Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zprávy ze zasedání okresních sdružení

Zvěrokruh 12/2021 19.12.2021
  Časopis Zvěrokruh 12/2021
     Informace z komory
 

02_anonym

Český Krumlov

Text: David Beránek


 

Po roční covidové odmlce se nám v polovině listopadu podařilo uspořádat setkání kolegů z českokrumlovského sdružení Komory veterinárních lékařů. Tradici před dvěma lety obnovil MVDr. David Beránek, který se po návratu do rodného města ujal předsednictví s vizí navázání osobních vztahů a užší spolupráce s místními kolegy. Někteří kolegové se bohužel z různých důvodů nemohli dostavit, přesto jsme si akci nakonec náramně užili v nádherném prostředí hotelu Svachovka.

V úvodní řeči nás MVDr. Beránek vřele přivítal a seznámil nás s aktuálním děním v Komoře. Samozřejmě nezapomněl vzpomenout, že případné podněty a náměty neprodleně předá dál, aby vedení Komory seznámil s tím, co se tady v našem koutku republiky děje.

Pozvání k naší veliké radosti přijaly zástupkyně z firmy MSD, které nám prostřednictvím poutavých prezentací představily své novinky v nabídce vakcín a léčiv pro malá i velká zvířata.

 

03_os

 

Posledním hostem odborné části večera byl MVDr. Tomáš Pešina z třeboňské kliniky Vetpoint s. r. o., který nás seznámil se specializacemi svých kolegů a s diagnostickým vybavením kliniky, díky nimž mají v Třeboni širší spektrum chirurgických a terapeutických možností než my v českokrumlovském okrese. Zároveň nám přiblížil, jaké pacienty jim můžeme na pracoviště referovat, aby se jim dostalo nejlepší možné péče.

Obohaceni o nové informace jsme se přesunuli do hotelové restaurace, kde pro nás personál připravil výbornou večeři doplněnou o ochutnávku Svatomartinského vína.

 

Povzneseni dobrým jídlem a pitím jsme pak pokračovali v neformálních rozhovorech, probrali, co nás v praxi trápí, vyměnili si množství zábavných historek a dotkli se i témat, jako jsou ceny běžných zákroků a pohotovosti.

Večer tedy probíhal v přátelské atmosféře a všechny nás obohatil odborně i lidsky. Děkujeme všem za účast a těšíme se na příště! 

02_anonym

Šumperk a Jeseník

Text: Miroslav Vitásek


 

V sobotu 20. 11. 2021 se po odmlce způsobené covidem opět setkali členové našich dvou okresních sdružení na pravidelné schůzce. V úvodu přivítal přítomné členy předseda MVDr. Alois Frank a jmenovitě potom hosty za KVL, KVS a přednášející.

Naše sdružení vždy dbalo i na odbornou náplň s různou tematikou a vystřídala se u nás řada předních odborníků, namátkou připomenu prof. Svoboda, prof. Svobodová, MVDr. Žert, prof. Knotek, MVDr. Mezerová, MVDr. Fichtel, MVDr. Špruček, MVDr. Štourač, včetně odborníků z našich řad, jako je MVDr. Minář, MVDr. Štromerová Hulínová a další.

Pro toto setkání jsme oslovili MVDr. Simonu Kovaříkovou, Ph.D., která nás přednáškou na stále aktuální téma Nebojme se ucpaných kocourů seznámila podrobně s danou problematikou. Přednášku uvedla konstatováním, že obstrukce uretry je častým problémem téměř výhradně kocourů ve středním věku 1 až 7 roků žijících v bytech. V patogenezi se zmínila, jaké jsou uretrální zátky a jejich lokální i celkové důsledky, které vedou po 3 až 6 dnech při neřešení k úhynu. Dále rozvedla klinické příznaky zejména anurie, hematurie, polakisurie, častý vomitus, apatie, někdy až ztráty vědomí.

Rozebrala kazuistiku případu kocoura Garfielda, na jehož příkladu ukázala od anamnézy a kliniky přes terapii až po propuštění příklad postupu.

Dále vysvětlila, proč plošně nepoužívat v těchto případech ATB clonu, pouze indikačně po prokázání UTI (močové infekce) a jak se infekci bránit preventivně, proč naopak doporučuje analgetika, proč je nutno počítat s postobstrukční diurezou a jak tomu přizpůsobit infuzní terapii a jaké jsou možné další komplikace.

Na závěr přednášky uvedla, že prognóza je obecně dobrá, ale je častá rekurence a že chirurgické perineální uretrostomie jako řešení není všespásný zákrok a je lépe se tomu vyhnout.

Další přednášející byla MVDr. Zdenka Bezděková s tématem zdravotní problematika malých přežvýkavců. Soustředila se především na kaseozní lymfadenitidu (pseudotuberkulózu), která se poměrně často objevuje v chovech koz a ovcí. Vysvětlila, že původce Corynebacterium pseudotuberkulosis způsobuje dvě formy onemocnění, a to vnitřní a vnější s tím, že nemoc je prakticky neléčitelná, je to zoonóza rozšířená v celém světě, ale není to nákaza povinná hlášením.

Podrobně rozebrala místa výskytu, klinické příznaky, diferenciální diagnostiku. Vlastní diagnostika se provádí zejména mikrobiologickým vyšetřením, popř. méně přesným sérologickým vyšetřením.

 

04_os

 

05_os

 

Terapii je vhodnější neprovádět, zvířata eliminovat ze stáda a nechat porazit. Na závěr přednášející zmínila jako nejlepší prevenci uzavřený obrat stáda, popř. dokoupená zvířata v karanténě vyšetřit. Jako perspektivní se jeví výroba autovakcíny v Biovetě Ivanovice.

Obě přednášky všichni posluchači ocenili nejen dlouhým potleskem, ale i bohatou diskusí a nezbývá než oběma přednášejícím poděkovat.

MVDr. Iveta Janíková, zástupkyně společnosti SG-VET, vyřídila pozdrav majitelů společnosti a předala dárek v podobě frgálů. Dalším bodem bohatého programu bylo vystoupení zástupců KVL MVDr. Janíkové a MVDr. Zemanové, které se soustředily na činnost jednotlivých komisí i činnost Komory jako celku, např. probraly za mediální komisi novou koncepci Zvěrokruhu, komise legislativní pracuje na přípravě doporučených postupů apod. Informovaly o termínu sněmu 21. května 2022.

Na závěr vystoupili zástupci Krajské veterinární správy MVDr. Homola a MVDr. Němec, kteří přítomné seznámili s nákazovou situací v rámci okresu, kraje, ale i celé republiky, zejména s přihlédnutím na rozšíření afrického moru prasat a ptačí chřipky.

Rozebrali problematiku antibiotické léčby a platnou legislativu, doporučenou ATB kaskádu a úskalí při použití léků s indikačním omezením zejména u zvířat určených k lidskému konzumu.

Dále se soustředili na problematiku elektronických objednávek k vyšetření v rámci Metodiky kontroly zdraví pro rok 2022, k čemuž se rozproudila bohatá vesměs negativní diskuse.

Po skončení oficiální části následovala část společenská, při které se u dobrého jídla a pití rozebírala všechna možná, někdy i nemožná témata. Na závěr bych poděkoval všem přítomným za účast s přáním pevného zdraví v dnešní napjaté době. 

04_Bernardy

Chrudim

Text: Jan Bernardy


 

Svůj vzácný čas si vyšetřila téměř polovina veterinárních lékařů, členů Okresního sdružení v Chrudimi. Sešli jsme se v páteční podvečer 19. listopadu v zasedacím sálku hotelu Fortna, vyslechli referát KVS o africkém moru prasat, blížícím se k hranicím s Polskem a Saskem, o aviární influenze, na našem území již řádící, a o nadcházejících automatizovaných hlášenkách kontroly zdraví.

Spolu s předsedkyní mediální komise KVL jsme referovali o stavu Komory, chystaných změnách zejména v profesním řádu, o dalších vnitřních záležitostech; diskusi vyvolalo neúprosně se blížící hlášení spotřeby antibiotik u hospodářských zvířat, centrální evidence psů a vnitřní procesy Komory.

 

Uvítali jsme milou návštěvu dr. Laciny. Setkali se tak tři generace – ta, která vytvářela obor v počátcích státní služby, soukromé praxe a nyní nastupující. Dr. Lacina poskytl fotografie z uplynulých téměř 20 ročníků pravidelných schůzek, napřed zaměstnanců bývalého OVZ Chrudim a posléze OS KVL.

Večer ukončila volná zábava dle gusta několika hloučků – spolek dědků zavzpomínal na zesnulé kolegy, velikány okresního formátu (nechyběl dr. Klika) a společné historky, mladší kolegyně a kolegové pak spolkové a odborné záležitosti prokládali lehčími tématy.

 

06_os

 

Alespoň já jsem měl pocit, že se nám společný večer vydařil a nebyl kdo by společně stráveného času litoval. Největší oblibě se ovšem těšila burgundská husí jatýrka, panenka s liškami a čokoládový fondán.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
13.06. - 14.06.
Cow Master 13.06. 8:00 - 14.06.2024 17:00
Všechny akce