení představenstva nepodařilo prosadit, protože dne 13. 5. 2019 představenstvo na svém zasedání jeho zřízení neschválilo.

Ráda budu pokračovat v práci pro ekonomickou a legislativní komisi a kdykoli Vám, kolegové, ráda pomohu získat odborné rady, pokud mne o to požádáte. Doufám, že časy, kdy nám Komora odpovídala „to nejde” a „nevíme,” jsou již za námi.

MVDr. Anna Šimaliaková


 

24_priloha-sinova

PETRA ŠINOVÁ

kandidátka do představenstva KVL ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

deset let pracuji v terenní praxi se zaměřením na medicínu skotu. Od minulých voleb jsem členkou představenstva, do kterého po zralé úvaze opět kandiduji.

Za dobu mého působení v mediální komisi jsme rozpracovali několik projektů. Poté co loňský sněm odsouhlasil změnu webových stránek, jsem byla pověřena zajištěním auditu, který bude sloužit jako podklad k výběrovému řízení na nového dodavatele webu. Tento projekt by měl být hotov do sněmu dalšího.

 

Díky mé spolupráci s MVDr. Grymem a administrátorem našich webových stránek panem Kozákem bude každým dnem spuštěna databáze pohotovostních pracovišť pro chovatele, a tím částečně splněn další bod, jímž nás sněm pověřil. Ráda bych jim tímto poděkovala za spolupráci. Aktuálně se věnuji také připomínkování nepříliš populárního systému zadávání elektronických žádanek MKZ z dílny SVS, který by pro nás měl být od 1. 1. 2021 povinný.

Velmi ráda bych nadále pracovala v mediální a legislativní komisi. Primární pro mne je snaha zvýšit PR naší stavovské organizace i stavu samotného a hájit zájmy nás, vetrinárních lékařů, proti celkům a institucím, jejichž silnější lobby dlouhodobě negativně ovlivňuje podmínky naší práce.

MVDr. Petra Šinová


 

25_priloha-skriniarova

NATÁLIE ŠKRINIAROVÁ

kandidátka do představenstva KVL ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jmenuji se Natálie Škriniarová a kandiduji do představenstva KVL. Mým cílem je zastupovat ekonomickou a vzdělávací komisi. Jako člen ekonomické komise bych usilovala o transparentnost hospodaření s vašimi penězi. Je důležité, aby členové komory měli přehled, jak se nakládá s jejich fi nancemi, které vkládají do Komory, a aby bylo jasné a snadno dohledatelné, kde tyto prostředky končí.

 

Ve vzdělávací komisi bych spolu s dalšími členy chtěla pracovat na zvýšení kvality vzdělávání ve smyslu zajišťování odborně zdatných domácích a hlavně zahraničních speakerů, a to hlavně v buiatrické a hipiatrické sekci. Jako členka představenstva bych usilovala o to, aby byla Komora pro své členy otevřená, důvěryhodná a sloužila všem lékařům jako podpora a ne jako strašák. Řadoví členové musí být slyšet, jejich připomínky, nápady a stížnosti nesmí zapadnout. Podle mého názoru je důležité, aby se Komora stala moderní, spolehlivou a pro své členy zajímavou institucí, ve kterou má každý lékař důvěru.

MVDr. Natálie Škriniarová


 

26_priloha-stellar

PAVEL ŠTELLAR

kandidát do představenstva KVL ČR

Zhruba 30 let se věnuji praxi malých zvířat, se zaměřením na dermatologii. Vzhledem ke svému dlouholetému působení v prezídiu ČAVLMZ a mnoha přátelským kontaktům s kolegy mimo naši republiku bych v případě zvolení do představenstva mohl pomoci např. s prací v zahraniční komisi. Nejsem typ revolucionáře, rád si vždy vyslechnu všechny rozumné argumenty a umím obrousit případné nevraživosti.

 

MVDr. Pavel Štellar


 

27_priloha-sulakova

EVA ŠULÁKOVÁ

kandidátka do představenstva KVL ČR

Vážení kolegové,

jmenuji se Eva Šuláková, je mi 35 let, provozuji malou soukromou praxi a stejně jako mnoho z vás jsem také já dlouhodobě znepokojena fungováním KVL a postoji některých členů orgánů KVL, proto jsem se rozhodla kandidovat. Jsem totiž přesvědčena, že bychom měli mít vize a snažit se vést KVL opravdu kolektivně a neupozaďovat některé členy a jejich názory jen proto, že se aktuálně někomu nehodí.

 

Ráda bych se zasadila o to, aby veškerá jednání orgánů KVL byla dostupná díky moderním technologiím všem členům KVL a aby výsledky hlasování orgánů KVL byly transparentní a jmenovité, aby se již nebylo možno schovávat za skupinu, nebo tvrdit, že někteří nic nedělají.

Dalším důležitým bodem je dle mého názoru rozkrytí finančního hospodaření KVL. KVL hospodaří s fi nancemi, které jí svěřila členská základna, a tudíž jsem přesvědčena, že má tato nemalá skupina voličů právo vědět, jak účelně, nebo neúčelně je s jejich fi nancemi nakládáno. Z toho bodu vychází ještě jedna velmi důležitá věc, a to je podpořit vznik transparentní nadace na podporu členů KVL, kteří se ocitnou ve vážné, sebou nezaviněné nouzi.

V neposlední řadě si myslím, že by bylo více než vhodné pokusit se zlepšit vztahy KVL s jejími členy, aby KVL byla veterináři partnerem a oporou a ne jen nutným zlem a inkvizitorem při sebemenším škobrtnutí.

MVDr. Eva Šuláková


 

29_priloha-talafous

MONIKA TALAFOUS ZEMANOVÁ

kandidátka do Představenstva KVL ČR

Jmenuji se Monika Talafous Zemanová a je mi 42 let. Žiji v Brně, jsem vdaná a mám dvě děti. V domácnosti s námi ještě žije jedna rozmazlená kočka, nejhodnější asistenční pes na světě a asi sto rybiček.

Ke studiu veterinární medicíny mě přivedla nejen láska ke zvířatům, ale i prostředí, ve kterém jsem vyrůstala. Pocházím z veterinárně akademické rodiny. Po ukončení studia na FVL jsem několik let pracovala ve veterinární ordinaci v Brně a během té doby jsem distančně navštěvovala doktorské postgraduální studium.

 

Přestože nyní nepracuji v praxi, chtěla bych se do praxe zase někdy vrátit. A proto mám zájem, aby bylo v budoucnu, kam se vrátit.

Velkou část z vás znám, protože se s vámi denně setkávám při výkonu své současné práce ve farmaceutické firmě. Z návštěv a rozhovorů s vámi mám ucelený přehled, co nás společně trápí a co bychom chtěli změnit. Jsem tak schopna tlumočit váš názor, spokojenost nebo nespokojenost s daným stavem věcí.

Rozhodnutí kandidovat do představenstva Komory jsem dlouhou dobu zvažovala. Přivedla mě k tomu nespokojenost se současným stavem nejen v naší profesi, ale i v naší stavovské organizaci.

Přála bych si, aby nás Komora více spojovala a aby byla organizací, která především hájí zájmy svých členů a pozitivně působí na celý obor. Byla bych ráda, kdyby se prostředky členů Komory více využívaly k jejich profesnímu růstu, prezentaci Komory navenek a budování pozitivního mediálního obrazu veterinární profese. Komora by měla být silným partnerem nejen orgánům státní správy a ministerstvu zemědělství, ale i dalším subjektům, se kterými je naše činnost úzce spjata.

Chci podpořit vznik sociálního fondu nebo nadace, která by pomáhala našim členům a jejich rodinám v krizových životních situacích. Chtěla bych omezit snahu silných fi nančních skupin o vytvoření sítě veterinárních ordinací, které budou z pozice velikosti a síly moci likvidovat své konkurenty.

Budu se snažit udržet nezávislé fungování veterinární profese, stejně tak chci pracovat na zvýšení společenské prestiže povolání veterinárního lékaře.

MVDr. Monika Talafous Zemanová


 

30_priloha-ulmasek

JOSEF UMLÁŠEK

kandidát do představenstva KVL ČR

Po absolvování VŠV v Brně jsem působil ve smíšené praxi na veterinárním obvodě s převahou velkých zvířat v okrese Vyškov do roku 2000. Po krátké epizodě působení v zahraničním obchodě jsem pracoval jako veterinární lékař v chovech krůt fi rmy Zelenka s. r. o. V roce 2005 jsem se stal statutářem ZD Sokolnice, kde pracuji stále, nyní na pozici předsedy představenstva. Veterinární praxi provozuji v odpoledních hodinách společně se svou dcerou. Toliko krátké curiculum vitae.

 

A nyní o důvodech mé kandidatury do orgánu KVL. V minulosti jsem již byl jedno volební období členem představenstva a následně působil ve volební komisi. Delší dobu také vykonávám funkci předsedy OS KVL ve Vyškově. Původně jsem uvažoval, jako starší pán, o kandidatuře do čestné rady. Ale z různých diskuzí z akcí KVL a komorového časopisu mám nepříjemný pocit z rozdělení členské základny a toto dělení vnímám i v prezentaci představenstva. Proto si dovoluji nabídnout své zkušenosti nejen z veterinární a zemědělské komunity, ale též z komunální politiky. A poněvadž roky života provedly u mne úbytek osobních ambicí ve prospěch životního nadhledu s jistou mírou pokory a tolerance, chci se pokusit popsané vnímání veterinárního stavu změnit. Pokud bude u členské základny poptávka po těchto vlastnostech a tomto cíli, rád budu pracovat pro KVL v jejím orgánu.

MVD. Umlášek Josef


 

31_priloha-vanousova

RADKA VAŇOUSOVÁ

kandidátka do představenstva KVL ČR

MVDr. Radka Vaňousová

Nar. 15. 4. 1978 v Táboře

Kandiduji do představenstva, kde bych ráda pokračovala v započaté práci. Nabízím svůj čas, energii a zkušenosti zejména v legislativních, mediálních a vzdělávacích činnostech.

V současnosti se veterinární profese ocitá na křižovatce, kterým směrem se bude nadále ubírat.

 

Společným jmenovatelem je udržení a vymezení jasných odborných kompetencí veterinárních lékařů. Před námi stojí velké legislativní výzvy, jako je digitalizace profese, registr čipovaných zvířat, léková politika, právnické osoby ve veterinární profesi…atd. Tato stěžejní témata ovlivní poskytování veterinární péče na další desetiletí. Pro jejich řešení je nutné získat i podporu státních institucí a spolupracovat s dalšími klíčovými partnery.

Důraz kladu nejen na PR Komory veterinárních lékařů směrem ven, ale i přímou informovanost členů a zapojení prostřednictvím fungujících okresních sdružení. I přesto, že se stále více diferencuje problematika velké a malé praxe, je nutné hájit jednotný stav. Pouze díky schopnosti kompromisu a spolupráce, transparentnosti a respektu vůči každému jednotlivci i jeho názorům spolu úspěšně společně vstoupíme do dalšího století KVL ČR.

MVDr. Radka Vaňousová


 

32_priloha-vitek

MICHAL VÍTEK

kandidát do představenstva KVL ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ucházím se o vaši přízeň jako kandidát do představenstva KVL ČR. V dalším volebním období bych chtěl nadále pracovat v ekonomické komisi, jelikož mým zájmem, a důvodem kandidatury do představenstva, byla vždy fi nanční prosperita KVL ČR. Odrazem toho je i fakt, že hospodaření KVL ČR, skončilo již pátý rok kladným hospodářským výsledkem.

Mám jasnou představu o fungování ekonomiky KVL ČR ve třech základních bodech.

Dodržování přebytkového rozpočtu, udržování rezervy ve výši zhruba 150 %, a sociálního fondu na úrovni 10 % ročního rozpočtu. Základem pro realizaci tohoto systému, který zatím funguje, je samozřejmě hospodárné a účelné používání fi nančních prostředků naší Komory.

K tomu je nezbytná součinnost všech členů orgánů KVL ČR a ekonomická komise by měla být koordinátorem tohoto dění. Další mojí úlohou, kterou chci plnit co nejlépe, je organizace sněmů a společenských akcí.

Děkuji za případné vložení důvěry v moji osobu. Přeji krásné prožití konce léta.

MVDr. Michal Vítek


 

05_priloha-zelinka

MARTIN ZELINKA

kandidát do představenstva KVL ČR

Doba se mění, zrychluje a zestručňuje. Pokud Ludvík Vaculík potřeboval v roce 1968 dva tisíce slov k tomu, aby popsal, co je třeba ve společnosti změnit, já dnes musím vystačit s dvěma tisíci znaky, a to včetně mezer.

Stručně pro ty, kdo mě neznají - je mi 57 let. Veterinu jsem ukončil v r. 1988. Po vojně jsem nastoupil na OVZ v Opavě jako „obvoďák“ ve velkokapacitním „prasečáku“.

 

Po privatizaci jsem měl malý obvod s vesnickou ordinací. Dá se říct, že jsem si vyzkoušel téměř vše –od práce zástupce ve farmaceutické fi rmě, v distribuční fi rmě léků, po práci na klinice v Německu, a pak přes 10 let jako zaměstnanec na klinice malých zvířat v Opavě. Nyní mám opět jako OSVČ ordinaci pro malá zvířata v Albrechticích u Č. Těšína.

Kdo si najde čas a přečte si Vaculíkovo dílo kritizující mocenské praktiky tehdejší vládnoucí garnitury, nalezne zde určitou analogii s představenstvem naší Komory a ani mu to nedá moc práce. Neboli historie se stále opakuje, a to v různých podobách. Vím o čem mluvím, sám jsem byl poslední dva roky členem představenstva, a to v ekonomické a vzdělávací komisi. S dalšími několika členy jsme patřili mezi věčné kverulanty, kteří neví „jak to chodí“ a z mladické nerozvážnosti a zbrklosti jen vše, co se po léta budovalo, ničí. Podle věku nepatřím zrovna mezi mládež, ale jedno vím určitě - snaha něco zakonzervovat nakonec místo postupných „evolučních“ změn vede buď k zániku anebo k revoluci.

Myslím si, že je nejvyšší čas začít normalizovat vztahy s naší alma mater, státní správou a veřejností vůbec. Tím nemám na mysli normalizaci v duchu roku 68’, ale konečně se stát rovnocennými partnery při jednáních a ne pouze trpěnou množinou bezvýznamných jedinců.

Tím, že někomu z nás dáte svůj hlas, to ale nekončí. Nemůžeme se rozdělovat na „my“ a „oni“. Všichni máme před sebou společnou a hlavně ne zrovna snadnou cestu. A proto budu parafrázovat J. F. Kennedyho: „Neptejte se, co pro vás může udělat Komora, ptejte se, co můžete udělat vy pro Komoru.“

MVDr. Martin Zelinka


 

Kandidáti do revizní komise

(Pořadí kandidátů na kandidátní listině určila volební komise losem)

 

09_priloha-halbichova

MARTINA HALBICHOVÁ-VÍTOVÁ

kandidátka do revizní komise KVL ČR

Ordinace pro malá zvířata v Hradci Králové.

Vdaná, 2 dcery – 12 a 8let.

VFU jsem ukončila v roce 2001. Pak jsem pracovala jako lékařka na klinice, následovala práce odborného konzultanta nebo chceteli obchodního zástupce pro farmaceutickou fi rmu.

 

Sedm měsíců po narození druhé dcerky jsem otevřela vlastní ordinaci, kde pracuji dodnes. Od roku 2013 jsem předsedkyní okresního sdružení, v únoru 2020 jsem byla jmenována znalcem v oboru interní medicína malých zvířat.

Kandiduji do revizní komise. Její činnost je potřebná jak pro členy KVL, tak pro majitele ošetřovaných zvířat. Navíc je to skupina lidí, kteří dobře spolupracují, v případě odlišných názorů diskutují, argumentují a hledají nejvhodnější řešení. Žádné „žabomyší války“. A v takové atmosféře je radost pracovat J. Budu tedy ráda, když mne podpoříte ve snaze stát se opět členkou RK. Děkuji.

MVDr. Martina Halbichová Vítová


 

33_priloha-vrankova

MARIE VRANKOVÁ

kandidátka do revizní komise KVL ČR

MVDr. Marie Vranková nar. 5. 7. 1967 v Plzni, absolvent VFU v roce 1990 na všeobecné veterinární medicíně.

Členem KVL jsem od roku 1992. Jsem majitelkou veterinární ordinace MariVet v Soběslavi.

Provozuji smíšenou veterinární praxi. V revizní komisi bych ráda využila své dlouhodobé zkušenosti z práce v terénu, v ordinaci i z působení v orgánech KVL. Jako jednu z důležitých věcí vidím předávání zkušeností z RK pro kolegy v terénu především v oblasti vztahu – klient, majitel a veterinární lékař.

MVDr. Marie Vranková


 

08_priloha-frenclova

DIANA FRENCLOVÁ

kandidátka do revizní komise KVL ČR

Narozena: 23. 11. 1986. Po ukončení studia jsem nastoupila jako praktická veterinární lékařka na veterinární kliniku LIFE s. r. o. v Havířově. V posledních pěti letech jsem působila na veterinární klinice CTVET s. r. o., kde jsem se věnovala preventivní veterinární péči se zaměřením na veterinární stomatologii. Mým zájmem je hlavně veterinární stomatologie a felinní medicína, management veterinární praxe a investování. V průběhu praxe jsem publikovala v časopise Veterinární lékař, Veterinární klinika.

 

Jsem členkou České společnosti veterinárních stomatologů, kde působím aktivně v organizaci seminářů, workshopů i jako asistující lektor. Dále jsem členkou Evropské společnosti veterinárních stomatologů, členkou ČAFM, ISFM a ČAVLMZ. Mluvím plynně polsky, dorozumím se anglicky a německy. Komora veterinárních lékařů je organizace, která by měla působit nejenom reprezentativně, ale hlavně jednat v zájmu veterinárních lékařů, kteří jsou jejími členy. Komora by nadále měla fungovat pro nás a řídit se fair play přístupem. Činností v revizní komisi bych se ráda spolupodílela na aktivitách Komory veterinárních lékařů ČR a přispěla tak k dalšímu rozvoji našeho oboru.

MVDr. Diana Frenclová

Konská 414, 739 61 Třinec

e-mail: dianafrenclova@gmail.com


 

Kandidáti do čestné rady

(Pořadí kandidátů na kandidátní listině určila volební komise losem)

 

12_priloha-kudla

MICHAL KUDLA

kandidát do čestné rady KVL ČR

Vážení kolegové. Na základě výzvy mediální komise jsem se rozhodl zaslat do komorového časopisu Zvěrokruh stručnou prezentaci své osoby.

Narodil jsem se 21. 7. 1993 v Prešově na Slovensku. Po absolvování gymnázia jsem vystudoval všeobecné veterinární lékařství na univerzitě v Košicích. Následně jsem se ucházel o místo na veterinární klinice pro malá zvířata a pro mne odpovídající místo jsem našel v České republice.

 

Od listopadu 2018 pracuji na veterinární klinice, zabývající se léčbou malých a drobných zvířat. Ve své krátké praxi se dále postgraduálně vzdělávám v uvedeném oboru. Mám zájem pracovat i v KVL ČR, konkrétně v čestné radě, kam jsem se rozhodl kandidovat v letošních volbách. Věřím, že mohu být Komoře prospěšný a jako mladý kolega, dosud nezatížený stereotypy a zkušenostmi, i přínosem, zvláště pro mladé členy KVL ČR.

MVDr. Michal Kudla


 

15_priloha-mazoch

MICHAEL MAZOCH

kandidát do čestné rady KVL ČR

MVDr. Michael Mazoch, LL.M.

Absolvent VŠV Brno, všeobecné veterinární lékařství. Praxe po promoci 4 roky terénní služba na klasickém obvodě, dále veterinární nemocnice. Po privatizaci veterinární klinika a veterinární praxe u malých a drobných zvířat. Soudní znalec etc. V roce 2015 obhajobou diplomové práce na téma:

 

Trestně právní aspekty postupu lékaře lege artis a non lege artis jsem ukončil profesní studia práv a obdržel titul LL.M. – Master of Laws = Legum Magister.

Kandiduji do čestné rady KVL ČR, kde svých znalostí jistě vhodně využiji v její pracovní agendě.

MVDr. Michael Mazoch

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Jana Kouřilová

Zveřejněno: 27.07.2023
Datum stažení: 27.02.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
01.12. - 03.12.
31. Výroční konference ČAVLMZ 01.12. - 03.12.2023
09.12. - 10.12.
Ochorenia chrbtice - Neurochirurgia 09.12. 9:00 - 10.12.2023 17:00
Všechny akce