Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Příspěvek ke mzdě v případě tzv. izolačky

Zvěrokruh 5/2021 12.05.2021
  Časopis Zvěrokruh 5/2021
     Pro praxi - Daně
 

22_Edita

 

23_Edita

Novela pro zaměstnavatele, která se promítne ve mzdách v dubnu 2021

Text: Edita Jelínková Hrdličková

Foto: Edita Jelínková Hrdličková


 

Další novinkou, která byla vyhlášena zákonem ve Sbírce zákonů 4. 3. 2021 s platností od 1. 3. 2021, je příspěvek ke mzdě v případě tzv. izolačky. Je to mimořádný příspěvek, který zaměstnavatel vyplácí k náhradě příjmu u zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace.

Lékař postupuje při vystavování eNeschopenky z těchto důvodů podle toho, zda pacient vykazuje symptomy nákazy covid- 19, nebo u něj byla nákaza prokázána nebo je mu nařízena karanténa z preventivních důvodů (rizikový kontakt). Hlavním účelem poskytování příspěvku je, aby zaměstnanec nešířil nákazu, protože si nemůže kvůli propadu příjmu dovolit zůstat doma. Postupy (algoritmy) lékařů jsou uveřejněny na stránkách ministerstva zdravotnictví a lékařských sdružení.

Podle zákona o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě se za karanténu považuje také izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Karanténa s navazující izolací se považuje za jednu sociální událost.

Rozdíl mezi karanténou a izolací

Karanténou se rozumí oddělení osoby, která sice nevykazuje příznaky onemocnění, ale byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob, aby se nákaza dále nešířila.

Izolací se rozumí oddělení osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních osob. Jde opět o to, aby se infekční onemocnění dále nešířilo.

Ať už lékař rozhodne o nařízení karantény nebo izolace, tzv. izolačka náleží každému zaměstnanci, kterému zaměstnavatel v prvních 14 dnech proplácí náhradu mzdy podle zákoníku práce. Vyplatí se spolu s touto náhradou.

Jak se zaměstnavatel dozví, že jeho zaměstnanec je v karanténě nebo izolaci? Jak se karanténa nebo izolace nařizuje?

V obou případech lékař zpravidla vystaví eNeschopenku.

Osobě bez příznaků, s rizikovým kontaktem, se nařizuje karanténa. Lékař vystaví potvrzení o nařízení karantény na eNeschopence, s diagnózou Z209 a do kolonky profese uvede slovo „karanténa“.

Osobě s příznaky nebo prokázaným onemocněním covid-19 se nařizuje izolace. Lékař při onemocnění covid-19 použije při vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti tiskopis eNeschopenky s diagnózou indikující jak dočasnou pracovní neschopnost, tak izolaci (U071) a do pole profese může uvést slovo „izolace“. Současně od pondělí 22. 3. 2021 bude na straně ČSSZ nasazeno do produkce technické řešení, které na podkladě použití diagnózy indikující izolaci, doplní tuto informaci do notifikace pro zaměstnavatele i v případě, pokud lékař informaci o nařízení izolace neuvede. Indikace karantény nebo izolace se potom objeví v elektronických službách, které využívá zaměstnavatel, a je tak bez dalšího zajištěn validní přenos informace o nařízené karanténě (zdroj ČSSZ).

Shrnutí:

Zaměstnavatelé jsou na základě nové legislativy povinni hradit svým zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa či izolace, vedle náhrady mzdy i příspěvek ve výši 370 Kč na jeden den. Níže přikládáme bodové shrnutí nejdůležitějších informací týkajících se tohoto příspěvku.

Povinnost poskytování příspěvku mají zaměstnavatelé pouze po dobu prvních 14 dní nařízené karantény či izolace zaměstnance.

V případě, že by součet poskytnutých příspěvků a náhrady mzdy zaměstnance měl překročit 90 % průměrného výdělku daného zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin, bude výše tohoto příspěvku krácena na tuto hranici.

Příspěvek má být zaměstnanci uhrazen spolu s náhradou mzdy (resp. i mzdou samotnou) za příslušné období (tedy první výplatní termín proběhne v dubnu. Jak je z praxe známo, mzda se vyplácí k příslušnému dni za měsíc předcházející). Příspěvek není předmětem daně z příjmu zaměstnance.

Zaměstnavatel je oprávněn si takto poskytnutý příspěvek odečíst od částky odváděné na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Je nutné respektovat tento zákon i když je zatím v plenkách, předmětný zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů až 4. 3. 2021 a účinnosti nabyl dne následujícího, tj. k 5. 3. 2021 jsou zaměstnavatelé povinni daný příspěvek poskytovat svým zaměstnancům s účinností již od 1. 3. 2021.

FAQ

Vzniká nárok na příspěvek v důsledku nařízené karantény či izolace i u dohody o provedení práce nebo zaměstnancům pracujícím na základě dohody o pracovní činnosti?

Ano, i těmto zaměstnancům vzniká nárok na daný příspěvek, avšak pouze za předpokladu, že jsou účastníky nemocenského pojištění. Zde pozor: u osoby s dohodou, která nepřekročí 10 000 Kč brutto a není účast na sociálním a zdravotním tento příspěvek nenáleží)

Vzniká zaměstnanci nárok na příspěvek i za den karantény či izolace, kdy vykonával práci z domova?

Ne, příspěvek je koncipován tak, aby byl poskytován společně s náhradou mzdy (tedy za účelem navýšení vyplácené náhrady mzdy). Pokud zaměstnanec v daný den pracuje, pobírá od zaměstnavatele mzdu a nárok na příspěvek mu nevzniká.

Má zaměstnanec nárok na příspěvek i v případě, že mu bude karanténa či izolace nařízena v důsledku návratu ze zahraničí?

Zde nárok na příspěvek vzniká pouze za předpokladu, že se jedná o návrat ze služební či pracovní cesty nikoliv z dovolené nebo návštěv příbuzných v zahraničí.

Je nárok na příspěvek podmíněn trváním nouzového stavu? Je v tuto chvíli jasné, jak dlouho bude daná právní úprava účinná?

Trvání nároku na příspěvek je prozatím ohraničeno datem 30. 4. 2021. Nelze však vyloučit, že by mohlo dojít k prodloužení této doby v případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace.

Jakým způsobem uplatňuje zaměstnavatel nárok na odpočet příspěvků od pojistného?

Nárok na odpočet uplatňuje zaměstnavatel v rámci přehledu o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět na základě výpočtu, a následně přehledu, který elektronicky podává na příslušnou OSSZ či MSSZ instituci.

 
„I když je tento zákon v plenkách, je nutné jej respektovat a zaměstnavatelé jsou povinni svým zaměstnancům příspěvek poskytovat“
 

Závěr:

Tato novinka zákona vznikla vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 4. 3. 2021 s účinností od 1. 3. 2021. V neschopence musí být od lékaře uvedeno slovo karanténa nebo covid-19, případně izolace či nemoci samotné. Pokud lékař stanoví jinou diagnózu, nárok pro zaměstnance zaniká. V případě, že jako firma máte takového zaměstnance a splňuje podmínky, musíte mu ve mzdě, která se vyplácí v dubnu 2021 za březen 2021 připočíst za prvních 14 dní neodpracovaných částku 370 Kč/den. Tento příjem je pro zaměstnance osvobozený a zaměstnavatel si sníží o vyplacenou částku v přehledu na MSSZ či OSSZ za příslušné období. Pokud náhrada mzdy zaměstnance překročí 90 % průměrného výdělku daného zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin, bude výše tohoto příspěvku krácena na hranici 90 %.

Zde bych ještě chtěla důrazně upozornit na odlišnost u dohody o provedení práce. Dohoda o provedení práce je převážně aplikována tak, aby nepřesáhla 10 000 Kč brutto/měsíc, což je 25 hod./měsíc. Zde je aplikována pouze srážková nebo zálohová daň ve výši 15 % a zaměstnavatel nic nepřispívá. Ale i dohoda o provedení práce může přesáhnout částku 10 000 Kč brutto. Pak funguje jako dohoda o pracovní činnosti či hlavní pracovní poměr a je nutné odvést sociální a zdravotní. V případě, že tomu takto je, zde je nárok ve výši 370 Kč oprávněný vůči zaměstnanci.

S přáním snad budoucích krásných jarních dnů,

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce