Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti prezidentky

Zvěrokruh 1/2022 09.01.2022
  Časopis Zvěrokruh 1/2022
     Informace z komory | Z činnosti prezidentky
 

Koncem roku je pravidlem, že se setkávají kolegové na okresních sdruženích. Těchto zasedání se často účastní také zástupci představenstva. Je to velmi cenné, protože při diskuzích se dozvídáme, co kolegy v terénu trápí, a můžeme jim odpovídat na jejich dotazy. Protože jsme zaznamenali, že se informace mnohdy nezakládají na pravdě. Ta témata se hodně často opakují a já bych některé z nich ráda uvedla na pravou míru.

Makléřská společnost

Představenstvo na zářijovém jednání odsouhlasilo poptávkové řízení na makléře profesní pojistky. Ekonomická komise vyvěsila na úřední desku informace a oslovila také stávajícího makléře. Možná by k tomuto kroku nedošlo, kdyby se do problematiky nevložila revizní komise. Komorou vyžádaný přehled škodních událostí z pojišťovny se lišil od škodního průběhu dodaného stávajícím makléřem. Tento dokument jsem vyžádala přímo z pojišťovny Allianz, abychom měli informace o výši všech škod. V nedávné minulosti bylo představenstvu makléřem intenzivně doporučováno navýšit spodní limit pojistného plnění. Tyto informace jsem sdílela se členy představenstva a také se členy disciplinárních orgánů. V předstihu začala AK Láník vypovídat smlouvu se spol. ITEAD. Také proběhlo osobní jednání se zástupci této firmy, které nás ujistilo (na základě charakteru jednání a vystupování), že změna makléře je dobrým krokem. Z poptávkového řízení vzešly tři ekonomickou komisí doporučené firmy, z nichž představenstvo tajnou volbou zvolilo vítěze – firmu Broker Vision (samozřejmě nikdo z představenstva nemohl předvídat výsledek hlasování). Aktuálně se pracuje pod důkladnou supervizí AK na nových smlouvách, které budou k nahlédnutí na sekretariátu. Nový makléř přislíbil mimo jiné vydávání potvrzení o provedené platbě pojistného pro účetní a zároveň potvrzení o tom, že je veterinární lékař pojištěn (což bylo pro minulého makléře problém). Řešení probíhajících škodních událostí převzal ihned nový makléř. Do budoucna jsme s novou makléřskou firmou domluveni, že nám zajistí nabídky dalších pojišťoven, abychom měli přehled o možnostech, které pojišťovny nabízejí. Dle domluvy pak dojde k návrhu úprav pojistky v průběhu roku 2022.

Volební řád

K jeho úpravám se legislativní komise dostala až v listopadu a navrhla sporné body k projednání představenstvem. V zápisu z prosincového jednání je patrné, že je zde snaha o maximální transparentnost a převedení velké části úkonů na volební komisi. Také její volba by neměla být ovlivněna představenstvem. Samozřejmostí je zachování stávajícího systému primárních korespondenčních voleb. Legislativní komise se souběžně věnuje profesnímu řádu. Velkým oříškem je klasifikace pracovišť. Naše Komora nevede žádnou evidenci pracovišť, nevíme, kolik je terénních veterinářů, kolik je pracovišť, která ošetřují kupříkladu exotická zvířata. Zároveň by bylo možné vytvořit katalog pracovišť, která o to stojí, na nových webových stránkách.

Centrální evidence psů

Protože nedošlo ke schválení novely zákona o veterinární péči, nadále není povinnost registrace čipů. Chovatelé tento registr očekávali a budou se vás pravděpodobně dotazovat, zda, kde a jak zvíře registrovat. Protože osud novely je nejistý, nechte majitele, aby si registraci zařídili sami, případně můžete využít registr petpasů. Opakuji, je důležité zdůraznit, že registrace NENÍ POVINNÁ!! Potom je tu otázka finančních nákladů na případné upravení registru petpasů na registr čipů. Protože nemůžeme a samozřejmě ani nechceme nést náklady za tento úkon, dohodli jsme se s Ministerstvem zemědělství na kompletních úhradách těchto nákladů.

Vzdělávání praktických veterinárních lékařů na VETUNI

Za minulého představenstva se VFU zasadila o úpravu zákona zahrnující její postgraduální vzdělávací program. Svého času představenstvo uvolnilo několik set tisíc, aby skrze lobbistickou agenturu tento krok zastavilo. Nepodařilo se. Vzhledem ke změně vzájemných vztahů mezi KVL a VETUNI jsme dostali vyhlášku upravující tuto problematiku k připomínkám. Ve vyhlášce není uvedena povinnost uchazečů být členem KVL. Nad tímto bodem proběhla diskuze v rámci legislativní komise. Usoudili jsme, že pokud bychom tento bod změnili, znemožnili bychom studium lékařům působícím v zahraničí, ať českým, slovenským či jiným.

Placené praxe studentů šestých ročníků

Protože došlo k úpravě vztahů mezi Komorou a univerzitou, byla po diskuzích s panem rektorem nastavena finanční odměna pro veterinární lékaře. Pracoviště, která byla oslovena, si vybrala sama univerzita. Komoře byla nabídnuta možnost vyjádřit se k vybraným pracovištím. Protože Komora nemá informace o samotných pracovištích, této možnosti jsme se zřekli.

Jednání s Ministerstvem zemědělství

listopadu jsme se s předsedkyní vzdělávací komise setkali se zástupci Ministerstva zemědělství ve věci udělování autorizací MZe. Byly jsme informovány, že podmínky autorizací udává MŠMT a při splnění těchto podmínek pak MZe uděluje titul autorizovaný v oboru. Protože tento termín používá i náš vzdělávací řád, kde jsou podmínky pro udělení tohoto titulu výrazně přísnější, nezbývá než poupravit vzdělávací řád. Autorizace MZe a autorizace KVL by byla klienty zaměňována a kvalita odborníka by nebyla stejná. Nadále budeme komunikovat také s MŠMT.

Sekretariát znovu ve třech

Protože se od října snížil počet pracovníků sekretariátu, proběhlo výběrové řízení na tuto pozici. První kolo uspořádal vedoucí sekretariátu a vybral dle stanovených parametrů šest nejlepších. Z nich jsme pak vybrali novou pracovnici sekretariátu. Ta se bude v následujících měsících zaškolovat. Představena vám bude na stránkách Zvěrokruhu.

Systém elektronických žádanek

Průběžně pracujeme na úpravách systému elektronických žádanek, v němž je stále co vylepšovat. Nicméně největší chyby odhalí až ostrý provoz. Ráda bych opět upozornila, že od 1. 1. 2022 je povinnost zadávat žádanky na vyšetření zvířat pro úkony metodiky kontroly zvířat pouze elektronicky. Pro tyto účely byla vytvořena informativní videa s podrobným postupem. Zároveň se ozývají kolegové, kteří tuto povinnost odmítají, nebo dokonce navrhují generální stávku. Ráda bych upozornila na fakt, že náš stav není natolik soudržný či disciplinovaný, aby se nenašli jedinci, kteří se toho za úplatu zhostí. Protože je zadávání časově náročné a MZe mi ani neodpovědělo na požadavek na zvýšení sazeb za tyto úkony, je potřeba si vícepráce naúčtovat zadavateli, tj. chovateli. V průběhu roku 2022 se bude spouštět také systém zadávání spotřeby antibiotik.

Nové webové stránky

Průběžně se vytváří nové webové stránky. To obnáší množství průběžných jednání. Základní struktura je již hotová, nyní bude probíhat plnění obsahu, aby se v co nejkratší době mohlo přistoupit k testování uživateli. Jako poslední se bude upravovat část webových stránek týkající se vzdělávání. Oblast vzdělávání a přihlašování a automatického zapisování bodů celoživotního vzdělávání je velmi složitá. Nynější řešení je velmi náročné na práci administrátora a ekonomky. Realizační firma nyní hledá řešení, které by umožnilo automatizaci typu e-shop s možností okamžité platby a okamžitého vygenerování dokladu o zaplacení. Zároveň se hledá co nejlepší program zajišťující chod webinářů. Všichni doufáme, že se naše webová prezentace zpřehlední a bude uživatelsky příjemná. Finišuje také vstupní studie registru petpasů.

Evropská léková legislativa

V průběhu roku 2022 nás čeká náročná příprava na implementaci evropské legislativy týkající se léčiv. Chtěli bychom být od samého začátku při výrobě softwaru, abychom nedopadli jako s elektronickými žádankami. Zároveň se budeme snažit začlenit do této evidence i chovatele. Obáváme se, že bez jejich angažovanosti v této věci se nám nadále nebude dařit snižovat spotřebu antibiotik u hospodářských zvířat.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce