Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Zvěrokruh 4/2022 08.04.2022
  Časopis Zvěrokruh 4/2022
     Informace z komory | Z činnosti komisí
 

Mediální komise

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

určitě jste zaznamenali, že březnové číslo Zvěrokruhu přišlo do vašich schránek později, než je obvyklé. To bylo způsobeno výpadkem v dodávkách papíru a bohužel se vydání kvůli tomu nepodařilo včas uskutečnit. Nyní by už mělo být vše tak, jak má být. Děkujeme společnosti Profi Press za její profesionální přístup a nápravu v co nejkratším čase. Moc si toho vážíme.

Při přípravách nových čísel Zvěrokruhu se snažíme oslovovat všechny přispěvatele a zařazovat texty i nových autorů. Máme za to, že větší množství přispěvatelů dělá náš stavovský časopis barvitější a zajímavější pro čtenáře. Za veškerou spolupráci a nasazení všech přispěvatelů tímto velice děkujeme.

Je samozřejmostí, že při převzetí vašich článků, či použití autorských fotografií vždy potřebujeme vaše souhlasy s publikací. Až na výjimky s tím nemáme problém. Avšak při přípravě tohoto čísla časopisu došlo k situaci, kdy náš požadavek na souhlasy autorů byl eevizní komisí rozporován. Následně si eevizní komise nechala vypracovat posudek naší advokátní kanceláří s tím, že „výsledek sdělení si platíme sami, jako MK“. To je v rozporu se zavedenými pravidly, neboť zadavatel je zároveň i ten, z jehož kapitoly se služby platí. Proti tomu se mediální komise ostře ohrazuje.

Mediální komise je ta, která rozhoduje kolektivně o tom, které články v časopise budou, a rozsah článků se řídí vypracovanou směrnicí. Považuji nastalou situaci za bezprecedentní zasahování revizní komise do činnosti komise mediální.

Protože i KVL se snaží pomoci uprchlíkům v této nelehké době, připojili jsme se k projektu Divadla francouzské komedie Adverte. Aktivně jsme se zapojili do příprav a propagace charitativního koncertu pro Ukrajinu ve Strašnickém Divadle, který se koná 22. 4. 2022. Využití výtěžku chtějí autoři projektu konzultovat s KVL. Samozřejmě projekt také finančně podpoříme.

Mediální komise se snaží maximálně efektivně informovat celou členskou základnu o nařízeních SVS. Mohli jste zaregistrovat vyšší množství informativních e-mailů, které vám přišly do schránek. Protože je těchto informací mnoho a stále přibývají, všechny jsme umístili na webových stránkách v sekci pomáháme Ukrajině.

 

02_Melnichenko

 

Rádi bychom také poděkovali všem, kteří se snaží pomoci a přidali se ke kolegům, kteří jsou ochotni zabezpečovat vstupní péči zvířatům ukrajinských uprchlíků. Vlna solidarity je obrovská, o čemž vypovídá mapa takovýchto pracovišť na stránkách www.vetkom.cz.

Poděkování za pomoc při přípravách textu v ukrajinském jazyku jak pro lékaře, tak i pro přijíždějící chovatele z válkou zmítané Ukrajiny patří Alexandeře Melnichenko, studentce 5. ročníku veterinární fakulty PNU (Poliski Nacionálni Universitet, Žitomir).

 

Vzhledem k množícímu se trendu, ale také dotazům, dovoluji si do zprávy MK zařadit důležité sdělení, týkající se výkladu zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. (Připravila MVDr. Pryszczová Andrea): V poslední době se na sociálních sítích objevují fotografie našich pacientů, kteří mají kupírované uši. Chtěli bychom vám všem doporučit, abyste se prezentace takových fotografií na profilech svých pracovišť vyhnuli. Jedná se o profily veřejné, a proto by se fotografie zvířete s upraveným vzhledem mohla považovat za propagaci týrání, kterou zákon na ochranu zvířat proti týrání jasně zapovídá. Je smutné, že se mezi námi stále najdou tací, kteří tento zákrok na přání majitele provedou. Bohužel mezi chovatelskou veřejností je velká tolerance k této formě týrání zvířat. Nepodporujme tedy tento trend ani neúmyslně.

Iveta Janíková

 

Ekonomická komise

Válka na Ukrajině nás jistě všechny zasáhla… Jak citově, tak finančně… A víte, že Komora obstála díky bleskové reakci Ing. Edity Jelínkové výtečně?

Měli jsme ve Sberbank deponovaných cca 10 mil. Kč. Rozhodnutím minulých představenstev a sněmů. Současnou ekonomickou komisi nenapadlo, revidovat finance KVL a porovnávat je vzhledem k pojistnému krytí, doba je stabilní… Mysleli jsme si... Ostatně to nenapadlo ani nikoho z minulých představenstev, protože by v takovém případě nebyla tak velká částka na jednom účtu. Nicméně po této zkušenosti již na výši vkladů vzhledem k pojištění budeme myslet.

Ale k věci… Ve Sberbank tedy měla KVL cca 10 mil. Kč. 18. 3. bleskově zasáhla Ing. Jelínková a po poradě s Dr. Janíkovou a Dr. Šinovou ihned převedla 6 mil. Kč na jiné účty. Potom spadlo internetové bankovnictví a následně Sberbank zkrachovala. Ve Sberbank zůstaly cca 4 mil. Kč. 16. 3. za přítomnosti paní prezidentky MVDr. Petry Šinové bylo v Komerční bance požádáno o vyplacení částky ve výši 2 500 000 Kč z pojištění vkladů zkrachovalé Sberbank. Současně byl založen nový účet u KB, a. s., na který bude převod proveden.

Další částka, která ve Sberbank zůstala, jedná se cca o 1 400 000 Kč, bude řešena formou insolvenčního řízení, tedy KVL ČR přistoupí ke kroku vymáhání. Sberbank podle svých oficiálních prohlášení slibuje závazky vyplatit.

Ostatně vlastně nebyl důvod Sberbank nevěřit, vždyť v ní měli účty i někteří členové představenstva a revizní komise.

Dne 1. 3. 2022 zasedla rozpočtová komise. S rozpaky vám sděluji již předem, že navrhovaný rozpočet pro rok 2023 je deficitní. Navrhované rozpočty budou zveřejněny v květnovém Zvěrokruhu.

Anna Šimaliaková

 

Legislativní komise

Legislativní komise odevzdala do tisku finální podobu návrhu novely volebního řádu, který vyšel v březnovém čísle časopisu Zvěrokruh.

V dalším období se legislativní komise podrobně věnovala návrhu skartačního a spisového řádu a jeho analýze Mgr. Tomášem Vavrušou, který normu připomínkoval za sekretariát Komory. Tyto připomínky byly následně prodiskutovány s Mgr. Láníkem a do návrhu textu zapracovány Mgr. Hasákem ze smluvní advokátní kanceláře. Navrhovaný spisový a skartační řád je zcela novou normou, která si klade dva základní cíle: (1) Standardizovat pravidla pro oběh spisů v rámci Komory (především v rámci její správní funkce) a (2) upravit a precizovat pravidla pro předávání agend mezi jednotlivými orgány a komisemi bezprostředně po volbách. Komora dosud nedisponovala takto podrobnou a precizní normou, která by výše popisovanou problematiku standardizovala a přehledně upravovala.

Legislativní komise připravila k projednání XXX. sněmem v Brně také drobné úpravy ostatních řádů, především pak dílčí změny a úpravy OJŘ, ve kterém se navrhuje zrušení některých zastaralých a nefunkčních ustanovení a navrhuje se legalizace možnosti distančního jednání PV, RK, ČR a všech pracovních komisí Komory. Dále se navrhuje technická úprava vzdělávacího řádu. Zásadnější změna se týká návrhu na úpravu finančního řádu. Všechny tyto návrhy jsou ve sněmovní příloze dubnového čísla časopisu Zvěrokruh, kromě návrhů na změny vzdělávacího řádu, které budou publikovány až v květnovém čísle.

Legislativní komise připravila ve spolupráci s Mgr. Láníkem dle požadavku ekonomické komise znění dvou návrhů na usnesení: jeden návrh se týká navýšení sociálního fondu a druhý pak způsobu prodeje společnosti Veterinární ples, s. r. o., které bylo Mgr. Láníkem dopracováno tak, aby Komora obdržela za prodej společnosti nejvyšší možnou cenu.

Legislativní komise studovala vyhlášky z eKLEP, a to konkrétně návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb. a návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů.

Legislativní komise se dále zabývala návrhy Dr. Bernardyho a Dr. Daniela na dodatečné úpravy profesního řádu. Legislativní komise doporučuje upřesnit textaci navrhovaného ustanovení týkající se vystavování veterinárního osvědčení dle návrhu Dr. Daniela, která je také v souladu s mezinárodně uznávanými pravidly „The 12 principles of certification“.

Legislativní komise se seznámila s požadavky Dr. Borkovce ke směrnici pro vedení rejstříku disciplinárních opatření, které prezentoval v diskusi na www.vetkom.cz. Mgr. Láníkem byl v této věci vypracován právní rozbor, který byl zveřejněn na webových stránkách Komory.

Legislativní komise připomíná všem navrhovatelům změn a doplnění řádů, aby své případné návrhy předložili představenstvu v souladu s ustanovením odst. a) písm. 4 § 13 Organizačního a jednacího řádu, které říká, že „návrhy zásadního charakteru, které by podstatně změnily smysl předpisu KVL ČR, změny řádů, schválených usnesení a rozpočet musí být předloženy představenstvu nejpozději do termínu stanoveného představenstvem, zpravidla 45 dní před konáním sněmu.“ Dále prosíme všechny účastníky sněmu, aby si s sebou nezapomněli vzít všechny sněmovní přílohy časopisu Zvěrokruh, které obsahují návrhy na změny a doplnění řádů (číslo 1/22, 2/22, 3/22 a 4/22).

Martin Grym

 

Komise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK)

Je krutou skutečností, co neskutečného se v čase psaní této zprávy odehrává. O to napjatější byly mé myšlenky, když jsme se měli v sobotu 26. 2. 2022, dva dny po tom, co se Vladimir Vladimirovič definitivně zapsal nesmazatelně do dějin jako agresor, zločinec, vrah a totální lhář, jehož další přežívání je spojeno s trvalým utrpením, sejít jako zkušební komise v prostorách sídla KVL ČR, kde na nás čekali uchazeči o uznání odborné kvalifikace z Ukrajiny a Ruské federace.

Naštěstí se potvrdilo, že jedinými vymaštěnci jsou pouze Voloďa a jeho soudruzi z Kremlu. O to tristněji pak vyznívá fakt, že když se Vovka narodil, jistě z něj jeho rodiče měli velikou radost, dmuli se pýchou, jaké že je to potkalo štěstí a neopomněli se dozajista pochlubit jím každému kolemjdoucímu…

Zkoušky uchazečů proběhly ve všestranně přátelské atmosféře, za což jsem velice vděčný.

Výsledky si můžete dohledat v zápise ze zkoušek, ale to v danou chvíli není asi to nejpodstatnější. Ačkoli, kdo si ty výsledky skutečně vyhledá, možná se mnou nebude úplně souhlasit. Rozuzlení bych ale raději ponechal běhu času…

Následně po zkouškách zasedal KUOK, který byl seznámen s výsledky a doporučil představenstvu úspěšné uchazeče přijmout jako členy KVL ČR a udělit jim osvědčení. Také se ukázalo, že jeden člen KUOK postupem času seznal, že při ustanovování zkušební komise se unáhlil, když neprojevil zájem o členství v komisi, respektive aktivně se ho furiantsky vzdal. A teď mu to přišlo líto a nám se jej zželelo, tak jsme jej navrhli na jmenování prezidentkou jako alternativního člena zkušební komise. Pokud vše klapne, bude mít premiéru 19. 5. 2022, kdy je stanoveno datum pro další zkouškový termín. Bystřejším již asi došlo, že je to čtvrtek, tedy těsně před Vetmeetingem, který začíná v pátek a je letos kombinován i se sněmem. Takže vás všechny při této příležitosti, budou-li v té době stále ještě jaderné hlavice dlít na svých určených místech, vřele na obě akce pořádané KVL ČR, jíž je KUOK nedílnou součástí, zvu.

Co říci závěrem? KUOK se jako orgán, v jehož kompetenci je uznávání odborných kvalifikací, aktivně angažuje v nastávající problematice migrace uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny a je jeho cílem pomoci ukrajinským kolegyním a kolegům, kteří u nás budou hledat bezpečí, aktivně s administrací problematiky výkonu veterinární činnosti na našem území.

Sláva Ukrajině, hanba Putinu!

Jan Pokorný

 

Vzdělávací komise

Vzdělávací komise řeší spolu s legislativní komisí drobné úpravy vzdělávacího řádu, které by umožňovaly jednodušší práci se standardy a cíleným vzděláváním. Bude předloženo sněmu.

Vzdělávací komise organizuje workshop Trénink komunikačních dovedností v rámci veterinární praxe, který se bude konat 8. 4. 2022 v prostorách KVL. Informace a přihláška na vetkom.cz.

Dále jsou nachystány webináře na téma parazitologie koní a přežvýkavců s profesorem Modrým. Viz vetkom.cz.

Plánuje se webinář ve spolupráci s firmou Solumio na téma Syndrom vyhoření z vlastní zkušenosti, vedený psychologem.

Domlouváme přednášky vztahující se k ošetřování lam v terénu, protože se zvyšuje počet majitelů lam v ČR a s tím spojené požadavky na veterinární lékaře.

Dořešili jsme CPD body za rok 2020 a 2021, přičemž akce absolvované v roce 2022 již budou posuzované podle nového systému, viz vetkom.cz.

Ve spolupráci s VETUNI a revizní komisí se snažíme upravit popisy pracovního zařazení veterinární asistent a veterinární technik – viz https://www.nsp.cz/.

Snažíme se o úpravu smluv, které veterinářům zasílají střední veterinární školy, kde je požadováno proškolení BOZP (placená oficialita). Tuto formulaci by bylo vhodné změnit na ústní proškolení pracovištěm na specifické podmínky pracoviště. Rovněž řešíme formulaci o pojištění středoškolských studentů, během jejich praxe na pracovišti SVL.

Vzdělávací komise rovněž řeší možnosti vzdělávání veterinárních lékařů v oblasti cenotvorby, ke kterému se velmi nepříznivě staví ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Komunikujeme s ÚOHS a budeme se snažit najít cestu, která by umožnila ekonomické vzdělávání SVL bez jakéhokoliv konfliktu s ÚOHS.

Lucie Kalová

 

Zahraniční komise

V rámci zahraniční komise se nadále věnujeme přípravě GA (sněmu) FVE. Dále připravujeme další ročník Středoevropského kongresu veterinárních lékařů (CEVC). O výsledcích probíhajících jednání vás budeme dále informovat.

Eva Šuláková

 

Zpráva odvolacího senátu

Nikdo není neomylný…

Odvolacímu senátu se dostal případ „špatně vykastrované kočky.“ Veterinář kočku vykastroval, ta následně začala mrouskat a jiný veterinář ji rekastroval a našel a nechal histologicky potvrdit kousky ovariální tkáně.

Odvolací senát má za to, že při kastraci zvířete může dojít k neúmyslnému ponechání části ovariální tkáně v těle zvířete. Jedná se takto o chybu neúmyslně zaviněnou. Je to komplikace kastrace, ke které dochází (aneb, komu se to nikdy nestalo, nechť hodí kamenem). Odvolací senát doporučuje kolegům, aby tento zcela neúmyslný omyl (nikdo, kdo kastruje samici v dnešní době, nechce ponechat cíleně funkční ovariální tkáň v těle,) řešili primárně pomocí pojištění profesní odpovědnosti.

Odvolací senát si dovoluje upozornit kolegy, že záměrné ponechání ovariální tkáně v těle při „kastraci,“ tedy zákroku, kdy majitel očekává neplodnost zvířete, je hrubou odbornou chybou, pramenící z obsolentních pověr a přimíchávání humánních postupů do zvířecích cyklů.

Odvolací senát dále prosí kolegy, aby svůj čas strávený nad kastrací každého zvířete a užitý materiál řádně zaúčtovali. Před kastrací je nutno provést důkladné klinické vyšetření, vše zdokumentovat, zvíře uspat, připravit aseptické operační pole a sterilní sadu nástrojů. Zvíře zoperovat, vyčkat jeho řádného probuzení, opět celkově vyšetřit a propustit do domácí péče. Takovýto byť od pohledu jednoduchý zákrok je zákrokem v dutině břišní a nesmí se bagatelizovat. Je potřeba si uvědomit, že při dnešních cenách energií a lidské práce je otevření a zavření dutiny břišní záležitostí tisíců a nikoli stokorun. Ten, kdo za laparatomii nenaúčtuje odpovídající cenu, je podezřelý z toho, že svou práci neodvedl lege artis, tedy dle svého nejlepšího svědomí a vědomí.

Odvolací senát požádal o vyjádření AK Hrdina – Láník o právní stanovisko ve věci zveřejňování živých disciplinárních kauz, pokud s tím obviněná strana souhlasí.

Anna Šimaliaková

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce