Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jubilejní 10. středoevropský veterinární kongres (CEVC) proběhl na BVV

Zvěrokruh 10/2021 10.10.2021
  Časopis Zvěrokruh 10/2021
     Informace z komory
 

01_Sulakova

Očima organizátora a účastníků

Text: Eva Šuláková


 

Dne 7. září 2021 proběhl 10. středoevropský veterinární kongres (CEVC) se zaměřením na hospodářská zvířata. Veterinárním lékařům, kteří se zabývají velkou praxí, bude tato akce jistě známá nebo minimálně povědomá. Já ale čestně přiznávám, že jako člověk zabývající se společenskými zvířaty jsem 2. června letošního roku docela koukala, co že to je za akci, která se koná už podesáté. Pojďme se nyní podívat na to, co všechno této akci předcházelo, jak to probíhalo a v závěru článku i na představy o budoucnosti této akce.

Na začátku června letošního roku nás kontaktoval MVDr. Mirko Treu se žádostí o podporu a pomoc při organizaci CEVC. Minulé ročníky až do letošního roku organizoval spíše sám, nebo za podpory jiných soukromých subjektů. Mně osobně přijde jako strašná škoda, až skoro hanba, že se stavovská organizace na něčem takovém nepodílela. Proto jsme 2. 6. po jednání s panem MVDr. Mirkem Treuem a prezidentkou MVDr. Petrou Šinovou převzaly za Komoru pomyslný štafetový kolík organizace CEVC. Po následných jednáních se slovenskými kolegy poté nad akcí převzaly záštitu obě Komory, jak česká, tak slovenská.

Upřímně, byl to docela boj, protože v červnu nebylo jasné zhola nic, nebyli přednášející, nebyla témata, reklama, catering... Byl znám jen šibeniční termín akce, tj. 7. 9. 2021 a místo konání.

10_cevc

Foto: MVDr. Martin Zelinka

Minulé ročníky této akce byly svým zaměřením určeny pro veterinární lékaře státní správy a pro praktické veterinární lékaře v chovech se jednalo spíše o okrajová témata. Tentokrát jsme se rozhodli přiblížit tematické zaměření více k praktickým veterinářům. Celý odpolední program jsme rozdělili na dvě sekce, na sekci buiatrickou a sekci zaměřenou na problematiku prasat. Velice si vážím toho, že nám v tak krátkém čase, nota bene v čase dovolených, poskytli součinnost ředitelé a zástupci tak vytížených instituci jako je ŠVPS, SVS, ÚSKVBL, ÚŠKVBL, AHCZSK a VÚVeL. Tito veterinární lékaři pak zprostředkovali účastníkům jedinečný a velmi poutavě zpracovaný pohled na aktuální situaci. Zejména přednesené změny týkající se lékové politiky usnadnily spoustě praktiků nelehké studium legislativy. V neposlední řadě si cením toho, že se podařilo navázat spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, jejíž vědečtí pracovníci zajistili chirurgická témata v buiatrické sekci. Ráda bych vyzdvihla spolupráci s firmou ZOETIS, která nabídla a zajistila dle mého názoru velmi kvalitního přednášejícího, DVM Giovaniho Franza, Ph.D. Dále nemohu opomenout spolupráci s firmou CEVA skvěle reprezentovanou DVM Danielem Šperlingem, Ph.D. Oba výše zmínění odborníci více než kvalitně prezentovali témata z ranku problematiky chovu prasat.

Jak to tedy celé nakonec probíhalo? Přednáškové sály byly v pavilonu P v areálu Brněnského výstaviště a veletrhů. V přízemí budovy zároveň probíhala výstava hospodářských zvířat a výhled na ustájená a vystavovaná zvířata z prostor určených k občerstvení a z přednáškového sálu skvěle korespondoval s tématy přednášek. Začátek akce byl v 9:00 a tempo bylo opravdu vražedné. Nabídnutých a opravdu zajímavých témat bylo mnoho. Nechtěli jsme vynechat ani jedno jediné a snažili jsme se dát vždy prostor zástupcům jak české, tak slovenské strany, čímž se částečně omezil prostor pro přestávky a diskusi. Nicméně předpokládám, že to bylo ku prospěchu věci a posluchači si odnesli maximum informací.

Zpomalili jsme až v rámci přestávky na oběd. Pevně doufám, že jsme dokázali vyhovět chuťovým pohárkům každého účastníka, a každý se občerstvil. Téměř všichni zároveň ocenili možnost prohlédnout si souběžně probíhající Animaltech a Live stock výstavu zvířat.

Odpolední odborný program probíhal souběžně ve dvou přednáškových sálech. Účastníci si tak mohli vybrat, co je jejich srdci bližší. Tempo zde bylo o poznání volnější, což dalo prostor pro diskusi. Při tématech z oblasti medicíny prasat byla mnohdy opravdu plamenná.

„Setkání“ KVL s touto vzdělávací akcí vyvolalo mnoho dojmů, otázek, ale i odpovědí a plánů do budoucna. Jsem velmi ráda, že za nás, současné představitele představenstva KVL ČR mohu říci, že bychom se rádi podíleli na organizaci CEVC i v následujících ročnících. Ale protože se tato akce koná tradičně jen jednou za dva roky, vyvstala myšlenka, uspořádat vzdělávací akci v oblasti medicíny faremních zvířat v tomto termínu každý rok. Pokud by byl ze strany veterinární obce o takovouto akci zájem.

 

11_Pokludov-Lucie

Text: Lucie Pokludová

 

Když jsem byla koncem června oslovena, jako potenciální přednášející do právě se rodícího programu kongresu, přiznám se, že mne napadlo, zda se taková akce a ještě v dnešní složité době dá vůbec takto rychle uspořádat. Zda se podaří poskládat kvalitní program, naplnit jej přednášejícími a hlavně, zda se podaří získat pozornost potenciálního auditoria. Nicméně kolegové z Komory veterinárních lékařů napřeli všechny síly, aby se podařilo navázat na dlouholetou úspěšnou tradici a kongres uspořádat. Nebylo lehké přejímat štafetu od předchozích úspěšných organizátorů, jejichž tým od počátků této aktivity vedl MVDr. Treu. Koncem července však přichází program, který slibuje tři programové bloky se zajímavým obsahem. Pojďme se společně podívat, jak se program, ale také očekávání po delší době konečně osobních setkání, stisku ruky s kolegy a neformálních rozhovorů v průběhu kongresu, konaného v souladu s tradicí v areálu BVV, naplnilo. Již od prvních chvil při registraci účastníků však bylo zřejmé, i podle úsměvů a pozdravů s kolegy, že záměr uspořádat nikoliv virtuální, ale osobní setkání s odborným programem byl od organizátorů správným tahem.

 

Program byl zahájen ve velkém, a nutno podotknout, zcela zaplněném sále předsedající MVDr. Evou Šulákovou a úvodním slovem prezidenta Komory veterinárních lékařů Slovenska MVDr. Ľubomíra Kráľa, který naznačil situaci v oblasti právních norem u kolegů na nám blízkém Slovensku. V následujícím projevu se slova ujala prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky MVDr. Petra Šinová, jejíž slova, vzhledem k aktuálnosti hrozby zákazu třetiny antimikrobik používaných ve veterinární medicíně zařazených mezi vysoce kriticky či kriticky významná antimikrobika pro oblast humánní, akcentovala nejen potřebu odvrátit takto extrémně restriktivní přístup, ale zároveň i poukázala na potřebu s těmito léčivy zacházet obezřetně.

Tradičně vysoce aktuální a poutavě podanou prezentaci ke stavu zdraví a veterinární služby na Slovensku přednesl profesor Jozef Bíreš, který následně předal pomyslnou štafetu ústřednímu řediteli Státní veterinární správy České republiky MVDr. Zbyňku Semerádovi, jenž přehledně představil shrnutí nové legislativy v oblasti zdraví zvířat v kontextu nových evropských právních předpisů. Po diskusně bohaté a příjemně občerstvující přestávce byly ředitelem Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, MVDr. Jiřím Burešem, předneseny novinky v lékové politice a to jak pohledem zamýšlejícím se nad celkovým kontextem a souvislostmi mezi regulací a používáním veterinárních léčiv, tak i potřebami veterinární, či šířeji zemědělské oblasti a se zdůvodněním přínosů i rizik vyvstávajících z nového nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. V prezentaci zazněly rovněž informace o situaci s novelou zákona o léčivech, která je veterinární veřejností napjatě očekávána.

 

13_cevc

Giovanni Franzo DVM, Ph.D., z Univerity v Padově během své přednášky

Foto: MVDr. Martin Zelinka

 

Úvodní panel prezentací uzavřela přednáška předsedajícího Animal Health CZ/SK MVDr. Milana Maleny jr., který shrnul klíčové informace k nařízení o veterinárních léčivých přípravcích z pohledu asociace inovativních veterinárních farmaceutických společností.

 

12_cevc

Ústřední ředitel SVS ČR MVDr. Zbyněk Semerád seznamuje účastníky s novinkami v legislativě

Foto: MVDr. Martin Zelinka

 

Následně po chutném obědě byl program rozdělen do dvou sekcí, první zaměřené na oblast medicíny skotu a dojnic, které předsedala opět MVDr. Eva Šuláková a v jejíž první polovině odborné auditorium zaujaly přednášky MVDr. Mariána Kadášiho na téma chirurgické terapie paralýzy n. peroneus a chirurgické terapie pupečního abscesu, následované v druhé časti tematikou dojnic, s prezentací zaměřenou na minimálně invazivní techniky repozice dislokovaného slezu dojnic MVDr. Róberta Kleina a sekci úspěšně zakončilo prezentování chirurgické intervence dojnice dlouhodobě macerovaným plodem. Druhá sekce, předsedaná MVDr. Monikou Talafous Zemanovou se věnovala, kromě stále aktuálnější oblasti používání antimikrobik a sledování prodejů a spotřeb těchto léčiv nejen v oblasti veterinární, ale i humánní prezentované Mgr. Lucií Pokludovou, dále převážně oblasti veterinární medicíny prasat. Prezentace rozpoutala intenzívní diskusi ukazující palčivost problému blížícího se povinného sběru dat o používání antimikrobik v chovech zvířat.

 

Byl prezentován vývoj softwaru zaměřeného na sledování spotřeb léčiv používaných u prasat, který mimo jiné nabízí také unikátní propojení na evidenci diagnóz, kdy jsou léčiva použita, ale jak přednášející MVDr. Soňa Šlosárková názorně přiblížila, také další přínosné prvky.

Velmi zdařilá byla pak prezentace hostujícího MVDr. Giovaniho Franza z Univerzity Padova, která poutavě a velmi ilustrativně přiblížila problematiku porcinních cirkovirů, včetně tajů výzkumu a bioinformatických analýz genetických linií PCV1, 2 a 3. Do finále tuto sekci přivedla přehledně přednesená prezentace k aktuální prevalenci a rizikovým faktorům průjmových onemocnění prasat v českých chovech, po které se posluchači chopili možnosti dotazů na přednášejícího MVDr. Daniela Šperlinga. Celá sekce proběhla díky aktuálním tématům a živé diskusi posluchačů s přednášejícími ve svižném tempu a plně tak využila možnosti osobního setkání a debaty k otázkám, které rezonují mezi odbornou veterinární veřejností.

Co říci závěrem? Organizátorům, přednášejícím, účastníkům, diskutujícím i pozorně poslouchajícím patří díky za přívětivou atmosféru. Organizátorům pak náleží velké poděkování za sestavení vyváženého programu (o čemž svědčila myslím i velmi bohatá účast) a za zvládnutí celé akce na výbornou (zejména pokud zvážíme velmi krátký čas k uspořádání, sjednání přednášejících a zajištění všeho potřebného).

 

14_cevc

Ústřední ředitel Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

Foto: MVDr. Martin Zelinka

 

Za sebe si dovolím podotknout, že to byla velmi příjemná příležitost konečně po dlouhé době se osobně setkat a promluvit s řadou kolegů, takže ještě jednou díky!

 

15_Kral- Lubomir-KVL-SR

Text: Ľubomír Kráľ
Prezident KVL SR

 

Milé kolegyne a milí kolegovia, na pozvanie pani prezidentky KVL ČR MVDr. Petry Šinovej a predstavenstva KVL ČR sa prezídium Komory veterinárnych lekárov SR zúčastnilo bilaterálneho pracovného stretnutia 6. 9. 2021 v Zaječí a 10. stredoeurópskeho veterinárskeho kongresu 7. 9. 2021 v Brne. Obidve naše spriatelené komory nadviazali s novozvolenými vrcholnými orgánmi komôr na dobrú, dlhotrvajúcu vzájomnú spoluprácu. Témou prvého pracovného dňa bola konštruktívna výmena informácií týkajúcich sa vzdelávania, cezhraničného výkonu súkromných veterinárnych činností, pohotovostných služieb, konzultačnej činnosti na území iného štátu v rámci EÚ, legislatívy vo vzťahu k veterinárnej medicíne, lieková politika v súvislosti s nariadením EP 2019/6, dostupnosť informácií štátnych veterinárnych správ pre súkromných veterinárnych lekárov ap.

V programe druhého dňa spoločného stretnutia bola účasť na 10. stredoeurópskom kongrese na Výstavišti v Brne, ktorého organizátorom bola KVL ČR so zameraním na hospodárske zvieratá. Vzhľadom aj na súčasne prebiehajúcu poľnohospodársku výstavu Animal Tech a výstavu živých zvierat to bol vydarený zámer českých kolegov,

 

nakoľko prítomní veterinárni lekári či už ako zamestnanci štátnej správy alebo súkromní veterinárni lekári v plnom auditóriu mali možnosť získať aktuálne informácie.

 

Z môjho pohľadu bol dôležitý a významný fakt, že sa vedeniu českej Komory podarilo na jednom fóre spojiť všetky zložky veterinárneho stavu, teda súkromných veterinárnych lekárov, štátnych veterinárnych lekárov, veterinárnych lekárov z ÚSKVBL, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, VÚVeL. Je to dobrý signál pre vzájomnú ústretovosť do vnútra našej veterinárnej komunity a zároveň rovnako aj pre spoločnosť, že veterinárnemu stavu záleží na zdraví obyvateľstva.

Poďakovanie patrí pani prezidentke MVDr. Petre Šinovej a členom predstavenstva KVL ČR za výbornú organizáciu spoločného stretnutia a sprievodného programu a tešíme sa na ďalšie vzájomné stretnutie na Slovensku.

 

16_cevc

Viceprezident KVL ČR MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., poskytuje rozhovor redaktorovi TV Nova

Foto: MVDr. Martin Zelinka

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.02. - 24.03.
Kurz Oftalmologie v praxi malých zvířat Brno 24.02. 9:00 - 24.03.2024 17:00
02.03. - 03.03.
Kurz Měkkotkáňová chirurgie - Modul 4 02.03. 9:00 - 03.03.2024 17:00
Všechny akce