Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Sněmovní příloha č. 1

Zvěrokruh 1/2022 09.01.2022
  Časopis Zvěrokruh 1/2022
     Informace z komory
 

20_snem

 

Návrhy na doplnění a změny řádů KVL ČR z volebního období 2018-2020 pro jednání XXX. sněmu v Brně

Návrh novely Řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti

Navrhovatel: revizní komise

s doporučením představenstva z volebního období 2018–20201

Platné znění:

Řád pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti

1) Účelem tohoto řádu je stanovení podmínek pro udělování osvědčení k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti (dále jen osvědčení), které opravňuje veterinárního lékaře k výkonu léčebné a preventivní veterinární činnosti na území ČR.

2) Osvědčení uděluje a odebírá představenstvo Komory

3) Osvědčení se uděluje na základě žádosti pouze veterinárním lékařům:

a) členům Komory se splněnými povinnostmi člena

b) kteří jsou plně způsobilí k právním úkonům a nebyli pravomocně odsouzeni k trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem veterinární činnosti

c) kteří absolvovali příslušnou fakultu Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR nebo v jiném státě nebo školu, jejíž absolvování je v ČR uznáno jako adekvátní pro výkon veterinární praxe

d) byli podrobeni minimální šestiměsíční praktické výuce v pregraduálním nebo postgraduálním období.

(platné znění písmena d) s odloženou účinností:

d) kteří byli podrobeni praktické výuce trvající minimálně 6 měsíců v pregraduálním a 24 měsíců v postgraduálním období za podmínek, že žadatel o osvědčení absolvoval postgraduální praktickou výuku v průběhu posledních 5 let před podáním žádosti o osvědčení, výuka se uskutečnila v minimálním rozsahu 30 hodin týdně a tato praxe byla vykonána pouze u veterinárního lékaře, který je držitelem osvědčení pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti po dobu nejméně pěti let, a po tuto dobu vykonával veterinární léčebnou a preventivní činnost v hlavním pracovním poměru jako osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba. Uchazeč o udělení osvědčení může za srovnatelným podmínek tuto praxi vykonat v zahraničí. Toto ustanovení nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti novely zákona č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve které bude povinnost absolvovat postgraduální praxi před udělením osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární a léčebné činnosti zakotvena.

4)

a) Žádost na předepsaném formuláři musí obsahovat:

– osobní údaje

– registrační číslo člena

– doklad o absolvování školy (ověřená fotokopie diplomu)

– vysvědčení o státní zkoušce

– výpis z trestního rejstříku

– předpokládané místo působení

5) Sekretariát Komory oznámí předsedovi příslušného okresního sdružení udělení osvědčení, a to do 30 dní po rozhodnutí

6) Představenstvo KVL žadatele vyrozumí do 14 dnů od rozhodnutí, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti.

7) Osvědčení se uděluje pro výkon veterinární preventivní, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti.

8) Osvědčení pro výkon veterinární preventivní, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti se uděluje žadatelům, kteří absolvovali Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR nebo v jiném státě nebo jinou fakultu nebo školu, jejíž absolvování je v ČR uznáváno jako odpovídající pro umožnění výkonu veterinární praxe. Odbornou způsobilost pro rozsah vykonávaných činností stanovuje zákon 166/99 Sb. v platném znění

9) Osvědčení obsahuje:

– jméno, příjmení, titul a rodné číslo žadatele

– evidenční číslo osvědčení

– registrační číslo člena Komory

– předmět a specifikaci veterinární činnosti

– datum vydání osvědčení a dobu jeho platnosti

– podpis prezidenta nebo viceprezidenta a otisk razítka KVL ČR.

10) Představenstvo osvědčení neudělí či odejme

a) veterinárním lékařům, kteří nesplňují podmínky stanovené tímto řádem

b) na základě rozhodnutí čestné rady KVL ČR, jako disciplinární trest

-11) Osvědčení pozbývá platnosti, vzdá-li se příslušný veterinární lékař výkonu praxe a oznámí-li tuto skutečnost písemně představenstvu Komory. Po odejmutí osvědčení na základě disciplinárního opatření nebo po ukončení výkonu praxe je nutno osvědčení neprodleně vrátit na sekretariát Komory.

12) Dočasné odevzdání osvědčení je možné a veterinární lékař je oprávněn podat žádost o změnu členského příspěvku. Po dobu uložení osvědčení na sekretariátu Komory nesmí veterinární lékař vykonávat veterinární činnost. Sekretariát zašle příslušnému výboru OS KVL oznámení o uložení osvědčení. V odůvodněných případech to oznámí i dalším úřadům státní správy.

13) Každou změnu skutečností podstatných z hlediska podmínek pro udělení osvědčení je jeho držitel povinen oznámit písemně představenstvu Komory do 15 dnů od jejího vzniku.

14) Po dobu držení osvědčení je podnikající člen povinen být pojištěn proti škodám vzniklým v souvislosti s výkonem povolání v rozsahu stanoveném Komorou. Od účasti na pojištění profesní odpovědnosti jsou osvobozeny osoby, které přeruší výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti, uloží osvědčení na sekretariátě Komory a přeruší podnikání ohlášením u finančního úřadu. Tuto změnu je nutné Komoře oznámit do 30 dnů po jejím uskutečnění.

15) Vzdělání veterinárních lékařů z jiných než členských zemí EU může být uznáno nebo neuznáno jako odpovídající pro výkon veterinární činnosti na základě posouzení, které si komise pro uznávání kvalifikace vyžádá od Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR.

16) Povinné minimum pre- nebo postgraduální praktické výuky:

a) Uznávání odborných kvalifikací pro občany EU upravuje zákon č. 18/2004 Sb.

b) Odbornou způsobilost pro výkon odborné veterinární činnosti upravuje zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění.

c) Komora je vázána při rozhodování o uznání odborné kvalifikace spektrem teoretických znalostí a praktických dovedností vymezených směrnicí 78/1027/EHS a seznamem škol a diplomů uvedeným ve směrnici Rady z 18. prosince 1978, která se týká vzájemného uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o předepsané kvalifikaci ve veterinárním lékařství, včetně opatření k usnadnění účinného výkonu práva zřizování a svobody poskytovaných služeb č. 78/1026/EHS.

d) Veterinární lékaři z jiných než členských zemí EU, jejichž vzdělání je posuzováno podle odstavce 15 tohoto Řádu, mohou být před vydáním osvědčení vyzváni k absolvování zkoušky zejména z veterinární legislativy, hygieny potravin a zkoušky z praktických klinických dovedností.

Představenstvo Komory rozhodne o rozsahu zkoušky (úplná, žádná, dílčí) na základě posouzení Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR. Zkouška je zpoplatněna podle příspěvkového a poplatkového řádu KVL ČR.

Navrhované znění (červeně):

Řád pro vydávání osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti

§ 1

Účelem tohoto řádu je stanovení podmínek pro vydávání osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti (dále jen „osvědčení“).

§ 2

(i) Osvědčení je dokladem o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti ve smyslu ust. § 58 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“).

(ii) Bez osvědčení nelze vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost podle ust. § 58 veterinárního zákona.

(iii) Bez vydaného osvědčení nelze být členem Komory; tím není dotčeno právo dočasně uložit osvědčení za podmínek tohoto řádu.

(iv) Osvědčení vydává představenstvo Komory.

§ 3

Osvědčení se uděluje na základě žádosti pouze veterinárním lékařům, kteří:

a) společně s žádosti o udělení osvědčení podali též žádost o zápis do seznamu členů Komory,

b) jsou plně svéprávní,

c) nebyli pravomocně odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem veterinární činnosti a za tím účelem Komoře doložili výpis z rejstříku trestů, který ke dni podání žádosti není starší než 3 měsíce,

d) předloží Komoře doklad o splnění podmínky odborné způsobilosti dle ust. §§ 59 až 59b veterinárního zákona, [znění písmena e) s odloženou účinností ke dni nabytí účinnosti novely zákona č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky (dále jen „zákon o Komoře“), ve které bude povinnost absolvovat postgraduální praxi před udělením osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární a léčebné činnosti zakotvena:]

e) kteří byli podrobeni praktické výuce trvající minimálně 6 měsíců v pregraduálním a 24 měsíců v postgraduálním období za podmínek, že žadatel o osvědčení absolvoval postgraduální praktickou výuku v průběhu posledních 5 let před podáním žádosti o osvědčení, výuka se uskutečnila v minimálním rozsahu 30 hodin týdně a tato praxe byla vykonána pouze u veterinárního lékaře, který je držitelem osvědčení pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti po dobu nejméně pěti let, a po tuto dobu vykonával veterinární léčebnou a preventivní činnost v hlavním pracovním poměru jako osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba. Uchazeč o udělení osvědčení může za srovnatelným podmínek tuto praxi vykonat v zahraničí

§ 4

(i) Představenstvo vydá osvědčení na základě písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, dosažený akademický titul, datum narození a rodné číslo, IČ (bylo- li přiděleno), adresu trvalého bydliště, korespondenční adresu (je-li odlišná od trvalého bydliště), kontaktní údaje provozovny, státní příslušnost, telefonní číslo a e-mail.

(ii) Žádost se podává společně s žádostí o zápis do seznamu členů Komory, a to na předepsaném formuláři, který je dostupný na internetových stránkách Komory a na sekretariátě Komory.

(iii) K žádosti je žadatel povinen přiložit doklady prokazující splnění podmínek dle § 3 tohoto řádu.

§ 5

(i) O žádosti o vydání osvědčení rozhodne představenstvo společně s rozhodnutím o žádostí o zápis do seznamu členů Komory ve lhůtě 2 měsíců od podání těchto žádostí dle ust. § 4 odst. 2 zákona o Komoře.

(ii) Jestliže představenstvo Komory žádosti vyhoví a osvědčení žadateli vydá, umožní žadateli převzetí osvědčení do své držby do 14 dnů od vynesení kladného rozhodnutí; rozhodnutí se v takovém případě nevyhotovuje v písemné formě.

(iii) Jestliže představenstvo žádost o vydání osvědčení nebo žádost o členství v Komoře zamítne, vydá ve lhůtě dle prvního odstavce odůvodněné písemné rozhodnutí, proti němuž je přípustné odvolání.

§ 6

Osvědčení obsahuje:

a) jméno, příjmení, dosažený akademický titul a rodné číslo žadatele,

b) registrační číslo člena Komory,

c) datum vydání osvědčení,

d) podpis prezidenta nebo viceprezidenta a otisk razítka Komory.

§ 7

Každou změnu skutečností podstatných z hlediska podmínek pro vydání osvědčení je jeho držitel povinen oznámit písemně představenstvu Komory do 15 dnů od jejího vzniku.

§ 8

(i) Po dobu držby osvědčení je podnikající člen Komory povinen být pojištěn proti škodám vzniklým v souvislosti s výkonem povolání, a to v rozsahu stanoveném Komorou.

(ii) Od účasti na pojištění profesní odpovědnosti jsou osvobozeni členové Komory, kteří přeruší výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a dočasně uloží osvědčení podle § 10 tohoto řádu. Povinnost být pojištěn zaniká členu Komory dnem, od nějž se osvědčení považuje za uložené dle § 10 odst. 1 tohoto řádu.

(iii) Členové Komory vykonávající odbornou veterinární činnost výlučně v zaměstnaneckém poměru k jinému členu Komory jsou účastni na pojištění profesní odpovědnosti v rámci povinného pojištění zaměstnavatele.

§ 9

(i) Osvědčení pozbývá platnosti:

a) vyškrtnutí ze seznamu členů Komory na žádost člena; osvědčení v takovém případě pozbývá platnosti okamžikem, kdy bude písemná žádost o vyškrtnutí společně s originálem listinného osvědčení doručena na sekretariát Komory;

b) v případě úmrtí člena Komory, a to ke dni jeho úmrtí;

c) v případě prohlášení člena Komory za mrtvého, a to ke dni právní moci soudního rozhodnutí soudu o takovém prohlášení;

d) v případě omezení svéprávnosti člena Komory, a to ke dni právní moci soudního rozhodnutí, kterým byla členu Komory svéprávnost omezena;

e) v případě pravomocného odsouzení člena Komory k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem odborné veterinární činnosti;

f) v případě vyškrtnutí člena Komory ze seznamu členů Komory podle ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona o Komoře, a to ke dni právní moci disciplinárního rozhodnutí, kterým byl takový disciplinární trest uložen.

(ii) Pozbytí platnosti osvědčení Komora zaznamená v seznamu členů nejpozději do 1 měsíce poté, co se o pozbytí platnosti osvědčení dozví. O záznamu Komora písemně vyrozumí toho, jehož se záznam týká; jde-li o důvody pozbytí platnosti osvědčení uvedené v bodě (i) písm. b) nebo c), vyrozumí Komora písemně o záznamu osoby jemu blízké, jsou-li jí známy.

(iii) Osoba, jejíž osvědčení pozbylo platnosti, je oprávněna požádat o vydání nového osvědčení. Došlo-li k pozbytí platnosti osvědčení z jiných důvodů než dle bodu (i) písm. a) nebo b), je taková osoba oprávněna požádat o vydání nového osvědčení až po odpadnutí překážky, v důsledku níž došlo k pozbytí platnosti jeho osvědčení; odpadnutí překážky je tato osoba povinna při podání nové žádosti náležitě doložit.

§ 10

(i) Dočasné uložení osvědčení je možné. Osvědčení se považuje za uložené okamžikem, kdy bude písemná žádost o uložení osvědčení společně s originálem listinného osvědčení doručena na sekretariát Komory.

(ii) Po dobu uložení osvědčení nesmí člen Komory vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost.

(iii) Oprávnění vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost člen Komory, který své osvědčení dočasně odevzdal, znovu nabývá až poté, co osvědčení znovu nabude do své faktické držby. Představenstvo osvědčení členu Komory vrátí na základě písemné žádosti o vydání dočasně uloženého osvědčení, a to do 30 dní od doručení písemné žádosti na sekretariát Komory.

§ 11

(i) Člen Komory je oprávněn požádat o vyškrtnutí ze seznamu členů Komory či provést dočasné uložení osvědčení bezplatně, to však nanejvýš jednou za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zachování této lhůty se vždy posuzuje ode dne následujícího po dni, v němž k některé z těchto skutečností došlo naposledy.

(ii) Člen Komory je oprávněn požádat o vyškrtnutí ze seznamu členů Komory či provést dočasné uložení osvědčení rovněž i při nedodržení lhůty dle předchozího odstavce, a to i opakovaně, v takových případech je však povinen nahradit Komoře administrativní náklady v paušální výši 3000 Kč za každé jednotlivé zpracování žádosti o vyškrtnutí ze seznamu členů Komory či provedení dočasného uložení osvědčení.

§ 12

(i) Jestliže je v disciplinárním řízení členu Komory uložen disciplinární trest v podobě vyškrtnutí ze seznamu členů Komory podle ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona o Komoře veterinárních lékařů, uloží čestná rada současně takovému členu Komory povinnost vrátit osvědčení. Toto rozhodnutí čestná rada učiní v samostatném výroku v rámci disciplinárního rozhodnutí, v němž členu Komory takový trest ukládá.

(ii) Představenstvo Komory může rozhodnout o uložení povinnosti vrátit osvědčení, jestliže osvědčení pozbylo platnosti z důvodů dle ust. § 9 písm. d) až e) tohoto řádu.

Odůvodnění:

Novela řádu odstraňuje zásadní právní vady, kde byl původní řád v nesouladu se zákonem. Nastavuje procedurální záležitosti a definuje termíny, které dosavadní řád opomíjel, což mělo v praxi za následek zmatky a nejasnosti. Zavádí poplatek za opakované uložení a vyzvednutí osvědčení během krátkého časového úseku, pro zabránění účelovým manipulacím s osvědčením, které se v minulosti děly.

Návrh změny Organizačního a jednacího řádu

Navrhovatel: MVDr. Anna Šimaliaková

bez doporučení představenstva z volebního období 2018–20201

V § 12 odst. 6, který v platném znění říká:

Každý člen orgánu nebo komise má právo na zaprotokolování svého diskusního příspěvku, stanoviska nebo námitky v rámci jednání orgánu v doslovném znění, pokud o to explicitně požádá během jednání orgánu nebo komise, na kterém byl tento výrok vysloven,

se navrhuje vypustit slovo „diskusního“.

Navrhované znění (červeně):

Každý člen orgánu nebo komise má právo na zaprotokolování svého příspěvku, stanoviska nebo námitky v rámci jednání orgánu v doslovném znění, pokud o to explicitně požádá během jednání orgánu nebo komise, na kterém byl tento výrok vysloven.

Odůvodnění:

Příspěvek, stanovisko nebo námitka člena orgánu nemusí nutně souviset s probíraným tématem či diskusí, resp. každý člen orgánu právo na zaprotokolování libovolného, i nediskusního příspěvku.

Návrh doplnění Finančního řádu

Navrhovatel: MVDr. Michal Vítek

s doporučením představenstva z volebního období 2018–20201

V části V (Hospodaření okresních sdružení) se v § 13 odst. 2, který v platném znění říká:

OS jsou oprávněna čerpat prostředky na svoji činnost z rozpočtu Komory. Tyto prostředky smí být použity na základě rozhodnutí příslušného orgánu OS.

Navrhuje doplnit (červeně) takto:

OS jsou oprávněna čerpat prostředky na svoji činnost z rozpočtu Komory. Činností se rozumí pořádání schůzí, vzdělávacích, společenských a sportovních akcí. Z finančních prostředků OS nelze proplácet movité věci, například poukazy na lázeňské pobyty, či procedury, poukazy na rekreaci, literaturu.

Návrh doplnění Finančního řádu

Navrhovatel: MVDr. Leoš Grejcar

bez doporučení představenstva z volebního období 2018–20201

V části VII (Fondy) se v § 16 odst. 3, který v platném znění říká:

Sociální fond zřizuje Komora za účelem pomoci veterinárním lékařům nebo jejich rodinným příslušníkům v případě úmrtí, ukončení členství, dlouhodobého onemocnění, úrazu nebo jiné tíživé situace.

Navrhuje doplnit (červeně) takto:

§ 16

3) Sociální fond zřizuje Komora za účelem pomoci veterinárním lékařům nebo jejich rodinným příslušníkům v případě úmrtí, ukončení členství, dlouhodobého onemocnění, úrazu nebo jiné tíživé situace. Sociální fond zřizuje Komora dále za účelem vyplácení příspěvku rodičům dle § 16a.

Příspěvek rodičům

1) Představenstvo Komory může za stanovených podmínek přiznat členům Komory příspěvek rodičům. Příspěvek rodičům lze přiznat jednou ročně, a to pouze za měsíce spadající do kalendářního roku, v němž byla žádost o přiznání příspěvku podána.

2) Výše rodičovského příspěvku v kalendářním roce činí 1/24 ze stanovené výše členského příspěvku za každý započatý měsíc, v němž člen Komory, který o přiznání příspěvku požádal, splnil podmínky dle odst. 3.

3) Příspěvek rodičům lze přiznat členům Komory, kteří:

a) vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost jako osoby samostatně výdělečně činné a výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti tímto způsobem je hlavním zdrojem jejich finančních příjmů,

b) pobírají peněžitou pomoc v mateřství dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nebo rodičovský příspěvek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a současně

c) v posledních třech letech od doručení žádosti o vyplacení rodičovského příspěvku neporušili povinnost k úhradě členského příspěvku v termínu a ve výši dle vnitřních předpisů Komory.

4) Výplatu příspěvku rodičům představenstvo Komory nepřizná, pokud není v sociálním fondu Komory dostatek finančních prostředků pro výplatu příspěvku, a to i v případě, že žadatel splňuje všechny podmínky pro přiznání příspěvku dle odst. 3.

5) Představenstvo o přiznání příspěvku rodičům rozhodne na základě písemné žádosti, v níž člen Komory uvede své jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, registrační číslo veterináře u Komory, číslo bankovního účtu pro výplatu příspěvku a dobu, za niž požaduje o přiznání příspěvku. K žádosti je člen Komory povinen doložit:

a) čestné prohlášení o splnění podmínky dle odst. 3 písm. a),

b) kopii potvrzení o přiznání dávky dle odst. 3 písm. b),

c) kopii dokladu o úhradě posledního splatného členského příspěvku k datu podání žádosti,

d) kopii rodného listu dítěte,

e) kladné doporučení místně příslušného okresního sdružení Komory.

6) Podanou žádost představenstvo Komory projedná na nejbližším jednání představenstva po doručení žádosti Komoře. Nemá-li žádost stanovené náležitosti nebo nejsou-li k žádosti připojeny všechny požadované listiny, představenstvo k žádosti nepřihlíží. Nelze-li příspěvek rodičům přiznat z důvodů dle odst. 4, zamítne představenstvo podanou žádost písemným rozhodnutím, proti kterému není odvolání přípustné. Přizná-li představenstvo výplatu příspěvku, vyplatí příspěvek v přiznané výši na bankovní účet uvedený v žádosti; písemné rozhodnutí se v takovém případě nevydává.

Odůvodnění:

Stává se stále omílaným slibem několika kandidátek do představenstva Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen KVL ČR) snížení či odpuštění členských poplatků KVL ČR pro osoby pobírající rodičovský příspěvek (za našich mladých let jsme to nazývali mateřskou). Nejdále se v tomto snažení přiblížila kolegyně MVDr. Anna Šimaliaková dne 23. 7. 2019, kdy při jednání ekonomické komise navrhovala, aby členský příspěvek byl snížen na polovinu pro osoby pobírající rodičovský příspěvek. Ekonomická komise návrh jako celek nepodpořila a přenechala toto rozhodnutí na představenstvu. Pokud si pamatuji, představenstvo se tímto problémem dále nezabývalo. Na základě této skutečnosti jsem v roce 2019 v říjnovém čísle Zvěrokruhu uveřejnil úvahu a doporučení k tomuto problému. Bohužel čas a voda plynou, proto jsem se rozhodl dotáhnout tento projekt ke zdárnému konci. Smyslem návrhu změny vnitřního předpisu je ekonomicky usnadnit situaci kolegyním a kolegům, u nichž je veterinární činnost jediným zdrojem příjmů a pobírají rodičovský příspěvek po dobu tří let výchovy svého potomka.

Tento návrh změny vnitřního předpisu KVL má z mého pohledu dvě hlediska. Prvním podle abecedy je hledisko ekonomické. Pokud vycházím z předpokladu, že průměrná česká rodina plánuje dva potomky a podle mě známého posledního statistického údaje o naší členské základě KVL ČR je 2195 kolegyň ve věku 26–35 let, 1344 kolegyň ve věku 36–45 let. To by znamenalo, že každý rok by měl sekretariát KVL ČR v případě rodičovského příspěvku (ten se čerpá maximálně 3 roky) řešit maximálně 1188 žádostí ročně o 50% příspěvek ze sociálního fondu, který činí 3850 Kč. V případě plošného a kladného vyjádření to bude znamenat odhadovaný úbytek v sociálním fondu KVL ČR celkem o 2 286 900 Kč (pro srovnání s rozpočtem roku 2018 to bude znamenat snížení našeho rozpočtu o příjmovou položku ve výši 16 %). Proto by měl být příspěvek hrazen ze sociálního fondu KVL ČR tak, aby se tato položka netýkala rozpočtu KVL ČR. Tím pádem čerpání tohoto příspěvku bude limitováno dostatkem finančních prostředků v tomto fondu, který bohužel na rozdíl od naší státní pokladny není bezedný.

Následným hlediskem je hledisko morální. U kolegyň samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) příspěvek ze sociálního fondu optimalizuje daňový základ těchto osob. V případě zaměstnankyně, kdy jsou členské poplatky nákladovou položkou zaměstnavatele, dochází k daňové optimalizaci majitelů/majitelek veterinárních pracovišť – zaměstnavatelů. Bohužel ze statistických údajů KVL ČR jsem se nedozvěděl, kolik kolegyň jsou OSVČ a kolik jich je v pozici zaměstnankyně. V našem okresním sdružení pro ilustraci je 29 % kolegyň v pozici spokojené zaměstnankyně.

Příspěvek ze sociálního fondu pro osoby pobírající rodičovský příspěvek bude znamenat i navýšení pracovního zatížení představenstva, které bude povinno řešit každou žádost důkladně a zodpovědně. Osobně si myslím, že tímto krokem nahrazujeme jeden ze solidárních sociálních poslání našeho stále bobtnajícího státního rozpočtu. A to podle mého názoru není poslání KVL ČR ani naší povinností v dobách, kdy v současné době se neekonomicky prohlubuje deficit státního rozpočtu. Osobně odvádím do státního rozpočtu dosti vysokou částku v položce sociálního pojištění, ze kterého stát štědře vyplácí sociální dávky a příspěvky.

Návrh změny a doplnění Volebního řádu

Navrhovatel: MVDr. Katka Sviták Novozámská

bez doporučení stávajícího představenstva2

V § 6 v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

f) souhlas kandidáta s absolvováním psychotestů v případě zvolení do orgánů KVL.

Odůvodnění:

Práce v orgánech Komory je práce týmová a mohla by být efektivnější, kdyby si zvolení kandidáti s pomocí psychologa ujasnili, jak spolupracovat.

1 projednáno v rámci jednání představenstva dne 17. září 2020

2 projednáno v rámci jednání představenstva dne 9. prosince 2021

Pokud plánujete účastnit se sněmu, vezměte si s sebou tuto přílohu, abyste mohli sledovat projednávání návrhů v ní obsažených.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce