Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Evropští veterináři nechtějí stát stranou

Zvěrokruh 12/2020 18.12.2020

Jan Bernardy

Strategie Evropské veterinární federace 2021-2025

Na virtuálním zasedání veterinářů Evropy počátkem listopadu přednesl Rens van Dobbenburgh, prezident FVE, strategii pro následující období. Byla vytvořena za velmi zvláštních a v historii bezprecedentních okolností. Věci, které byly považovány za samozřejmé, jsou pryč. Ve velmi krátké době se náš svět změnil.

Pokud se z téhle pandemie vyjasní jedna věc, bude to důležitost jednoho zdraví: vzájemně propojené zdraví lidí, zvířat a ekosystémů. Pro účinné řešení výzev, jako je současná pandemie, je zásadní strukturální princip "One Health" - jedno zdraví, meziodvětvový a mezioborový přístup. Více než kdy jindy se musí evropské veterinární povolání starat o více než jen bezprostřední zdraví zvířat. Musí zohlednit širší vzájemně propojené zdraví lidí, zvířat a ekosystémů, které za těmito zdravotními problémy stojí.

 
ČINNOSTI FVE SE PRIMÁRNĚ ZAMĚŘUJÍ NA KOLEKTIVNÍ POTŘEBY VETERINÁRNÍ PROFESE,
 

To je také součástí strategie FVE pro příštích 5 let, která si klade za cíl prosazování profesionálních hodnot a dosahování profesních cílů.

Evropští veterináři se účastnili přípravy veterinárních právních předpisů EU, zejména revize zákona o zdraví zvířat, nařízení o úředních kontrolách a nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. Přispěli a podpořili akreditaci evropských veterinárních škol. Jako pozorovatelé přistoupili veterinární sdružení Ruska a Arménie. Albánská veterinární komora, která byla pozorovatelem, se již stala řádným členem.

 

V hospodářsky vyspělých zemích rychle rostou veterinární společnosti a mění se obchodní modely. Počet mladých veterinářů v praxi velkých zvířat a hygieně potravin klesá, což ztěžuje udržení veterinárního pokrytí, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech a masozpracujícím průmyslu. Vznik a šíření antimikrobiální rezistence, kvalitní pregraduální a postgraduální vzdělávání jsou dalšími problémy, které zvyšují problémy duševního zdraví a pohody každého z  vás, protože je těžké spojit pracovní a soukromý život. Mnozí hodnotní a respektovaní kolegové opouštějí toto povolání již v rané fázi.

Činnosti FVE se primárně zaměřují na kolektivní potřeby veterinární profese, potřeby, které nelze splnit na individuální, místní nebo národní úrovni a které těží z evropského přístupu. Je třeba si uvědomit, že většina veterinárních právních předpisů jsou právními předpisy EU. Proto jednáme s orgány EU, Komisí, Parlamentem a Radou na téměř každodenní bázi, spolu s osvětovými a advokačními kampaněmi mj. o dostupnosti veterinárních léčivých přípravků a uznávání kvalifikací.

 

02_Dobbenburgh

Rens van Dobbenburgh, prezident FVE

 

Veterinární medicína v Evropě je svobodným povoláním a je založena na odborné kvalifikaci. Veterináři jsou vzdělaní v poskytování vědecky podložených názorů a vysoce kvalitních služeb. Berou v úvahu zájmy zvířete, jeho klienty (většinou majitele zvířete) a společnost jako celek: existují však různé zájmy, které mohou být v rozporu. FVE pečlivě sleduje pokračující vývoj společenských zájmů a očekávání, a když se setkáme s technickými nebo etickými dilematy v zájmu zvířat, majitelů zvířat, životního prostředí a společnosti obecně, jsou brány v úvahu a pečlivě vyváženy. FVE si klade za cíl zajistit, aby každý veterinární lékař mohl vykonávat svou profesionální odpovědnost v nezávislém postavení, bez zbytečného tlaku.

• Hlavní prioritou FVE je podpora jednoho zdraví. Vzhledem k tomu, že veterináři mají mnoho co říci k mnoha tématům společného zdraví, přeje si federace převzít vedení a posílit spolupráci v těchto záležitostech s dalšími příslušnými profesemi a disciplínami.

• FVE si dále klade za cíl vypracovat strategii dobrých životních podmínek zvířat. To zahrnuje vylepšené systémy chovu zvířat a šlechtitelské programy zaměřené na odolnější zvířata. FVE bude upřednostňovat vývoj systémů chovu, které splňují potřeby zvířat (včetně kratší přepravy zvířat). To zahrnuje společenská zvířata a exotická zvířata, podporu odpovědného chovu, obchodu a vlastnictví, včetně problémů týkajících se identifikace a registrace, pasů pro zvířata a boje proti nelegálnímu obchodu.

• FVE posílí své úsilí v oblasti prevence nemocí (například zlepšením podmínek chovu, pravidelnými návštěvami zvířat) a bude pokračovat v podpoře odpovědného užívání léků (včetně antimikrobiálních látek);

• FVE bude podporovat snížený dopad na životní prostředí, udržitelnější řešení pro zemědělství a lepší informovanost spotřebitelů.

Jelikož se jedná o relativně malou profesi, je pro FVE a její členské organizace zásadní, aby při svých činnostech vytvářely co nejvíce synergie. Čím lépe se FVE a členové budou navzájem podporovat, tím více budeme moci být vlivní a odlišní.

• FVE bude podporovat veterináře pracující v různých oblastech (klinická praxe, výzkum, tvorba politiky, hygiena potravin, vzdělávání, průmysl atd.), aby budovali multilaterální sítě a spolupracovali;

• FVE bude i nadále podporovat členské organizace při prosazování veterinárních zájmů na evropské a národní úrovni;

• FVE bude spolupracovat s veterinárními statutárními orgány na prosazování významu etiky ve veterinárním lékařství a na aktualizaci Evropského veterinárního etického kodexu;

• FVE bude i nadále spolupracovat s Mezinárodní asociací studentů veterinárního lékařství (IVSA), protože jsou naší budoucností. Rovněž bude podporována komunikace a spolupráce s dalšími členy veterinárního týmu, jako jsou zdravotní sestry a technici.

Celoživotní učení je nutností pro každého veterináře. Je zásadní, aby byli uznáváni jako jednotlivci a jako profesní skupina a oceňováni za standardní přispění ke zdraví zvířat, dobrým životním podmínkám zvířat, veřejnému zdraví a ochraně životního prostředí.

Nové technologie, které mohou podporovat a doplňovat odborné schopnosti veterináře, jako je digitalizace, precizní chov hospodářských zvířat, sběr indikátorů založených na zvířatech, umělá inteligence, telemedicína atd., se rychle rozvíjejí nejen v klinické praxi, ale také v dalších oblastech, jako je veterinární vzdělávání, veterinární lékařství, kontrola a bezpečnost potravin. FVE proto bude pečlivě a kriticky sledovat vývoj technologií a hodnotit možný dopad těchto technologií a uvažovat o politických opatřeních, která je třeba přijmout, aby byla ve veterinární praxi zajištěna integrita ve vztahu veterinář-klient-pacient.

Pro splnění role profese a uspokojení potřeb zvířat, jejich majitelů a celé společnosti je zásadní, aby si kariéru ve všech různých oborech veterinárního lékařství vybral dostatečný počet vědců a aby pro ně byla nabídka atraktivních a obohacujících (finančně, sociálně, mentálně…) zaměstnání, která dodají dostatek energie a uspokojení, aby zůstali v této profesi.

Vzhledem k rostoucí rozmanitosti veterinárních úkolů je nezbytné přilákat k povolání širokou škálu mladých lidí, kteří zajistí vyváženou a flexibilní pracovní sílu.

Rozmanitost v profesi přispěje k flexibilitě profese a její schopnosti přizpůsobit se novým situacím. Posílí veterinární odolnost.

 
FVE BUDE PODPOROVAT SNÍŽENÝ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 

• FVE bude podporovat rozmanitost a inkluzivnost ve veterinární profesi se stejnými příležitostmi pro všechny bez ohledu na socioekonomické nebo kulturní zázemí.

• FVE bude silně prosazovat stejné platy pro stejné pozice veterinářů mužského a ženského pohlaví;

• FVE povzbudí všechny veterináře (zejména ženy a mladé absolventy), aby se ujali role v pracovních skupinách, radě a na dalších vedoucích pozicích na místní a národní úrovni;

• FVE bude i nadále pracovat na dostupnosti kvalitního pre- a postgraduálního veterinárního školení. Prohloubí se spolupráce s Evropskou asociací pro veterinární vzdělávání (EAEVE), Evropskou radou pro veterinární specializaci (EBVS) a veterinárním kontinuálním vzděláváním v Evropě (VetCEE);

• FVE bude podporovat celoživotní vzdělávání, diferenciaci a specializaci v různých oblastech (např. hygiena potravin, dobré životní podmínky zvířat, pozice ve výzkumu, tvorba politiky) a v profesionálních záležitostech (osobní management, vedení);

• FVE prozkoumá možnosti vytvoření pracovní skupiny pro duševní pohodu veterinářů v různých rolích ve veterinárním sektoru. Mezi témata, která je třeba řešit, patří zvyšování odolnosti jednotlivých veterinářů a profese, včasné rozpoznání duševních obtíží a hledání včasných řešení.

Na celosvětové úrovni vidíme stále rostoucí populaci, rostoucí urbanizaci, rostoucí poptávku po potravinách, globalizaci trhů a obchodu, změnu klimatu. To se projevuje na souvislosti mezi pandemiemi, jako je ta současná, a způsobem, jakým lidé a zvířata žijí společně. Maso z divoce žijících zvířat, trhy s rybami a rychle se kazícími živočišnými produkty, dálková přeprava živočišných surovin a živých zvířat z a do oblastí hustě osídlené lidmi a hospodářskými zvířaty, zásahy lidské populace do ekosystémů divoké zvěře, masivní mezinárodní pohyb lidí atd. jsou faktory, které zvyšují riziko vzniku a šíření nových nemoci, jak jsme již viděli u nových kmenů viru chřipky, eboly, SARS-CoV a MERS-CoV.

Veterináři mají velmi dobrou pozici, aby přispěli nejen přímo ke zdraví a dobrým životním podmínkám zvířat a veřejnému zdraví, ale také k aspektům, jako jsou biologická rozmanitost, udržitelnost životního prostředí a výživa rostoucí populace.

Tyto aspekty naší profese si však musí vtít za své i národní komory a asociace a každý z nás, aby se smělé cíle Evropské federace veterinářů mohly naplnit nejen u nás, ale i v celé Evropě.


Podle materiálů
Valné hromady FVE zpracoval
Jan Bernardy

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce