Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Zvěrokruh 1/2022 09.01.2022
  Časopis Zvěrokruh 1/2022
     Informace z komory | Z činnosti komisí
 

Ekonomická komise

EK v těchto dnech měla a má napilno s dolaďováním podrobností ohledně rámcové pojistky profesní odpovědnosti a nadále se věnuje své běžné činnosti. Po dohodě EK a MK bude zhotoven reklamní banner s logem KVL a další nezbytné drobnosti, které budou sloužit k důstojné reprezentaci KVL.

V rámci úspor financí a času EK jedná zásadně distančně a úkony, jež je třeba provést prezenčně v Brně na sekretariátu (fyzické kontroly, podpisy dokumentů), provádíme před a po jiných jednáních. Individuálně osobně v Brně EK jednala pouze při prvotní inventarizaci.

Vyzýváme předsedy OS, aby zaslali plán činnosti svého okresního sdružení a tím zažádali o finance na činnost OS. Termín zaslání plánu činnosti jsme se rozhodli prodloužit výjimečně do 28. 2. 2022.

Anna Šimaliaková

 

Mediální komise

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v lednovém čísle Zvěrokruhu najdete první dokumenty, které jsou připraveny na sněm 21. 5. 2022. Jelikož materiálů bude tento rok hodně, rozhodli jsme se je dát k dispozici již průběžně do všech předsněmovních Zvěrokruhů, lednovým číslem tedy počínaje. Prosíme vás, abyste se na ně zaměřili.

Součástí tohoto čísla je také přesné znění směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření, na které spolupracovalo PV prostřednictvím Dr. Müllerové s AK Hrdina – Láník.

Po dlouhé době tedy vešla v platnost tato důležitá norma, umožňující výmaz z rejstříku disciplinárních opatření. Přesné znění a tím pádem i instrukce, jak postupovat, chcete-li, aby vám byl záznam vymazán, najdete uvnitř čísla.

Příprava nových webových stránek se blíží k závěru a době uživatelského testování. Může se tedy stát, že budete zařazeni do skupiny, která se na testování bude podílet. Skupina bude sestavena z řad veterinárních lékařů napříč všemi věkovými skupinami.

Nadále pokračuje příprava edukativních videí pro klienty (k využití ve vašich čekárnách, na FB KVL a ostatních platformách) a také edukativních článků.

V souvislosti s nepružným systémem výplaty honorářů za vaše příspěvky jsme upravili pravidla, informace najdete mezi výzvami.

Toto číslo obsahuje rovněž informace k platbě pojistného na tento rok. Prosím, věnujte této zprávě mimořádnou pozornost. Dochází k významné změně v platbách. Od tohoto roku platíme pojistné na účet pojišťovny, nikoliv na účet zprostředkujícího makléře. Opět i této velké změně je v časopise věnován dostatečný prostor.

Iveta Janíková

 

Legislativní komise

Legislativní komise v prosinci projednala na půdě představenstva vybrané připomínky a návrhy k připravované novele volebního řádu. Tato „horká témata“ se týkala především zrušení omezení, které umožňovalo prezidentovi, viceprezidentovi, předsedům a místopředsedům kandidovat na tyto funkce maximálně dvě po sobě jdoucí volební období; dále se týkala principů volby volební komise, povinnosti odstoupení člena orgánu v případě rezignace na aktivní práci v orgánech, nepřipuštění možnosti uspořádání voleb do orgánů KVL ČR výlučně na sněmu bez předešlých korespondenčních voleb, umožnění kandidovat do orgánů Komory pouze členům s plným osvědčením, kompetencí volební komise, způsobu volby prezidenta a viceprezidenta a principů odvolávání člena orgánu Komory.

Všechny schválené připomínky a návrhy na změny v návrhu novely volebního řádu legislativní komise předala Mgr. Láníkovi k další právní analýze, která se stane podkladem pro osobní jednání v této věci.

Legislativní komise finalizovala společně s Mgr. Láníkem a Mgr. Hasákem z AK Hrdina-Láník profesní řád, respektive zapracování všech připomínek do formy paragrafovaného znění.

Legislativní komise obdržela od AK Hrdina-Láník návrh skartačního a spisového řádu, který obsahuje také pravidla pro předávání agend mezi starými a novými orgány a pracovními komisemi. Předseda LK Martin Grym rozeslal tento text k připomínkování těm, kterých se tato norma dotkne nejvíce, tj. sekretariátu, komisi pro uznávání odborných kvalifikací, revizní komisi a čestné radě.

Dále legislativní komise představila stávajícímu představenstvu návrhy na změny a doplnění řádů, které byly podány v minulém volebním období ke sněmu v listopadu 2020. Tyto návrhy se dostanou na jednání sněmu v květnu 2022.

Legislativní komise připomíná všem navrhovatelům změn a doplnění řádů, aby své případné návrhy, které plánují podat k projednání na květnovém sněmu 2022, podali co nejdříve představenstvu a potažmo k rukám legislativní komise a umožnili tak jejich projednání s komorovým právním zastoupením. Zvýší tím pravděpodobnost jejich úspěšného schválení sněmem. Aby mohly být návrhy uveřejněny v dubnovém čísle Zvěrokruhu před sněmem 2022, musejí být redakci dodány nejpozději do 15. března 2022.

Martin Grym

 

Komise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK)

Dne 27. 11. 2021 za přísných protiepidemických opatření a právě den poté, co překročila varianta omicron hranice EU a možná už i ČR, konal se v sídle KVL ČR zkouškový den, který organizovala zkušební komise, přidružený to orgán KUOK.

Toho sychravého sobotního rána, s půlhodinovým předstihem (to se ovšem některým členům komise nepodařilo), dorazili uchazeči před sídlo Komory a tvořili nekoordinovaný hlouček čítající pět nezarouškovaných osob u vchodových dveří (4 uchazeči, 1 doprovod). Rázným zásahem bylo přepočítáno, že se nejedná o srocení více než 100 osob, tudíž vše mohlo pokračovat dle plánu, ovšem vchodem mohly projít jen osoby s nasazeným respirátorem, čehož bylo záhy docíleno.

Ač to nebylo v plánu ani v zápise, tímto dnem se staly KUOK a jeho ZK postrachem v zemích na východ od EU. Ze čtyř uchazečů se úspěšně podařilo zkoušku složit jen jedné uchazečce (jednalo se o reparát), ostatní tři odešli s příslibem, že se minimálně ještě jednou uvidíme.

Žádná další žádost stále není registrována.

Na následném zasedání KUOK byl průběh zkoušky vyhodnocen jako organizačně zvládnutý, avšak výsledkově nevalný. Bylo konstatováno, že neúspěšným uchazečům byla opakovaně nabídnuta možnost účastnit se přípravy studentů 6. ročníku VETUNI na téma veterinární legislativa vedené doc. Chloupkem.

KUOK dále ve spolupráci s komorovou AK propátrává tuzemskou i evropskou legislativu a snaží se vytvořit ucelený systém pro orientaci v problematice uznávání odborných kvalifikací jak pro uchazeče ze 3. zemí, tak pro případné uchazeče z členských států EU.

KUOK má to štěstí, že ve svém středu hýčká Dr. Bernardyho, který nejen že je viceprezidentem, ale je také členem zahraniční komise. A díky tomu je hlavním strůjcem myšlenky meetingů v pohraničí, kde by se ve spolupráci se sousedními Komorami probraly se zájemci z naší členské základny podmínky pro výkon přeshraniční veterinární činnosti. Rámcový plán již je na stole, dílčí kroky ale začala komplikovat jako vše epidemická situace.

S problematiku přeshraničního výkonu veterinární činnosti, ovšem opačným směrem, tedy z EU k nám, je spojeno i vytvoření on-line formuláře na stránky KVL pro hostující veterinární lékaře s členských zemí EU. Jeho rámcový obsah byl předán administrátorovi k vyhotovení beta-verze.

KUOK tedy po dobře odvedené práci svou energii soustředil na plánované výše uvedené meetingy.

Jaké však bylo naše nemilé překvapení, když se PV na svém následném zasedání rozhodlo, že celou akci posuneme o rok – jednak kvůli rozpočtu a jednak kvůli nejisté situaci kolem covidu. Jako předseda KUOK si při této příležitosti zmínění covidu

dovolím malou, ale svým významem ne zanedbatelnou vsuvku. Nepodceňujte třetí dávku!!! Třetí dávka je důležitá!

Bez ní nebudete moci dostat čtvrtou!!!

Technicky teď KUOK vyčkává na přihlášky k reparátům, na jejichž základě jistě moudře rozhodne o dalším postupu.

Jan Pokorný

 

Vzdělávací komise

Vzdělávací komise rozhodla o pravidelném konání Středoevropského kongresu (téma hospodařských zvířat). Akce by se měla konat každý rok na podzim a to v roce, kdy nebude probíhat výstava Techagro, se kterou byla původně spojena.

Vetmeeting se bude konat 20. 5. a 22. 5. 2022. Témata – exoti (podrobný rozpis přednášek viz zápis VK z 2. 12. 2021), koně, malá zvířata a malí přežvýkavci. Podrobnosti k tématům budou doplněny.

VK dokončila standardy pro eutanazii jednotlivých druhů zvířat a doporučený postup při základním stomatologickém ošetření psa a kočky.

VK finišuje s přípravou workshopu – simulace konfliktních situací v komunikaci s majiteli a jejich zvládání. První termín je plánován na začátek března 2022.

Byly domluveny parazitologické webináře s prof. Modrým, termíny na vetkom.cz.

Rozpracovává se konání webinářů, eventuálně prezenčních akcí cílených na výuku anglického jazyka a zlepšení odborné komunikace.

Na začátek ledna je plánován webinář na téma digitalizace – elektronické žádanky, chystaná evidence ATB, chystaná evidence čipů. Termín bude upřesněn.

Lucie Kalová

 

Zpráva odvolacího senátu

K projednání před odvolacím senátem se dostaly dvě kauzy. První případ byl odvolacím senátem, ve složení MVDr. Pryszczová, MVDr. Šimaliaková a MVDr. Šuláková, vrácen zpět k projednání čestné radě, neboť senát se neztotožnil s jejím závěrem. V tomto případě šlo v podstatě o pouhou administrativní chybu veterinárního lékaře, která navíc ještě nebyla jasně prokázána.

Druhý případ projednal odvolací senát ve složení MVDr. Müllerová, MVDr. Musil a MVDr. Pryszczová. Zde bylo odvolání zamítnuto a rozhodnutí čestné rady potvrzeno. V této kauze již bylo téma složitější a kolega, ač veden dobrým úmyslem, se dopustil nedovoleného jednání vůči majiteli. I přesto byl tento delikt sankcionován na dolní hranici sazby a bude v tomto směru prováděna edukační činnost.

Andrea Pryszczová

 

Zahraniční komise

Jelikož se tento měsíc neudálo nic zásadního, o čem bychom vás měli informovat, dovolím si zde uvést jednu malou zahraniční kuriozitu.

Každý rok, když se v Dillí přihlásí zima, což znamená, že denní teploty klesnou k 20 °C a noční k 15 °C, tak zaměstnanci městské správy vyrazí do ulic a oblečou všechna toulavá zvířata, aby je ochránili před chladem a umrznutím. Vím, že nám se to může zdát jako neuvěřitelné, ale v podmínkách, kde se větší část roku pohybují teploty kolem 40 °C a víc, byl před několika lety pokles teploty na 5 °C pro několik lidí a nemálo zvířat fatálním.

Text a foto: Eva Šuláková

 

Zahraniční komise

 
Zahraniční komise  

Zahraniční komise

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce