Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

XXX. sněm – Sněmovní příloha č. 5

Zvěrokruh 05/2022 08.05.2022

12_snem.jpg

Výroční zpráva prezidentky

sinova-1.jpgÚvodem svého sdělení bych chtěla upozornit, že prezident pouze zastupuje Komoru potažmo i představenstvo navenek. Prezentuje práci svých kolegů v představenstvu, a proto se informace budou prolínat se zprávami komisí. Dovolte mi zmínit nejstěžejnější události od 1. 3. 2021.

Na autosněmu dne 27. 2. 2021 bylo zvoleno nové představenstvo. Následovalo komplikované přebírání agendy. Covidová opatření byla stále ještě relativně přísná. Žádali jsme opakovaně o prioritní vakcinaci veterinárních lékařů, ale bohužel bezúspěšně.

Přebírání úkolu elektronických žádanek pro vyšetření spojených s metodikou kontroly zdraví bylo nejsnazší, protože jsem se osobně touto věcí zabývala již v minulém volebním období. Pro dokonalejší úpravy jsme přizvali veterináře z terénu, kteří se věnují dalším živočišným druhům. Zároveň jsme zažádali o navýšení částky za tyto úkony, což bylo bohužel ze strany ministerstva bez odezvy. V dubnu jsme poslali opakovanou žádost.

Velkým zádrhelem při přebírání agendy bylo převzetí firmy Veterinární ples s. r. o. Přes veškeré snahy se nám nepodařilo vyjednat s bývalými jednateli předání prvotních účetních dokladů. Protože daňová úspora, kterou držení této firmy přináší, se rovná nižším jednotkám procent, není zájmem tohoto představenstva držet si tuto firmu, a proto navrhneme sněmu její odprodej či likvidaci.

Po mnoha letech jsme navázali úzkou spolupráci s Veterinární univerzitou. Domluvili jsme se na přípravě společných stanovisek vůči ostatním orgánům státní správy a ministerstev. Univerzita se rozhodla proplácet jimi vybraným pracovištím finanční odměnu za extramurální vzdělávání studentů 6. ročníků. Společně jsme také adoptovali hrob profesora Babáka. Společnými silami se nám podařilo napravit nesoulad Národní soustavy povolání a zákonů upravujících podmínky výkonu veterinární profese.

V červnu jsme se snažili pomoci obětem tornáda, které řádilo na jižní Moravě. Sháněli jsme jak materiální, tak odbornou pomoc. Snažili jsme se spolupracovat s kolegy, kteří pomáhali přímo v místě.

Velkým tématem na sklonku léta byla léčiva, resp. antibiotická rezistence. Komora veterinárních lékařů je součástí Národního antibiotického programu, kde jsme zavázáni vzdělávat veterinární lékaře v oblasti zodpovědného používání antimikrobik. Každý z nás s antimikrobiky přichází do kontaktu dnes a denně. O mnohé z nich jsme málem přišli. Na sklonku léta se nám podařilo zachytit zprávu o snaze zakázat veterinářům část antimikrobik. Díky včasné reakci, výrazné pomoci ÚSKVBL a našich europoslanců se podařilo tuto hrozbu zažehnat. S antibiotiky souvisí i budoucí povinnost hlášení spotřeby antimikrobik u hospodářských zvířat. Na tomto systému budeme spolupracovat s ÚSKVBL.

Další oblastí jsou naše digitální systémy. V průběhu léta jsme se stali terčem kybernetického útoku na registr petpasů. Museli jsme postupovat správně a nahlásit tuto situaci na příslušné úřady. V důsledku této události bude nutné modernizovat nejen webové stránky, ale i databáze. Pokud dojde ke schválení novely zákona a veterinární péči, tak jak byl připraven, stane se Komora pravděpodobně správcem a provozovatelem centrálního registru čipovaných psů.

Převzali jsme pořádání Středoevropského veterinárního kongresu, který se každé dva roky konal na BVV. Už první námi pořádaný ročník jsme zaměřili více pro praxi a rozdělili jsme témata na problematiku skotu a problematiku prasat. Chtěli bychom tuto „velkozvířetnickou“ vzdělávací akci opakovat každý rok a zapojit do ní i okolní státy.

Před koncem roku došlo ke změně pojišťovacího makléře. V poptávkovém dvoukolovém výběrovém řízení byla vybrána společnost Broker Vision. Ta vyjednala pro členy Komory lepší podmínky (nižší pojistné za stejných podmínek) u dosavadní pojišťovny.

Zároveň dochází ke změně, po které jste „volali“. Dostáváte potvrzení o pojištění profesní zodpovědnosti. Toto potvrzení je dnes již standardem u ostatních profesí a mnozí kolegové jej využívají k informovanosti klientů na vývěskách v čekárnách.

Na jaře se otřásla celá Evropa kvůli situaci na Ukrajině. Tato nestandardní situace nás postavila před nové problémy. Do České republiky proudí uprchlíci, mezi nimiž jsou také veterinární lékaři. Vyrojilo se mnoho nápadů, jak jim umožnit věnovat se své profesi na našem území. Nicméně stávající národní legislativa (konkrétně zákon o veterinární péči a zákon o Komoře) omezuje provozování veterinární profese pouze lidem s platným osvědčením. Tuto situaci jsme probírali s SVS, MZe a MŠMT. Jedinou možností je novelizace lex Ukrajina a možnost úpravy řádu pro udělování osvědčení. Obrátili se na nás kolegové z terénu, díky nimž jsme umožnili kolegům, kteří nabízeli vstupní vyšetření domácích zvířat přicházejících z Ukrajiny do ČR. Aktuálně se snažíme finančně či materiálně vypomoci potřebným.

Velice ráda se s vámi setkám na našem květnovém sněmu, který bude letos náročný. Čeká nás projednávání změn a množství organizačních bodů i z roku 2021. Věřím, že společně se nám podaří projít celým programem ve shodě a při dodržení časového rámce, neboť máme mnoho bodů, které se neprobraly na sněmu roku 2021.

Na závěr bych ještě ráda poděkovala všem kolegům, kteří se připojili k nebývalé vlně solidarity a pomohli obětem loňského tornáda, a letos při řešení situace po vypuknutí války na Ukrajině. Díky vám všem, kdo jste nabídli pomoc finanční, materiální, i vám, kdo jste nabídli ubytování či péči o příchozí zvířata.

MVDr. Petra Šinová
prezidentka KVL ČR


 

Výroční zpráva revizní komise

rk.jpgRevizní komise pracovala v období od posledního sněmu ve složení: předseda RK MVDr. Josef Zajíc, Ph.D. (do 28. 2. 2022), místopředsedkyně MVDr. Marie Vranková, MVDr. Diana Frenclová, MVDr. Martina Halbichová Vítová, MVDr. Veronika Grymová, MVDr. Vladěna Stránská, MVDr. Jan Žabka.

Kontrolní činnost RK

Při kontrolní činnosti RK ve vztahu k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti RK nezjistila žádné neobvyklé aktivity či tendence oproti minulým obdobím. 

Do agendy se na základě investigativní práce novinářů pořadu Záhady Josefa Klímy vrátil již několikrát v minulosti řešený případ související s nezákonným výkonem veterinární činnosti v Královéhradeckém kraji. Revizní komise spolu s AK Hrdina-Láník vyvinula nadstandardní úsilí, aby se stihl tento podnět podpořený výpovědí klíčové svědkyně zpracovat v zákonné lhůtě tak, aby mohlo být podáno trestní oznámení na příslušné okresní státní zastupitelství a zahájeno disciplinární řízení před čestnou radou.

Pokračuje přísun podnětů poukazujících na neoprávněnou veterinární činnost, spočívající většinou v neoprávněném potvrzování vakcinace laickými nebo neznámými osobami, které disponují razítkem se smyšlenými nebo zkomolenými jmény veterinárních lékařů. Tyto podněty jsou zpravidla postupovány k řešení místně příslušné KVS a revizní komise se následně zajímá o způsob jejich vyšetření. Veterinární lékaři rovněž poukazují na nezákonný prodej veterinárních léčiv (převážně antiparazitik pro koně) na Facebooku, které revizní komise postupuje ÚSKVBL. Humánní lékárna nahlásila revizní komisi i kuriózní případ receptu vystaveného údajně veterinárním lékařem (bez oprávnění k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, a tudíž i neoprávněného k preskripci léčiv) na humánní léčivo s účinnou látkou mifepriston. Revizní komise s uspokojením konstatuje, že většina těchto podnětů, pokud jsou oznamovatelem kvalitně zdokumentovány, končí potrestáním pachatele ve správním řízení. Opět připomínáme, že hlášení neoprávněného výkonu je nutné vždy doprovodit veškerými dostupnými důkazy s popisem okolností, které jsou autorovi podnětu k věci známy: zejména totožnost majitele zvířete vybaveného podezřelým osvědčením a jeho kontaktními údaji. Při hlášení podezřelých webových stránek, facebookových skupin apod. Je vhodné zhotovit jejich fotografie (printscreen). Bez těchto údajů není dopadení pachatele možné.

Projednávání stížností

Zpracování stížností je v současné době komplikováno stažením formuláře pro chovatele z iniciativy představenstva, v důsledku čehož jsou stížnosti chovatelů nestrukturované, často zmatené a nesouvislé. Revizní komise je ovšem ze zákona povinna se zabývat i takovými podněty, což řízení komplikuje a prodražuje. Jedním z důsledků je i to, že RK nemůže z právních důvodů informovat stěžovatele o vyvinění veterinárního lékaře, pokud stěžovatel výslovně sám nepožádá o to, aby mu tato informace byla sdělena. Revizní komise pak musí tuto situaci vysvětlovat vyviněným a obhájeným veterinárním lékařům, pro které je tato situace většinou nesrozumitelná.

V případech podezření na odborná pochybení se stejně jako v minulých obdobích opakují porodnické kazuistiky. Přestože žádná z projednávaných porodnických kauz neskončila disciplinárním řízením, nebylo často možné postup veterinárních lékařů označit za zcela optimální, a to jednak z pohledu volené medikace, jednak načasování provedení císařského řezu. Revizní komise proto doporučuje vzdělávací komisi zaměřit se na edukaci v oblasti vedení komplikovaného porodu a indikace císařského řezu u fen.

Nepříjemným a znechucujícím fenoménem je určitá forma kyberšikany veterinárních lékařů negativními recenzemi chovatelů na sociálních sítích. Typickým jevem je lavinový efekt, kdy jedna emotivně podaná negativní recenze má tendenci na sebe nabalovat další, a stěžovatel se pak odvolává na údajnou širokou a všeobecnou nespokojenost chovatelů s daným pracovištěm. Je vhodné zdůraznit, že na taková svědectví revizní komise v žádném případě nebere zřetel. Tím spíše je ale důležité, aby revizní komise měla možnost sdělení o očištění veterinárního lékaře z neoprávněné stížnosti zaslat přímo stěžovateli v co nejkratším termínu, což původní formulář umožňoval. Revizní komise apeluje na veterinární lékaře, aby sami na sociálních sítích vystupovali kultivovaně, zdvořile a nekonfliktně, a snažili se o racionální diskusi hodnou vysokoškolsky vzdělaných lidí.

V roce 2021 poklesl počet řešených stížností o 18, což bylo způsobeno poklesem počtu podání samotných veterinárních lékařů o 21. Počet stížností podaných chovateli naopak vzrostl o 5 na 63, což je nejvíce od roku 2012, kdy jich bylo 69. Značný počet podnětů je podáván prostřednictvím KVS, Policie České republiky nebo ČOI, které stížnosti Komoře postupují pro svou věcnou nepříslušnost. Pokud není podnět vyvolán vlastním šetřením KVS nebo policie, vede je RK ve statistikách jako podnět iniciovaný primárně chovatelem.

48_rk.jpg

Zásadní role zdravotní dokumentace

Opětovně připomínáme zákonné požadavky na kompletnost, vypovídací schopnost a přezkoumatelnost zdravotní dokumentace, tedy záznamů veterinárního lékaře o výkonu své činnosti. Vedení dokumentace předepsaným způsobem je nejen nevyhnutelné pro vyvinění lékaře při komplikacích vedoucích ke vzniku škody, ale i k úspěšné likvidaci škody z pojištění profesní odpovědnosti. Podrobněji se lze s legislativními požadavky na vedení dokumentace seznámit v článku MVDr. Halbichové Vítové ve Zvěrokruhu č. 3/2015 nebo na webu KVL zde: https://www.vetkom.cz/ zasady-spravneho-vedeni-zdravotni-dokumentace/, ve Zvěrokruhu č. 3/2022 nebo na webu zde: https://www.vetkom. cz/pruvodce-disciplinarnim-rizenim-4/, a v článku MVDr. Mazocha, LL.M. ve Zvěrokruhu č. 10/2016 nebo na webu KVL zde: https://www.vetkom.cz/zdravotni-dokumentace-versus-legislativa-praxe/.

Revizní komise zahájila ve spolupráci s čestnou radou publikování informačního seriálu o průběhu zpracování stížností a disciplinárním řízení, který má za cíl objasnit členům KVL principy jednání disciplinárních orgánů a pomoci jim tak v úspěšném absolvování těchto procedur, pokud se ocitnou v disciplinárním projednávání. Termíny publikování jednotlivých dílů ale disciplinární orgány nemohou ovlivnit. Revizní komise se podílela na vytvoření edukačního videa pro studenty 6. ročníku vstupující do praxe.

Ostatní agenda

K 28. 2. 2022 odstoupil z čela revizní komise předseda MVDr. Josef Zajíc, Ph.D., který ke stejnému datu i vystoupil z Komory veterinárních lékařů. Svůj krok odůvodnil nemožností nadále spolupracovat s některými konfliktně vystupujícími členkami představenstva. Je naplánováno doplnění členů revizní komise do plného počtu kooptací MVDr. Jany Fialové. Členové revizní komise děkují MVDr. Zajícovi za jeho dlouholetou práci v revizní komisi ve prospěch veterinárních lékařů i Komory jako celku. Oceňují i jeho úspěšnou pedagogickou činnost, ve které mimo jiné přinášel studentům neocenitelné zkušenosti načerpané z řešení disciplinární agendy, a pomáhal jim tak se ve své budoucí praxi nepříjemným situacím vyvarovat.

Revizní komise byla vnějšími okolnostmi nucena věnovat se i celospolečenským tématům. Na svém březnovém jednání reagovala na tragické události na Ukrajině návrhem věnovat z rezervního fondu KVL 250 000 Kč velvyslanectví Ukrajiny na nákup obranné techniky pro potlačení brutální ruské agrese a osvobození ukrajinských území okupovaných vojsky Ruské federace.

MVDr. Marie Vranková
místopředsedkyně revizní komise KVL ČR


 

Výroční zpráva čestné rady

mazoch.jpgVážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych z pověření čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky předložil XXX. sněmu KVL ČR zprávu o její činnosti v období mezi sněmy konanými v Brně na výstavišti BVV v roce 2021 a nynějším sněmem v roce 2022 opět v Brně.

Čestná rada v tomto období pracovala ve složení (MVDr.) Michael Mazoch, LL.M. – předseda, Štěpán Vencl – místopředseda a členové Zdeněk Andreas, Alois Frank, Renáta Hlavová, Lubomír Hošek, Michal Kudla, Jana Piskovská a Marie Vokřálová.

V uvedeném období, které zahrnuje i jednání dne 20. 5. 2022 před letošním sněmem, se sešla čestná rada celkem na 18 jednáních.

Na svých zasedáních projednala celkem 38 případů.

Čestná rada předala odvolacímu senátu představenstva čtyři odvolání disciplinárně obviněných kolegů.

Za uvedené období čestná rada přijala dva případy předaných odvolacími senáty představenstva k novému projednání a rozhodnutí.

Čestná rada může vyhodnotit statistiku, představující náplň její činnosti, jako setrvalý stav. V zásadě nedošlo k podstatným změnám frekvence disciplinárních řízení. Podstatné je však třeba dále zdůrazňovat situace komplikovanějších případů, hlavně v oblasti výkonu odborné veterinární péče a případů, které jsou mnohdy způsobeny interpersonálními vztahy veterinárních lékařů. Jednak vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, mezi spolupracujícími lékaři na jednom pracovišti a také mezi vzájemně si konkurujícími veterinárními lékaři.

Převážnou část řešených případů zaujímají odborná pochybení, kdy mnohá nemohou být spolehlivě přezkoumána z důvodů nedostatečně vedené, případně úplně chybějící zdravotní dokumentace. Tento stav je již nutno hodnotit jako chronický.

Již stabilním problémem, ztěžujícím práci čestné rady, jsou stále častěji přítomní právní zástupci disciplinárně obviněných kolegů u jednání. Toto klade velkou náročnost na přípravu členů ČR, kdy nestačí věc posuzovat jen z hlediska profesně odborného, ale nyní i z hlediska právního. Tato skutečnost předpokládá častější konzultace s právníky (tím se samozřejmě zvyšují náklady na práci ČR), dobu řízení jednotlivých disciplinárních případů a klade vyšší nároky na studium platné legislativy. Konkrétní projednávání případů nadále většinou probíhá za přítomnosti smluvní zapisovatelky, kdy jsou průběžně jednání dokumentována, všemi účastníky podepsána a disciplinárně obviněnému je jeden exemplář po jednání předán.

Opakují se stížnosti zastupujících advokátů a nově i některých disciplinárně obviněných lékařů na termíny jednání čestné rady o sobotách. Tato situace byla navozena v dálné minulosti proto, aby tato jednání co nejméně narušila pracovní možnosti kolegů, kteří často svou profesi vykonávají denně, tedy i o víkendu. S ohledem na tehdejší požadavky veterinární veřejnosti byl zaveden tento usus, kdy k projednávání případů jsou disciplinárně obvinění zváni až na sobotní odpoledne. Tedy po tom, kdy si své pracovní povinnosti mohou v dopoledních hodinách splnit. Musím konstatovat, že ani pro členy čestné rady není žádnou výhrou jednat o víkendech a narušovat si takto své rodinné zvyklosti. Možná by stálo za to uvažovat o změně a tato jednání přesunout do řádné pracovní doby, abychom i v tomto naplnili obecné normy.

Co se týká spolupráce čestné rady s ostatními orgány Komory, je třeba velmi pozitivně hodnotit fakt, že od nástupu nového představenstva je předseda ČR pravidelně zván na jeho jednání. Přesto je nutno konstatovat, že vztah není vždy ideální a názorově souhlasný.

Zástupci ČR se pravidelně účastnili vybraných částí jednání revizní komise. Spolupráce disciplinárních orgánů je na velmi dobré úrovni, stejně tak i se smluvní advokátní kanceláří.

Na závěr chci opakovaně vyslovit přání a vyzvat ke vzájemné kolegiální spolupráci všech orgánů Komory, která musí vyústit ve prospěch celého našeho veterinárního stavu.

V Olomouci dne 19. 4. 2022

MVDr. Michael Mazoch, LL.M.
předseda čestné rady KVL ČR


 

Výroční zpráva ekonomické komise

Simaliakova.jpgVážené kolegyně a vážení kolegové.

Ekonomická komise od 27. 2. 2021 pracovala ve složení MVDr. Iveta Janíková, MVDr. Andrea Pryszczová a MVDr. Anna Šimaliaková. Neocenitelnou odbornou práci v oblasti ekonomiky pro Komoru však odvádí Ing. Jelínková.

Úkolem ekonomické komise je dohlížet na hospodaření Komory a poskytovat součinnost členské základně. Byl nám také představenstvem svěřen důležitý úkol předvýběru makléřské firmy.

Konečnou volbu provedlo představenstvo. Velmi doufám, že jste s výběrem nového makléře spokojeni, tento krok přinesl pro vás úsporu v pojištění a tu předpokládáme ve větší míře v rámci bonusů i do budoucna.

Časy se mění, a tak úkolem ekonomické komise nebylo rozhodně pouze schvalování příspěvků na různé akce, ale také inventarizace majetku, která je nedílnou součástí auditu k zajištění aktiv. Zde si dovolím připomenout, že EK objevila pár nezinventarizovaných chybějících kusů elektroniky, o čemž se můžete dočíst v prvních zápisech EK pracující ve výše uvedeném složení.

V zápisech najdete vyplacené částky odchodného a pohřebného ve výši 27 000 Kč, které za rok 2020 byly ve výši 1 147 tis. Kč a v roce 2021 činily částku 755 tis. Kč.

Ekonomická komise navrhla představenstvu tuto částku poskytovat na jednotlivé členy ve výši 9999 Kč. Představenstvo tento návrh podpořilo a nyní bude tento návrh předložen sněmu. Nyní je to na nás kolegové! Zda tento návrh podpoříte, či budete nadále slepě prosazovat populistické navyšování odchodného či pohřebného, jak tomu bylo od roku 2016 na základě návrhu ekonomické komise.

Komora není spořitelnou na důchod. Finance lze využít rozhodně lépe. A jak? No o tom rozhodujete vy. Často slyšíme, co pro nás ta Komora dělá? Ano, zní to jako klišé. Ale vždy je těžké hodnotit práci druhých, když si to člověk nezkusí v praxi a v daném procesu. Připravujeme v rámci celého představenstva nejenom legislativní procesy KVL ČR. Jako vaše mateřská loď zajištujeme správu registru pasů, a to jak evidenci, tak prodej, certifikáty. V neposlední řadě umožňuje KVL ČR obdobně jako živnostenský úřad, přidělování identifikačního čísla, které je začátkem každého podnikání. Příjem žádostí o vstup do KVL ČR, vydávání osvědčení. I to jsou příjmy Komory. Zajišťujeme pro členy v rámci okresních sdružení seznamy členů jednotlivých OS, evidence žádostí v rámci rozpočtových pravidel. Proplácením akcí v rámci setkání těchto okresních OS. Za součinnost při této práci patří dík i pracovníkům sekretariátu paní Skálové, Hübelové a vedoucímu sekretariátu panu Mgr. Vavrušovi.

Konečný zůstatek na bankovním účtu – sociální fond – byla částka ve výši 893 643 Kč k 31. 12. 2021.

V souvislosti s válkou na Ukrajině se ekonomické komisi ve spolupráci s komorovou ekonomkou Ing. Jelínkovou povedl „majstrštyk“ v podobě záchrany komorových peněz ze zkrachovalé Sberbank. KVL v ní měla deponováno cca 10 milionů Kč. Než spadlo internetové bankovnictví, podařilo se převést do bezpečí 6 mil Kč. 2,5 mil. Kč pokryla zákonná pojistka z titulu bankovní instituce. Částka 1,5 mil. Kč je přihlášena k vymáhání do insolvenčního řízení. V porovnáni s jinými institucemi, advokátními úschovami, obcemi a městy, které přišly o částky v řádech desítek a stovek milionů jsme dopadli skvěle. KVL ČR disponuje účty z hlediska opatrnosti u několika bankovních institucí, ale není reálné v rámci ČR a zákonného pojištění vkladů do 100 tis. eur rozložit peníze tak, aby byly kryté v rámci pojištění. Tolik bankovních institucí v České republice není. Nyní rozšiřujeme portfolium z hlediska opatrnosti ještě o dva bankovní instituty. KVL ČR plánuje v budoucnosti tvořit dobrovolné fondy, dle potřeb účetní jednotky, např.: fond rozvoje, rezervní fond, ostatní fondy sociální. Fondy představují vlastní zdroj krytí majetku a zřizují se zpravidla pro financování určitého účelu. Fondy tvořené ze zisku představují jednu ze složek vlastního kapitálu. Jejich účelem je krýt z vlastních zdrojů budoucí potřeby účetní jednotky.

Rozpočtová strategie a její následné plnění a dodržení rozpočtových pravidel je výsledkem pro definované období v rámci finančního plánu. Pro rok 2023 jsme na rozpočtové komisi připravili změny, a to nejen v jednotlivých komisích, ale i zahrnutím vynaložených a vyplacených nákladů poskytnutých darů (pohřebného a odchodného). Což zásadně ovlivnilo bilanci pro rok 2023.

Darování peněz není tak jednoduché. Dobrý skutek může přidělat i starosti. Darování je však nutné vnímat i z pohledu daňového práva. Prostředky na poskytování darů musejí být v souladu se zákonem v rámci rozpočtových pravidel součástí rozpočtu. A tomu tak v dřívějších dobách nebylo. Bilance představuje důležitou část výsledného rozpočtu a jeho plánu. Nerovnováhu v bilanci nezahrnutím vyplácením darů, uměle tvořilo kladnou bilanci. Bilance musí vyjádřit peněžní hodnotu všech ekonomických transakcí v KVL ČR. A ne jenom ty, co se hodí a ty co se nehodí, jsou pod čarou.

V rozpočtu jsou zahrnuty dary, které i když jsou realizovány ze sociálního fondu ovlivňují výsledek hospodaření a výdej ze strany KVL ČR.

Dalším faktickým zjištěním je historicky zahájená a nedořešená příprava FVE. KVL zaplatila zálohu v roce 2020 ve výši 671 550 Kč firmě Guarant, s. r. o. Tuto firmu již KVL ČR využila při konání světového kongresu v Praze v roce 2013. Peníze měly být využity na schůzi FVE v Praze. Díky pandemické covidové situaci a s tím spojeného nařízení vlády k této akci v roce 2020, nebyla možná realizace.

Firma Guarant, s. r. o. i po několika náročných jednáních odmítá tyto prostředky vrátit. Díky velmi nevýhodné a jednostranné smlouvě, kterou s ní bývalé představenstvo uzavřelo. Dovolím si zde upozornit, že já jsem hlasovala v rámci bývalého představenstva proti uzavření této smlouvy.

Hospodaření Komory v minulých létech se vyvíjelo takto:

Finanční rezervy Komory činí ke dni 31. 12. 2021

30,614 mil. Kč.

Dle § 12 finančního řádu o hospodaření komory informujeme:

Mzdové náklady činily v roce:

2020 – mzdové náklady 4 638 tis. Kč včetně odvodů za zdravotní a sociální pojištění a jmenovité uvedení výše náhrady za činnost v orgánech Komory u všech volených funkcionářů Komory včetně počtu hodin, za které náhradu získali, najdete na komorovém webu v zápise č. 8/2021.

Předkládáme vám čerpání rozpočtu 2020 který bude zveřejněn zde v časopise a na webových stránkách www.vetkom.cz.

Předkládáme ke schválení sněmu rozpočty na rok 2022 a 2023.

Předběžná bilance rozpočtu 2021 před auditem bude předložena na jednáni sněmu.

MVDr. Anna Šimaliaková
předsedkyně ekonomické komise představenstva KVL ČR


 

Výroční zpráva legislativní komise

Grym.jpgMilé kolegyně a kolegové,

v období mezi sněmy 2021 a 2022 pracoval ansámbl legislativní komise (dále jen LK) ve složení: MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., MVDr. Lucie Kalová (místopředsedkyně), MVDr. Jan Musil, MVDr. Andrea Pryszczová a MVDr. Martin Grym (předseda). Právní krytí zajišťovala advokátní kancelář Hrdina & Láník. Jednání se pravidelně účastnila prezidentka Komory MVDr. Petra Šinová.

Legislativní komise hospodařila v roce 2021 s rozpočtem 500 tisíc korun, přičemž hlavní náklady legislativní komise plynuly z plateb smluvní advokátní kanceláři za novelizace Profesního, Volebního a Disciplinárního řádu, a dále pak za vypracování návrhu novely Spisového a skartačního řádu (zhruba po 100 000 Kč za novelu). K 31. 12. 2021 činilo čerpání našeho účetního střediska 434 139,66 Kč.

V období mezi sněmy se komise sešla celkem třináctkrát: V roce 2021 8. a 30. března, 14. dubna, 17. června, 17. srpna, 5. září, 13. října, 24. a 26. listopadu, v roce 2022 pak 13. a 20. ledna, a 13. a 18. února. Sedmkrát jednala distanční formou, šestkrát formou prezenční, z čehož jednou na výjezdním zasedání.

Všechny podrobně rozvedené zápisy z jednání legislativní komise najdete na webových stránkách komory, popřípadě je zájemcům zašleme individuálně na vyžádání. V obdobích mezi jednotlivými jednáními odpovídala LK na rozličné dotazy členů KVL a ostatních osob týkající se právní problematiky výkonu povolání veterinárního lékaře a legislativních souvislostí.

1) V březnu 2021 řešila LK registr Centrální evidence psů a jeho napojení na ostatní registry. LK zpracovala pro účely Komory materiál využitelný v rámci poptávání ceny za dílo u IT firem. Noví členové LK byli seznámeni s návrhem novely Profesního řádu z dílny AK Hrdina-Láník, který byl zpracován v minulém volebním období. LK navrhla novelizaci Volebního řádu a plédovala na prioritizaci praktických veterinárních lékařů v rámci očkování proti covidu-19. LK zadala Mgr. Láníkovi právní revizi Volebního řádu.

2) V dubnu 2021 LK diskutovala vypořádání připomínek Komory ve věci návrhu vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování ze strany Ministerstva zemědělství. Na základě podnětu MVDr. Anny Šimaliakové se legislativní komise zabývala návrhem na nastavení pravidel pro hromadné očkovací akce u společenských zvířat.

3) V červnu 2021 legislativní komise prodiskutovala návrh směrnice stanovující pravidla pro předávání agendy členů orgánů Komory veterinárních lékařů České republiky, která má sloužit k organizaci a zpřehlednění zásad předávání agend jednotlivých orgánů a pracovních komisí, typicky po volbách a novém obsazení orgánů a komisí, ale v zásadě kdykoli při nutnosti předat agendu a informovat ze strany odcházejících/odstupujících členů vůči členům novým. Návrh této směrnice zpracovala na objednávku představenstva AK Hrdina- Láník. LK také diskutovala aktuální znění návrhu vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství. LK po hlasování v poměru 3 : 2 nedoporučila představenstvu, aby byl vznesen požadavek na včlenění povinnosti členství Komory absolventů postgraduálního vzdělávání, kteří budou na veřejnosti používat titul praktický lékař nebo specialista. LK po hlasování 3 : 2 nedoporučila představenstvu, aby byl vznesen požadavek na včlenění povinnosti VETUNI stanovit pro účely vystavování pasů a zapisování do CEP pověřené osoby, členy Komory. Legislativní komise prodiskutovala připomínky k první části Profesního řádu, které k této části zaslali zástupci terénních veterinárních lékařů a zástupci okresních sdružení, vč. zástupců legislativní komise, představenstva a revizní komise.

4) V srpnu 2021 pokračovala LK na projednávání návrhu novely Profesního řádu.

5) V září 2021 LK řešila legislativní ukotvení povolání souvisejících s veterinární medicínou, kam patří povolání veterinární lékař (magisterské studium na VŠ), veterinární asistent (absolventi některých VOŠ s titulem DiS., a bakalářského studia na ČZU v Praze – titul Bc.) a veterinární technik (absolventi středních veterinárních škol s maturitou). Vzhledem ke skutečnosti, že výčet kompetencí u středních kádrů v některých případech zasahuje do kompetencí veterinárních lékařů vykonávajících veterinární léčebnou a preventivní činnost, domluvila se LK s Dr. L. Kalovou, předsedkyní VzK, že VzK navrhne a zpracuje definované kompetence veterinárních techniků a veterinárních asistentů tak, aby nedocházelo ke křížení s veterinární léčebnou a preventivní činností, kterou smí provádět pouze člen KVL ČR. LK doporučila, aby Komora zůstala i nadále kompetentní autoritou dle zákona o uznávání odborných kvalifikací a nebránila se posuzování a hodnocení rámcových vzdělávacích programů nových i stávajících středních odborných škol, vyšších odborných škol i bakalářských studií, které souvisejí s veterinární medicínou. LK v tomto měsíci mimo jiné pokračovala v připomínkování návrhu Profesního řádu.

6) V listopadu 2021 LK projednala část návrhu novely Volebního řádu z dílny AK Hrdina-Láník. Mgr. Láník a Mgr. Hasák seznámili členy LK se svým postojem k návrhům na změny a doplnění novely Profesního řádu, které jim k jejich původnímu znění návrhu novely za sebe zaslala legislativní komise. Většina návrhů LK (které byly schváleny PV) byla přijata. LK dokončila projednávání návrhu novely Volebního řádu.

7) V lednu 2022 LK dokončila projednávání návrhu novely Profesního řádu. Zrevidovala zapracování všech dosavadních připomínek, které provedli zástupci AK Hrdina-Láník. LK navrhla úpravy, z nichž většina byla zástupci AK Hrdina-Láník přijata. LK prodiskutovala všechny připomínky k návrhu novely Volebního řádu, které vznesli LK, představenstvo, Dr. Matušina, Dr. Gargel, Dr. Daniel a Dr. Grejcar. Paní prezidentkou Petrou Šinovou byly zastaveny práce na návrhu novely Disciplinárního řádu, z důvodu poptání oponentního právního názoru.

8) V únoru 2022 se LK zabývala harmonogramem jednotlivých kroků v rámci voleb do orgánů komory. LK si vyslechla připomínky Mgr. Tomáše Vavruši (vedoucího sekretariátu Komory), které prezentoval k textu návrhu Spisového a skartačního řádu. LK připravila ve spolupráci s Mgr. Láníkem dle požadavku ekonomické komise znění dvou návrhů na usnesení: jeden návrh se týkal navýšení sociálního fondu a druhý pak způsobu prodeje společnosti Veterinární ples, s. r. o. Byly finalizovány práce na Spisovém a skartačním řádu.

Chtěl bych upřímně poděkovat všem kolegyním a kolegům z legislativní komise za příkladnou trpělivost při procházení všech připomínek k novelám řádů ze strany členů Komory; Mgr. Zbyňku Láníkovi, Mgr. Martinu Hasákovi za pečlivé zpracování návrhů novel řádů; a Mgr. Tomáši Vavrušovi za součinnost a spolupráci při připomínkování především Volebního i Skartačního a spisového řádu. Zvláště bych ale chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří zaslali své připomínky k návrhu novely Profesního, Volebního i Disciplinárního řádu. Omlouvám se, že je zde z důvodu vyšší početnosti nejmenuji osobně. Jejich ochoty a součinnosti si každopádně velmi vážím. V Brně dne 14. dubna 2022

MVDr. Martin Grym
předseda legislativní komise představenstva KVL ČR


 

Výroční zpráva komise pro uznávání odborných kvalifikací

pokorny.jpgKomise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK) byla představenstvem zvolena ve složení – MVDr. Jan Bernardy Ph.D., MVDr. Jan Pokorný a MVDr. Martin Zelinka.

KUOKem byl pak za předsedu zvolen MVDr. Jan Pokorný.

Za dobu naší činnosti se až na výjimky nic zvláštního nestalo.

Organizačně jsme navázali na již dřívějším osazenstvem tohoto a jiných orgánů ve spolupráci s Univerzitou vypracovaný postup při uznávání odborné kvalifikace. 

Ten jsme za pomoci právní kanceláře přizpůsobili aktuálnímu stavu jsoucna a v souladu s ním jsme pak vyzvali VETUNI ke spolupráci. Doc. Mišo Škorič má funkci porovnavatele předložených studijních sylabů uchazečů se zákonem danými podmínkami a na základě vyhodnocení pak stanovuje rozsah vyrovnávacích zkoušek.

Doc. Petr Chloupek byl pak rektorem nominován a naší prezidentkou jmenován členem zkušební komise. Jeho úkolem je odborně připravit zkušební otázky k jednotlivým předmětům. Za tímto účelem spolupracuje s jednotlivými univerzitními katedrami.

Do zmíněné zkušební komise byli pak prezidentkou za KVL jmenováni MVDr. Jan Bernardy Ph.D. a MVDr. Jan Pokorný.

Zkušební komisí byl za předsedu zvolen MVDr. Jan Pokorný.

Dále jsme v souvislosti s uznáváním odborných kvalifikací, jelikož to je oblast týkající se převážně 3. zemí, zkoumali opět ve spolupráci s právní kanceláří i situaci s případnými žadateli z EU. Zde je ale závěr jednoznačný, žadatel z EU po doložení všech náležitostí se automaticky stává členem KVL ČR bez dalších podmínek.

KUOK od začátku své činnosti v novém složení eviduje 13 různých žádostí a dotazů na uznání odborné kvalifikace.

Z toho tři dotazy se po naší odpovědi již dále nerozvíjely.

Jedna žádost byla zamítnuta pro neadekvátní požadavek.

Dvě žádosti jsou ve fázi stanovení a sdělení podmínek pro udělení odborné kvalifikace, avšak žadatelé k tomuto datu nepodali přihlášku ke zkoušce.

Tři žadatelé již přihlášku ke zkoušce podali, ale zatím se z různých důvodů na žádný vyhlášený termín nedostavili.

Jeden žadatel se již 2x neúspěšně pokoušel zkoušku složit a je již přihlášen na další termín.

Tři uchazeči již zkoušku úspěšně složili, všichni ale shodou okolností na druhý pokus.

KUOK ve spolupráci se zahraniční komisí připravuje na příští rok příhraniční semináře pro osvětlení problematiky přeshraniční veterinární činnosti.

KUOK se angažuje v problematice uprchlých ukrajinských veterinárních lékařů, iniciuje návrhy na možná řešení a aktivně ve spolupráci s prezidentkou a dalšími komisemi PV vstupuje do jednání s příslušnými státními orgány, jako je Ministerstvo zemědělství, s odborem uznávání odborných kvalifikací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a SVS ČR.

MVDr. Jan Pokorný
předseda komise pro uznávání odborné kvalifikace


 

Výroční zpráva mediální komise

Janikova.jpgVe svém prvním roce činnosti se nově zvolená MK ve složení Janíková, Talafous Zemanová, Müllerová, Horáková, Návojová Horáčková, Šimaliaková, Šuláková věnovala následujícím bodům činnosti:

Zvěrokruh

Změna „tváře“ Zvěrokruhu, návrh vybírán hlasováním z pěti předložených variant.

Dále jsme se zamýšleli nad obsahem Zvěrokruhu, snížením počtu rubrik a jejich uspořádáním.

Máme nové přispěvatele, všem velice za jejich publikační činnost děkujeme.

Upravili jsme výše honorářů (mírně zvýšili) a oslovili jsme všechny přispěvatele s informací, jak si o honoráře požádat.

Připravili jsme směrnici pro vydávání časopisu Zvěrokruh, která obsahuje všechny důležité informace tak, aby bylo pro všechny i nové MK zcela zřejmé, jak při přípravě a tisku časopisu postupovat a jaká se zachovávají pravidla.

Připravili jsme informace pro autory příspěvků (ty informují o možném rozsahu článků, jejich úpravě, a zároveň také zde je obsažena informace o výši honorářů).

Zrevidovali jsme smlouvu s vydavatelstvím Profi Press. Ta byla po několika pracovních jednáních jak s vydavatelstvím, tak s AK Hrdina-Láník, upravena a podepsaná ve znění novém.

Vydavatelství Profi Press pro nás připravilo verzi e-Zvěrokruhu, která vám bude představena na sněmu dne 21. 5. 2022 v Brně. I nadále budeme mít k dispozici také tištěnou verzi a budeme mít možnost využívat a mít přístupné obě varianty. Kdo bude preferovat pouze verzi e-Zvěrokruhu, bude moci v následujících měsících tištěnou formu odhlásit.

Webové stránky

Již za minulého představenstva byla odsouhlasena příprava studie k úpravě, či změně webu. Proto jsme pokračovali v této cestě. Poptávkovým řízením byla ve druhém kole vybrána společnost UVM z Liberce, která v současné době dokončuje nový web.

Pokračovat bude úprava části vzdělávání a Petpas registru.

Vetinfo

Zde se snažíme dávat informace laické veřejnosti s odkazem, že ve veterinárních záležitostech najdou nejlepší radu u svého vet. lékaře. Tyto zprávy se zde snažíme publikovat tak, aby byly aktuální k daným situacím, popř. roční době.

Dosavadní web

Zde jsme rozhodli o úpravě základních informací v sekci „Podrobné kontakty“.

Zde, z našeho pohledu zcela nelogicky, byl mezi prokliky na e-mail. adresy a tel. čísly na sekretariát, prezidentku, viceprezidenta a jednotlivé komise, uveden proklik na e-mail s názvem „Zaslat stížnost revizní komisi“.

Toto jsme tedy z kontaktní tabulky odstranili a následovala diskuze nad kontaktním formulářem, vytvořeným naší revizní komisí, která usnadňovala stěžovateli okamžitě odeslat stížnost na RK.

Pravidla odesílání tohoto formuláře byla, po doporučení a dohodě s AK Hrdina-Láník, upravena. Tento dokument však nikdy nebyl schválen představenstvem KVL ani mediální komisí jako oficiální dokument, či tiskopis Komory. Tento dokument nebyl nikdy oficiálně schválen ani sněmem KVL a máme za to, že jako takový by tedy neměl být vůbec používán. Na sněmu vám budou k dispozici pro ilustraci dvě jeho poslední podoby.

Facebook, Twitter

Pokračujeme v informování členů, ale i veřejnosti těmito médii. „Restem“ zůstává FB skupina pro aktivní členy KVL.

Propagace KVL – pro účel prezentace KVL jsme připravili nové ubrusy s logem KVL, pokračuje práce na banneru KVL ČR.

Hledáme cesty propagace v médiích. Aktuální dění a situace, kdy je Komora novináři kontaktována a prezidentka KVL MVDr. Šinová zde Komoru výborně reprezentuje, je naše další cesta ke zviditelňování KVL závislá na financích v rozpočtu, které se pro plánované období musí do rozpočtu postupně zařazovat. Na tomto spolupracuje MK s ekonomickou komisí KVL ČR.

MVDr. Iveta Janíková
předsedkyně mediální komise představenstva KVL ČR


 

Výroční zpráva vzdělávací komise

Kalova.jpgMilé kolegyně a kolegové,

v období mezi sněmy 2021 a 2022 pracovala vzdělávací komise (dále jen VK) ve složení (bez titulů, abecedně): Hana Horáková, Lucie Kalová (předsedkyně) Kateřina Návojová Horáčková (místopředsedkyně), Jan Pokorný (místopředseda), Eva Šuláková, Monika Talafous Zemanová, Martin Zelinka. Jednání se pravidelně účastnila prezidentka Komory MVDr. Petra Šinová.

Vzdělávací komise hospodařila v roce 2021 s rozpočtem 1 250 000 Kč, z toho 250 000 Kč bylo určeno na pracovní náklady VK, 1 000 000 Kč na organizování vzdělávacích akcí. 

Nejvyšší náklady byly vynaloženy na honoráře pro přednášející na webinářích organizovaných Komorou a pokrytí nákladů na platformu, na které se webináře konají. Naopak byly minimalizovány náklady na cestovné, protože veškeré schůze VK se konaly distanční formou.

V období mezi sněmy se komise sešla celkem jedenáctkrát: V roce 2021 18. února, 4. a 14. a 28. března, 18. dubna, 15. června, 30. září, 26. října, 2. a 16. prosince, v roce 2022 pak 23. ledna. Všechna jednání byla distanční formou. Podrobně rozvedené zápisy z jednání vzdělávací komise najdete na webových stránkách Komory.

V obdobích mezi jednotlivými jednáními VK organizovala webináře, které probíhaly na platformě Komory, propagovala vzdělávací akce pro veterinární lékaře, řešila věci související se vzděláváním soukromých veterinárních lékařů, vytvářela standardy základního ošetření zvířat. Rovněž se členové VK zúčastňovali jako přísedící státních zkoušek na VETUNI Brno, komunikovali se studenty a připravili pro ně návodné video (ve spolupráci s revizní komisí), ke vstupu do praxe soukromého veterinárního lékaře.

Dále VK řešila situaci se soukromým vzdělávacím objektem (Prigo), se kterým byla KVL v soudním sporu o uznání pravomocí. Meritem věci byla žádost Priga o podporu středního veterinárního vzdělávání, které KVL v roce 2020 odmítla, jako věc, která se činnosti KVL netýká. Případný očekávaný právní verdikt ve prospěch KVL by byl precedentem, kdy by KVL ztratila možnost části spolurozhodování o veterinárním vzdělávání. Po dlouhých a náročných jednáních se podařilo zajistit stažení žaloby ze strany Priga.

VK si vyžádala potvrzení VETUNI o pojištění studentů vykonávajících praxi u SVL (zveřejněno na webu KVL).

VK upravila systém udělování CPD bodů, aby lépe reflektoval na kvalitu a náročnost jak pasivní účasti na vzdělávacích akcích, tak i aktivní. V platnost vstoupil na začátku roku 2022, pro akce konané od ledna 2022.

VK se zabývala již zastaralým systémem placení webinářů a nutností jeho modernizace. Bylo rozhodnuto tento systém spustit až s novou webovou stránkou (předpokládaný termín červen 2022). Do té doby budou členům Komory webináře poskytovány zdarma.

V souvislosti s výstavbou nových webových stránek VK zajistila archivaci všech webinářů (původní platforma to neumožňovala a stávající firma požadovala finanční vyrovnání za postoupení jejich nahrávek, a to i přesto, že za nahrání a zpřístupnění webinářů v „archívu“ již dostala zaplaceno).

VK se podílela na sestavení argumentace během nečekané aktivity zakázat použití vybraných skupin antibiotik pro veterinární účely. VK se snaží maximalizovat informovanost odborné veterinární veřejnosti o korektním používání antibiotik.

VK se zapojila do finalizace „elektronických“ žádanek, které měly vstoupit v platnost již v roce 2021. Podařilo se dohodnout odklad (povinné používání začalo v lednu 2022) a za součinnosti kolegů z terénu upravit formuláře tak, aby byly uživatelsky co nejkomfortnější.

VK a zahraniční komise budou každoročně na podzim organizovat prezenční akci „Středoevropský kongres“ ve spolupráci s veterinárními organizacemi okolních států. Tato akce se bude zabývat problematikou tzv. „Farm Animals“, tedy přežvýkavci, prasata, drůbež, králíci, ryby.

VK zorganizovala Vetmeeting 2022.

VK komunikuje s Dr. Kašparem možnost pravidelného vzdělávání v anglickém jazyce (s důrazem na komunikaci s klienty a kolegy).

VK rovněž zorganizovala webinář a workshop (3. 6. 2022) týkající se psychické hygieny veterinárního lékaře a minimalizace stresu v komunikaci s majiteli zvířat.

VK ve spolupráci s AK Láník prověřila smlouvy, které předkládají k podpisu soukromým veterinárním lékařům střední veterinární školy v rámci praxe svých studentů (včetně pojištění studentů). Závěry včetně doporučení jsou k dispozici na vetkom.cz.

Při jednáních s VETUNI, vedených prezidentkou KVL a za účasti Dr. Gryma (legislativní komise) a Dr. Kalové, se podařilo zajistit finanční odměnu pro kolegy poskytující praxi pro studenty VI. ročníku VETUNI. Rovněž je tato činnost zahrnuta do programu CPD bodů.

Ráda bych poděkovala všem členům vzdělávací komise za dosavadní spolupráci, dále všem pracovníkům sekretariátu a rovněž Mgr. Láníkovi a Mgr. Hasákovi z AK Hrdina- -Láník za pomoc s legislativní stránkou naší činnosti.

V Lebedově 20. 4. 2022

MVDr. Lucie Kalová
předsedkyně vzdělávací komise představenstva KVL ČR


 

Výroční zpráva zahraniční komise

Sulakova.jpgRok se s rokem sešel a je třeba trošku zavzpomínat, co se vlastně za tu dobu událo.

Po počátečním „spolykání andělíčků“, kdy jsme zjistili, že de facto nic není tak, jak jsme si mysleli, máloco je tak, jak bychom chtěli, nebo aspoň tak, jak by to mělo být, kolik projektů je rozpracovaných a co všechno nás ještě čeká, jsme se pustili do práce. Jestli to bylo dobře, co jsme pokazili, co se nám povedlo… to už je na vašem zvážení, ale za nás, za členy zahraniční komise snad mohu prohlásit, že jsme udělali maximum toho, co bylo v našich silách, nabrali jsme kopec zkušeností a věřím, že je ku prospěchu všech členů budeme schopni využít i v dalším období.

Jedním z největších projektů zahraniční komise byl Středoevropský veterinární kongres. Jak jsme vás již informovali v předešlých číslech Zvěrokruhu, tak nám tato akce spadla do klína na začátku června 2021 a v šibeničním termínu se jej nakonec podařilo, myslím poměrně úspěšně, v září zrealizovat. V návaznosti na to zahraniční komise spolu s představenstvem zvážila možný přínos této akce pro veterinární stav a jeho vzdělávání a rozhodla se pro jeho pořádání každoročně v takové podobě, aby jeho zaměření reflektovalo potřeby terénních veterinárních lékařů faremních zvířat. Zde si dovolím předeslat, že zahraniční komise ve spolupráci se vzdělávací komisí již intenzivně pracuje na podobě letošního ročníku, kde se budeme věnovat nejpalčivějším tématům v medicíně skotu a drůbeže.

Neopomenutelnou součástí práce ZK je samozřejmě udržování a rozvíjení mezinárodní spolupráce. Věřím, že této úlohy jsme se zhostili všichni se ctí a podařilo se nám nejen upevnit dobré vztahy, které byly navázány v dobách dřívějších, ale navázat i nová „přátelství“ a spolupráci, stejně tak jako napravit některé vztahy, které málem doplatily na nedostatek komunikace. Nejen z důvodu covidové pandemie, ale především s ohledem na šetření finančních prostředků jsme většinu jednání se zahraničními protějšky absolvovali online. O všech zahraničních cestách vykonaných fyzicky jsme vás detailně informovali prostřednictvím samostatných článků uvedených v tomto časopise, proto si dovolím na ně zde odkázat, popřípadě se na nás obraťte napřímo.

Asi nejrozsáhlejší projekt, se kterým se zahraniční komise, a sekundárně i představenstvo musí poprat, je General Assembly FVE. Toto významné setkání představitelů veterinárních komor napříč Evropou již technicky vzato mělo být za námi, avšak v důsledku pandemie covidu-19 muselo být přesunuto na, doufejme, příznivější dobu. Aktuální předpokládaný termín konání je červen 2023. Jistě jste již zaznamenali naše snahy o narovnání smluvních podmínek, sjednaných s pořadatelskou agenturou předchozím představenstvem tak, aby byly co nejvíce ušetřeny finanční prostředky a maximalizována prestiž této akce. Pevně věřím, že se nám vytyčeného cíle podaří dosáhnout. Každopádně vás o všech našich krocích budeme průběžně informovat.

Závěrem si dovolím poděkovat paní prezidentce za maximální podporu činnosti zahraniční komise a všem jejím členům za skvěle odvedenou práci a nasazení při plnění svěřených úkolů.

MVDr. Eva Šuláková
předsedkyně zahraniční komise představenstva KVL ČR


Návrh na změny Vzdělávacího řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

Navrhovatel: představenstvo

  1. V § 4 odst. 1 písm. a), § 5 odst. 1, § 5 odst. 2 písm. a), d) a e), odst. 3 a 4, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2, názvu § 8 a § 8 odst. 4, § 9 odst. 2, názvu § 10 a § 10 odst. 1, 2, 3 a 4, § 11 odst. 1, názvu § 12 a § 12 odst. 2, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 3 se slovo „autorizace“ nahrazuje slovem „certifikace“.
  2. V § 4 odst. 1 písm. a), § 10 odst. 4, § 11 odst. 1, § 12 odst. 1 a 2 a § 13 odst. 1 se slovo „autorizovaný“ nahrazuje slovem „certifikovaný“.
  3. V § 4 odst. 1 písm. a), § 10 odst. 3 a 4, názvu § 11, § 12 odst. 1 a 2, názvu § 13 a § 13 odst. 2 a § 14 odst. 3 se slovo „autorizovaných“ nahrazuje slovem „certifikovaných“.
  4. V § 4 odst. 2 se slovo „autorizován“ nahrazuje slovem „certifikován“.
  5. V § 5 odst. 1 a § 13 odst. 1 se slovo „autorizaci“ nahrazuje slovem „certifikaci“.
  6. V § 5 odst. 2 písm. b), § 6 odst. 1 a 2, názvu § 7 a § 7 odst. 1 a 3, § 8 odst. 1 a § 10 odst. 2 se slovo „autorizační“ nahrazuje slovem „certifikační“.
  7. V § 7 odst. 2 se slovo „autorizovaným“ nahrazuje slovem „certifikovaným“.
  8. V § 12 odst. 2 se slovo „autorizovaného“ nahrazuje slovem „certifikovaného“.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje nahradit termín veterinární lékař „autorizovaný“ Komorou pojmem „certifikovaný“ Komorou, a to z důvodu využívání termínu „autorizovaný“ pro různé vzdělávací kurzy v gesci Ministerstva zemědělství, což s sebou následně přináší nejasnosti a zmatky v odlišování autorizace Komorou od autorizace Ministerstvem zemědělství. Z tohoto důvodu se představenstvu jeví příhodnější formálně nahradit termín „autorizace“ termínem „certifikace“.

Navrhují se následující doplnění (doplňky červeně):

§5

Organizace cíleného individuálního odborného vzdělávání

1/ Komora stanovuje podmínky cíleného individuálního odborného vzdělávání a dosažení autorizace veterinárního lékaře na základě návrhů rámcových vzdělávacích programů. Rámcové vzdělávací programy pro daný obor mohou ve spolupráci s Komorou stanovit odborné asociace nebo Komorou jmenovaný tým odborníků pro daný obor. Autorizaci je možné získat pouze v oboru, který je založený na vědeckém poznání a na ověřených důkazech (tzv. evidence based medicine).

2/ Odborné asociace nebo Komorou jmenované týmy odborníků zpracovávají a předkládají Komoře ke schválení rámcový vzdělávací program v daném oboru. Na schválení rámcového vzdělávacího programu není právní nárok. Vzdělávací program zejména stanoví:

a) konkrétní podmínky pro získání autorizace v daném oboru,

b) počet kreditů v systému kontinuálního vzdělávání potřebný pro zařazení veterinárního lékaře do autorizační průpravy,

c) zkušební okruhy,

d) formu zkoušky k získání autorizace,

e) podmínky prodlužování autorizace.

3/ Komora schvaluje veterinární lékaře oprávněné k vedení cíleného individuálního odborného vzdělávání k dosažení autorizace (dále jen „školitel“). Návrh školitelů v daném oboru předkládají Komoře ke schválení odborné asociace nebo Komorou jmenované týmy odborníků spolu s návrhem rámcového vzdělávacího programu.

4/ Komora vede seznam schválených oborů k získání autorizace a seznam schválených školitelů pro jednotlivé obory. Komora může na základě písemné žádosti odborné asociace nebo Komorou jmenovaného týmu odborníků provést změnu údajů v seznamu schválených školitelů. Žádost o změnu údajů v seznamu schválených školitelů může podat také sám školitel, to však pouze ve vztahu ke své osobě; na základě takové žádosti provede Komora požadovanou změnu vždy.

§ 6

Průběh cíleného odborného vzdělávání

1/ Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů s cílem dosažení autorizace veterinárního lékaře (dále jen „autorizační průprava“) probíhá pod odpovědným vedením Komorou schválených školitelů z pracovišť vysokých škol nebo vědeckých institucí, specializovaných odborných pracovišť vybraných klinik a ústavů a odborných asociací (viz ust. § 5 odst. 3), v souladu se schváleným vzdělávacím programem pro daný obor.

§ 7

Výběr uchazečů pro autorizační průpravu

1/ Žádost o zařazení do autorizační průpravy (viz § 5) může podat uchazeč, jehož odborná veterinární praxe je nejméně 3 roky, má splněný rámcovým vzdělávacím programem předepsaný počet kreditů v systému kontinuálního vzdělávání a splňuje další podmínky dle vzdělávacího programu odborné asociace nebo Komorou jmenovaného týmu odborníků stanovených pro konkrétní obor.

§ 8

Žádost o připuštění ke zkoušce pro přiznání autorizace

2/ Vzdělávací komise představenstva Komory může po předložení souhlasného stanoviska příslušné odborné asociace nebo Komorou jmenovaného týmu odborníků žadateli o připuštění ke zkoušce v odůvodněných případech uznat studijní pobyty, stáže nebo praxe v zahraničí. Z těchto pracovišť musí uchazeč vzdělávací komisi představenstva Komory rovněž doložit písemná potvrzení o době pobytu a studia s příslušným hodnocením jeho činnosti.

§ 9

Zkušební komise

1/ Představenstvo Komory prostřednictvím vzdělávací komise písemně jmenuje a odvolává zkušební komise pro příslušné odborné obory. Zkušební komise má 5 členů. Ve zkušební komisi musí být vždy minimálně jeden člen představenstva Komory a jeden zástupce odborné asociace nebo Komorou jmenovaného týmů odborníků. Předsedou komise je vždy člen vzdělávací komise představenstva Komory.

§ 10

Odborná zkouška pro přiznání autorizace

4/ Autorizace je udělena vždy na dobu 5 let a může být prodlužována v souladu se schváleným vzdělávacím programem vždy na dobu dalších 5 let. V případě zájmu o prodloužení autorizace předloží autorizovaný veterinární lékař vzdělávací komisi žádost o prodloužení autorizace spolu s písemným potvrzením odborné asociace nebo Komorou jmenovaného týmu odborníků o splnění podmínek prodloužení autorizace dle vzdělávacího programu. Žádost o prodloužení autorizace se podává nejpozději 3 měsíce před skončením období, na něž byla autorizace udělena. Pokud autorizovaný veterinární lékař žádost o prodloužení autorizace nepodá ani ve lhůtě 1 měsíce po uplynutí období, na něž byla autorizace udělena, je vyškrtnut ze seznamu autorizovaných veterinárních lékařů a ztrácí právo užívat označení autorizovaný veterinární lékař.

Odůvodnění/komentář:

V § 5 odst. 1, 2 a 3 a dále v § 7 (odst. 1), § 8 (odst. 2), § 9 (odst. 1) a § 10 (odst. 4) se nově navrhuje, aby Komora jmenovala tým odborníků pro daný obor v případě, kdy není ustanovena odborná asociace nebo existující asociace nemá zájem rámcový vzdělávací program vytvořit a vést. KVL potřebuje mít v těchto případech nástroj, jak umožnit certifikaci zájemcům o danou problematiku.

V § 5 odst. 1 se dále doplňuje ustanovení, které říká, že na schválení vzdělávacího programu není právní nárok. Důvodem tohoto návrhu je nutnost vyjasnění situace, že definitivní slovo má Komora jako zadavatel a nikdo se nemůže domáhat schválení, pokud KVL schválit daný návrh nechce.

V § 5 odst. 4 se doplňuje, že Komora může na základě písemné žádosti odborné asociace nebo Komorou jmenovaného týmu odborníků provést změnu údajů v seznamu schválených školitelů. Důvodem návrhu doplnění je potřeba stanovit, aby Komora byla oprávněna o navrhované změně rozhodnout, zvláště z toho důvodu, že stávající platné znění řádu umožňuje povedení změn žádosti bez možnosti posouzení Komorou.

Dále se v § 5 odst. 4 navrhuje, aby žádost o změnu údajů v seznamu schválených školitelů mohl podat také sám školitel, to však pouze ve vztahu ke své osobě; na základě takové žádosti provede Komora požadovanou změnu vždy. Důvodem tohoto návrhu na doplnění je cílení na situaci, kdy o výmaz ze seznamu školitelů žádá sám školitel. Z povahy věci nelze nikoho nutit k tomu, aby nadále vykonával činnost, kterou již vykonávat nechce.

V § 6 odst. 1 je dále navrhuje, aby cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů s cílem dosažení autorizace veterinárního lékaře (dále jen „autorizační průprava“) probíhala pod odpovědným vedením Komorou schválených školitelů, aby formulace nevzbuzovala dojem, že se schválení vztahuje k odborným asociacím.


 

Návrh na změnu v navrhovaném Disciplinárním řádu v § 50 a v § 4 Směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření z 19. 12. 2021

 

Navrhovatel: MVDr. Lubomír Borkovec

Aby nebylo opomenuto, že v navrhovaném Disciplinárním řádu v § 50 a v § 4 Směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření z 19. 12. 2021 jsou uvedena chybná slova: „až po posouzení žádosti prezidentem Komory“, tak tímto navrhuji tuto chybnou pasáž nahradit slovy: „<< vždy až po rozhodnutí představenstva dle platných předpisů KVL ČR >>“.

Odůvodnění:

Chybná pasáž nerespektuje kardinální princip, že to je představenstvo, kdo řeší všechny záležitosti Komory, jejichž řešení není vyhrazeno sněmu. I při odstranění chybného textu: << vždy až po posouzení žádosti prezidentem Komory >> zůstává prezidentovi vždy k dispozici možnost pružného rozhodování podle § 8 OJŘ. Prezident představenstva KVL ČR tímto zůstává dostatečně operativní a pružný aniž by ohrožoval Komoru tím, že nejde řádně a včas splnit zákonnou výzvu k poskytnutí informací.

Už přes 30 roků je tento institut využíván všemi dosavadními prezidentkami a prezidenty bez problémů.


 

Návrh usnesení XXX. sněmu KVL ČR

 

(Úprava textace původního návrhu usnesení uveřejněná ve sněmovní příloze č. 4 (Zvěrokruh č. 4/2022), str. xv)

Navrhovatel: Představenstvo

Sněm pověřuje představenstvo Komory veterinárních lékařů ČR nabídnout celý podíl ve společnosti Veterinární ples, s. r. o., (zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 91998) k prodeji třetí osobě. Sněm bere na vědomí, že k prodeji nemůže dojít dříve, než Komora obdrží prvotní účetní doklady společnosti, když těmito dosud nedisponuje. Součástí podmínek prodeje musí být změna názvu a sídla společnosti. Lhůta k podání písemných nabídek bude činit 90 dní od zveřejnění nabídky.

Podíl bude prodán osobě, která nabídne nejvyšší odkupní cenu. Pokud však bude nabídnutá cena činit 25 000 Kč a méně, bude společnost přednostně nabídnuta MVDr. Michalu Vítkovi, dat. nar. 15. března 1962, bydlištěm Svat. Čecha 966/6, 693 01 Hustopeče. V případě, že k prodeji nedojde žádným z uvedených způsobů, bude společnost Veterinární ples s. r. o. řádně zlikvidována.

Odůvodnění:

Představenstvo KVL se jako dobrý hospodář snaží o co nejnižší náklady na likvidaci nepotřebné s. r. o. A dále nutno dodržet § 6 OJŘ odst. 15 a 16 o nakládání a likvidaci korporace, ve které má Komora majetkovou účast.


 

Důležité oznámení:

 

V programu XXX. sněmu bude mimo jiné i hlasování o termínu konání XXXI. sněmu KVL ČR


 

21_snem.jpg

 

ROZPOČET 2020 K 31. 12. 2020

22_snem.jpg

23_snem.jpg

 

ROZPOČET 2022 KE SCHVÁLENÍ

24_snem.jpg

25_snem.jpg

 

ROZPOČET 2023 KE SCHVÁLENÍ 

26_snem.jpg

27_snem.jpg

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce