Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření dle ust. § 14 disciplinárního řádu

Zvěrokruh 1/2022 09.01.2022
  Časopis Zvěrokruh 1/2022
     Informace z komory
 

Směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření dle ust. § 14 disciplinárního řádu

Představenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen „Komora“) tímto v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává tuto směrnici pro vedení rejstříku disciplinárních opatření dle ust. § 14 disciplinárního řádu, takto:

§ 1

V rejstříku disciplinárních opatření (dále jen „rejstřík“) se evidují dále stanovené údaje o pravomocných rozhodnutích, kterými čestná rada v disciplinárním řízení ve smyslu ust. § 17 zákona uložila členu Komory disciplinární opatření.

§ 2

1) Rejstřík obsahuje tyto údaje:

a) jméno, příjmení, akademický titul, číslo zápisu do seznamu členů Komory, rodné číslo nebo datum narození a státní občanství disciplinárně provinilého lékaře,

b) spisovou značku disciplinárního rozhodnutí, kterým bylo disciplinární opatření uloženo,

c) právní kvalifikaci disciplinárního provinění,

d) druh a výměru uloženého disciplinárního opatření,

e) datum nabytí právní moci rozhodnutí čestné rady, kterým bylo disciplinární opatření uloženo,

f) údaj o zaplacení uložené pokuty či vykonání disciplinárního opatření dle ust. § 17 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona, a

g) údaj o zahlazení disciplinárního opatření.

2) Bylo-li jedné osobě uloženo vícero disciplinárních opatření v různých disciplinárních řízeních, evidují se údaje dle písm. b) až g) předchozího odstavce u takové osoby samostatně pro každé pravomocné disciplinární rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření.

§ 3

1) Rejstřík vede čestná rada. Čestná rada může vedením rejstříku pověřit pracovníka sekretariátu. Pracovník sekretariátu musí být zavázán mlčenlivostí ve vztahu k rejstříku a proškolen v oblasti ochrany osobních údajů.

2) Rejstřík musí být veden vhodným způsobem tak, aby z něj byly zřejmé všechny stanovené údaje, a musí být odpovídajícím způsobem zajištěno zabezpečení proti přístupu neoprávněných subjektů či orgánů. Rejstřík může být veden v elektronické podobě, v takovém případě musí být přístup k elektronickému dokumentu zajištěn minimálně heslem.

§ 4

1) Do rejstříku mají vedle čestné rady přístup pouze tyto orgány Komory:

a) předseda revizní komise při výkonu své působnosti v rámci disciplinárního řízení ve vztahu k osobám, jejichž činnost je revizní komisí prověřována, a to za účelem zvážení splnění podmínek pro podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení a zvážení navrhované sankce,

b) odvolací senát ve smyslu ust. § 18 zákona při rozhodování o podaném opravném prostředku proti rozhodnutí čestné rady o uložení disciplinárního opatření podle § 17 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona, a

c) představenstvo při posuzování splnění podmínek pro zápis do seznamu členů Komory

2) Čestná rada orgánům dle prvního odstavce potřebné údaje poskytne na základě odůvodněné žádosti podané k rukám předsedy čestné rady; je-li žádost o poskytnutí údajů z rejstříku podána v rámci výkonu působnosti dle prvního odstavce, je předseda čestné rady povinen žádosti vyhovět neprodleně po doručení.

3) Prvním odstavcem tohoto ustanovení není dotčena povinnost Komory poskytovat údaje příslušným orgánům veřejné moci za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. V těchto případech poskytuje údaje žádajícímu orgánu čestná rada Komory, to však vždy až po posouzení žádosti prezidentem Komory.

§ 5

Čestná rada vydá na žádost člena Komory nebo bývalého člena Komory výpis z rejstříku týkající se této osoby. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele s výjimkou případu kdy je podání učiněno v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele nebo pokud je podání v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Poskytnutí výpisu z rejstříku je zpoplatněno o částku odpovídající administrativním nákladům spojeným s vyhotovením a doručením výpisu. Výpis obsahuje všechny údaje, které jsou v rejstříku ve vztahu k žadateli evidovány.

§ 6

Pro zahlazení disciplinárního opatření platí ust. § 14 odst. 5 disciplinárního řádu.

§ 7

1) Údaje obsažené v rejstříku se automaticky vymažou po uplynutí 5 let ode dne výkonu disciplinárního opatření, a to bez ohledu na to, zda došlo k zahlazení disciplinárního opatření. Nedošlo- -li před uplynutím této lhůty k zahlazení disciplinárního opatření, považuje se uložené disciplinární opatření uplynutím této lhůty za zahlazené.

2) Údaje o pravomocném rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření se z rejstříku též vymažou, pokud je příslušné rozhodnutí čestné rady zrušeno pravomocným rozhodnutím soudu.

3) Došlo-li v rámci podaných mimořádných opravných prostředků k odkladu vykonatelnosti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření, neběží lhůta dle prvního odstavce po dobu tohoto odkladu vykonatelnosti.

4) Prvním odstavcem není dotčeno ust. § 14 odst. 6 disciplinárního řádu.

§ 8

Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího schválení představenstvem a je účinná 15. dnem po jejím vyhlášení.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce