Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Zvěrokruh 2/2022 08.02.2022
  Časopis Zvěrokruh 2/2022
     Informace z komory | Z činnosti komisí
 

Mediální a ekonomická komise

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ve své nynější zprávě si dovoluji okomentovat dění v KVL za komise, jichž jsem členkou.

Jak vás již dlouhou dobu informujeme, v posledních prosincových dnech (již dávno po oznámení, že máme nového makléře), se povedlo všem, kteří na tom pracovali, dovést k úspěšnému startu smlouvu o rámcovém pojištění. Veliký dík patří paní Jirákové (Broker Vision), panu Mgr. Láníkovi a zástupcům pojišťovny Allianz.

Opakovaně a neprodleně jsme pak dostupnými komunikačními kanály vás všechny informovali, jak pojištění hradit a v jaké výši.

Chci, abyste věděli, že ač jsme pro danou věc udělali maximum, co šlo (a celou dobu jsme upozorňovali, že na žádné platební údaje z ITEAD nemáte reagovat, pokud chcete řešit pojistku přes KVL), došlo k jedné nepochopitelné záležitosti.

Chaos nám v tom „nadělala“ jedna členka RK, která se chopila iniciativy a rozeslala svévolně, bez pověření a hlavně ověření pravdivosti, informace o tom, jak vlastně věci neřešíme a popsala způsob úhrad, včetně platebních údajů na již neexistující rámcové pojištění u makléřské firmy ITEAD.

Poté jsme byli osloveni některými kolegy (některými i mírně vyčítavě…), že děláme zmatky, nečiníme, netiskneme oznámení včas a tím pádem neseme odpovědnost za to, že dotyční zaplatili vše v r. 2021 a to na účet společnosti ITEAD. Dohodla jsem se s dr. Šimaliakovou, předsedkyní EK, že tedy zveřejníme odpověď jednomu z těchto kolegů a považujeme tímto za věc uzavřenou.

Vážený pane kolego,

děkujeme za informaci, že jste si pojištění uzavřel individuálně. Na to máte právo. KVL vás nemůže nutit, abyste se pojistil rámcově, to je věc každého z nás.

S makléřem ITEAD a pojišťovnou Allianz jsme vedli dlouhá jednání. Pro nevyhovující spolupráci makléře a hlasováním ve výběru makléře jsme se rozhodli, jako představenstvo, pro změnu. O celém průběhu jednání, i všech chystaných krocích, jste byli, jako členská základna, průběžně informováni ve Zvěrokruhu. Poté také mailingem a sdělením informací na webu. Jinou možnost komunikace se svými členy KVL nemá.

Pokud jste získal někde údaje o tom, kde máte pojištění platit a v jaké výši přes ITEAD, musel jste je obdržet jinou cestou. Zdůrazňujeme, že informace o platbě pojistného na r. 2022 přes ITEAD NIKDY na našich stránkách zveřejněny nebyly!!!

KVL nemůže nést za vaše rozhodnutí zodpovědnost.

Dovolujeme si vás upozornit, že ITEAD nemá rámcovou smlouvu o pojištění členů KVL. To znamená, že jste musel podepsat dokumenty jiné. Pokud jste se pojistil dle původní smlouvy, která neexistuje, domníváme se, že by vaše pojištění nemělo být platné.

Více vám k vašemu sdělení nemůžeme dodat.

Děkujeme a přejeme pěkný den.

Za ekonomickou komisi: MVDr. Anna Šimaliaková, MVDr. Iveta Janíková, MVDr. Andrea Pryszczová
MVDr. Pera Šinová, prezidentka KVL ČR

Mohu-li si ještě dovolit zhodnotit prvních deset měsíců v představenstvu, pak za sebe chci říci, že práci pro PV vnímám jako velmi důležitou, náročnou, někdy frustrující tím, že výsledky nejsou hned v první chvíli „viditelné“. Věřím, že vám v nejbližší době budeme moci předat další informace o další práci a projektech a že vše, na čem pracujeme, bude pro náš stav krok „dopředu“.

Nyní se již všemi silami věnujeme všichni přípravám sněmu a Vetmeetingu. Věříme, že i zde se nám povedlo (komisi vzdělávací) připravit jak zajímavý program, tak také dohodnout nové a nízké ceny pokojů v hotelu. Za vším je týmová práce celého představenstva, kterou bych zde chtěla zdůraznit.

Iveta Janíková, předsedkyně MK
 

Legislativní komise

Legislativní komise v lednu 2022 finalizovala společně s Dr. Pokorným, Mgr. Láníkem a Mgr. Hasákem návrh novely Profesního řádu. Zástupci AK Hrdina-Láník zapracovali návrhy legislativní komise, představenstva i členské základny do finální podoby řádu, která bude publikována ve Zvěrokruhu a bude předmětem projednávání na XXX. sněmu KVL ČR v Brně. Ve formátu Mgr. Láník, Dr. Pokorný a Dr. Grym proběhla distanční jednání, která se týkala výlučně klasifikace veterinárních pracovišť v duchu návrhu Dr. Pokorného. Výsledem jednání je konsensuální ujednání, jehož podstatou je ponechání dosavadní a platné klasifikace pracovišť, která bude obohacena o tzv. výjezdové ambulance, přičemž se tato problematika navíc rozšiřuje o dělení pracovišť podle oborového a druhového zaměření a v návaznosti na typ pracoviště se připojuje různě kvantifikovaná povinnost pohotovostních služeb. Důležitou součástí návrhu je taktéž ohlašovací povinnost spočívající v povinnosti provozovatelů veterinárních pracovišť nahlásit Komoře typ své praxe a další související skutečnosti. Kompletní návrh novely Profesního řádu bude kromě prováděcích předpisů publikován v únorovém čísle časopisu Zvěrokruh a na webových stránkách Komory. Ještě jednou bych chtěl za legislativní komisi poděkovat všem kolegům, kteří nám k danému tématu zaslali své připomínky.

Po finalizaci návrhu novely Profesního řádu se legislativní komise věnovala návrhu Volebního řádu. Probíhalo jednání se zástupci AK Hrdina-Láník, s nimiž jsme ladili a upravovali připomínky legislativní komise a členské základny k návrhu novely. I v tomto případě mockrát děkujeme všem kolegům, kteří se k tématice novely Volebního řádu vyjádřili a zaslali nám své připomínky. Každá z nich bude s právníky diskutována.

Legislativní komise obdržela návrh novely Disciplinárního řádu. Ten byl (podobně jako návrh novely Skartačního a spisového řádu) zaslán k připomínkování zástupcům disciplinárních orgánů a bude distribuován i členské základně.

V lednovém čísle časopisu Zvěrokruh jste našli návrhy na změny a doplnění řádů, které byly podány v minulém volebním období ke sněmu v listopadu 2020. Tyto návrhy se dostanou na jednání sněmu v květnu 2022. Prosím vezměte si tyto materiály s sebou na sněm.

Kromě práce na novelách řádů odpovídal Dr. Grym na četné dotazy členské základny týkající se legislativy, především na téma dlužních úpisů, pasů a pasu jako veřejné listiny, odpadového hospodářství u terénní a výjezdní praxe, apod.

Legislativní komise obdržela vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu, které jsme před časem zasílali na Ministerstvo zemědělství. Naše připomínky vycházely ze zkušeností veterinárních lékařů v zoologických zahradách a týkaly se především požadavku, aby chovný prostor obsahoval konstrukční prvky, jako je proháněcí koridor (tunel z mříží), v jehož prostoru by bylo možné zvíře pro případ manipulace uzavřít a pomocí přítlačné stěny fixovat a umožnit tak bezpečnou aplikaci léčiv. Bohužel žádná z našich připomínek nebyla akceptována.

Legislativní komise připomíná všem navrhovatelům změn a doplnění řádů, aby své případné návrhy, které plánují podat k projednání na květnovém sněmu 2022, podali co nejdříve představenstvu a potažmo k rukám legislativní komise a umožnili tak jejich projednání s komorovým právním zastoupením. Zvýší tím pravděpodobnost jejich úspěšného schválení sněmem. Aby mohly být návrhy uveřejněny v dubnovém čísle Zvěrokruhu před sněmem 2022, musejí být redakci dodány nejpozději do 15. března 2022.

Martin Grym

 

Komise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK)

KUOK k tomuto dni registruje tři přihlášky na opravnou zkoušku a jednu novou žádost o vstup do KVL od uchazeče ze 3. země, tentokráte z Ukrajiny. KUOK napíná všechny síly k vymámení okruhů k předepsanému předmětu „preventivní lékařství“ z útrob VETUNI, což se zatím nedaří. Poslední pokus o jejich získání před dalšími kroky bude učiněn ve 3. lednovém týdnu, kdy pro to využije předseda KUOKu svou přítomnost na VETUNI v rámci účasti na státních zkouškách studentů 6. ročníku.

Dne 26. 2. 2022 se počítá s termínem zkoušky pro přihlášené uchazeče. Podmínkami jsou, že se podaří zajistit výše zmíněné a že nám to rozvíjející se omikron (pokud jste o existenci takového řeckého písmena věděli, tak gratuluji) i přes neustále se zvedající protečkovávání dovolí…

Jan Pokorný

 

Vzdělávací komise

Vzdělávací komise se během posledních tří týdnů nesešla, nicméně nadále pokračuje s přípravou Vetmeetingu. Prozatím je zveřejněn rámcový program, včetně přednášejících.

Dále vzdělávací komise participuje na přípravě nového webu KVL. Vzdělávací komise rovněž apeluje na všechny, kdo si ještě nenahlásili individuální CPD body, aby neváhali a podali si žádost na vetkom.cz, uzávěrka bude 28. 2. 2022.

Lucie Kalová

 

Zahraniční komise

Zahraniční komise se v minulém období oficiálně nesešla, byť jsou její členové v neustálém kontaktu a operativně řeší potřebné věci.

Stále, s výraznou pomocí právního zástupce, pracujeme na vypovězení smlouvy s firmou Guarant spol. s r. o. a krátce po Novém roce jsme oslovili představitele veterinárních komor okolních států (Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Bavorsko, Polsko a Slovinsko) s prosbou o spolupráci na Středoevropském veterinárním kongresu (CEVC).

Zde by vás snad mohlo zajímat, že na této akci již začala spolupracovat zahraniční komise s komisí vzdělávací a rozhodly se podpořit vzdělávání veterinárních lékařů faremních zvířat tou formou, že se pokusíme CEVC uspořádat každoročně. V letech, kdy nebude CEVC spojen s Národní výstavou hospodářských zvířat, Animal Tech a Národní výstavou myslivosti, bude zaměřen výhradně na medicínu faremních zvířat. Naším cílem je poskytnout veterinárním lékařům faremních zvířat nejen možnost kvalitního vzdělávání, ale také možnost vyměnit si zkušenosti s veterináři z okolních států.

Eva Šuláková

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
13.06. - 14.06.
Cow Master 13.06. 8:00 - 14.06.2024 17:00
15.06. - 16.06.
Psi v pohybu 15.06. - 16.06.2024
Všechny akce