Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Případ falešného liposarkomu

Zvěrokruh 10/2020 24.10.2020

07_soudnicka

Veronika Grymová

Revizní komisi byl doručen dopis stěžovatelky, která byla přesvědčena, že ji MVDr. A přiměl souhlasit s amputací prstu jejího dobrmana na základě smyšlené diagnózy liposarkomu, a to v zájmu vlastního finančního obohacení ve výši 15 000 Kč.

Ve chvíli, kdy se rána po amputaci špatně hojila, navštívila jiného veterinárního lékaře, který zjistil, že výsledek histopatologického vyšetření, které zadal MVDr. A, byl ve skutečnosti fibroadnexální dysplazie. Stěžovatelka se domnívá, že záměnou histopatologických zpráv se veterinární lékař A mohl dopustit trestného činu podvodu podle § 209 trestního zákoníku. Ke stížnosti byly doručeny kopie obou sporných histopatologických zpráv.

Obě předložené zprávy měly totožnou hlavičku – označení pracoviště, pacienta, majitele a vyšetřované tkáně (biopsie útvaru na 2. prstu LPK), měly shodné datum a byly podepsány týmž patologem. Podpis patologa byl pouze vypsaný tiskem, zprávy nebyly podepsány ručně.

Zásadně se lišil obsah samotných zpráv, tedy histologický popis. Ten byl v obou případech podrobný: na 7, resp. 9 řádků. Závěr byl shrnutý na 3, resp. 5 řádků. V jednom případě popis i závěr vypovídaly o přítomnosti fokální adnexální dysplazie (fibroadnexální dysplazie) s ložiskovou pyogranulomatózní zánětlivou reakcí v prostoru léze. Druhá zpráva obsahovala popis a závěr liposarkomu gr. 2. Celkový vzhled, použitá grafika a font písma odpovídaly tomu, že obsah jedné zprávy byl na původním formuláři nahrazen jiným textem, přičemž hlavička, datace a podpis byly ponechány původní.

Podle sdělení stěžovatelky jí měl zprávu vypovídající o liposarkomu předat MVDr. A, zatímco zprávu o fibroadnexální dysplazii jí opatřil přímo od patologa MVDr. B, na něhož se obrátila z důvodu nehojící se rány po amputaci prstu.

Revizní komise v zájmu nepochybného objasnění věci požádala patologa, který vyšetření prováděl, aby verifikoval, kterou zprávu vystavil. Patolog jednoznačně jako jím vypracovanou zprávu označil zprávu s diagnózou fibroadnexální dysplazie. Zprávu s diagnózou liposarkomu na 2. prstu LPK nevypracoval a neeviduje ji v jím zhotovených histopatologických protokolech.

Svědecká výpověď

Svědek MVDr. B vypověděl, že stěžovatelka jej navštívila se svým dobrmanem kvůli nehojící se ráně po předchozí amputaci prstu u MVDr. A. Doložila lékařskou zprávu od MVDr. A, doprovázenou histopatologickou zprávou vypovídající o liposarkomu 2. prstu LPK. MVDr. B na ráně diagnostikoval „lick granuloma“ s exkoriací epidermis, otok a zarudnutí a zjistil zbytnělou popliteální mízní uzlinu. S ohledem na maligní diagnózu v anamnéze odebral z léze a popliteální mízní uzliny cytologické vzorky a odeslal je k posouzení témuž patologovi, který předtím domněle diagnostikoval liposarkom, přičemž v anamnéze jej na předchozí diagnózu liposarkomu upozornil.

Patolog v cytologickém preparátu zjistil v lézi z rány chronickou granulomatózní zánětlivou reakci a v popliteální mízní uzlině reaktivní hyperplazii lymfatické tkáně. Zároveň ale poskytl MVDr. B originální histopatologickou zprávu vypovídající o tom, že v místě léze byla dříve zjištěna fibroadnexální dysplazie a nikoli liposarkom.

Na základě této informace se MVDr. B spojil s MVDr. A a požádal o kompletní lékařskou zprávu z předchozího léčení psa. MVDr. A mu zaslal zprávu včetně histopatologického protokolu s diagnózou fi broadnexální dysplazie. Následně se mezi oběma lékaři odehrála výměna emo.. vně laděných mailů, kde se vzájemně obviňovali z nekolegiálního chování. Sdělení lékaře B, že s histologickou zprávou, kterou MVDr. A vydal stěžovatelce, zjevně někdo manipuloval, ponechal MVDr. A bez komentáře.

Vzhledem k tomu, že patolog označil zprávu o liposarkomu na 2. prstu LPK za falzum, a toto falzum předal stěžovatelce MVDr. A, podala revizní komise návrh na zahájení disciplinárního řízení z důvodu podezření, že právě on pozměnil histopatologickou zprávu vystavenou patologem. Tím jednak neposkytl chovatelce pravdivé informace o zdravotním stavu pacienta, jednak ohrozil profesní postavení patologa, když se jeho jméno vinou disciplinárně obviněného objevilo pod smyšleným nálezem, který neodpovídá skutečnému stavu vzorku. Mo.. vaci disciplinárně obviněného lékaře spatřovala revizní komise v tom, že stěžovatelka se při jednání projevovala konfl iktně a komunikace s ní nebyla jednoduchá. Pokud by se při histologickém vyšetření nepotvrdila předběžně vyslovená diagnóza maligního tumoru, byla by chovatelka nespokojená a domnívala by se, že pacientovi byl prst amputován zbytečně.

 
JEDNALO SE O ÚMYSLNÉ PODVODNÉ JEDNÁNÍ, KTERÉ JE NEPŘIJATELNÉ, A STAVOVSKÁ ORGANIZACE JEJ NEMŮŽE TOLEROVAT.
 

Revizní komise navrhla jako disciplinární opatření pro MVDr. A podmínečné vyškrtnutí ze seznamu členů KVL na dobu jednoho roku se zkušební dobou tří let. Revizní komise byla toho názoru, že přestože šlo o první disciplinární provinění obviněného lékaře, je přísná sankce plně na místě. Jednalo se o úmyslné podvodné jednání, které je nepřijatelné, a stavovská organizace jej nemůže tolerovat. Nadto mohl disciplinárně obviněný svou situaci snadno vyřešit vysvětlením chovatelce, že poznat nade vší pochybnost diagnózu bylo možno pouze histologickým vyšetřením. Navíc i při skutečné diagnóze fibroadnexální dysplazie by byla amputace prstu indikovaná.

Řízení u čestné rady

Všech jednání Čestné rady v této věci se namísto disciplinárně obviněného MVDr. A účastnil jeho právní zástupce. Disciplinárně obviněný jeho prostřednictvím důrazně odmítal, že by s histopatologickou zprávou jakkoli manipuloval. Vysvětloval také, že nemohl mít žádný finanční motiv udávaný stěžovatelkou, neboť operace nestála 15 000 Kč, jak uvádí, ale pouze 5 000 Kč. Navíc byla stěžovatelka ve finanční tísni, takže požádala o úhradu směnkou, v čemž jí disciplinárně obviněný vyhověl. Vyslovil rovněž přesvědčení, že stížnost musela být vzhledem k použitým formulacím vypracovaná ve spolupráci s odborníkem, a to ve snaze jej poškodit.

Zásadním argumentem MVDr. A bylo tvrzení, že svým klientům vydává lékařské zprávy vždy orazítkované a opatřené vlastnoručním podpisem. Tuto skutečnost dosvědčila ve prospěch MVDr. A i jeho asistentka. Vzhledem k tomu, že histologická zpráva o liposarkomu nebyla kontrasignovaná jeho podpisem, předložil to MVDr. A jako důkaz, že ji stěžovatelce nepředal on.

Námitkami týkajícími se finančního vyrovnání se čestná rada nezabývala, neboť finanční motiv revizní komise nepředpokládala, a nebyl proto ani předmětem žaloby.

V zájmu důkladného objasnění původu zprávy bylo ovšem dokazování doplněno o další svědectví patologa. Ten odpovídal na otázku, zda, kdy a komu v posledních několika letech vystavoval histologickou zprávu o nálezu liposarkomu u psa. Patolog odpověděl, že takovou histologickou zprávu vystavoval před několika měsíci pro disciplinárně obviněného MVDr. A. Šlo o novotvar na levé straně hrudníku v podkoží psa chovatele pana C.

Text této zprávy (histopatologický popis a závěr) byl slovo od slova zcela to tožný s popisem údajného liposarkomu psa stěžovatelky. Byla zaměněna pouze lokalizace útvaru: levá strana hrudníku byla zaměněna za 2. prst LPK. Tímto bylo jednoznačně prokázáno, že MVDr. A měl k dispozici histopatologický popis liposarkomu, a měl tedy ideální příležitost tento text zkopírovat a použít u jiného pacienta.

Disciplinárně obviněný MVDr. A nicméně namítal, že ani toto není důkazem, že histopatologickou zprávu o vyšetření prstu skutečně pozměnil, neboť nebylo zcela vyloučeno, že se k textu mohl dostat i někdo jiný a použít jej tak, aby ho to v konečném důsledku poškodilo. Těmito osobami mohla být podle jeho názoru buď přímo stěžovatelka v zájmu finanční náhrady za údajně chybnou diagnózu, nebo konkurenční veterinární lékaři.

Vyvracení námitek disciplinárně obviněného lékaře

Čestná rada ale námitky MVDr. A neuznala za oprávněné. Pokud by stěžovatelka chtěla MVDr. A poškodit prostřednictvím zfalšované histopatologické zprávy, musela by předně nějakým způsobem získat text zprávy se skutečným liposarkomem. Ta se ale týkala zcela jiného psa jiného chovatele C. Žádný vztah mezi chovatelem C a stěžovatelkou nebyl prokázán.

Chovatelka navíc byla podle svědectví MVDr. B zcela přesvědčena o maligní diagnóze svého psa a nijak nežádala MVDr. B, aby tuto diagnózu přezkoumával. Originální zpráva fibroadnexální dysplazie vyšla najevo jen náhodou díky tomu, že se MVDr. B rozhodl z licking granuloma odebrat cytologické vzorky a v zájmu poskytnutí komplexní anamnézy zaslal patologovi i domněle správný předchozí histologický nález s liposarkomem. Stěžovatelka mohla těžko předpokládat, že se MVDr. B rozhodne takto vést diagnostiku, nechat cytologické vzorky posoudit témuž patologovi, zaslat mu původní zprávu a navíc, že tento patolog si pak všimne nesouladu v histologických zprávách.

Podstatné je také to, že kliniku MVDr. B navštívila stěžovatelka nikoli bezúčelně, ale proto, že se psovi vytvořil v ráně po amputaci prstu licking granuloma. Skutečnost, že k této komplikaci dojde, majitelka z povahy věci ovlivnit ani způsobit nemohla. Pokud by se licking granuloma psovi nevytvořil, neměla by chovatelka důvod ordinaci MVDr. B navštívit, a to, že byla histopatologická zpráva falešná, by se nezjistilo.

Možnos.. , že by histopatologickou zprávu zfalšovali konkurencní veterinární lékari, nenasvedcoval žádný dukaz. Naopak z diagnos.. ckého a lécebného postupu MVDr. B jasne vyplývá, že jej nastavil s ohledem na predpokládanou predchozí maligní diagnózu, když chtel v souladu se správnou odbornou praxí overit, zda v pos .. ženém míste nedochází k recidive liposarkomu. Nebylo také prokázáno žádné spojení mezi MVDr. B a chovatelem psa, u nehož byl liposarkom skutecne zjišten. Stejne tak si lze jen velmi složite predstavit, že i kdyby snad napríklad MVDr. B nebo kterýkoli jiný veterinár zprávu o skutecném liposarkomu mel, schovával by si ji, vyckával, až k nemu dorazí bývalý pacient disciplinárne obvineného, jemuž nechával provést histopatologické vyšetrení u téhož patologa a u nejž byla diagnóza a postup obvineného takový, že by zfalšování zprávy mohlo vypadat uveritelne, a následne s možnos.. poškodit obvineného .. mto zcela evidentne pro- .. právním a patrne i trestneprávne relevantním postupem oslovoval tyto bývalé pacienty obvineného, kterí k nemu dorazí. Je to pritom naopak disciplinárne obvinený, kdo puvodní histopatologickou zprávu se skutecným liposarkomem mel prokazatelne k dispozici, a mel tedy snadnou príležitost zprávu pacienta stežovatelky zfalšovat.

 
MOŽNOSTI, ŽE BY HISTOPATOLOGICKOU ZPRÁVU ZFALŠOVALI KONKURENČNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘI, NENASVĚDČOVAL ŽÁDNÝ DŮKAZ.
 

U čestné rady neuspěla ani námitka, že obviněný vždy opatřuje vydávané zprávy svým razítkem a podpisem. Je logické, že pokud MVDr. A vystavil falešnou zprávu, nijak ji sám nesignoval, neboť tím by se v případě, že věc vyjde najevo, sám jednoznačně usvědčil z vydání falza. Sdělení asistentky je v tomto ohledu bezpředmětné: je možné, že MVDr. A dokumenty toho typu skutečně vlastnoručně podepisuje, avšak asistentka nebyla přítomna vystavení konkrétně předmětné zprávy pro stěžovatelku, a nemůže tedy jakkoli svědčit o tom, zda spornou listinu obviněný podepsal či nikoli.

Čestná rada však při svém rozhodnutí ovšem zohlednila skutečnost, že skutkem disciplinárně obviněného nedošlo k poškození zvířete, když ke zfalšování zprávy došlo prokazatelně až po amputaci prstu psa stěžovatelky. Na druhou stranu ale konstatovala, že jednání MVDr. A bylo extrémně rozporné s předpisy, jimiž je veterinární lékař vázán, zejména pak s prapravidly etiky veterinárního lékaře. Svým postupem disciplinárně obviněný nepřijatelně preferoval vlastní zájem potvrdit svou předběžnou diagnózu histopatologickou zprávou nad zájmy stěžovatelky coby své klientky, když ji úmyslně uvedl v omyl a navodil mylnou představu, že její pes trpí jedním z nejzávažnějších onemocnění. Po zvážení těchto polehčujících i přitěžujících okolností snížila čestná rada sankci z navrhovaného podmínečného vyškrtnutí na peněžitý trest v nejvyšší možné výši, tedy 30 000 Kč.

Jednání odvolacího senátu

Disciplinárně obviněný MVDr. A se s verdiktem nespokojil a odvolal se v zákonné lhůtě k odvolacímu senátu představenstva. Namítal jednak procesní pochybení: podle jeho názoru vůbec neměl být návrh na zahájení disciplinárního řízení podán z důvodu uplynutí promlčecí lhůty, jednak zopakoval svoje námitky z prvoinstančního řízení. Zejména zdůrazňoval to, že nebylo dostatečně dokázáno, že se k originálnímu protokolu o liposarkomu, odkud byl čerpán text zfalšované zprávy, nemohla dostat jiná osoba, která by jej zneužila, aby tak poškodila právě MVDr. A.

Procedurální námitka byla odvolacím senátem jednoznačně vyvrácena, když senát konstatoval, že návrh na zahájení disciplinárního řízení byl podán v zákonné lhůtě, a toto sdělení doplnil podrobným vysvětlením datace jednotlivých procesních úkonů, které byly ve věci učiněny.

Ani námitce obviněného, že originální zpráva o liposarkomu se mohla dostat ke třetím osobám, odvolací senát nepřisvědčil. Odvolací senát konstatoval, že touto námitkou se již důkladně zabývala čestná rada v prvoinstančním řízení a přesvědčivě ji vyvrátila. Nesouhlas obviněného se skutkovými závěry čestné rady, navíc založený na pouhých domněnkách obviněného a teoretických (čestnou radou navíc vyvrácených) možnostech, nelze považovat za vadu rozhodnutí.

Odvolací senát tak potvrdil předchozí výrok čestné rady včetně uloženého peněžitého trestu. Proti tomuto výroku není možné další odvolání a verdikt tak nabyl právní moci.

Veronika Grymová

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce