Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Digitalizace, digitalizace, digitalizace

Zvěrokruh 10/2020 24.10.2020

Karel Daniel

Registr psů + digitalizace MKZ – info o jednání –

 

Na základě dohody mezi prezidentkou Komory Radkou Vaňousovou a ústředním ředitelem SVS Zbyňkem Semerádem proběhlo 16. září na Státní veterinární správě jednání k vyjasnění pohledů na plánovaný centrální registr psů a ke stanovení dalšího postupu ve věci digitalizace žádanek a vykazování úkonů Metodiky kontroly zdraví. Za KVL se zúčastnila R. Vaňousová, P. Šinová a K. Daniel.

 

Ve věci plánovaného registru psů a jeho vymezení v nadcházející novele veterinárního zákona se diskuze soustředila na připomínky, které Státní veterinární správa v této věci doposud shromáždila v rámci vnějšího připomínkového řízení.

 

04_digi

 

Za velmi relevantní je třeba považovat stanovisko Ministerstva vnitra, které do plánů na nekomplikované vedení registru Komorou veterinárních lékařů (v obdobném systému, jako je současný registr petpasů) namítá jako zásadní připomínku mimo jiné:

„Centrální evidence psů jeví materiální znaky informačního systému veřejné správy ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, resp. znaky agendového informačního systému ve smyslu § 2 písm. f) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,

 

ve znění pozdějších předpisů, kdy Komora veterinárních lékařů České republiky je právnickou osobou, které byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, a je tedy orgánem veřejné moci [srov. § 1 zákona č. 81/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ustanovení zákona o veterinární péči, § 2 písm. c) zákona o základních registrech].

Z uvedeného plyne, že nadepsaná evidence a činnosti s ní související, zejména je-li evidence zaváděna zcela nově, by měla dodržovat principy a využívat nástroje elektronizované veřejné správy. V této souvislosti navrhujeme doplnit důvodovou zprávu o níže uvedené a případně upravit návrh zákona.

 
PETPAS MŮŽE VYDÁVAT POUZE FYZICKÁ OSOBA, SCHVÁLENÝ VETERINÁRNÍ LÉKAŘ.
 

1) Jak budou pro účely vedení centrální evidence psů využívány údaje ze základních registrů a souvisejících agendových informačních systémů (informační systém evidence obyvatel, informační systém cizinců)?

2) Jakými elektronickými nástroji budou povinné osoby moci sdělovat údaje do této evidence? Jakými elektronickými způsoby budou osoby moci si obstarat výpis z této evidence?

3) Jakým způsobem bude evidence zapojena do Portálu občana? Bude možné použití elektronické identifi kace?

4) Jakým způsobem bude využíváno kontaktních míst veřejné správy (Czech- POINT)?

5) Jakým způsobem budou realizována oprávnění podle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby?“

Se zástupci SVS jsme se shodli, že vyjasnění propojení plánovaného centrálního registru psů se zmiňovanými portály informačního systému veřejné správy, jde široce nad dosud diskutované parametry systému, který byla Komora zatím schopna nabídnout. A to jak fi nančně, tak řadou praktických dopadů. Vyjasnění potřeby takto robustního agendového informačního systému je v současné době spíše na jednání mezi rezortem zemědělství (předkladatel novely) a rezortem vnitra (autorem této zásadní připomínky).

V této souvislosti stojí za zmínku také zaslaná připomínka VFU – požadující, aby VFU jako právnická osoba byla oprávněna vydávat petpasy. Právní oddělení SVS nemá v této záležitosti jednoznačný názor. Stanovisko Komory vychází z nařízení EP a Rady č. 576/2013, že petpas může vydávat pouze fyzická osoba, schválený veterinární lékař. A jen ten pak může zapisovat do komorové databáze. A VFU, jakožto právnická osoba, tak činit nemůže. Samozřejmě nic nestojí v cestě, aby učitelé klinických předmětů na VFU byli – a měli by určitě být i z řady daleko důležitějších důvodů – členy Komory veterinárních lékařů a schválenými VL pro vydávání petpasů.

Stanovisko zástupců Komory k digitalizaci vykazování a žádanek úkonů Metodiky kontroly zdraví, které vzniklo na základě řady diskuzí a přímých či e-komunikací s kolegy provádějícími úkony podle MKZ lze lapidárně shrnout jako:

ZJEDNODUŠIT + ODLOŽIT + ZAPLATIT

Připomínky k systému, které se za první pololetí 2020 v provozu ostrého i testovacího systému podařilo shromáždit, vedly k dohodě, že do konce roku 2020 se IT oddělení SVS pokusí ve spolupráci s kolegy z terénu systém dále maximálně zjednodušit a uživatelsky zpříjemnit. Počátkem roku 2021 bude opět spuštěna ostrá i testovací „nová“ verze a požadavek na povinnou digitalizaci bude posunut z 1. ledna 2021 na 1. leden 2022.

SVS nevidí cestu ke zvýšení současného příspěvku na MKZ, který je vyplácen schváleným soukromým veterinárním lékařům, protože ve smyslu komunitárního i současného českého práva, je osobou povinnou (včetně hrazení nákladů) chovatel a příspěvek byl (a doposud je) soukromým veterinárním lékařům vyplácen pouze z důvodů menší administrativní náročnosti než případné úhrady chovatelům a z důvodu či obavy, že kolegové vykonávající veterinární činnost u chovatele tzv. na paušál by v případě platby příspěvku chovatelům nemuseli dostat úhradu od chovatele vůbec. Příspěvek (o jehož výši rozhoduje MZe, nikoliv SVS) bude údajně spíše zrušen než navýšen. Nicméně vzhledem k nadcházejícímu nutnému hardwarovému vybavení veterinárních lékařů, doporučuje SVS obrátit se na MZe se žádostí o zařazení „počítačového vybavení“ pro schválené soukromé veterinární lékaře do odpovídajícího dotačního programu; s tím, že tuto cestu maximálně podpoří.

Karel Daniel

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce