Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Příloha ke XXIX. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky

Zvěrokruh 10/2020 24.10.2020

VÝROČNÍ ZPRÁVY PREZIDENTKY,

PŘEDSEDŮ REVIZNÍ KOMISE, ČESTNÉ RADY

A JEDNOTLIVÝCH KOMISÍ, NÁVRHY ZMĚN ŘÁDŮ

09_priloha

ZPRÁVA PREZIDENTKY A VICEPREZIDENTA PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

 

10_priloha

 

Vážení kolegové a kolegyně,

To, co v letošním roce nejvíce ovlivnilo naše životy a naši práci byla a stále ještě je pandemie covid-19. Vyhlášení nouzového stavu a celostátní karantény je situace, kterou nikdo z nás nepamatuje a nemohl na ni být dostatečně připraven. V prvé řadě bylo nutné zabezpečit dostatečný a rychlý přísun informací pro veterináře – speciální sekce na stránkách Komory, dále zajištění ochranných pomůcek a také zajištění medializace práce veterinářů ve ztížených podmínkách.

 

 

Veterinární lékaři i v této nelehké situaci dál poskytovali veterinární péči svým pacientům a zajišťovali nezbytnou zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu, a to navzdory nedostatku ochranných pomůcek a dezinfekce. Ochranné pomůcky se nám posléze podařilo pro veterináře obstarat dovozem minimálně na dobu, než bylo možné je zakoupit u distributorů. Tyto ochranné pomůcky byly na základě spolupráce s veterinárními distributory členům KVL rozdistribuovány . Dále jsme získali ochranné pomůcky na základě žádostí od některých krajských krizových štábů, SVS a firem. Metodika kontroly zdraví se na počátku nouzového stavu pozastavila, nicméně poté se rozeběhla na plné obrátky, stejně jako nadále pracovaly ordinace i kliniky. Mnoho veterinářů nabídlo pomoc Státní veterinární správě v případě výpadků úředních veterinářů. Někteří nabídli svůj zdravotnický materiál či přístroje v případě nedostatku v humánní sféře. Za nasazení i pomoc poděkoval veterinárním lékařům ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman.

I přes naši snahu nastavit pravidla pro testování a karanténu veterinárních lékařů, aby nedocházelo k výpadkům veterinární péče na určitých úsecích, jsme byli ústředním krizovým štábem odkázáni na krajské hygienické stanice, které odmítly řešit případnou situaci, dokud nenastane

Řešení těchto problémů na chvíli přerušilo běžnou agendu představenstva. Představenstvo se scházelo k pracovním poradám každé dva týdny online. V průběhu této doby došlo ke změně ve složení představenstva. MVDr. Pokorný rezignoval v dubnu 2020 a na jeho místo byl kooptován MVDr. Karel Chvátal. Z jednání představenstva je pořizován audio záznam.

Stejně tak pandemie přerušila oslavy 100. výročí od založení Komory veterinárních lékařů ČR. Jedinou akcí, kterou jsme k oslavám před vypuknutím pandemie stihli uspořádat, bylo výroční setkání 20.února, na den přesně 100 let, od založení KVL. Tohoto setkání se zúčastnilo mnoho význačných hostů a bylo spojeno se předáváním cen Medica veterinaria za rok 2019. K tomuto výročí Komora vydala knihu k shrnutí své stoleté historie - Almanach, který jsme na tomto setkání pokřtili. Chtěla bych na tomto místě poděkovat MVDr. Martinu Grymovi a Mgr. Tomáši Vavrušovi, bez kterých by Almanach nevyšel.

V rámci tohoto výročí měla být Komora organizátorem jednání UEVP a FVE GA v Praze. Na tuto událost se nám podařilo získat záštitu ministra zemědělství i záštitu magistrátu hlavního města Prahy. Bohužel vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v Evropě je toto setkání odloženo.

Pokud se to tak dá říci, jediné pozitivum, které pandemie přinesla, je odložení spuštění 3.a 4. vlny EET.

Pandemie neomezila nově vznikající legislativu, která se nás, veterinárních lékařů, dotýká. Již dopředu avizovaná novela zákona o léčivech byla již při svém vzniku pravidelně konzultována a komunikována s USKVBL. Problematika monitoringu použití v chovech, postupně u všech druhů zvířat v rámci implementace evropského nařízení v nás žádné nadšení neprobouzí. Nicméně USKVBVL na zavedení do praxe chce spolupracovat s veterinárními lékaři tak, aby to pro ně bylo, v rámci možností co nejméně bolestivé a přineslo jim i určité zjednodušení, jako je vedení stájové, deníku elektronicky. Počítače a chytré telefony se staly nástrojem (a pro některé prokletím) veterinárního lékaře. Momentálně můžeme všichni využívat aplikaci v telefonech na elektronické vademecum, kde můžeme dohledat i Spc. I přesto jednáme o vydání tištěného vademeca na žádost veterinárních lékařů.

Do minulé novely veterinárního zákona se na poslední chvíli dostal i centrální registr čipovaných zvířat. Představenstvo schválilo, že se bude o vedení registru ucházet. Původně byl navrhnut robustní systém, který vyžadoval i legitimování chovatelů a propojení s ostatními registry. Nakonec se ukázal tento způsob jako nevyhovující. MZe tedy požádalo Komoru o využití stávajícího systému pet pasů, který by svou částí mohl sloužit jako centrální registr čipovaných psů. Systém potřebuje určité úpravy a modernizaci (má za sebou již 10 let provozu pouze s drobnými kosmetickými úpravami). Veterinární lékaři by tak mohli získat defi nitivně čipování do své kompetence a v současně by na žádost majitele prováděli administrativní úkon do registru, za které by byl odpovědný chovatel. Aktuální nastavení tohoto registru nezatíží veterináře dalšími nároky na GDPR. Novelu čeká připomínkování a schvalování Parlamentem a Senátem, kde může doznat ještě zásadní změny, ale o vývoji vás budeme informovat.

Součástí novely z. o veterinární péči je i odesílání žádanek na vyšetření MKZ v elektronické podobě. Tento systém mnozí z vás vyzkoušeli, ale bylo defi nováno mnoho chyb, které jsme připomínkovali. Na základě tohoto jednání se SVS bude jeho ostré spuštění odloženo, dále na něm bude pracovat IT ve spolupráci s veterináři tak, aby byl v praxi skutečně použitelný. V souvislosti s tím žádáme ve spolupráci s SVS Ministerstvo zemědělství o navýšení příspěvku na MKZ nebo jiné možnosti k využití dotačních titulů pro veterináře vzhledem k zavedení elektronických systémů hlášení.

Usnesení sněmu: „Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby nejpozději do konce svého funkčního období provedlo takové kroky, které umožní plné fungování řádu vzdělávání schváleného na sněmu v roce 2018, popřípadě nyní předkládané novelizované verze řádu, pokud bude na sněmu 2019 schválena. Tento návrh platí i za předpokladu, že se původní záměr přenechat iniciativu v realizaci pouze na odborných asociacích ukáže jako ne zcela funkční. Sněm ukládá představenstvu stanovit pravidla pro jmenování školitelů“. Mohu s potěšením konstatovat, že proběhly první autorizační zkoušky a zájem školitelů o vytvoření rámcového vzdělávací programu v dalších oborech. Pravidla pro jmenování školitelů byla schválena představenstvem. K usnesení sněmu týkajícího se pohotovostí bych chtěla požádat sněm o shovívavost, že jsme nebyli schopni splnit usnesení sněmu v oblasti řešení pohotovostí a připravit varianty pro sněm k hlasování. Pohotovosti jsou řešeny v rámci novelizace celého profesního řádu a budou připraveny k projednání, spolu s celým profesním řádem, pro další nadcházející sněm.

V oblasti vzdělávání jsme byli nuceni , vzhledem k celostátní karanténě, přejít do online prostoru. Kromě již zavedených webinářů se 3. ročník konference felinní medicíny konal on-line. Ještě před nouzovým stavem proběhly putovní semináře, které pořádáme pravidelně v zimních měsících na organizační a veterinárně legislativní témata, a to na šesti místech po celé republice. O tyto semináře je stále větší zájem z řad členů KVL

Další a zřejmě poslední prezenční vzdělávací akcí, která v tomto roce proběhla, je Vetmeeting, který proběhl přes zvýšená hygienická opatření a v určitě komornější podobě, než je obvyklé.

V loňském roce Komora hospodařila s vyrovnaným rozpočtem a skončila s přebytkem 1 835 000 Kč.

Komora velmi úzce spolupracovala s dalšími profesními komorami na legislativě, která je nám společná – zákon o lobbingu nebo zákon o svobodném přístupu k informacím, s notářskou komorou na problematice právnických osob ve veterinární profesi, se stomatologickou komorou a jejím prezidentem v rámci nouzového stavu. Dále pokračuje intenzivní spolupráce s Komorou veterinárních lékařů Slovenské Republiky, i když vzhledem k epidemiologické situaci se většina agendy odehrává telefonicky či on-line.

Jsem ráda, že mohu říci, že se Komoře velmi zlepšila spolupráce i komunikace se Státní veterinární správou a Veterinární a farmaceutickou Univerzitou a zejména Ministerstvem Zemědělství.

Chtěla bych poděkovat všech členům představenstva za odvedenou práci v uplynulém období, i musím přiznat, že vzhledem k zhoršeným interpersonálním vztahům mezi jednotlivými členy byla práce v tomto období výrazně náročnější na čas a energii.

V Táboře 10. 9. 2020

MVDr. Radka Vaňousová


VÝROČNÍ ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

 

11_priloha

 

Revizní komise pracovala v období od posledního sněmu ve složení / MVDr./: předsedkyně Marie Vranková, místopředsedkyně Veronika Grymová, členové Milan Bittner, Jana Fialová, Vladěna Štrosová, Josef Zajíc, Jan Žabka.

Komora veterinárních lékařů je orgánem veřejné správy, a má proto mimo jiné povinnost dohledu nad výkonem povolání veterinárního lékaře, prostřednictvím revizní komise. Znamená to spravedlivě a nezávisle zohledňovat zájmy státu, který Komoře dohled nad výkonem povolání svěřil, zájmy chovatelů zvířat, jimž je Komora zákonem povinna garantovat výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti

 

 

odborným a etickým způsobem, a zájmy veterinárních lékařů, jejichž práva a profesní zájmy je Komora zákonem povinna obhajovat.

Revizní komisi bylo od 1. 1. do 15. 9. 2020 doručeno 65 stížností a podnětů. Ze 60% stížnost byla stížnost podána majiteli zvířat, jednu třetinu stížností podali veterinární lékaři jako podnět k prošetření práce jiného veterinárního pracoviště nebo podezření na nezákonný výkon veterinární činnosti. Nejčastějším důvodem ke stížnosti bylo odborné pochybení vet. lékaře - jednalo se o polovinu všech stížností. Práce veterinárního lékaře je velmi náročná jak po stránce fyzické, tak i psychické. Velmi vyčerpávající je mnohdy komunikace s  klientem a ve spojitosti s nákladnou léčbou a mnohdy špatnou prognózou případu není vždy adekvátně zvládnuta. O náročnosti vzájemné komunikace vypovídá i statistika, která udává, že každá 6. stížnost je ze strany chovatele podána právě na neetický přístup k pacientovi a špatnou komunikaci s klientem ze strany vet. lékaře.

Práce Rk je časově náročná, neboť vyžaduje důkladné prostudování jednotlivých případů, dodané dokumentace a pečlivé shromáždění veškerého důkazního materiálu.  Je evidentní nárůst případů, kdy  je stěžovatel zastupován advokátem, nebo stížnost podává prostřednictvím trestního oznámení cestou Policie ČR. V zájmu toho, aby byl výstup RK co nejobjektivnější a nezávislý, nechává si vypracovat odborná vyjádření nebo znalecké posudky na zhodnocení léčebného postupu. Je velmi důležité, aby vet. lékaři vedli průkaznou zdravotní dokumentaci, která jim pomůže se obhájit v případných sporech s majiteli. Správně vedená dokumentace je také podmínkou pro úspěšnou likvidaci pojistné události, pokud pochybením veterinárního lékaře dojde ke vzniku škody. Podrobněji se lze s požadavky na vedení dokumentace seznámit v článku MVDr. Halbichové Vítové ve Zvěrokruhu č. 3/2015 nebo na webu KVL zde:  https://www.vetkom.cz/zasady-spravneho-vedeni-zdravotni-dokumentace/  a v článku MVDr. Mazocha, LLM ve Zvěrokruhu č. 10/2016 nebo na webu KVL zde: https://www.vetkom.cz/zdravotni-dokumentace-versus-legislativa-praxe/. Revizní komise důrazně apeluje na veterinární lékaře, aby řádné uzavření pojistné smlouvy nepodceňovali a pojistili se na dostatečně vysoké pojistné plnění. Doporučujeme se pojistit na spodní limit nejméně 1 milion Kč a dbát na to, aby bylo pojistné zaplaceno včas. Připomínáme, že pojištění je povinné pro všechny držitele osvědčení, včetně zaměstnanců, přičemž zaměstnanci jsou pojištěni prostřednictvím svého zaměstnavatele. V případech pochybností, zda je veterinární lékař správně pojištěn, doporučujeme obrátit se na makléřku paní Hanelovou, která situaci prověří a poradí vhodné řešení.

RK velmi úzce spolupracuje  s advokátní kanceláří KVL a ctí presumpci neviny.

Za posledních 5 let došlo k nárůstu neoprávněného výkonu vet. činnosti laickými osobami o 10%.  Jedná se o vet. techniky překračující své pravomoce, vet. lékaře nečleny KVL a osoby vydávající se za vet. lékaře. Tyto stížnosti jsou předávány k řešení příslušným orgánům, jako je ÚSKVBL, SVS a PČR. Většinu případů se podařilo úspěšně vyřešit.

Velkým problémem je prodej vet. léčiv na internetu. Podněty k řešení zasílají kolegové z terénu a RK je ve spolupráci s USKVBL úspěšně řeší. Pokud kolegové chtějí  nezákonný prodej léčiv řešit, je vhodné  zaslat  veškeré podklady týkající se nezákonného prodeje  zasílat na sekretariát KVL. Nedoporučujeme prodejce upozorňovat na jeho nezákonné jednání . To většinou vede k následnému stažení inzerátu a nedohledatelnosti inzerenta.

Průběžně RK kontrolovala výdaje a příjmy KVL. Neshledali jsme závady v nakládání s peněžními prostředky. Na žádost prezidentky RK prověřila nákup ochranných prostředků v období Covid 19 za více jak 2 mil Kč. Zpráva je součástí zápisu RK a nebylo shledáno neúčelné vynaložení prostředků KVL.

Průběžně jsme kontrolovali usnesení plnění  minulého sněmu a spolupracovali na jeho plnění s představenstvem.

Během současného volebního období se objevovaly mezi členy představenstva názorové rozpory, které častěji než dříve vyústily do diskuse vyhrocenější, než na jakou jsme běžně zvyklí. Tato skutečnost se odrazila i v agendě revizní komise. Mohli bychom celou situaci nazvat jako nadměrné zatěžování agendy RK spory o výklad komorových řádů a vnitřních předpisů. Navíc i když bylo stanovisko RK vydáno, nebylo některými členy představenstva akceptováno.

Revizní komise byla opakovaně vyzývána, aby se disciplinárně zabývala výroky některých členů představenstva, které měly být vůči kolegům urážlivé a neetické, a jejich autoři se tak měli dopouštět porušení profesního řádu. Revizní komise vysvětlila stěžovateli, že výkon funkce v orgánech Komory nelze ztotožnit s výkonem profese veterinárního lékaře, a není proto možné na něj uplatit měřítka profesního řádu. Naopak by takovým postupem disciplinární orgány nezákonně překročily svoje pravomoci. Nevalnou úroveň politické debaty v představenstvu nelze podle názoru revizní komise vyřešit disciplinární kriminalizací jejích účastníků, ale pouze tím, že se její protagonisté rozpomenou na to, co se o slušném chování učili už na základní škole. 

Stěžovatel se s tímto vysvětlením nespokojil, naopak jej považuje za důkaz selektivního a zbabělého přístupu revizní komise k prošetřování podnětů. Revizní komise proto sděluje, že je připravena disciplinárně vstupovat do diskusí mezi členy představenstva, jestliže ji k takovému postupu zaváže správní soud svým výkladem zákona o KVL a profesního řádu, pokud takový podnět stěžovatel ke správnímu soudu podá. 

Práce v RK je časově a odborně náročná, a vyžaduje velké nasazení nejsem samotných členů revizní komise, ale i všech ostatních, kteří se na její práci podílejí. Tímto bych chtěla poděkovat sekretariátu, především Mgr. Tomáši Vavrušovi za precizní vedení spisové agendy Rk, advokátní kanceláři AK Láník a všem členům RK.

Přeji Vám kolegyně a kolegové mnoho spokojených klientů, a žádné úřední setkání s revizní komisí.

M. Vranková, V. Grymová


 
Případy řešené RK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (do 15. 9.)
Celkem
100
100%
95*)
100%
93
100%
64
100%
85
100%
65
100%
Podáno majiteli zvířat
59
59,0%
55
57,9%
61
65,6%
41
64,1%
55
61,8%
35
53,8%
Podáno veterinárními lékaři
32
32,0%
31
32,6%
22
23,7%
17
26,6%
24
28,2%
24
36,9%
Vlastní šetření RK
5
5,0%
2
2,1%
0
0%
0
0%
3
3,5%
3
4,6%
Podáno jinými orgány KVL
0
0%
1
1,1%
4
4,3%
0
0%
0
0%
0
0%
Podáno ze SVS
2
2,0%
3
3,2%
4
4,3%
1
1,6%
1
1,2%
2
3,1%
Podáno Policií ČR
1
1,0%
3
3,2%
1
1,1%
2
3,1%
1
1,2%
0
0
Podáno ze zahraničí
0
0%
0
0%
0
0%
1
1,6%
0
0%
0
0
Podáno jiným státním orgánem
1
1,0%
0
0%
1
1,1%
2
3,1%
1
1,2%
1
1,5%
 
Meritum věci 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (do 15. 9.)
Celkem
100
100%
95*)
100%
93
100%
64
100%
85
100%
65
100%
Odborné pochybení
43
43,0%
44
46,3%
54
58,1%
33
51,6%
41
48,2%
33
50,7%
Pasy: včetně distribuce!
13
13,0%
6
6,3%
5
5,4%
4
6,3%
4
4,7%
2
3,1%
Etika a komunikace s majitelem
19
19,0%
11
11,6%
13
14,0%
13
20,3%
14
16,5%
6
9,2%
Interní záležitosti KVL
1
1,0%
4
4,2%
4
4,3%
1
1,6%
0
0%
2
3,1%
Neoprávněný výkon veterinární činnosti
14
14,0%
19
20%
12
12,9%
10
15,6%
16
18,8%
15
23,7%
Podvodné jednání veterináře
4
4,0%
2
2,1%
1
1,1%
1
1,6%
3
3,5%
0
0
Chyby v dokumentaci, nekomunikace, jiné
6
6,0%
9
9,5%
3
3,2%
2
3,1%
7
8,2%
7
10,8%
Označení pracoviště
0
0,0%
0
0%
1
1,1%
0
0%
0
0%
0
0
 
Výstupy RK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (do 15. 9.)
Celkem
100
100%
95*)
100%
93
100%
64
100%
85
100%
65
100%
Neprokázáno pochybení
23
23,0%
25
23,3%
34
36,5%
21
32,8%
20
23,5%
16
24,6%
Navrženo DŘ
35
35,0%
20
21,1%
25
26,9%
18
28,1%
35
41,0%
15
23,1%
Vyřešeno Revizní komisí
12
12,0%
17
17,9%
15
16,1%
6
9,4%
12
14,1%
10
15,3%
Věcná či místní nepříslušnost RK
20
20,0%
25
26,3%
12
12,9%
14
21,9%
14
16,5%
15
23,1%
Promlčeno a neprůkazné
10
10,0%
8
8,40%
7
7,5%
5
7,8%
4
4,7%
1
1,5%
V řešení
0
0,0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
8
12,3%
 

*) nejsou započteni neplatiči příspěvků: 12 případů, podává EK, výstupem je DŘ

Revizní komise pracovala v období od posledního sněmu ve složení: předsedkyně MVDr. Marie Vranková, místopředsedkyně MVDr. Veronika Grymová, členové MVDr. Milan Bittner, MVDr. Jana Fialová, MVDr. Vladěna Štrosová, MVDr. Josef Zajíc, MVDr. Jan Žabka.


VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESTNÉ RADY KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

 

12_priloha

 

Zpráva o činnosti čestné rady KVL ČR mezi sněmy v letech 2019-2020

Činnost ČR za uvedené období se opět zintenzivnila. Došlo k nárůstu práce, kdy bylo řešeno celkem 36 disciplinárních návrhů. V této době ČR přijala celkem 22 případů od revizní komise a 1 případ byl ČR vrácen odvolacím senátem představenstva.

ČR projednala 9 případů ve zkráceném řízení. 1 případ je řešen Krajským soudem v Brně. 2 veterinární lékaři se proti rozhodnutí ČR odvolali k odvolacímu senátu představenstva.

 

V uvedeném období ČR zasedala celkem 8x, ve složení (MVDr.) Andreas, Frank, Frkal, Hošek, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová.

Vzhledem ke složitosti případů je činěn tlak na průběžné vzdělávání členů ČR v oblasti právního povědomí i v legislativní oblasti, zvláště pak v její aktualizaci.

Studium jednotlivých návrhů k zahájení disciplinárních řízení je stále časově náročnější, rovněž je četnější přítomnost právních zástupců disciplinárně obviněných veterinárních lékařů. ČR v tomto období byla nucena k řízení využít i Kriminalistického ústavu PČR – jako znaleckého ústavu, aby důkazní materiál vhodně podepřela pro své rozhodnutí. Toto samozřejmě významně zvyšuje finanční náročnost řízení.

Je třeba konstatovat, že máme velkou výhodu v tom, že stát přenesl pravomoc při rozhodování v odborných záležitostech na disciplinární orgány Komory a tyto neřeší obecné soudy. Toto je například jedna z nejdůležitějších činností Komory. Buďme rádi, že existuje a že v profesních záležitostech rozhodují odborníci, kolegové.

Je nutné rovněž pozitivně hodnotit fakt, že ve sledovaném období opět došlo ke zvaní zástupce ČR na jednání představenstva. Dále se zástupci ČR účastní vybraných částí zasedání revizní komise, příležitostně pak např. komise rozpočtové a legislativní.

Dovolte mi, abych členům ČR poděkoval za jejich práci. Rád bych apeloval i na mladé kolegy z řad veterinární veřejnosti, aby kandidovali do disciplinárních orgánů Komory a uplatnili v nich i své názory.

V Olomouci dne 16. 9. 2020

MVDr. Michael Mazoch, LL.M.

 Předseda čestné rady KVL ČR


VÝROČNÍ ZPRÁVA LEGISLATIVNÍ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

 

13_priloha

 

Milé kolegyně a kolegové.

V období mezi sněmy 2019 a 2020 pracoval ansámbl legislativní komise (dále jen LK) ve složení: MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Katka Sviták Novozámská, CSc., MVDr. Anna Šimaliaková, MVDr. Petra Šinová a MVDr. Martin Grym. Právní krytí zajišťovala Advokátní kancelář Hrdina & Láník. Jednání se pravidelně účastnila prezidentka Komory MVDr. Radka Vaňousová.

Legislativní komise hospodařila v roce 2020 s rozpočtem 450 tisíc Kč, přičemž k 30. červnu 2020 vyčerpala z této částky na svou činnost 139 239 Kč,

 

z čehož více než 100 000 Kč tvoří platby za právní služby, především pak za kompletní revizi profesního řádu, která by měla být sněmu předložena na sněmu v roce 2021.

V období mezi sněmy se komise sešla celkem čtyřikrát: 10. prosince 2019, 24. února 2020, 9. dubna 2020 a 10. srpna 2020, ať už prezenčně či kvůli mimořádným epidemiologickým opatřením distančně. V nepříznivé epidemiologické situaci probíhaly legislativní konzultace přes Skype. Všechny podrobně rozvedené zápisy z jednání legislativní komise najdete na webových stránkách komory, popřípadě je zájemcům zašleme individuálně na vyžádání. V obdobích mezi jednotlivými jednáními odpovídala LK na rozličné dotazy členů KVL a ostatních osob týkající se právní problematiky výkonu povolání veterinárního lékaře a legislativních souvislostí.

 1. Koncem roku 2019 řešila LK ve spolupráci s doc. MVDr. Petrem Chloupkem, Ph.D. z VFU v Brně nová pravidla uznávání odborných kvalifikací osob ze třetích zemí, přičemž vytvořila soubor standardních operačních procedur, které se při procesu uznávání kvalifikace těchto uchazečů budou uplatňovat.
 2. LK podpořila projekt certifikace správné chovatelské praxe, nicméně projekt se zatím nepodařilo dále rozpracovat. Principiálně by mělo jít o podporu chovatelů, kteří odchovávají psy a kočky v souladu s pravidly welfare.
 3. LK připravila definici a rozsah úkonů v rámci první pomoci poskytované zvířeti veterinárním lékařem, resp. přesný a detailní popis neodkladné odborné veterinární pomoci. V souvislosti s pohotovostními službami LK doporučila, aby byla v řádech povinnost veterinárních praxí informovat chovatele o způsobu zajištění pohotovostní služby; aby byla jasně definována pohotovostní (pří)služba na telefonu, pohotovostní služba fyzicky přítomná na pracovišti a non-stop provoz; aby bylo chovateli z popisu pohotovostního servisu na webových stránkách (či jinde) konkrétního pracoviště jasné, co může po příjezdu očekávat a jaké situace můžou v místě nastat (čekání, zaplacení vyšší zálohy, výše pohotovostního poplatku, apod.); aby byla Komorou vytvořena mapa pohotovostních pracovišť; aby bylo v řádech uvedeno, že veterinární lékař se v rámci svého povolání a zvláště při vypjatých situacích souvisejících s pohotovostními službami nemusí nechat fyzicky ohrožovat, snášet nadávky a hrubé chování, a že nadávky a hrubé chování klienta se považují za odmítnutí služeb veterináře, a aby bylo v řádech uvedeno, že v oblastech, kde je málo dostupných veterinárních pracovišť, nemusí být veterinární lékař schopen zajistit okamžitou neodkladnou pomoc. Dále jsme doporučili, aby bylo v řádech uvedeno, že veterinární lékař není povinen pokračovat v diagnostice a léčbě nad rámec neodkladné pomoci, pokud není zajištěna úhrada těchto služeb; aby bylo v řádech uvedeno, že veterinární lékař může odmítnout přistoupit k záchraně života zvířete či pokračovat v záchraně života zvířete, popřípadě v diagnostických úkonech či léčbě, v případech, že zdravotní stav zvířete vyhodnotí tak, že každé další jednání vyjma eutanázie by zvířeti způsobovalo nadměrné utrpení a bolest; aby byla v řádech zachována obecná povinnost nějakým způsobem zajišťovat pohotovostní servis (svépomocí či outsourcing) zůstala v řádech a odolalo se pokušení - s ohledem na mnohé poznámky o „nefunkčnosti“ těchto ustanovení – tato ustanovení z řádů vyjmout.
 4. LK řešila společně s MŠMT a AK Láník problematiku nesprávné transpozice Směrnice 2005/36/EU. MŠMT vzneslo požadavek na dodání potřebné argumentace pro spor s Evropskou komisí týkající se mimo jiné i veterinárních lékařů. Podstatou sporu byla nespokojenost Evropské komise s implementací některých ustanovení směrnice 2005/36/EU do české veterinární legislativy.
 5. LK velmi zevrubně posuzovala návrh adaptační novely zákona o léčivech z pera ÚSKVBL. Řešila především problematiku právnických osob a odpovědných zástupců, věnovala se návrhu ustanovení v adaptační novele zákona o léčivech, které by umožňovalo veterinárním lékařům – nečlenům Komory preskripci léčiv ad usum proprium, řešila také e-recepty a další témata spjatá s návrhem novely.
 6. LK se opakovaně a dlouhodobě vyjadřovala k vyhlášce o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře, která představuje prováděcí předpis pro ustanovení veterinárního zákona, které dává VFU v Brně možnost vzdělávat veterinární lékaře.
 7. LK se zabývala i problematikou bločků s modrým pruhem (opiátové recepty), protože obce s rozšířenou působností a magistrát hl. m. Prahy odmítaly vydávat bločky veterinárním lékařům. Důvodem byl údajný pokyn z Ministerstva zemědělství, který obcím instruoval tak, že veterinářům nemají bločky dávat. LK formulovala žádost o nápravu.
 8. LK se věnovala i problematice volby okresních výborů a předsedů dle ustanovení § 9 odst. 4 zákona o KVL ČR, které říká, že se může okresní shromáždění platně usnášet pouze v případě, je-li přítomna nadpoloviční většina členů okresního sdružení a rozhoduje prostou většinou hlasů. Nadpoloviční většina členů okresních sdružení se ale schází jen ve velmi uvědomělých a navíc nepočetných sdruženích. Možný návrh řešení vypracovala AK Hrdina & Láník.
 9. LK se zabývala i elektronickými žádankami, které ve veterinární obci vzbudily pohoršení, zvláště u veterinárních lékařů ve faremních chovech, kteří provádějí úkony související s metodikou kontroly zdraví. V této souvislost řešila LK i jinou bolístku v této oblasti, a to problémy s akceptací faktur ze strany SVS, pokud fakturuje právnická osoba.
 10. LK se vyjadřovala k problematice tzv. otevřeného vládnutí, a to na základě vyhlášení veřejných konzultací Ministerstvem spravedlnosti k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2020 až 2022.
 11. LK se na podnět revizní komise zabývala novelou Řádu o udělování osvědčení. Ten byl na žádost revizní komise upraven AK Hrdina & Láník, aby se zabránilo relativně častému nešvaru spočívajícímu v tom, že někteří veterinární lékaři zneužívali možnost žádat o uložení osvědčení, aby jej opět obnovili a vzápětí opět uložili. Navíc byla provedena celková právní revize textace řádu.
 12. LK podpořila záměr zjistit počty fyzických a právnických osob, které na v ČR vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost, a to s využitím dat ÚSKVBL, doporučila komunikační strategii Komory se společností Vetino a formulovala doporučené zásady telemedicínských služeb ve veterinární medicíně.
 13. Nechala AK Hrdina & Láník zpracovat postupy pro veterinární lékaře při vymáhání pohledávek.
 14. Probírala problematiku jmenovitého hlasování při zasedání představenstva, přičemž nedošla k jednotnému názoru.
 15. Připomínkovala směrnici o pořizování, přenášení a nakládání s audiovizuálním záznamem.
 16. Prodiskutovala a vyjádřila se k návrhu změny finančního řádu z dílny MVDr. Leoše Grejcara, který spočíval v umožnění žádat o příspěvek ze sociálního fondu Komory kolegyním a kolegům, kteří pečují o malé dítě, pobírají rodičovský příspěvek a veterinární činnost vykonávají jako OSVČ.
 17. LK studovala a zevrubně připomínkovala návrh novely veterinárního zákona, především pak řešila problematiku centrální evidence psů a informačního systému Státní veterinární správy ČR.

Chtěl bych poděkovat všem členům legislativní komise, Mgr. Zbyňku Láníkovi, Mgr. Petře Láníčkové, Mgr. Martinu Hasákovi, MVDr. et Mgr. Kateřině Horáčkové, doc. MVDr. Petru Chloupkovi, Ph.D., MVDr. Karlu Danielovi, MVDr. Radce Vaňousové, vedoucí sekretariátu KVL ČR Sylvě Skálové, organizační pracovnici Radce Vítkové a Mgr. Tomáši Vavrušovi za součinnost a spolupráci při připomínkování rozličných právních norem.

V Brně dne 4. září 2020

MVDr. Martin Grym

předseda legislativní komise představenstva KVL ČR


VÝROČNÍ ZPRÁVA EKONOMICKÉ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

 

14_priloha

 

Vážené kolegyně a kolegové,

ekonomická komise v uplynulém období pracovala ve složení MVDr. Anna Šimaliaková, Ondřej Rychlík, Jan Šterc, Martin Zelinka a Michal Vítek. Hlavní náplní činnosti EK bylo jako vždy posuzování žádostí o podporu sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, především pro členy KVL ČR, žádostí OS KVL ČR, kontrola využívání sociálního fondu, dozor nad čerpáním rozpočtu, a hlavně příprava rozpočtu na následující rok.

Podpora akcí

 

Finance na podporu akcí jsou vždy pořádajícím subjektem fakturovány jako propagace KVL ČR, tudíž jsou zařazeny do výdajů snižujících daňový základ. Z podporovaných akcí zmíním např. běžecký závod Pyšelský kopeček, Mikulášský turnaj v minifotbale, Hanáckou výstavu psů.

Rozpočty OS KVL ČR

Jednotlivá sdružení předkládají rozpočty, které více odpovídají skutečným potřebám na jejich činnost. Na rok 2021 zaslaly OS KVL rozpočty v celkové výši 1 399 600 Kč, což vyhovuje možnostem rozpočtu.

Sociální fond

V roce 2019 bylo vyplaceno 748 000 Kč jako příspěvek pozůstalým v případě úmrtí člena KVL ČR, nebo jako „odchodné” při ukončení členství v KVL ČR (členství v KVL ČR 20 a více let). Příjmem sociálního fondu je část hospodářského výsledku za uplynulý rok, pokuty a náklady disciplinárních řízení udělených ČR.

K 31. 12. 2019 byl zůstatek na účtu sociálního fondu 1 557 867,87 Kč.

Rozpočty

Rozpočet roku 2019 a jeho čerpání, stejně tak plán na rok 2021, jsou přílohou této zprávy. S uspokojením mohu konstatovat, že již pátý rok skončilo hospodaření KVL ČR kladným výsledkem, a v letošním roce tomu nebude jinak, viz tabulka:

 
2015
+ 2084 tis.
2016
+ 1809 tis.
2017
+ 2182 tis.
2018
+ 1236 tis.
2019
+ 1835 tis.
 

Základní vizi EK, udržovat na účtech KVL ČR rezervu ve výši cca 20 mil. Kč se daří plnit. K 31. 12. 2019 bylo na účtech KVL ČR 24 857 653 Kč. Díky dobré práci sekretariátu se daří vymáhat dlužné členské příspěvky, k 16. 9. 2020 evidujeme pouze 13 neplatičů.

Pochopitelně lze vždy leccos zlepšovat, ale konstatování, že hospodaření KVL ČR se nachází v dobré kondici, je pravdivé.

Dle §12 finančního řádu o hospodaření komory informujeme:

Mzdové náklady činily v roce 2019 cca 4 500 000 Kč včetně odvodů za zdravotní a sociální pojištění a jmenovité uvedení výše náhrady za činnost v orgánech Komory u všech volených funkcionářů Komory včetně počtu hodin, za které náhradu získali, najdete na komorovém webu v zápise č. 3 z jednání ekonomické komise KVLČR https://www.vetkom.cz/zapis-c-3-z-jednani-ekonomicke-komise-kvl-cr-10-06-2020/

Pěkný podzim přeje

MVDr. Michal Vítek,

předseda EK KVL ČR


 
Rozpočet 2019 čerpání 31.12.2019
         
  2019 rozpočet (v tis.) 2019 čerpání  %
Prezident a vice. 01 cestovné+NC+IT
450
393
87%
služby
20
38
190%
reprezentace
30
37
123%
celkem
500
468
94%
       
 
Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava
500
649
130%
repr. fond a služby
350
242
69%
služby právní
100
101
101%
celkem
950
992
104%
       
 
Revizní komise 03 cestovné+NC+IT+dom příprava
740
885
120%
služby
35
65
186%
služby právní
200
259
130%
občerstvení
25
43
172%
celkem
1000
1252
125%
       
 
Čestná rada 04 cestovné+NC+IT+dom příprava
795
839
106%
služby
85
55
65%
služby právní
240
133
55%
občerstvení
30
21
70%
celkem
1150
1048
91%
       
 
Ekonom.komise 05 cestovné+NC+IT+dom příprava
70
59
84%
služby
30
14
47%
celkem
100
73
73%
       
 
Zahraniční komise 06 cestovné+NC+IT+dom příprava
400
517
129%
služby
90
86
96%
celkem
490
603
123%
       
 
Legislat.komise 07 cestovné+NC+IT+dom příprava
160
106
66%
služby
30
7
23%
služby právní
100
81
81%
celkem
290
194
67%
       
 
Vzdělávací komise 08 cestovné+NC+IT+dom příprava
250
69
28%
služby
100
9
9%
celkem
350
78
22%
       
 
Vzdělávací komise(semináře 15) VA      
 
náklady+semináře+webináře
1500
1583
106%
celkem
1500
1583
106%
       
 
Mediální komise 09 cestovné+NC+IT+dom příprava
400
398
100%
služby graf.a jiné (honoráře)
190
131
69%
služby
20
19
95%
výdaje na PR
110
81
74%
stránky WWW
290
393
136%
celkem
1 010
1 022
101%
       
 
Péče o členy reklama a propagace
200
389
195%
putovní seminář
350
286
82%
okresy
1400
1577
113%
celkem
1950
2252
115%
       
 
Přímé daně (zálohy) celkem
950
902
95%
       
 
       
 
Přísp. Mez. Org. celkem
670
665
99%
       
 
Náklady spojené s GDPR celkem
50
86
172%
       
 
sekretariát 10      
 
spotřeba - režie
180
175
97%
poštovné
120
116
97%
servis softwaru
150
142
95%
cestovné
15
18
120%
Telefonica 02+int
50
37
74%
ostatní
120
96
80%
mzdy hrubé
1 650
1 582
96%
zákonné soc.nákl.
550
549
100%
invest a neinvest.náklady
150
96
64%
ekonom
350
379
108%
celkem
3 335
3 190
96%
         
Provozní náklady 180 energie ( + nájem 2019 )
520
514
99%
údržba
50
43
86%
služby pojištění
30
15
50%
celkem
600
572
95%
         
         
sněm  
800
873
109%
volby  
30
12
40%
audit  
35
35
100%
stránky - pet.pas + už.úpravy na pasy  
300
298
99%
bankovní poplatky a soudní popl.  
55
46
84%
ostatní výdaje ( nezařaditelné na střediska )  
50
0
0%
         
CELKEM  
16 165
16 244
100%
         
Příjmy příspěvky
13 700
14 477
106%
úroky + Fin.úřad
30
84
280%
Semináře příjem
1 500
1 402
93%
Asociace - poplatek
50
48
96%
kauce DKK+ aprb.zk.
50
64
128%
ev. Petpasů
1 700
2 278
134%
Prodej pasů
400
401
100%
CELKEM  
17 430
18 754
108%
         
         
příspěvky s Osvědčením
3 850
bez Osvědčení
1 250
bez Osvědč.,nad 65
100
         
Bilance        
 výdaje  
16 165
16 244
100%
 příjmy  
17 430
18 754
108%
 CELKEM  
1 265
2 510
198%
         
Sociální fond KZ 31.12.2019    
1558
 
 Rozpočet 2021 ke schválení
         
  2021 rozpočet (v tis.) 2021 čerpání  %
Prezident a vice. 01 cestovné+NC+IT
450
 
0%
služby
20
 
0%
reprezentace
30
 
0%
celkem
500
 
0%
       
 
Představenstvo 02 cestovné+NC+IT+dom příprava
500
 
0%
repr. fond a služby
350
 
0%
služby právní
100
 
0%
celkem
950
 
0%
       
 
Revizní komise 03 cestovné+NC+IT+dom příprava
940
 
0%
služby
35
 
0%
služby právní
200
 
0%
občerstvení
25
 
0%
celkem
1200
 
0%
       
 
Čestná rada 04 cestovné+NC+IT+dom příprava
975
 
0%
služby
85
 
0%
služby právní
200
 
0%
občerstvení
30
 
0%
celkem
1290
 
0%
       
 
Ekonom.komise 05 cestovné+NC+IT+dom příprava
70
 
0%
služby
30
 
0%
celkem
100
 
0%
       
 
Zahraniční komise 06 cestovné+NC+IT+dom příprava
500
 
0%
služby
90
 
0%
celkem
590
 
0%
       
 
Legislativní komise 07 cestovné+NC+IT+dom příprava
320
 
0%
služby
30
 
0%
služby právní
150
 
0%
celkem
500
 
0%
       
 
Vzdělávací komise 08 cestovné+NC+IT+dom příprava
160
 
0%
služby
100
 
0%
celkem
260
 
0%
       
 
Vzdělávací komise(semináře 15) VA      
 
náklady+semináře+webináře
1000
 
0%
celkem
1000
 
0%
       
 
Mediální komise 09 cestovné+NC+IT+dom příprava
400
 
0%
služby graf.a jiné (honoráře)
190
 
0%
služby
20
 
0%
výdaje na PR
110
 
0%
stránky WWW
290
 
0%
celkem
1 010
 
0%
       
 
Péče o členy reklama a propagace
200
 
0%
putovní seminář
250
 
0%
okresy
1400
 
0%
celkem
1850
 
0%
       
 
Přímé daně (zálohy) celkem
700
 
0%
       
 
       
 
Přísp. Mez. Org. celkem
710
 
0%
       
 
Náklady spojené s GDPR celkem
30
 
0%
       
 
sekretariát 10      
 
spotřeba - režie
230
 
0%
poštovné
120
 
0%
servis softwaru
170
 
0%
cestovné
15
 
0%
Telefonica 02+int
50
 
0%
ostatní + prav. služby
120
 
0%
mzdy hrubé
1 850
 
0%
zákonné soc.nákl.
650
 
0%
invest a neinvest.náklady
150
 
0%
ekonom
400
 
0%
celkem
3 755
 
0%
       
 
Provozní náklady 11 energie ( + nájem 2019 )
520
 
0%
údržba
50
 
0%
služby pojištění
30
 
0%
celkem
600
 
0%
       
 
sněm  
800
 
0%
volby  
25
 
0%
audit  
40
 
0%
stránky - pet.pas + už.úpravy na pasy  
300
 
0%
bankovní poplatky a soudní popl.  
55
 
0%
ostatní výdaje ( nezařaditelné na střediska )  
50
 
0%
       
 
CELKEM NÁKLADY 2021  
16 315
 
0%
       
 
Příjmy příspěvky
14 300
 
0%
  úroky + Fin.úřad
60
 
0%
  Semináře příjem
1 000
 
0%
  Asociace - poplatek
70
 
0%
  kauce DKK+ aprb.zk.
50
 
0%
  ev. Petpasů
1 700
 
0%
  Prodej pasů
350
 
0%
CELKEM PŘÍJMY 2021  
17 530
 
0%
         
příspěvky s Osvědčením
3 850
bez Osvědčení
1 250
bez Osvědč.,nad 65
100
         
Bilance        
náklady  
16 315
0
0%
příjmy  
17 530
0
0%
 CELKEM  
1 215
0
0%
         
   Mimorozpočtové náklady 2021 s vlivem na HV
  čerpání soc. fondu
850
 
0%
  tvorba nových www stránek
1500
 
0%
       
 
  Sociální fond KZ banka    
0%
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MEDIÁLNÍ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

 

15_priloha

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 Od posledního sněmu v Mikulově pracuje mediální komise (MK) v nezměněném složení: MVDr. et Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MVDr. Petra Šinová, MVDr. Karel Daniel, MVDr. Martin Grym a MVDr. Vladimír Rejnek – předseda. Na většinu jednání MK, která se koná 1krát měsíčně, dochází i prezidentka KVL, MVDr. Radka Vaňousová.

 Práce v MK se odehrává ve 3 sférách: Za prvé je to public relations (PR), tedy komunikace s veřejností, ale i s členy Komory. Za druhé to jsou webové stránky a za třetí tvorba stavovského časopisu Zvěrokruh. Nelze říci, která z výše uvedených činností by měla mít prioritu.

 

Všechny zahrnují různé formy medializace Komory a podávají informace o dění v Komoře i o dění z vně Komory, která jsou pro nás důležitá.

   PR představuje styk s veřejností, neveterinární ale i veterinární. Jsou to tiskové konference (TK), vydávání tiskových zpráv (TZ), případně to jsou výstupy členů představenstva, převážně prezidentky a viceprezidenta ve veřejných sdělovacích prostředcích, kteří podávají veřejnosti aktuální informace k momentální veterinární problematice. V tisku, rozhlase, či televizi se samozřejmě objevují i řadoví členové Komory vyjadřující se k odborným či legislativním problémům se vztahem k veterinární oblasti. Všichni tak svými vystoupeními propagují veterinární stav. Je třeba zmínit, že i na tuto oblast naší činnosti měl nepříznivý vliv průběh pandemie koronaviru. Proto se oproti  jiným létům uskutečnila pouze jedna TK, a to 20. 2. 2020 v Praze v Břevnovském klášteře, při příležitosti konání Medica veterinaria. Společně s touto akcí jsme oslavili sté výročí založení Zvěrolékařské komory a pokřtili Komorou vydaný almanach, k tomu ale dále. Z této TK, které se zúčastnili prezidentka KVL MVDr. R. Vaňousová, za SVS ústřední ředitel MVDr. Z. Semerád a za VFU profesor A. Nečas, vyšlo společné prohlášení o jednotnosti veterinárního stavu a samozřejmě i informace o stoletém trvání veterinární Komory. Další TK se chystá 30. 9. 2020 v Praze, kde se bude pojednávat o vzteklině a významu vakcinace, dále o veterinární pohotovosti a úkonech s ní související a třetí, záložní téma, jsou koronaviry u hospodářských zvířat. Na organizaci TK a tvorbě TZ se vždy aktivně podílejí naši mediální poradci, ing. Josef Duben a agrární analytik Petr Havel. Od posledního sněmu bylo vydáno několik TZ, jejímiž autory byli ing. J. Duben, P. Havel, MVDr. M. Grym a MVDr. J. Bernardy. Jsou to: 1. Čipování psů, 2. Vzdělávání veterinárních lékařů v rukou KVL, 3. Antibiotika? Kéž by byli všichni tak zodpovědní jako veterinární lékaři, 4. Štěně bez čipu (a primáti bez veterinárního osvědčení), to nepůjde, 5. Kdo se bojí aviární influenzy, 6. Krmte ptáčky, ale rozumně, 7. 100 let, právě tolik je Komoře veterinárních lékařů, 8. I zajištění veterinární péče o zvířata patří mezi důležité priority, 9. Zvířata jsou nemocná i v době pandemie, 10. Měli bychom se bát přenosu COVID 19 na domácí mazlíčky, 11. Je tzv. „chytrá karanténa“ opravdu tak chytrá?, 12. Jakékoliv cestování je pro zvíře stres. Dále jsou připraveny TZ: 1. O veterinární péči v nové době - společné setkání české a slovenské Komory, univerzit a veterinárních správ v Mikulově. 2. Když je v ordinaci otrava. , 3. Proč kastrovat kočky? Protože to je módní? Ale kdepak!, 4. 102 let samostatného státu a jen posledních 16 let bez vztekliny, 5. Koronaviry u zvířat? Běžná věc.  Lze konstatovat, že všechny výše uvedené výstupy jsou veřejnosti vnímány, o čemž se přesvědčujeme monitoringem tisku, rozhlasu, či televize.

   Webové stránky, stále ve veterinární veřejnosti omílané téma. Nespokojenost převládá hlavně v řadách mladších kolegů. Jak jsem uvedl v loňské sněmovní zprávě, spokojenost se stránkami, i když byly inovovány před zhruba čtyřmi roky firmou IPCC, není dobrá. V této době, kdy píši tuto zprávu, probíhá audit webových stránek firmou AITOM. Tento audit by následně měl posloužit k případnému výběrovému řízení na nového zhotovitele. Rozpočtová komise na svém srpnovém jednání vyčlenila v mimorozpočtových nákladech částku ve výši 1,5 milionu korun, která, odsouhlasí-li to tento sněm, bude vzata z finančních rezerv Komory a použita na tento účel. Této problematice se velmi intenzivně a erudovaně věnuje kolegyně Petra Šinová, za což ji patří poděkování.

   Časopis Zvěrokruh. Většina z vás ho zná. Doufám, že když ho objevíte ve schránce, ho alespoň rozbalíte, prolistujete a co vás zaujme, přečtete. Snažíme se vám v něm přinášet nové informace o dění v Komoře, informace, které můžete využít v praxi i osobním životě. Doufám proto, že si přečtete články z historie od kolegyně Nejedlíkové, která je pojala trochu jinak než prof. Červený, články s genetickou problematikou nebo krátká seznámení s málopočetnými plemeny psů a koček. Že si rádi zavzpomínáte na kolegy a kolegyně při čtení jubilantů, nebo si přečtete krátká povídání o malířích obrazů na titulce. Většinu asi zaujmou soudničky, někoho daňová problematika. Jsme vděčni za každý příspěvek od vás „zvenku“, z okresů, z uskutečněných společenských nebo sportovních akcí. Děkujeme i za historky z vašeho profesního života. Bohužel i zde se podepsal COVID 19. Byli jsme nuceni na žádost nakladatele (Profi Press) omezit počet stran Zvěrokruhu, a to z důvodu menšího zájmu inzerentů, kteří svými platbami za inzerci vlastně časopis financují. Za to se omlouváme.

   V roce 2020 se nám podařilo vydat pěknou publikaci, almanach k 100. výročí založení Zvěrolékařské komory: „Čeští veterinární lékaři a jejich Komora v letech 1920 – 2020, s podtitulem Jedno sto pozoruhodných let“. Tu jsme, jak jsem již uvedl, pokřtili 20. 2. 2020 v Praze v Břevnovském klášteře při konání Medica veterinaria. Vlastní akt proběhl v důstojném prostředí a na úrovni. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat dvěma autorům, kteří se velkou měrou podíleli na textové a grafické úpravě publikace. Jsou to MVDr. Martin Grym a Mgr. Tomáš Vavruša. Iniciátor prací na almanachu a spoluautor významné části o dávné historii naší Komory – profesor Čeněk Červený - již bohužel není mezi námi, což ale můj dík za jeho přínos pro tuto publikaci nijak neumenšuje. Tato publikace by měla být k dispozici na sněmu koncem letošního roku. Ti kolegové, kteří na sněm nepojedou, se mohou v případě svého zájmu o tuto knihu obrátit na sekretariát Komory, kde jsou tyto publikace uloženy.

   V tomto roce se nám podařilo uskutečnit i 2 ankety na téma pohotovosti. První průzkum se týkal rozmístění pohotovostních pracovišť , a jakým způsobem je zajišťován (viz. Zvěrokruh  7/20) a druhý se týká pohotovostních zákroků, to právě probíhá. Dále se spustila na komorovém webu aplikace pro veterinární lékaře a pracoviště s možností se přihlásit a prezentovat se. Jedná se o službu pro klienty.

   Závěrem bych chtěl poděkovat všem výše jmenovaným, ing. Editě Jelínkové Hrdličkové, autorkám soudniček, autorkám článků o genetice, historii, grafikovi panu Filipu Chudobovi, pracovníkům Profi Pressu, zejména panu Davidu Košťálkovi, za odvedenou práci. Dále všem pracovníkům sekretariátu Komory za perfektní servis a pohodové prostředí pro práci MK. Díky i těm, na které jsem nechtěně zapomněl.

V  Hrachovišti   4. 9. 2020

MVDr. Vladimír Rejnek, předseda MK


VÝROČNÍ ZPRÁVA VZDĚLÁVACÍ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

 

16_priloha

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Od XXVIII. Sněmu konaném v Mikulově pracovala vzdělávací komise ve složení (MVDr.) Návojová Horáčková, Pokorný, Šterc, Zelinka. MVDr. Pokorný v letošním roce rezignoval.

Od schválení novely Vzdělávacího řádu došlo následně ke schválení prvních dvou autorizovaných oborů – Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat a Medicína koček. Letos na podzim již proběhly první zkoušky kandidátů na autorizaci v oboru Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Doufáme, že další obory budou následovat.

 

Přípravu vzdělávacích akcí nám v letošním roce výrazně narušila pandemie SARS-CoV-2. Ty akce, které byly naplánovány do vyhlášení karantény, proběhly normálně, od března pak nebylo možné pořádat vzdělávací akce prezenčním způsobem.

Putovní semináře proběhly i v letošním roce, zvolená témata reflektují požadavky členské základny na informace týkající se aktuální problematiky legislativní i odborné. Místa konání byla opět Brno, Ostrava, Praha, Hradec Králové, České Budějovice a Plzeň. Kromě informací týkajících se EET, zpráv revizní komise, mohli veterinární lékaři diskutovat se zástupci Státní veterinární správy, kteří přijeli představit systém elektronických žádanek.

Další vzdělávací akce pořádané prezenčním způsobem již neproběhly. Plánovaná dvoudenní konference Infekční nemoci koček, která měla proběhnout v květnu, byla nakonec uspořádána on-line, záznam konference byl k dispozici účastníkům ještě 6 měsíců. Připravované semináře týkající se legislativy a používání léčiv a používání antibiotik připravované ve spolupráci s ÚSKVBL také neproběhly, na jejich uskutečnění budeme pracovat v průběhu příštího roku.

Tradičně jsme uspořádali i řadu webinářů, témata opět reflektovala požadavky členské základny. Letošní webináře byly tyto: Jak může stres a způsob života ovlivnit zdravotní stav psa, Fraktury antebrachia u trpasličích plemen psů, Aktuální informace k legislativě a čipování psů, Stabilizace a monitoring diabetické kočky, Metodika kontroly zdraví a digitalizace, Kontrola RTG pracoviště, Klid v nejistých časech – tipy a techniky, jak se udržet při smyslech v období pandemie, Stabilizace a monitoring akutního kočičího diabetika, Komplikace při extrakci zubů, Dysplazie loketního kloubu malých plemen psů, Úspěšná veterinární praxe – reálné výsledky českých praxí na základě anonymního průzkumu – první část malé ordinace, Otitis externa: Výzvy a řešení (ve spolupráci s firmou Bayer),  Úspěšná veterinární praxe – reálné výsledky českých praxí na základě anonymního průzkumu – druhá část velké ordinace, Novela zákona o veterinární péči – centrální registr čipů, elektronické žádanky. Záznamy webinářů lze nalézt v archívu na webu KVL ČR.

Letos opět proběhl Vetmeeting, tentokrát již 7. ročník. Odborný dvoudenní program probíhal tentokrát ve dvou sekcích – malozvířetnické a exotů. Sobota byla věnována přednáškám a workshopu, pátek a neděle workshopu a kurzu radiační ochrany. Páteční workshop se týkal kazuistik v oboru Medicína koček, sobotní workshop zobrazovacích technik u drobných savců. Kvůli pandemii SARS-CoV-2 a s ní spojeným zákazem prezenčního přednášení domluvené přednášející proběhla malozvířetnická sekce on-line. Připraven byl opět i doprovodný program včetně dětského dne a večerní zábavy, čehož hojně využívají zejména rodinní příslušníci.

Kontinuální vzdělávání běží i po změnách zavedených od předloňského roku bezproblémově. Aktivně je do systému zapojeno 1841 veterinárních lékařů (ostatní nedali souhlas s GDPR, takže jejich kredity nelze evidovat) a 95 firem.

Ráda bych poděkovala jednak všem členům Vzdělávací komise za dosavadní spolupráci, jednak pracovnicím sekretariátu Sylvě Skálové a Radce Vítkové za jejich práci při přípravě vzdělávacích akcí.

V Praze 10.9.2020

MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine)


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAHRANIČNÍ KOMISE PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

 

17_priloha

 

Od posledního Sněmu KVL ČR se jednání a korespondenční činnosti v zahraniční komisi účastnili : Dr. Vaňousová, Dr. Daniel, Dr. Snášil, Dr. Bernardy, Dr. Borkovec.

Funkci předsedy vykonával do června 2020 Dr. Snášil, poté Dr. Borkovec.

Zahraniční komise se fyzicky nescházela, členové komunikovali mezi sebou elektronickou cestou.

 

Účastníci všech jednání v zahraničí informovali o jejich průběhu i závěrech jak členy orgánů KVL ČR, tak i ostatní členy prostřednictvím svých zpráv publikovaných v časopise ZVĚROKRUH i na webové stránce KVL.

Stručný přehled o akcích zahraniční komise KVL ČR, které se uskutečnily:

 - 6.-9.11.2019 jednání GA FVE v Bruselu

-  21.-24. 11. 2019 Shromáždění AHCZSK Skalica a Sněm KVL SK Štrbské Pleso

- 4.12.2019 Jednání One Health ve  Varšavě - Dr. Bernardy

- Příprava GA FVE v Praze 4-7/11/2020

(jednání v hotelu Grandium , Tř. politických vězňů, Praha, welcome party Obecní dům, gala diner Kajserštejnský palác, rozpočet (200 – 300 osob).

- 17.1. 2020 ples KVL SR Košice - Dr. Vaňousová Dr. Daniel

- 14.2. 2020 Odborno-spoločenské podujatie Dolný Kubín - Dr. Daniel

- Na pozvání prezidentky KVL SR 26.-27.6. 2020 Setkání se zástupci slovenské Komory a košické VFU - Dr. Vaňousová, Dr. Daniel

- Výzvy na efektivnost veterinární péče o hospodářská a zájmová zvířata v nových podmínkách digitalizace, telemedicíny i nákazové situace, Mikulov, 2. Září 2020 - zástupci Komory veterinárních lékařů, Státní veterinární správy ČR i slovenské správy, veterinárních univerzit v Brně a v Košicích.

Plán zahraničních akcí na první pololetí 2020, které se nekonaly, či se konat nebudou:

- 6.,7.4. Všeobecné shromáždění WVA, Auckland, N. Zéland Dr. Vaňousová -

– zrušeno Covid19.

- 23.-25.4. společné jedn. předst. KVL ČR a KVL SR (plán.v Telči nebo na Hluboké)

- zrušeno Covid19

- 8.- 9.5. schůzka V4 Plus, Berane, Černá Hora Dr. Vaňousová, Dr. Daniel- zrušeno Covid19

- 29.- 30.5. Kongres KVL SR Jasná Dr. Daniel – zrušeno Covid19

- 4.- 6.6. UEVP a FVE GA Londýn Dr. Vaňousová, Dr. Daniel, Dr. Bernardy – zrušeno Covid 19

- podzimní konání GA FVE v Praze - po zvážení nepříznivé pandemické situace a s přihlédnutím ke spíše nepříznivé odpovědi delegátů ohledně jejich fyzické účasti, se prezidium FVE (svým dopisem ze 7/9/ 2020) rozhodlo přeložit tuto akci buď na listopad 2021, nebo na květen – červen 2022.

- projekt Visegrad Fund project Visegrad Vet+ policies on Covid-19 (2-denní konference 19/11/2020 - 22/11/2020 v Tivatu v Černé Hoře pro koordinaci strategie EU států v protipandemických opatřeních) - KVL ČR se vzdává účasti vzhledem nepříznivé pandemické situaci.

Plán zahraničních akcí , které by se konat mohly:

 • Záštita organizační nad GA FVE v Praze - přeložit tuto akci buď na listopad 2021, nebo na květen – červen 2022.
 • Projekt Visegrad Fund project Visegrad Vet+ policies on Covid-19 (2-denní konference 19/11/2020 - 22/11/2020 v Tivatu v Černé Hoře pro koordinaci strategie EU států v protipandemických opatřeních) - KVL ČR je toho názoru, že - vzhledem k současnému stavu šíření pandemie COVID19 – bude přínos této konference významnější, když se uskuteční na úrovni celé FVE a jakmile budou známy poznatky o účinnosti připravovaných vakcín.

V Znojmě dne 20. 9. 2020

MVDr. Lubomír Borkovec


NÁVRHY NA DOPLNĚNÍ A ZMĚNY ŘÁDŮ KVL ČR pro jednání XXIX. sněmu v Brně

Návrh novely Řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti (navrhovatel: revizní komise; s doporučením představenstva*)

Platné znění:

Řád pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti

1) Účelem tohoto řádu je stanovení podmínek pro udělování osvědčení k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti (dále jen osvědčení), které opravňuje veterinárního lékaře k výkonu léčebné a preventivní veterinární činnosti na území ČR.

2) Osvědčení uděluje a odebírá představenstvo Komory

3) Osvědčení se uděluje na základě žádosti pouze veterinárním lékařům:

a) členům Komory se splněnými povinnostmi člena

b) kteří jsou plně způsobilí k právním úkonům a nebyli pravomocně odsouzeni k trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem veterinární činnosti

c) kteří absolvovali příslušnou fakultu Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR nebo v jiném státě nebo školu, jejíž absolvování je v ČR uznáno jako adekvátní pro výkon veterinární praxe

d) byli podrobeni minimální šestiměsíční praktické výuce v pregraduálním nebo postgraduálním období.

(platné znění písmena d) s odloženou účinností: d) kteří byli podrobeni praktické výuce trvající minimálně 6 měsíců v pregraduálním a 24 měsíců v postgraduálním období za podmínek, že žadatel o osvědčení absolvoval postgraduální praktickou výuku v průběhu posledních 5 let před podáním žádosti o osvědčení, výuka se uskutečnila v minimálním rozsahu 30 hodin týdně a tato praxe byla vykonána pouze u veterinárního lékaře, který je držitelem osvědčení pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti po dobu nejméně pěti let, a po tuto dobu vykonával veterinární léčebnou a preventivní činnost v hlavním pracovním poměru jako osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba. Uchazeč o udělení osvědčení může za srovnatelným podmínek tuto praxi vykonat v zahraničí. Toto ustanovení nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti novely zákona č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve které bude povinnost absolvovat postgraduální praxi před udělením osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární a léčebné činnosti zakotvena.)

4)

a) Žádost na předepsaném formuláři musí obsahovat:

– osobní údaje

– registrační číslo člena

– doklad o absolvování školy (ověřená fotokopie diplomu)

– vysvědčení o státní zkoušce

– výpis z trestního rejstříku

– předpokládané místo působení

5) Sekretariát Komory oznámí předsedovi příslušného okresního sdružení udělení osvědčení, a to do 30 dní po rozhodnutí

6) Představenstvo KVL žadatele vyrozumí do 14 dnů od rozhodnutí, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti.

7) Osvědčení se uděluje pro výkon veterinární preventivní, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti.

8) Osvědčení pro výkon veterinární preventivní, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti se uděluje žadatelům, kteří absolvovali Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR nebo v jiném státě nebo jinou fakultu nebo školu, jejíž absolvování je v ČR uznáváno jako odpovídající pro umožnění výkonu veterinární praxe. Odbornou způsobilost pro rozsah vykonávaných činností stanovuje zákon 166/99 Sb. v platném znění

9) Osvědčení obsahuje:

– jméno, příjmení, titul a rodné číslo žadatele

– evidenční číslo osvědčení

– registrační číslo člena Komory

– předmět a specifikaci veterinární činnosti

– datum vydání osvědčení a dobu jeho platnosti

– podpis prezidenta nebo viceprezidenta a otisk razítka KVL ČR.

10) Představenstvo osvědčení neudělí či odejme

a) veterinárním lékařům, kteří nesplňují podmínky stanovené tímto řádem

b) na základě rozhodnutí Čestné rady KVL ČR, jako disciplinární trest

11) Osvědčení pozbývá platnost, vzdá-li se příslušný veterinární lékař výkonu praxe a oznámí- li tuto skutečnost písemně představenstvu Komory. Po odejmutí osvědčení na základě disciplinárního opatření nebo po ukončení výkonu praxe je nutno osvědčení neprodleně vrátit na sekretariát Komory.

12) Dočasné odevzdání osvědčení je možné a veterinární lékař je oprávněn podat žádost o změnu členského příspěvku. Po dobu uložení osvědčení na sekretariátu Komory nesmí veterinární lékař vykonávat veterinární činnost. Sekretariát zašle příslušnému výboru OS KVL oznámení o uložení osvědčení. V odůvodněných případech to oznámí i dalším úřadům státní správy.

13) Každou změnu skutečností podstatných z hlediska podmínek pro udělení osvědčení je jeho držitel povinen oznámit písemně představenstvu Komory do 15ti dnů od jejího vzniku.

14) Po dobu držení osvědčení je podnikající člen povinen být pojištěn proti škodám vzniklým v souvislosti s výkonem povolání v rozsahu stanoveném Komorou. Od účasti na pojištění profesní odpovědnosti jsou osvobozeny osoby, které přeruší výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti, uloží osvědčení na sekretariátě Komory a přeruší podnikání ohlášením u finančního úřadu. Tuto změnu je nutné Komoře oznámit do 30 dnů po jejím uskutečnění.

15) Vzdělání veterinárních lékařů z jiných než členských zemí EU může být uznáno nebo neuznáno jako odpovídající pro výkon veterinární činnosti na základě posouzení, které si komise pro uznávání kvalifikace vyžádá od Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR.

16) Povinné minimum pre- nebo postgraduální praktické výuky:

a) Uznávání odborných kvalifikací pro občany EU upravuje zákon č. 18/2004 Sb.

b) Odbornou způsobilost pro výkon odborné veterinární činnosti upravuje zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v platném znění.

c) Komora je vázána při rozhodování o uznání odborné kvalifikace spektrem teoretických znalostí a praktických dovedností vymezených směrnicí 78/1027/EHS a seznamem škol a diplomů uvedeným ve Směrnici Rady z 18. prosince 1978, která se týká vzájemného uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o předepsané kvalifikaci ve veterinárním lékařství, včetně opatření k usnadnění účinného výkonu práva zřizování a svobody poskytovaných služeb č. 78/1026/EHS.

d) Veterinární lékaři z jiných než členských zemí EU, jejichž vzdělání je posuzováno podle odstavce 15 tohoto Řádu, mohou být před vydáním osvědčení vyzváni k absolvování zkoušky zejména z veterinární legislativy, hygieny potravin a zkoušky z praktických klinických dovedností.

Představenstvo Komory rozhodne o rozsahu zkoušky (úplná, žádná, dílčí) na základě posouzení Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR. Zkouška je zpoplatněna podle příspěvkového a poplatkového řádu KVL ČR.

Navrhované znění (červeně):

Řád pro vydávání osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti

§ 1

Účelem tohoto řádu je stanovení podmínek pro vydávání osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti (dále jen „osvědčení“).

§ 2

(i) Osvědčení je dokladem o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti ve smyslu ust. § 58 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“).

(ii) Bez osvědčení nelze vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost podle ust. § 58 veterinárního zákona.

(iii) Bez vydaného osvědčení nelze být členem Komory; tím není dotčeno právo dočasně uložit osvědčení za podmínek tohoto řádu.

(iv) Osvědčení vydává představenstvo Komory.

§ 3

Osvědčení se uděluje na základě žádosti pouze veterinárním lékařům, kteří:

a) společně s žádosti o udělení osvědčení podali též žádost o zápis do seznamu členů Komory, b) jsou plně svéprávní, c) nebyli pravomocně odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem veterinární činnosti a za tím účelem Komoře doložili výpis z rejstříku trestů, který ke dni podání žádosti není starší než 3 měsíce, d) předloží Komoře doklad o splnění podmínky odborné způsobilosti dle ust. §§ 59 až 59b veterinárního zákona,

[znění písmena e) s odloženou účinností ke dni nabytí účinnosti novely zákona č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky (dále jen „zákon o Komoře“), ve které bude povinnost absolvovat postgraduální praxi před udělením osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární a léčebné činnosti zakotvena:]

e) kteří byli podrobeni praktické výuce trvající minimálně 6 měsíců v pregraduálním a 24 měsíců v postgraduálním období za podmínek, že žadatel o osvědčení absolvoval postgraduální praktickou výuku v průběhu posledních 5 let před podáním žádosti o osvědčení, výuka se uskutečnila v minimálním rozsahu 30 hodin týdně a tato praxe byla vykonána pouze u veterinárního lékaře, který je držitelem osvědčení pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti po dobu nejméně pěti let, a po tuto dobu vykonával veterinární léčebnou a preventivní činnost v hlavním pracovním poměru jako osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba. Uchazeč o udělení osvědčení může za srovnatelným podmínek tuto praxi vykonat v zahraničí

§ 4

(i) Představenstvo vydá osvědčení na základě písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, dosažený akademický titul, datum narození a rodné číslo, IČ (bylo-li přiděleno), adresu trvalého bydliště, korespondenční adresu (je-li odlišná od trvalého bydliště), kontaktní údaje provozovny, státní příslušnost, telefonní číslo a e-mail.

(ii) Žádost se podává společně s žádostí o zápis do seznamu členů Komory, a to na předepsaném formuláři, který je dostupný na internetových stránkách Komory a na sekretariátě Komory.

(iii) K žádosti je žadatel povinen přiložit doklady prokazující splnění podmínek dle § 3 tohoto řádu.

§ 5

(i) O žádosti o vydání osvědčení rozhodne představenstvo společně s rozhodnutím o žádostí o zápis do seznamu členů Komory ve lhůtě 2 měsíců od podání těchto žádostí dle ust. § 4 odst. 2 zákona o Komoře.

(ii) Jestliže představenstvo Komory žádosti vyhoví a osvědčení žadateli vydá, umožní žadateli převzetí osvědčení do své držby do 14 dnů od vynesení kladného rozhodnutí; rozhodnutí se v takovém případě nevyhotovuje v písemné formě.

(iii) Jestliže představenstvo žádost o vydání osvědčení nebo žádost o členství v Komoře zamítne, vydá ve lhůtě dle prvního odstavce odůvodněné písemné rozhodnutí, proti němuž je přípustné odvolání.

§ 6

Osvědčení obsahuje:

a) jméno, příjmení, dosažený akademický titul a rodné číslo žadatele,

b) registrační číslo člena Komory,

c) datum vydání osvědčení,

d) podpis prezidenta nebo viceprezidenta a otisk razítka Komory.

§ 7

Každou změnu skutečností podstatných z hlediska podmínek pro vydání osvědčení je jeho držitel povinen oznámit písemně představenstvu Komory do 15 dnů od jejího vzniku.

§ 8

(i) Po dobu držby osvědčení je podnikající člen Komory povinen být pojištěn proti škodám vzniklým v souvislosti s výkonem povolání, a to v rozsahu stanoveném Komorou.

(ii) Od účasti na pojištění profesní odpovědnosti jsou osvobozeni členové Komory, kteří přeruší výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a dočasně uloží osvědčení podle § 10 tohoto řádu. Povinnost být pojištěn zaniká členu Komory dnem, od nějž se osvědčení považuje za uložené dle § 10 odst. 1 tohoto řádu.

(iii) Členové Komory vykonávající odbornou veterinární činnost výlučně v zaměstnaneckém poměru k jinému členu Komory jsou účastni na pojištění profesní odpovědnosti v rámci povinného pojištění zaměstnavatele.

§ 9

(i) Osvědčení pozbývá platnosti:

a) vyškrtnutí ze seznamu členů Komory na žádost člena; osvědčení v takovém případě pozbývá platnosti okamžikem, kdy bude písemná žádost o vyškrtnutí společně s originálem listinného osvědčení doručena na sekretariát Komory;

b) v případě úmrtí člena Komory, a to ke dni jeho úmrtí;

c) v případě prohlášení člena Komory za mrtvého, a to ke dni právní moci soudního rozhodnutí soudu o takovém prohlášení;

d) v případě omezení svéprávnosti člena Komory, a to ke dni právní moci soudního rozhodnutí, kterým byla členu Komory svéprávnost omezena;

e) v případě pravomocného odsouzení člena Komory k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin související s výkonem odborné veterinární činnosti;

f) v případě vyškrtnutí člena Komory ze seznamu členů Komory podle ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona o Komoře, a to ke dni právní moci disciplinárního rozhodnutí, kterým byl takový disciplinární trest uložen.

(ii) Pozbytí platnosti osvědčení Komora zaznamená v seznamu členů nejpozději do 1 měsíce poté, co se o pozbytí platnosti osvědčení dozví. O záznamu Komora písemně vyrozumí toho, jehož se záznam týká; jde-li o důvody pozbytí platnosti osvědčení uvedené v bodě (i) písm. b) nebo c), vyrozumí Komora písemně o záznamu osoby jemu blízké, jsou-li jí známy.

(iii) Osoba, jejíž osvědčení pozbylo platnosti, je oprávněna požádat o vydání nového osvědčení. Došlo-li k pozbytí platnosti osvědčení z jiných důvodů, než dle bodu (i) písm. a) nebo b), je taková osoba oprávněna požádat o vydání nového osvědčení až po odpadnutí překážky, v důsledku níž došlo k pozbytí platnosti jeho osvědčení; odpadnutí překážky je tato osoba povinna při podání nové žádosti náležitě doložit.

§ 10

(i) Dočasné uložení osvědčení je možné. Osvědčení se považuje za uložené okamžikem, kdy bude písemná žádost o uložení osvědčení společně s originálem listinného osvědčení doručena na sekretariát Komory.

(ii) Po dobu uložení osvědčení nesmí člen Komory vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost.

(iii) Oprávnění vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost člen Komory, který své osvědčení dočasně odevzdal, znovu nabývá až poté, co osvědčení znovu nabude do své faktické držby. Představenstvo osvědčení členu Komory vrátí na základě písemné žádosti o vydání dočasně uloženého osvědčení, a to do 30 dní od doručení písemné žádosti na sekretariát Komory.

§ 11

(i) Člen Komory je oprávněn požádat o vyškrtnutí ze seznamu členů Komory či provést dočasné uložení osvědčení bezplatně, to však nanejvýš jednou za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zachování této lhůty se vždy posuzuje ode dne následujícího po dni, v němž k některé z těchto skutečností došlo naposledy.

(ii) Člen Komory je oprávněn požádat o vyškrtnutí ze seznamu členů Komory či provést dočasné uložení osvědčení rovněž i při nedodržení lhůty dle předchozího odstavce, a to i opakovaně, v takových případech je však povinen nahradit Komoře administrativní náklady v paušální výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé zpracování žádosti o vyškrtnutí ze seznamu členů Komory či provedení dočasného uložení osvědčení.

§ 12

(i) Jestliže je v disciplinárním řízení členu Komory uložen disciplinární trest v podobě vyškrtnutí ze seznamu členů Komory podle ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona o Komoře veterinárních lékařů, uloží čestná rada současně takovému členu Komory povinnost vrátit osvědčení. Toto rozhodnutí čestná rada učiní v samostatném výroku v rámci disciplinárního rozhodnutí, v němž členu Komory takový trest ukládá.

(ii) Představenstvo Komory může rozhodnout o uložení povinnosti vrátit osvědčení, jestliže osvědčení pozbylo platnosti z důvodů dle ust. § 9 písm. d) až e) tohoto řádu.

Odůvodnění: Novela řádu odstraňuje zásadní právní vady, kde byl původní řád v nesouladu se zákonem. Nastavuje procedurální záležitosti a definuje termíny, které dosavadní řád opomíjel, což mělo v praxi za následek zmatky a nejasnosti. Zavádí poplatek za opakované uložení a vyzvednutí osvědčení během krátkého časového úseku, pro zabránění účelovým manipulacím s osvědčením, které se v minulosti děly.

Návrh změny Organizačního a jednacího řádu (navrhovatel: MVDr. Anna Šimaliaková; bez doporučení představenstva*)

V § 12 odst. 6, který v platném znění říká:

Každý člen orgánu nebo komise má právo na zaprotokolování svého diskusního příspěvku, stanoviska nebo námitky v rámci jednání orgánu v doslovném znění, pokud o to explicitně požádá během jednání orgánu nebo komise, na kterém byl tento výrok vysloven,

se navrhuje vypustit slovo „diskusního“.

Navrhované znění (červeně):

Každý člen orgánu nebo komise má právo na zaprotokolování svého příspěvku, stanoviska nebo námitky v rámci jednání orgánu v doslovném znění, pokud o to explicitně požádá během jednání orgánu nebo komise, na kterém byl tento výrok vysloven.

Odůvodnění: Příspěvek, stanovisko nebo námitka člena orgánu nemusí nutně souviset s probíraným tématem či diskusí, resp. každý člen orgánu právo na zaprotokolování libovolného, i nediskusního příspěvku.

Návrh doplnění Finančního řádu (navrhovatel: ekonomická komise; s doporučením představenstva*)

V části V (Hospodaření okresních sdružení) se v § 13 odst. 2, který v platném znění říká:

OS jsou oprávněna čerpat prostředky na svoji činnost z rozpočtu Komory. Tyto prostředky smí být použity na základě rozhodnutí příslušného orgánu OS.

navrhuje doplnit (červeně) takto:

OS jsou oprávněna čerpat prostředky na svoji činnost z rozpočtu Komory. Činností se rozumí

pořádání schůzí, vzdělávacích, společenských a sportovních akcí. Z finančních prostředků OS

nelze proplácet movité věci, například poukazy na lázeňské pobyty, či procedury, poukazy na rekreaci,

literaturu.

Návrh doplnění Finančního řádu (navrhovatel: MVDr. Leoš Grejcar; bez doporučení představenstva*)

V části VII (Fondy) se v § 16 odst. 3, který v platném znění říká:

Sociální fond zřizuje Komora za účelem pomoci veterinárním lékařům nebo jejich rodinným příslušníkům v případě úmrtí, ukončení členství, dlouhodobého onemocnění, úrazu nebo jiné tíživé situace,

navrhuje doplnit (červeně) takto:

§ 16

3) Sociální fond zřizuje Komora za účelem pomoci veterinárním lékařům nebo jejich rodinným příslušníkům v případě úmrtí, ukončení členství, dlouhodobého onemocnění, úrazu nebo jiné tíživé situace. Sociální fond zřizuje Komora dále za účelem vyplácení příspěvku rodičům dle § 16a.

§ 16a

Příspěvek rodičům

1) Představenstvo Komory může za stanovených podmínek přiznat členům Komory příspěvek rodičům. Příspěvek rodičům lze přiznat jednou ročně, a to pouze za měsíce spadající do kalendářního roku, v němž byla žádost o přiznání příspěvku podána.

2) Výše rodičovského příspěvku v kalendářním roce činí 1/24 ze stanovené výše členského příspěvku za každý započatý měsíc, v němž člen Komory, který o přiznání příspěvku požádal, splnil podmínky dle odst. 3.

3) Příspěvek rodičům lze přiznat členům Komory, kteří:

a) vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost jako osoby samostatně výdělečně činné a výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti tímto způsobem je hlavním zdrojem jejich finančních příjmů,

b) pobírají peněžitou pomoc v mateřství dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nebo rodičovský příspěvek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a současně

c) v posledních třech letech od doručení žádosti o vyplacení rodičovského příspěvku neporušili povinnost k úhradě členského příspěvku v termínu a ve výši dle vnitřních předpisů Komory.

4) Výplatu příspěvku rodičům představenstvo Komory nepřizná, pokud není v sociálním fondu Komory dostatek finančních prostředků pro výplatu příspěvku, a to i v případě, že žadatel splňuje všechny podmínky pro přiznání příspěvku dle odst. 3.

5) Představenstvo o přiznání příspěvku rodičům rozhodne na základě písemné žádosti, v níž člen Komory uvede své jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, registrační číslo veterináře u Komory, číslo bankovního účtu pro výplatu příspěvku a dobu, za niž požaduje o přiznání příspěvku. K žádosti je člen Komory povinen doložit:

a) čestné prohlášení o splnění podmínky dle odst. 3 písm. a),

b) kopii potvrzení o přiznání dávky dle odst. 3 písm. b),

c) kopii dokladu o úhradě posledního splatného členského příspěvku k datu podání žádosti,

d) kopii rodného listu dítěte,

e) kladné doporučení místně příslušného okresního sdružení Komory.

6) Podanou žádost představenstvo Komory projedná na nejbližším jednání představenstva po doručení žádosti Komoře. Nemá-li žádost stanovené náležitosti nebo nejsou-li k žádosti připojeny všechny požadované listiny, představenstvo k žádosti nepřihlíží. Nelze-li příspěvek rodičům přiznat z důvodů dle odst. 4, zamítne představenstvo podanou žádost písemným rozhodnutím, proti kterému není odvolání přípustné. Přizná-li představenstvo výplatu příspěvku, vyplatí příspěvek v přiznané výši na bankovní účet uvedený v žádosti; písemné rozhodnutí se v takovém případě nevydává.

Odůvodnění: Stává se stále omílaným slibem několika kandidátek do představenstva Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen KVL ČR) snížení či odpuštění členských poplatků KVL ČR pro osoby pobírající rodičovský příspěvek (za našich mladých let jsme to nazývali mateřskou). Nejdále se v tomto snažení přiblížila kolegyně MVDr. Anna Šimaliaková dne 23. 7. 2019, kdy při jednání ekonomické komise navrhovala, aby členský příspěvek byl snížen na polovinu pro osoby pobírající rodičovský příspěvek. Ekonomická komise návrh jako celek nepodpořila a přenechala toto rozhodnutí na představenstvu. Pokud si pamatuji, představenstvo se tímto problémem dále nezabývalo. Na základě této skutečnosti jsem v roce 2019 v říjnovém čísle Zvěrokruhu uveřejnil úvahu a doporučení k tomuto problému. Bohužel čas a voda plyne, proto jsem se rozhodl dotáhnout tento projekt ke zdárnému konci. Smyslem návrhu změny vnitřního předpisu je ekonomicky usnadnit situaci kolegyním a kolegům, u nichž je veterinární činnost jediným zdrojem příjmů a pobírají rodičovský příspěvek po dobu tří let výchovy svého potomka.

Tento návrh změny vnitřního předpisu KVL má z mého pohledu dvě hlediska. Prvním podle abecedy je hledisko ekonomické. Pokud vycházím z předpokladu, že průměrná česká rodina plánuje dva potomky a podle mě známého posledního statistického údaje o naší členské základě KVL ČR je 2195 kolegyň ve věku 26-35 let, 1344 kolegyň ve věku 36-45 let. To by znamenalo, že každý rok by měl sekretariát KVL ČR v případě rodičovského příspěvku (ten se čerpá maximálně 3 roky) řešit maximálně 1188 žádostí ročně o 50% příspěvek ze sociálního fondu, který činí 3850 Kč. V případě plošného a kladného vyjádření to bude znamenat odhadovaný úbytek v sociálním fondu KVL ČR celkem o 2,286.900 Kč (pro srovnání s rozpočtem roku 2018 to bude znamenat snížení našeho rozpočtu o příjmovou položku ve výši 16 %). Proto by měl být příspěvek hrazen ze sociálního fondu KVL ČR tak aby se tato položka netýkala rozpočtu KVL ČR. Tím pádem čerpání tohoto příspěvku bude limitováno dostatkem finančních prostředků v tomto fondu, který bohužel na rozdíl od naší státní pokladny není bezedný.

Následným hlediskem je hledisko morální. U kolegyň samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) příspěvek ze sociálního fondu optimalizuje daňový základ těchto osob. V případě zaměstnankyně, kdy jsou členské poplatky nákladovou položkou zaměstnavatele, dochází k daňové optimalizaci majitelů/majitelek veterinárních pracovišť – zaměstnavatelů. Bohužel ze statistických údajů KVL ČR jsem se nedozvěděl, kolik kolegyň jsou OSVČ a kolik jich je v pozici zaměstnankyně. V našem okresním sdružení pro ilustraci je 29 % kolegyň v pozici spokojené zaměstnankyně. 

Příspěvek ze sociálního fondu pro osoby pobírající rodičovský příspěvek bude znamenat i navýšení pracovního zatížení představenstva, která bude povinna řešit každou žádost důkladně a zodpovědně. Osobně si myslím, že tímto krokem nahrazujeme jeden ze solidárních sociálních poslání našeho stále se bobtnajícího se státního rozpočtu. A to podle mého názoru není poslání KVL ČR ani naší povinností v dobách, kdy v současné době se neekonomicky prohlubuje deficit státního rozpočtu. Osobně odvádím do státního rozpočtu dosti vysokou částku v položce sociálního pojištění, ze kterého stát štědře vyplácí sociální dávky a příspěvky.

Návrh změny a doplnění Volebního řádu (navrhovatel: MVDr. Katka Sviták Novozámská; neprojednáno představenstvem**)

V § 6 v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

souhlas kandidáta s absolvováním psychotestů v případě zvolení do orgánů KVL.

Odůvodnění:  Práce v orgánech Komory je práce týmová a mohla by být efektivnější, kdyby si zvolení kandidáti s pomocí psychologa ujasnili jak spolupracovat.

*projednáno v rámci jednání představenstva dne 17. září 2020

**ke dni 18. září 2020 nezařazeno do programu jednání představenstva navrhovatelkou

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
13.06. - 14.06.
Cow Master 13.06. 8:00 - 14.06.2024 17:00
15.06. - 16.06.
Psi v pohybu 15.06. - 16.06.2024
Všechny akce