Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Zvěrokruh 3/2022 14.03.2022
  Časopis Zvěrokruh 3/2022
     Informace z komory | Z činnosti komisí
 

Legislativní komise

Legislativní komise odevzdala v polovině ledna 2022 návrh novely Profesního řádu pro publikaci v časopisu Zvěrokruh (č. 2/2022) a stejný text byl také uveřejněn na webových stránkách Komory. V materiálu jsme se snažili zohlednit většinu požadavků z terénu a žádosti o jeho doplnění. Ne vše bylo bezezbytku akceptováno, a to buďto z důvodů nesouhlasného stanoviska představenstva nebo právního zastoupení. Doplňující návrhy na změny dodali MVDr. Jan Bernardy a MVDr. Karel Daniel. Tyto návrhy budou legislativní komisí dodatečně projednány.

Hlavním tématem, kterým se legislativní komise v popisovaném období intenzivně zabývala, byl návrh novely Volebního řádu. Tato norma si svou složitostí ničím nezadala s komplexností Profesního řádu. I zde se ještě výrazněji než kdykoli předtím vyjevila diskrepance mezi našimi představami o „ideálním řádu volebním“ a právními mantinely nekompromisně vytýčenými právními poradci. Legislativní komise prodiskutovala všechny připomínky k návrhu této novely, které postupně v průběhu projednání této složité materie vznesli zástupci legislativní komise, představenstva, dále pak Dr. Matušina, Dr. Gargel, Dr. Daniel a Dr. Grejcar. Všechny připomínky byly podrobeny právnímu názoru zástupců AK Hrdina-Láník a buďto byly přijaty, nebo odmítnuty, popřípadě přijaty v modifikaci. Zvláštní jednání se pak uskutečnilo pouze na téma časového harmonogramu jednotlivých kroků v celém volebním procesu, s cílem celý tento proces zkrátit a zefektivnit. Finální podobu návrhu novely Volebního řádu byste měli najít v březnovém čísle časopisu Zvěrokruh a od druhé poloviny února také na webových stránkách Komory.

Dále se legislativní komise začala věnovat analýze návrhu tzv. Skartačního a spisového řádu, což by měl být nový řád upravující v rámci Komory termíny skartací různých dokumentů, oběh spisů a pravidla práce s nimi, přičemž by měl obsahovat také problematiku předávání agendy mezi nově ustanovenými komorovými orgány a komisemi vzešlých z voleb a těmi původními.

Legislativní komise se zabývala drobnými návrhy změn v různých řádech (OJŘ, Finanční řád atd.), které vycházejí z práce jiných komisí, především komise ekonomické. Dále řešila problematiku legislativního ukotvení hostujících veterinárních lékařů, studovala a vyjadřovala se k návrhu novely vyhlášky o předepisování léčiv, předseda legislativní komise Dr. Grym poskytoval telefonické a e-mailové porady členům ve věci dlužních úpisů, pasů jako veřejných listin, vedl e-mailovou korespondenci se členy k připomínkám k Profesnímu řádu, poskytoval konzultace ohledně zahájení praxe, a dále ve věci odpadového hospodářství u terénní a výjezdní praxe.

Legislativní komise studovala vyhlášky z eKLEP: Návrh vyhlášky o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití, včetně návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Legislativní komise připomíná všem navrhovatelům změn a doplnění řádů, aby své případné návrhy předložili představenstvu v souladu s ustanovením odst. a) písm. 4 § 13 Organizačního a jednacího řádu, které říká, že „návrhy zásadního charakteru, které by podstatně změnily smysl předpisu KVL ČR, změny řádů, schválených usnesení a rozpočet musí být předloženy představenstvu nejpozději do termínu stanoveného představenstvem, zpravidla 45 dní před konáním sněmu.

Dále prosíme všechny účastníky sněmu, aby si s sebou nezapomněli vzít všechny sněmovní přílohy časopisu Zvěrokruh, které obsahují návrhy na změny a doplnění řádů (číslo 1/22, 2/22, 3/22 a 4/22).

Martin Grym

 

Mediální komise

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v lednu 2022 jsme se Vám podrobně všemi dostupnými informačními kanály, kterými KVL disponuje, snažili v co největší míře poskytnout veškeré informace, které přinesla změna nás (KVL) zastupující makléřské společnosti.

V únoru jsme pokračovali v tomtéž. Věříme, že k dnešnímu datu jsou snad již všechny neporozumění a nedostatky vyřešeny a „učesány“.

Věříme rovněž, že bez povšimnutí u Vás nezůstaly nižší částky Rámcového pojištění.

V rámci přípravy Sněmu a Vetmeetingu bylo zjištěno, že tvorba a použití loga, které bylo v minulých letech typické pro Vetmeeting, není ošetřeno Smlouvou s ohledem na autorská práva.

S ohledem na tato zjištěná fakta jsme se rozhodli pro příští období vytvořit vlastní KVL logo, kde budou všechna práva ošetřena se všemi náležitostmi. Pokračují dokončovací a testační práce na novém webu.

Ve spolupráci s vydavatelstvím Profi Press s. r. o., jsme se dohodli na přípravě e-verze Zvěrokruhu.

Jelikož jsme se setkali s kritikou na grafické provedení časopisu Zvěrokruh z pera bývalého prezidenta KVL, chtěla bych zde uvést následující:

Nový grafický návrh a design časopisu byl vybírán z 5 návrhů všemi členy MK na jaře 2021.

Pěti hlasy byla vybrána nynější podoba časopisu (Janíková a Talafous Zemanová byly pro návrh jiný, ale provedením velice blízký návrhu nyní používanému).

Členskou základnou byla nová tvář Zvěrokruhu přijata pozitivně a my Vám i s panem grafikem, Mgr. Vavrušou, za všechny Vaše ohlasy (i konstruktivní kritiku s návrhy) děkujeme. Budeme i nadále pracovat na svém zlepšování.

Časopis jsem nechala posoudit i absolventku oboru žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, která nám svými připomínkami pomáhá ve vylepšování a odstraňování našich nedostatků.

Děkujeme všem, kteří přispívají svými články a fotografiemi, děkuji také paní doktorce Kylalové za nabídku pomoci a spolupráce v případné překladatelské činnosti (máme uloženo v databázi spolupracovníků).

Iveta Janíková
 

Komise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK)

Je začátek února a KUOKu leží na stole další žádost uchazeče ze 3. země, i tentokrát z Ukrajiny (nedivím se, že…).

I tato žádost již byla ze strany doc. Škoriče prověřena a vyhodnocena a byly stanoveny předměty, ze kterých je potřeba složit před zkušební komisí zkoušku.

I díky tomu jsme byli nuceni rozšířit naše pole působnosti o další předmět, a to imununologii (jak vítané v této covidové epoše, že…).

KUOKu se podařilo z VETUNI po delším nejistém údobí vymámit okruhy ke stanovenému předmětu „preventivní lékařství“, čímž jsme konečně zjistili, o co se jedná, a uchazeči se mohou začít připravovat (a to stejné se týká i nás v KUOKu, potažmo ZK, že…)

Jan Pokorný

 

Vzdělávací komise

Vzdělávací komise zařizuje poslední organizační detaily Vet- -mee-tingu, který se bude konat 20. a 22. 5. 2022 v Brně. Jako již tradičně bude odborný program rozdělený na jednotlivé sekce (seznam přednášejících přinášíme níže). Pro kolegy s malými dětmi bude zajištěno hlídání, a to stejnou firmou jako v předešlých ročnících. V tomto roce bude Vetmeeting kombinován se sněmem. Raut pro účastníky bude v pátek i sobotu :)

V sekci malá zvířata budou na přednáškách participovat:

MVDr. Jan Beránek, DipECVS CertCAAPR MRCVS
MVDr. Aleš Tomek, DipECVN

V sekci exotická zvířata:

doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM
MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.
MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.
MVDr. Alexandra Filipová

v sekci koně to budou:

MVDr. Marta Schmidhalter Pekárková, DipECVDI
Prof. dr. Ingrid Vuervuert

v sekci drobní přežvýkavci:

MVDr. Zuzana Besson

Lucie Kalová

 

Zahraniční komise

Zahraniční komise se spolu s jinými věcmi potýká také s tím, že na jaře 2023 bude organizovat GA FVE. Akce se měla původně konat na podzim roku 2021. Aktuálně se jako jediná problémová složka jeví smlouva s pořadatelskou agenturou.

Smlouva byla podepsána dne 9. 6. 2020. V návaznosti na uzavření této smlouvy byla tehdy pořadatelské agentuře složena záloha ve výši 671 550 Kč. Následně přišla pandemie covid-19 a vše se odkládalo kvůli špatné epidemiologcké situaci.

Krátce po uvedení nových členů představenstva do funkcí jsme navázali jednání s pořadatelskou agenturou. Předně jsme žádali o zaslání veškerých informací: na čem již byly provedeny nějaké práce, o případné doložky ke smlouvě, které by nám mohly chybět a podobně. Rovněž jsme vstoupili v jednání o změně původně zamýšleného místa konání a požadovali přesun akce z Prahy do Brna, jakožto centra veterinární medicíny.

Při prvních jednáních s pořadatelskou agenturou se vše jevilo velice vstřícně. Zástupci agentury neměli vůči změně místa konání větších námitek, to se ale změnilo při dalším jednání.

Agentura začala hovořit o storno poplatcích a dalších finančních závazcích, byť ani s hotelem, ani s jinými subjekty nebyly dohodnuty fixní termíny, které by mohly daným subjektům „zkomplikovat život“.

Protože se agentura vůči požadavkům KVL začala stavět velmi odmítavě, začali jsme zvažovat odstoupení od smlouvy. Požádali jsme externí právní firmu o analýzu smlouvy. Vyjádření právníka nás poměrně zaskočilo. Právní zástupce konstatoval, že takto jednostranně postavenou smlouvu snad ještě neviděl a že to vypadá, jako by ze strany KVL nebyla smlouva vůbec připomínkována. Celá smlouva je ušita na míru protistraně (včetně toho, že celý potenciální výtěžek z akce zůstane pořadatelské agentuře) a je v podstatě nezrušitelná, pokud by nedošlo k nějakému zvláště hrubému porušení smluvních podmínek. Komorou pověřený právní zástupce se následně pokusil využít faktu, že ve smlouvě byla zakotvena určitá plnění, která měla být hotova do určitého data. Nebylo nám známo, že by bylo něco hotovo, předešlí představitelé KVL nám nic takového nepředali, a ani při adresném dotazování si těchto plnění nebyli vědomi.

Agentura reagovala s poměrně velkým zpožděním, a odpověděla, že tato plnění uskutečněna byla. Jednalo se konkrétně o logo akce a webové stránky, které byly údajně řešeny a poslány KVL. Webová stránka se však nyní nedá otevřít a nelze nikterak ověřit datum jejího vzniku. Stejně tak nelze ověřit, že logo bylo vytvořeno v termínu. Ze strany pořadatelské agentury na to neexistují relevantní důkazy.

Z celého tohoto jednání nabyla zahraniční komise a prezidentka velice negativní pocit a nechuť k další spolupráci s pořadatelskou agenturou. Nadále se prostřednictvím právního zástupce pokoušíme vyjednat vypovězení smlouvy za co nejlepších podmínek, nebo alespoň změnu smluvních podmínek tak, aby nedošlo k masivní ztrátě finančních prostředků členů KVL.

Eva Šuláková

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce