Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace o jednání důležitým agendám v minulých týdnech

Zvěrokruh 11/2020 21.11.2020

Radka Vaňousová, Karel Daniel

Zákon o léčivech – Veterinární zákon – Centrální evidence psů (CEP)

V uplynulém měsíci proběhlo mnoho jednání mezi Komorovu veterinárních lékařů, SVS, ÚSKVBL a MZe v rámci připomínkování klíčových zákonů pro výkon veterinární profese - veterinárního zákona a zákona o léčivech.

K zákonu o léčivech - do doby uzávěrky tohoto čísla Zvěrokruhu se zatím nezdařilo projednat původně navrhované úpravy definic, definice soukromého veterinárního lékaře, ošetřujícího veterinárního lékaře a další zůstanou zatím zřejmě v původní podobě a podle sdělení SVS budou následovat další jednání v této věci za účasti KVL, ÚSKVBL, VFU a SVS.

Připomínka Komory k výdeji a předepisování antimikrobiálních látek byla přijata s drobnou slovní obměnou:

 
Komora veteri-
nárních lékařů
Z

Navrhujeme úpravu ustanovení § 9a, odst. 3, písm. a):

V případě antimikrobního léčivého přípravku další podmínky jeho použití podle § 9 odst. 4 vždy zahrnují anamnesticky, epidemiologicky, klinicky, rychlými diagnostickými metodami či laboratorně stanovenou přítomnost infekčního původce onemocnění a jeho citlivost k použitému antimikrobnímu léčivému přípravku.

na následující znění:

V případě antimikrobního léčivého přípravku další podmínky jeho použití podle § 9 odst. 4 vždy zahrnují anamnesticky, epidemiologicky, klinicky, a v případě potřeby také rychlými diagnostickými metodami či laboratorně stanovenou přítomnost infekčního původce onemocnění a jeho citlivost k použitému antimikrobnímu léčivému přípravku.

Odůvodnění:

Z ustanovení předkládaného návrhu novely vyplývá, že by libovolná antimikrobiální látka nemohla být použita bez předchozí kultivace a stanovení antibiogramu, což by ale přineslo mnohé potíže a de facto by to nutilo veterinární lékaře opakovaně porušovat zákon.

Domníváme se, že není žádoucí, praktické ani technicky možné, aby bylo běžné nasazení antimikrobiální látky bez indikačního omezení podmíněno kultivací.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno jinak

Záměrem ustanovení je, aby pro rozhodnutí o použití antimikrobního léčivého přípravku měl veterinární lékař vždy (tj. pro každý jednotlivý případ, kdy rozhoduje) důkaz o přítomnosti původce a o jeho citlivosti.

Takový důkaz může získat všemi odborně zdůvodnitelnými způsoby nebo jejich kombinacemi.

Navrhujeme následující úpravu § 9a odst. 3 písm. a):

"V případě antimikrobního léčivého přípravku další podmínky jeho použití podle § 9 odst. 4 vždy zahrnují

a) odůvodnění jeho použití s ohledem na přítomnosti infekčního původce onemocnění a jeho citlivost k použitému antimikrobnímu léčivému přípravku, a to na základě anamnézy, epidemiologických údajů, výsledku klinického vyšetření, použití rychlých diagnostických metod, nebo výsledku vyšetření v laboratoři."

 

 

Veterinární zákon

Vývoj situace ve věci plánovaných elektronických žádanek k Metodice kontroly zdraví byl popsán v minulém čísle Zvěrokruhu. Stanovisko Komory spočívá stále na požadavcích - "odložit, zjednodušit, zaplatit". Do konce tohoto roku vznikne další pilotní program, který má být připraven k vyzkoušení v průběhu roku 2021. Ve věci navýšení příspěvku za MKZ: v současné fázi není možné použít dotační programy, pokračovat v jednání je třeba v únoru či březnu 2021, kdy začne plánování rozpočtových příspěvků MZe na rok 2022.

Centrální evidence psů (CEP)

V současném znění novely veterinárního zákona jsou zatím respektovány zásady:

- Čipovat může vyhradně soukromý veterinární lékař

- Údaje do CEP by měl zavádět soukromý veterinární lékař na základě žádosti chovatele.

Vedení CEP bylo nabídnuto Komoře ve zjednodušené formě provozního registru. Na základě připomínek Ministerstva vnitra však nastal posun od původně jednoduchého provozního registru navázaného na současný systém petpasů, k daleko složitějšímu systému navázanému na veřejné registry (podle posledních připomínek včetně Czech pointů, Portálu občana, registru občanů, registru společností a registru cizinců).

Stanovisko KVL na jednání:

Na základě dostupných informací, jsme věc konzultovali s dalšími IT odborníky a neoficiálně i s NUKIB. Z těchto konzulatací vzešlo více otázek než odpovědí: problematika se nyní jeví daleko složitější, navíc stále reálně nejsou vypořádány připomínky MV, které významným způsobem mění rozsah celého projektu.

Za stávající situace nejsme schopni jednoznačně říci, že Komora tento systém bude schopna provozovat, ani nemůžeme dát MZe požadovanou předběžnou kalkulaci.

V danou chvíli nejsou jasné ani přesné nároky na dodavatele. Navíc se dá očekávat, že pokud KVL vedení CEP přijme, bude nutné provést nové výběrové řízení na IT dodavatele. Potenciální nabídky by podle všeho měly být doplněny navíc také kladným stanoviskem Správy veřejných registrů a NUKIBu k danému řešení.

Před jakýmkoliv konkrétním závazkem Komory v této věci je třeba vyjasnit:

1. otevřenou otázku technických a bezpečnostních požadavků na kolegy - potenciální přispěvatele do systému (certifikace, počítače, zabezpečení atd.),

2. otázku verifikace osob a vlastnictví zvířete,

3. otázku závazku pokrytí nákladů Komoře při prosazení požadavků MV, (příp. Svazu měst a obcí, Policie, při pozměňovacích návrzích v PSP - což jsou nedeklarované, ale hlavní motivy pro vznik CEP)

4. požadavky na dodavatele IT řešení.

Per rollam hlasování současného představenstva ve věci CEP:

Představenstvo KVL ČR schvaluje, aby Komora veterinárních lékařů provozovala centrální registr čipů (CEP) formou agendového informačního systému dle připomínek MV v připomínkovém řízení novely zákona o veterinární péči.

(PRO): 6

(PROTI): 3

Zdržel(a) se: 7

Návrh nebyl schválen.

Orientační per rollam hlasování kolegů, kteří by ve smyslu korespondenčního hlasování měli po tajném hlasování na sněmu doplnit řady představenstva většinově schvaluje provoz centrálního registru čipů (CEP).

Podle diskuze se členy Komory se zdá, že ani názor členské základny na tuto záležitost není jednoznačný.

Radka Vaňousová,

Karel Daniel

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce