Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vítání občánků v plzeňské kotlině

Zvěrokruh 11/2021 15.11.2021
  Časopis Zvěrokruh 11/2021
     Informace z komory
 

06_Grejcar

Covidová opatření konečně umožnila setkání v naší oblíbené bowlingárně v Třemošné

Text: Leoš Grejcar

Foto: Leoš Grejcar


 

O to větší radost jsme mohli sdílet s naší kolegyní Markétkou Sloupovou, která přivedla na svět malého Václava, a kolega Aleš Hodan se stal v únoru hrdým otcem dcerky Andrejky. Bohužel naše řady opustili kolegové MVDr. Pochop Karel a MVDr. Dvořák Jan, zkušený epizootolog KVSP SVS ČR. Váženými hosty byly na naší tradiční veterinární besídce sličné kolegyně a členky představenstva Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen KVL ČR) prezidentka MVDr. Petra Šinová a předsedkyně vzdělávací komise KVL ČR Lucie Kalová. V úvodu jsme mohli našim členům sdělit potěšující zprávu. Organizační tým pod vedením kolegy Jaroslava Bendy se bude snažit v termínu 22. ledna příštího roku uspořádat další plzeňský pohodový veterinární ples, pokud nám do toho „covid nehodí vidle“.

V tomto roce jsme jako hrdinku našeho sdružení nominovali naši nebojácnou kolegyni Markétu Janouškovou. Díky jejímu nesmlouvavému jednání se podařilo zachránit čtyřletého Jack Rusell teriéra Artuše, kterého měl plzeňský student medicíny Martin Š. přehnanou „odbornou a odpovědnou“ péčí nakonec přivést na pokraj smrti. Jako trest pro Martina Š. požaduje žalobkyně tříletou podmínku a pětiletý zákaz držení a chovu zvířat. Podle státní zástupkyně se jednalo o surový a trýznivý způsob zacházení se zvířetem, které trpělo několik měsíců. Za tento hrdý a nekompromisní přístup naše kolegyně zasluhuje náš obdiv a úctu. Bohužel se nemohla účastnit slavnostního předání hmotného daru, proto jí ho předáme při naší příští besídce.

07_Cenik-elektro

Stále diskutovaným problémem našeho sdružení jsou pohotovostní služby veterinárních pracovišť. Kvitujeme proto aktivitu ze strany představenstva KVL ČR, které se bude snažit prosadit na krajské úrovni dostatek finančních prostředků pro provozování veterinárních pohotovostních pracovišť. V tomto směru představenstvo slibuje prosadit naše představy o jejich fungování do reálného rámce tuzemské nabídky telefonních operátorů. Osobně si myslím, že bychom měli více své úsilí nasměrovat na edukaci našich klientů tak, aby nezneužívali pohotovostní pracoviště k výkonu standardních veterinárních úkonů. Je třeba, aby si naši zákazníci začali uvědomovat, jak je finančně náročné ošetření akutních pacientů: proto pomoc spatřujeme v poslání komerčních pojišťoven na našem území. Také aby naši klienti cítili nejen morální, ale i finanční zodpovědnost za svého pacienta s němou tváří. Velké úsilí bude třeba nasměrovat i na prosazení standardů veterinární péče, které usnadní činnost pohotovostních a referenčních pracovišť, kde odpovědí na anamnézu onemocnění často slýcháváme: „Nevím. Paní doktorka jí píchla nějaké injekce, jedna byla bílá a druhá byla žlutá.“ Proto si myslím, že alfou a omegou naší činnosti by měla být profesionální komunikace a poskytování kvalitní lékařské dokumentace s dostatečnými informacemi pro případnou následnou péči. Na toto téma se samozřejmě rozproudila čilá diskuse. Hlavně mezi pracovišti, které tuto službu poskytují a využívají. V tomto roce jsme za činnost pohotovostního pracoviště poděkovali týmu veterinární kliniky ZODIACUS 97 s. r. o.

Dalším bodem programu našeho setkání byl inzerát na sociálních sítích „Veterinářky ze dvora“, která v termínu od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 nabízela kastraci kočky za 790 Kč a kocourů za 290 Kč. Tento inzerát vyvolal bouřlivou diskusi v našich řadách, neboť dle našich profesních řádů zákrok kastrace kočky a kocoura obnáší dle našeho názoru množinu odborných veterinárních úkonů. Touto cenovou politikou nás „Veterinářka ze dvora“ bohužel dehonestovala na úroveň opravářů televizních přijímačů, jejichž ceník si dovolujeme uveřejnit (viz foto). Finanční ohodnocení tohoto zákroku u nás budí podezření, že poskytovaná péče neodpovídá standardu, jaký kastrace kočky představuje. Buď jsou tyto úkony hrazeny z jiného finančního zdroje, nebo nejsou respektovány povinnosti vyplývající z národní legislativy. Z diskutovaných řešení jsme navrhovali:

1) „Veterinářce ze dvora“ poslat děkovný dopis.

2) Podat podnět k revizní komisi.

3) Telefonicky kolegyni upozornit na nevhodnost jejího jednání při propagaci této činnosti na území naší plzeňské pivní kotliny, kde se musí platit daně a veškeré státem předepsané odvody.

Opět jsem byl pověřen po demokratickém hlasování většiny členů pro variantu tři. To jsem provedl. Snad jsme si s kolegyní a jejím PR managerem osvětlili náš pohled na kastraci 790/290. Naší chybou jest, že jsme z textu inzerátu na sociálních sítí nepochopili, že se jedná o charitativní činnost. Kolegyně spatřuje své společenské poslání v kastraci populace toulavých koček a koček ekonomicky slabých majitelů tak, aby se nemuseli utrácet nechtěná a ubohá koťátka. Bohužel má nervová soustava mi nebere fakt, že jedna z koček v mé kartotéce podstoupila tento zákrok „Veterinářky ze dvorka“. Z mého pohledu nesplňuje pacientka charakteristiku toulavé kočky ani majitelky, která je ekonomicky slabá. Micka je chována již několik let v domácnosti a v kolektivu plzeňských toulavých koček není známa, ani pod svým pravým či jiným jménem. Po několika minutách telefonického rozhovoru jsem pochopil, že naše vnímání veterinárního poslání je velice rozdílné.

 

Naše jednání tentokrát bylo obohaceno stručnou prezentací kazuistiky kolegyň Báry Jankovcové a Kateřiny Stiborové řešící lymfom ledvin u mladé kočky na jedné z referenčních plzeňských veterinárních klinik. Zpestření byla pro nás prezentace české firmy Vafo, kde nás kolega Richard Macek seznámil s výrobním programem této české firmy orientující se na výrobu krmiv pro psy a kočky. Potěšující jest pro nás, že budeme moci rozšířit sortiment veterinárních diet o jejich kvalitní produkty.

Bylo nám velkou ctí a stavovským svátkem, že naše jednání poctily sličné zástupkyně nového představenstva KVL ČR. Naše nová prezidentka nás informovala o úspěšných jednáních s představiteli naší alma mater.

 

08_vitani

Přednáška Vafo – Richard Macek.

 

Pevně věřím, že nové představenstvo mnoho nedořešených problémů minulosti, datovaných již od vzniku KVL ČR v minulém století, vyřeší, neboť nové představenstvo má možnost čerpat ze zkušeností a činnosti předcházejících orgánů KVL ČR. Velkým přínosem pro nás bude určitě organizace Středoevropského veterinárního kongresu, který již devět let pořádal pod ochrannými organizačními křídly jeden z duchovních otců této jedinečné akce kolega MVDr. Mirko Treu. Tento rok se bohužel nebude konat námi oblíbený Vetmeeting. Výhledově se nabízí možnost souběžného organizování této vzdělávací akce se sněmy KVL ČR. Paní prezidentka nás informovala o nesmírném úsilí, které nasměrovalo nové představenstvo na zlepšení designu webových stránek KVL ČR. Aktuálně jsme byli informováni o novelizaci zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů veterinárního zákona (dále jen veterinární zákon). Tato novelizace jest v našich dějinách naprosto jedinečná a bude znamenat historický mezník. Tato novela totiž již respektuje a nezpochybňuje výkon veterinární činnosti právnickou osobou, kterou VETUNI zajisté je. Z právního hlediska je tato navrhovaná novelizace v přímém rozporu s podmínkami stanovenými předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách zvířat v zájmovém chovu. V této navrhované novele je VETUNI na stejné pozici jako soukromý veterinární lékař se svými právy a povinnostmi. V reálném životě bude muset VETUNI zajistit ochranu osobních dat v evidenci pasů, kterou vede KVL ČR. Ta bude muset umožnit orgánům veterinární správy získávat z evidence veškeré údaje potřebné k výkonu veterinárního dozoru. Samozřejmostí pro VETUNI bude i nutnost ochrany osobních údajů v souladu s nařízením GDPR, které nám na našich pracovištích usnadnilo odbornou činnost a posunulo nás k jasným zítřkům pod modrou zástavou se žlutými hvězdičkami. Velkým přínosem navrhované novely jest plánovaný vznik informačního systému centrální evidence psů (dál jen ISCEP). Správcem a provozovatelem bude KVL ČR. Bohužel z navrhované novely mi není jasné, kdo bude ISCEP financovat. ISCEP nebude veřejně přístupný a budou mít do něho přístup pouze soukromí veterinární lékaři (dále jen SVL) a pověřené vysoké školy (v naší zeměpisné šířce a délce zajisté VETUNI), samozřejmě dle připravované novely také SVS ČR za účelem zápisu údajů nebo nahlížení do něj pro potřeby povinnosti stanovené veterinárním zákonem. Chovatelé psů budou povinni zajistit zapsání psa do ISCEPu současně s označením nově narozeného psa elektronickým čipem podle § 4 odst. 3 veterinárního zákona prostřednictvím SVL nebo VETUNI. Údaje o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině provedou do ISCEP pouze SVL a VETUNI. Naší povinností SVL nebo pracovníka VETUNI bude dle připravované novelizace:

1) Zapsat psa do ISCEP ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne, kdy byl pes označen elektronickým čipem.

2) Zapsat do ISCEP údaj o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a datu provedení tohoto očkování nebo přeočkování ve lhůtě do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy byl pes očkován nebo přeočkován (To bude asi znamenat soumrak hromadných vakcinací proti vzteklině na vesnicích za skvělou zaváděcí cenu 50 Kč za kus? Případně rekvalifikace tohoto úkonu jako charitativní akce SVL v boji proti vzteklině?).

3) Zapsat od ISCEP změnu chovatele nebo trvalou změnu adresy místa chovu psa (bohužel není v zákoně blíže specifikována změna adresy chovu psa, což povede k urputným diskusím ve veterinárních anarchistických kroužcích u dobře vychlazeného piva, co že to vlastně je změna adresy chovu psa, když bude v létě na chatě a v zimě doma) a to ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne oznámení tohoto údaje SVL nebo VETUNI chovatelem. Jako vždy bude po zásluze potrestán přestupek („dobrý skutek“), kdy SVL nebo VETUNI nesplní některou z povinností zapsání (registrace) psa do ISCEP, zapsání údajů o očkování a přeočkování proti vzteklině, změnu chovatele a změnu adresy místa chovu psa a to vždy ve lhůtě sedmi pracovních dnů. Tento přestupek bude finančně ohodnocen až do výše 50 000 Kč.

Vizionářsky bych si dovolil požádat představenstvo KVL ČR, aby napřelo svoji odbornou aktivitu a požádalo tvůrce ISCEP, aby nám pomohl při tvorbě toho systému tak, aby nám umožnil u našich očipovaných klientů uvádět anamnestické údaje nejen o provedené vakcinaci proti vzteklině, ale i ostatním infekčním chorobám, dědičných onemocnění, dlouhodobé medikaci, případně kontakty na ošetřujícího lékaře, se kterým bychom mohli v kolegiálním duchu posunout úroveň veterinární medicíny na vyšší level. K tomu, nechť nám dopomáhá božský a funkční „MATRIX“, neboť jak si to postavíme, takové to budeme mít.

Naše jednání se tentokrát díky diskusním příspěvkům a mým báchorkám protáhla do pozdních nočních hodin. Plni aktuálních informací jsme se navraceli do svých domovů. Snad nám podzimní mimořádné opatření ministerstva zemědělství umožní se setkat opět v plném počtu a optimistické náladě.

Poznámka autora:

Osoby na fotografiích souhlasily s jejich uveřejněním a absolvovaly již II. dávku očkování proti covidu–19, proto se nedusí pod rouškami, aby je bylo možno v budoucnu identifikovat.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce