Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zápis č. 3 z jednání volební komise KVL ČR dne 24. 4. 2020 – 26. 4. 2020

Zvěrokruh 5/2020 21.05.2020

Zápis č. 3

z jednání volební komise KVL ČR dne

24.4.2020 – 26.4.2020 uskutečněného

"per rollam - z důvodu mimořádné nákazové situace - COVID 19"

Přítomni:

(MVDr.) Hrabal, Dobeš, Kovaříková, Nejedlíková, Raška

Program:

1. Navržení MVDr. Karla Chvátala na kooptaci do představenstva KVL ČR

2. Odsouhlasení smlouvy s advokátkou JUDr. Kateřinou Krejčiříkovou na právní služby při úschově volebních obálek a sčítání hlasů

3. Doporučení předsedům OS KVL a kandidátům aby kandidátní listiny přednostně vytvořili formou deseti podpisů od členů Komory.

Ad. 1.

Kolem kooptace MVDr. Chvátala vzniklo několik výkladů volebního řádu. Proto VoK oslovila Mgr. Zbyňka Láníka s prosbou o jeho stanovisko k tomuto problému.

Vyjádření Mgr. Zbyňka Láníka:

k nastalé nejasnosti ohledně toho, jak po odstoupení MVDr. Pokorného z funkce člena představenstva postupovat při kooptaci náhradníka, poskytuji následující právní stanovisko:

Volební řád Komory výslovně neřeší, co má do budoucna za následek, nepřijme-li se oslovený náhradník funkci člena orgánu za osobu, jejíž členství v orgánu zaniklo. Volební řád pouze stanoví, že pokud náhradník funkci nepřijme, je v daném konkrétním případě osloven další náhradník v pořadí.

Přes absenci výslovné právní úpravy se přikláním k názoru, že nepřijetí funkce nemá za následek "ztrátu pozice v pořadníku", ale že právní účinky takového jednání jsou pouze takové, že pro daný konkrétní případ už daná osoba nemůže být kooptována jako náhradník. Tento názor vychází z následujících úvah:

- Odstoupení z funkce člena orgánu Komory ve smyslu § 15 odst. 2 volebního řádu nelze klást na roveň neposkytnutí souhlasu náhradníka ve smyslu § 15 odst. 3 volebního řádu. Postavení člena orgánu a náhradníka je rozdílné, člen orgánu je ve volené funkci, na základě toho je nositelem určitých práv a povinnosti, náhradník však žádnou funkci nezastává. Velmi odlišné jsou proto i právní následky těchto úkonů. Vzdání se funkce člena orgánu má za následek zánik uvedených práv a povinností člena orgánu, nepřijetí funkce v postavení náhradníka má za následek toliko to, že daný orgán musí za účelem nalezení náhradníka hledat dále v pořadníku. Vzhledem k těmto odlišnostem lze použití analogie spíše vyloučit, neboť analogie obecně přichází v úvahu pouze v případě podobných případů.

- Jestliže volební řád v  § 15 odst. 2 výslovně stanoví, že podané odstoupení z funkce člena orgánu Komory již nelze vzít zpět, zatímco v § 15 odst. 3 to ve vztahu k náhradníkům, kteří neudělí souhlas se svou kooptací, to volební řád nestanoví, lze spíše dovodit, že takový následek volební řád u náhradníků vůbec nezamýšlel. Ne každá absence výslovné úpravy je mezerou v právní úpravě.

- § 15 odst. 3 volebního řádu jako takový je formulován tak, že se týká jednotlivých konkrétních případů (tedy konkrétních zániků funkce člena voleného orgánu). Z toho samo o sobě vyplývá, že pokud zanikne funkce dalšímu členu téhož orgánu, je třeba aplikovat § 15 odst. 3 volebního řádu "nově", tedy bez ohledu na to, že byl již v minulosti aplikován a s jakým výsledkem. Opačný výklad by mohl ad absurdum vést k tomu, že by Komoře mohli dojít náhradníci, neboť pokud by během volebního období třeba zanikla funkce několika členům orgánu a všichni náhradníci by postupně buď odmítli, nebo byli jmenováni, tak by nakonec už neexistoval žádný náhradník, který by mohl být jmenován.

- v potaz je třeba vzít i právní jistotu náhradníků, kteří v situaci, kdy právní úprava nestanoví, že pokud funkci náhradníka nepřijmou, pak se s nimi v daném volebním období již nepočítá, tento následek legitimně nemuseli předpokládat. Takový zásah do jejich právního postavení a právní jistoty by v případě, že by proti tomu náhradník brojil, patrně nebyl soudem aprobován.

- opačný závěr by tak byl akceptovatelný patrně jen v případě, že by oslovený náhradník výslovně uvedl, že vůbec nemá zájem být v souvislosti s kooptací v tomto volebním období oslovován. S ohledem na vše výše uvedené je však pro přeskočení náhradníka třeba, aby nepřipadal v úvahu žádný jiný projev jeho vůle, než že skutečně náhradníkem v daném volebním období vůbec být nechce.

Vzhledem k tomuto stanovisku VoK osloví prostřednictvím sekretariátu KVL MVDr. Karla Chvátala aby se vyjádřil ke své kooptaci do představenstva KVL ČR.

Ad. 2.

VoK odsouhlasila uzavření smlouvy s advokátkou JUDr. Kateřinou Krejčiříkovou na právní služby při úschově volebních obálek a sčítání hlasů. Paní advokátka připravuje návrh smlouvy, kterou pošle během příštího týdne k připomínkám nebo podpisu.

Ad. 3.

Pravidla pro shromažďování více osob se uvolňují ale není zaručené, že do termínu odeslání kandidátních listin bude povoleno shromáždění více než 10 osob.

Volební komise doporučuje sestavení kandidátních listin s podporou 10 navrhovatelů, členů KVL ČR (formálně jednodušší zpracování návrhů). Návrh by měl obsahovat u navrhovatelů příjmení, jméno, tituly, datum narození, adresa pracoviště nebo trvalého pobytu, členství v OS registrační číslo KVL ČR, podpis, případně razítko. Navržený vyjadřuje prokazatelný souhlas, např. slovy: „Souhlasím s návrhem“ + podpis, případně razítko.

Pokud by došlo k uvolnění pravidel pro shromažďování a mohly se uskutečnit jednání OS KVL, VoK upozorňuje na důsledné dodržení formálních náležitostí při zpracování kandidátních listin dle Volebního řádu.

Kandidátní návrhy z OS KVL ČR musí obsahovat:

a) název orgánu Komory, do něhož jsou kandidáti navrhováni.

b) jména, tituly, data narození, profese, sídla nebo trvalá bydliště kandidátů

c) údaje o počtu členů Komory zúčastněných na předvolebním shromáždění, včetně prezenční listiny s jejich jmény a podpisy v případě, je-li kandidát navržen a schválen okresním shromážděním.

d) informaci o způsobu svolání předvolebního okresního shromáždění a způsobu navržení kandidátů pro volbu do orgánů Komory.

e) potvrzení platnosti návrhů nejméně třemi zástupci okresního výboru Komory nebo skupiny navrhovatelů dle § 1, čl. 2, písm. b) Volebního řádu. Platnost návrhu okresního shromáždění potvrzuje svým podpisem předseda okresního výboru.

Zapsal:  MVDr. Václav Hrabal

Ověřili:

MVDr. Jarmil Dobeš

MVDr. Lucie Nejedlíková

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

MVDr. Pavel Raška

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce